22.08.2022 Views

Programma Dienstencentrum "Aan de Statie" 2022-2023

Vormingen en activiteiten

Vormingen en activiteiten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NIEUW!<br />

KLEREN MAKEN voor<br />

<strong>de</strong> REUZEN van LANAKEN!<br />

(i.s.m. Cultureel Erfgoed en Cursa Limburg)<br />

Ben je wat creatief, wil je graag leren<br />

naaien en wil je graag <strong>de</strong>el uitmaken<br />

van een oer-Vlaamse traditie? Dat kan!<br />

Doe je<br />

mee?<br />

In Lanaken huizen maar liefst 5 reuzen nl.<br />

Wuim & Teursel, Sjang & Sjo en Vincent<br />

Van Gogh jr. Echter, <strong>de</strong> 2 reuzenkoppels<br />

zijn toe aan nieuwe kledij. En dus hebben<br />

ze jouw hulp nodig! Heb je zin om samen<br />

met an<strong>de</strong>re enthousiastelingen gezellig<br />

kleren te naaien voor <strong>de</strong>ze reuzen? Vanaf<br />

woensdagnamiddag 14 september <strong>2022</strong><br />

en 11 januari <strong>2023</strong> komen we 12 weken<br />

in het dienstencentrum samen om<br />

kleren te maken voor <strong>de</strong> 3 reuzeheren<br />

en 1 reuzedame (13u00 tot 16u00).<br />

Dit aanbod geldt zowel voor beginners<br />

als gevor<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n. Er is absoluut<br />

geen voorkennis vereist. Wat heb je<br />

nodig? Vooral veel goesting! En alles<br />

wordt ter plaatse aangeleerd door Lucia<br />

Christiaen, lerares van Cursa Limburg…<br />

(patronen tekenen, aanleren van stik-,<br />

strijk- en naaitechnieken, …). Er wordt<br />

geen lesgeld gevraagd en ie<strong>de</strong>reen kan<br />

meedoen, beginnelingen en gevor<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n.<br />

Heb je geen naaimachine maar<br />

wil je toch meedoen? Mogelijk heeft het<br />

dienstencentrum een naaimachine voor<br />

jou ter beschikking (zolang <strong>de</strong> voorraad<br />

strekt). Informeer gerust.<br />

Wie zijn Wuim & Teursel en Sjang & Sjo?<br />

Het reuzenechtpaar Wuim en Teursel<br />

beeldt een boerenkoppel uit Pietersheim<br />

uit. Ze wer<strong>de</strong>n in 1953 in het bevolkingsregister<br />

van <strong>de</strong> gemeente ingeschreven<br />

en wer<strong>de</strong>n begeleid door ‘De<br />

zonen van Wuim en Teursel’, een muzikantengroep<br />

die verbon<strong>de</strong>n was aan <strong>de</strong><br />

Kon. Harmonie Weergalm <strong>de</strong>r Maas. Ze<br />

gingen vaak mee in <strong>de</strong> Bessemkaravaan.<br />

Ook buiten Lanaken waren <strong>de</strong> reuzen<br />

graag geziene gasten.<br />

Sjang en Sjo zijn <strong>de</strong> geesteskin<strong>de</strong>ren<br />

van Denis Geurts en Etiënne Peulen (✝<br />

2010) en naar hun gelijkenis gemaakt.<br />

Twee ludieke figuren die vooral in <strong>de</strong><br />

jaren ’80 een begrip waren in het Lana-<br />

kens carnaval. Ze waren vooral actief<br />

als buutte-re<strong>de</strong>naars (tonpraters) en<br />

hekel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> plaatselijke politiek. Ook zij<br />

ontvingen op 15/12/1989 hun eigen<br />

i<strong>de</strong>ntiteitskaart en wer<strong>de</strong>n ingeschreven<br />

in het bevolkingsregister. Na overlij<strong>de</strong>n<br />

van Etiënne Peulen ein<strong>de</strong> 2010 schonk<br />

Denis Geurts 2 jaar later <strong>de</strong> reuzen aan<br />

<strong>de</strong> gemeente Lanaken.<br />

Reuzenstoet<br />

Na <strong>de</strong> jaren tachtig geraakte <strong>de</strong> reuzencultuur<br />

in Lanaken in verval. In 2016<br />

werd een fel gesmaakte reuzenoptocht<br />

georganiseerd door <strong>de</strong> dienst Erfgoed<br />

Lanaken, een jaar later trokken <strong>de</strong><br />

reuzen door Rekem. Door <strong>de</strong> 4 reuzen<br />

Praktisch<br />

in een nieuw kleedje te stoppen, hoopt<br />

<strong>de</strong> Dienst Cultureel Erfgoed <strong>de</strong> reuzencultuur<br />

in Lanaken in ere te herstellen.<br />

De kledij van <strong>de</strong> vijf<strong>de</strong> reus, Vincent Van<br />

Gogh jr, verkeert nog in prima staat.<br />

Daarom wor<strong>de</strong>n er voor hem geen<br />

nieuwe kleren gemaakt.<br />

Wellicht volgend jaar zullen <strong>de</strong> goed<br />

gekle<strong>de</strong> reuzen te bewon<strong>de</strong>ren zijn<br />

in een heuse Lanaker reuzenpara<strong>de</strong><br />

in organisatie van <strong>de</strong> Dienst Cultureel<br />

Erfgoed. We kijken alvast uit naar<br />

<strong>de</strong> nieuwe outfits van onze prachtige<br />

reuzen zodat zij weer vol trots door <strong>de</strong><br />

straten kunnen para<strong>de</strong>ren. U kunt daar<br />

aan meehelpen.<br />

Module 1: Kleren maken voor <strong>de</strong> 4 reuzen van Lanaken<br />

Vanaf woensdag, 14/9/<strong>2022</strong> (12 lessen) | 13u00 - 16u00<br />

Prijs: Gratis<br />

Meebrengen: Naaimachine (Mogelijkheid om naaimachine te ontlenen via<br />

dienstencentrum, zolang <strong>de</strong> voorraad strekt).<br />

Module 2: Kleren maken voor <strong>de</strong> 4 reuzen van Lanaken<br />

Vanaf woensdag, 11/1/<strong>2023</strong> (12 lessen) | 13u00 - 16u00<br />

Prijs: Gratis<br />

Meebrengen: Naaimachine (Mogelijkheid om naaimachine te ontlenen via<br />

dienstencentrum, zolang <strong>de</strong> voorraad strekt).<br />

Inschrijven: D www.lanaken.be/dienstencentrum | N +32 89 730061<br />

Nota: Deelnemen kan aan 1 of aan bei<strong>de</strong> modules (12 lessen per module)<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!