09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TEN SLOTTE<br />

Wat ’n verschil<br />

met één jaar<br />

geleden! We leven<br />

terug normaal<br />

met normale<br />

menselijke contacten. Niet meer gescheiden<br />

door een digitaal scherm of een mondmasker.<br />

Na de gezondheidscrisis, wordt de wereld nu<br />

geteisterd door ’n energiecrisis die hopelijk<br />

niet uitmondt in een economische crisis.<br />

Ook ons bestuur wordt geteisterd door het<br />

inflatiespook. De lonen van onze medewerkers<br />

zijn met 4 miljoen euro gestegen terwijl<br />

er geen mens meer werd aangeworven. De<br />

elektriciteitsfactuur ging maal 2 en de gasfactuur<br />

maal 3,4. Wat dat betreft verschilt onze<br />

situatie niet met een doorsnee Lanakens huishouden.<br />

Door altijd maar opnieuw de tering naar de<br />

nering te zetten, moeten wij geen belastingen<br />

verhogen en investeren we in <strong>2023</strong><br />

voor 6,8 miljoen euro in wegen, voetpaden,<br />

verkeersveiligheid, duurzaamheid en ontharding,<br />

energiezuinige renovaties van gemeentelijke<br />

gebouwen …<br />

Het is goed leven in Lanaken! De afgelopen 10<br />

jaren investeerden wij voor 51 miljoen euro in<br />

onze gemeente, halveerden intussen ook nog<br />

de schuld die is teruggelopen tot 964 euro per<br />

inwoner, het laagste punt sedert decennia.<br />

Nog belangrijker is dat onze gemeente blijft<br />

groeien. We zijn ondertussen met 26.200<br />

inwoners. Lange tijd bleef het inwonersaantal<br />

Het is goed leven in Lanaken<br />

hangen rond de 25.000. Mensen komen naar<br />

hier omwille van de aanwezigheid van jobs.<br />

Lanaken heeft immers nog echte industriële<br />

bedrijven, het vele groen, de nabijheid van<br />

Maastricht.<br />

Bijzonder trots zijn we ook op onze ondernemers.<br />

Het bijna ondenkbare is gebeurd:<br />

een Lanakens familiebedrijf – Steenfabrieken<br />

Nelissen uit Kesselt – werd gekozen tot<br />

Limburgse ondernemer van het jaar!<br />

Economische activiteit is de basis van alles.<br />

Daarop stoelt welzijn en levenskwaliteit<br />

wat minstens even belangrijk is. Ook op dat<br />

vlak kan Lanaken resultaten voorleggen: de<br />

kinderarmoede daalde met 4%. In dit nieuwe<br />

jaar zal een nieuw Huis van het Kind de<br />

deuren openen. Deze strijd is nooit helemaal<br />

gestreden en noopt tot blijvende aandacht.<br />

Zelf ben ik met de collega’s in het schepencollege<br />

en de gemeenteraad nog steeds 100%<br />

gemotiveerd om Lanaken uit te bouwen zodat<br />

het goed blijft om er te wonen en te werken.<br />

Ondertussen is het nieuwe jaar bijna een feit.<br />

Langs deze weg wens ik u en uw dierbaren<br />

een voorspoedig nieuw jaar toe met vooral<br />

veel gezondheid en levensvreugde. Geluk<br />

moet je afdwingen maar wat meeval is altijd<br />

mooi meegenomen.<br />

Het allerbeste gewenst in <strong>2023</strong>!<br />

Uw burgervader,<br />

Marino Keulen<br />

Gemeente Lanaken & OCMW Lanaken<br />

Sluitingsdagen:<br />

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 20 <strong>feb</strong>ruari (Carnavalsmaandag),<br />

dinsdag 21 <strong>feb</strong>ruari (Carnavalsdinsdag),<br />

Wil je op de hoogte blijven van al het gemeentelijk nieuws in Lanaken?<br />

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op D www.lanaken.be/nieuwsbrief<br />

En volg ons op sociale media F I @gemeentelanaken of download de Lanaken app.<br />

Wachtdiensten<br />

Huisartsen<br />

T 089 75 75 75<br />

www.wachtpostmaasland.be<br />

Apotheken<br />

Van 9u tot 22u:<br />

www.apotheeklimburg.be<br />

Van 22u tot 9u: T 078 05 17 33<br />

Tandartsen<br />

T 090 33 99 69<br />

www.tandarts.be/wachtdienst<br />

www.lanaken.be/wachtdiensten<br />

Colofon<br />

Editie 13 • <strong>jan</strong>uari-<strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

William Vancleynenbreugel,<br />

Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken<br />

Samenstelling en eindredactie<br />

Dienst communicatie<br />

info@lanaken.be<br />

Fotografie<br />

Valentin Jacobs<br />

Piet Paulissen<br />

Dienst communicatie<br />

Vormgeving<br />

Liebens Reclame, Mopertingen<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pietermans, Lanaken<br />

D www.lanaken.be<br />

Gemeentehuis: N 089 730 730<br />

OCMW: N 089 730 060<br />

L-magazine wordt gedrukt door<br />

op papier van<br />

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!