09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vind de sneeuwvlok en win<br />

een geschenkkaart t.w.v. e100<br />

Ontdek vanaf 12 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

onze gloednieuwe websites<br />

- Vind sneller wat je zoekt<br />

- Vraag online documenten aan<br />

- Plan je volgende uitstap<br />

- Ontdek wat Lanaken te bieden heeft<br />

We hebben<br />

3 sneeuwvlokken<br />

verstopt op onze websites.<br />

Kan jij ze vinden?<br />

Vind de sneeuwvlok, vul het<br />

deelnameformulier voor 26 <strong>jan</strong>uari<br />

in en win één van de drie<br />

Lanaken geschenkkaarten<br />

t.w.v. 100 euro!<br />

Kijk snel op:<br />

www.lanaken.be www.visitlanaken.be www.cclanaken.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!