09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HET MAATJESPROJECT<br />

Het maatjesproject<br />

Wij brengen mensen met een migratie-achtergrond en mensen die al lang(er) in<br />

Lanaken wonen graag met elkaar in contact. Zo kunnen ze twee keer per maand ervaringen<br />

uitwisselen, elkaars leefwereld ontdekken en leuke activiteiten doen. De duo’s<br />

krijgen hierbij steun van Marijke Bastiaens, medewerker dienst welzijn. De vrijwilligers<br />

zelf komen ook om de twee maanden samen. Ze wisselen ervaringen uit, krijgen<br />

vorming, ondersteunen en inspireren mekaar.<br />

Heb je na het lezen van dit interview ook interesse om vrijwilliger te worden bij het<br />

“maatjesproject”?<br />

Neem dan contact op met Marijke. Zij weet hoe belangrijk het is voor nieuwkomers<br />

om in de eigen gemeente hun weg te vinden. En ook hoe moeilijk dit soms is. Ze zorgt<br />

voor een zo goed mogelijke match tussen beide partijen en brengt de vrijwilligers<br />

samen voor vorming en uitwisseling, ondersteunt de duo’s en houdt contacten met<br />

het Agentschap Integratie en Inburgering voor de praktische zaken.<br />

E marijke.bastiaens@lanaken.be<br />

N 089 730 316<br />

van mijn opleiding beeldhouwen. Ik was<br />

heel fier en trots dat Egide er bij kon zijn.”<br />

Egide: “Ik was positief verbaasd over de<br />

creativiteit van Sherif. Ik ken zelf niet zo<br />

heel veel van kunst maar de lesgever was<br />

heel lovend over het werk van Sherif.<br />

Ikzelf vond het ook heel speciaal om een<br />

persoon als Sherif beter te leren kennen<br />

via beelden, via kunstwerken.”<br />

Waarom zou ik een maatje worden, Egide?<br />

Egide: “Ik vind het interessant omdat<br />

je mensen uit een andere cultuur leert<br />

kennen. Je krijgt daardoor ook een ander<br />

beeld over migratie. Het helpt je om na<br />

te denken bij vooroordelen en deze te<br />

nuanceren. Je leert ook andere normen en<br />

waarden kennen. Alles wat je deelt maakt<br />

je gelukkiger. Het “maatje” zijn geeft mij<br />

een heel goed gevoel. Er te zijn voor een<br />

ander.”<br />

Wat vind jij positief aan het “maatjesproject”,<br />

Sherif?<br />

Sherif: “2 dingen zijn heel belangrijk in<br />

het project. Ten eerste is het heel goed<br />

om meer ondersteuning te krijgen als<br />

nieuwkomer in je administratie en om alle<br />

paperassen te begrijpen. Ten tweede, en<br />

dat vind ik het belangrijkste, is het een<br />

heel fijn gevoel dat er iemand is die mij wil<br />

helpen, interesse in mij heeft en bezorgd<br />

is over mij. Als je zoals ik niet in je thuisland<br />

bent, kan je je soms heel eenzaam<br />

voelen. Dit gevoel van verbondenheid heb<br />

je nodig, net zoals eten en drinken.”<br />

Welk gevoel hebben jullie bij het “maatjes”<br />

zijn?<br />

Sherif: “Het is een heel fijn gevoel, te<br />

weten dat er iemand in je nabije omgeving<br />

om je geeft, dat er iemand interesse in je<br />

leven heeft. Ik vind Egide een fijn persoon<br />

met een goed hart.”<br />

Egide: “Het is wederzijds. Het geeft me<br />

voldoening om met relatief kleine zaken<br />

iemand te ondersteunen en samen dingen<br />

te doen. Je leert als maatje iemand kennen<br />

met wie je anders nooit in contact zou<br />

komen.”<br />

Bedankt Egide en Sherif, we wensen jullie<br />

nog veel gezellige en leerrijke “maatjesmomenten”.<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!