09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NIEUWS<br />

De GECORO zoekt<br />

nieuwe leden<br />

De GECORO, de Gemeentelijke<br />

Commissie voor Ruimtelijke Ordening<br />

van Lanaken telt 13 leden. Deze<br />

is samengesteld uit 8 deskundigen en<br />

telkens een vertegenwoordiger van een<br />

milieu- of natuurvereniging, een vereniging<br />

van werkgevers, een vereniging van<br />

landbouwers, een vereniging van handelaars<br />

en een vereniging van de geleding<br />

recreatie (sport/toerisme)/jeugd.<br />

Ben je gemotiveerd om dossiers rond<br />

ruimtelijke ordening grondig door te<br />

nemen en samen tot een advies te komen?<br />

Stel je voor 15 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> kandidaat.<br />

Per mail E ruimtelijke.ordening@lanaken.be<br />

Vragen? Contacteer Patricia Kusters via<br />

N 089 730 769 of per mail<br />

E patricia.kusters@lanaken.be<br />

Ruimtelijk uitvoeringsplan KMO Kiezelweg -<br />

Startnota<br />

Publieke raadpleging van 4 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> tot en met 4 maart <strong>2023</strong><br />

Op 1 december 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen de startnota<br />

over het gemeentelijk RUP KMO Kiezelweg goedgekeurd. De gemeente<br />

Lanaken heeft voor deze site als toekomstvisie een uitdoving van de huidige bedrijfsfuncties<br />

op deze locatie en een herontwikkeling naar KMO-zone. De startnota en<br />

procesnota zijn ter inzage:<br />

• op de website D www.lanaken.be/RUPKMOKiezelweg<br />

• in het gemeentehuis, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken bij de dienst omgevingsvergunningen.<br />

Dit kan op afspraak N 089 730 760<br />

Op dinsdag 24 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> om 19u organiseren<br />

we een participatiemoment, in de<br />

raadzaal van het gemeentehuis. Suggesties<br />

of opmerkingen over de startnota? Dit<br />

kan tijdens de periode van de raadpleging<br />

als volgt:<br />

• ofwel per brief gericht aan gemeente<br />

Lanaken, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken<br />

• ofwel per brief afgegeven op dienst omgevingsvergunningen,<br />

tegen ontvangstbewijs<br />

• ofwel per mail<br />

E ruimtelijke.ordening@lanaken.be<br />

Dag van de Academies<br />

De Dag van de Academies is een jaarlijks event waarop alle academies voor deeltijds<br />

kunstonderwijs hun bruisende werking in de kijker zetten. De Academie<br />

voor Beeld en de Academie voor Muziek & Theater organiseren die dag workshops<br />

voor jongeren van 6 tot 12 jaar. Leerlingen en niet-leerlingen kunnen proeven van<br />

theater, beeld en muziek. De sessie start om 13u30 en eindigt om 15u. Ouders en<br />

sympathisanten zijn om 15u welkom om te komen kijken en luisteren.<br />

Wanneer? Zaterdag 11 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong>, 13u30-15u, CC De Kimpel Bilzen. Je kan gratis<br />

deelnemen, reserveer je plaatsje voor 30 <strong>jan</strong>uari via E beeld@kunstkoepel.be met<br />

vermelding van naam, telefoonnummer en leeftijd van je kind.<br />

Steegje<br />

Petronellakapel<br />

Het steegje tussen de Steenweg (N78)<br />

en de Heirbaan ter hoogte van de Petronellakapel<br />

en Steenweg huisnummer 20<br />

wordt al sinds jaar en dag gebruikt als<br />

sluipweg voor de N78.<br />

Dit sluipverkeer zorgt voor zeer verkeersonveilige<br />

situaties, daarom wordt het<br />

steegje afgesloten voor gemotoriseerd<br />

verkeer.<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!