05.10.2013 Views

DOMB361B57BDD085E29C125731D00248CEA8E3PQH.pdf - e-Dok

DOMB361B57BDD085E29C125731D00248CEA8E3PQH.pdf - e-Dok

DOMB361B57BDD085E29C125731D00248CEA8E3PQH.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hospitalsenheden Vest - Urinvejskirurgisk Afdeling<br />

5. Lægelige instrukser > 30. Urinvejstraumer<br />

Forfatter: Peder H Graversen<br />

Versionsnr.: 2<br />

Lokation: Regionshospitalet Holstebro<br />

Informationstype: Instruks<br />

Ikrafttrædelsesdato: 02-10-2009<br />

Revideret dato: 02-10-2009<br />

Faglig ansvarlig: Palle Nielsen<br />

5.30 Urinvejstraumer<br />

Gælder for : Regionshospitalet Holstebro<br />

Formål<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Definition af begreber<br />

Fremgangsmåde<br />

Nyrelæsioner<br />

Ureterlæsioner<br />

Blærelæsioner<br />

Urethralæsioner<br />

Penislæsioner<br />

Testislæsioner<br />

Scrotumlæsioner<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Ansvar<br />

Referencer<br />

Formål<br />

At sikre optimal udredning og behandling af patienter med urinvejstraumer.<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

_____________________________________<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Patientgruppe: Patienter, der indlægges med læsioner i urinvejene.<br />

Anden målgruppe: Læger, ansat ved Urinvejskirurgisk Afdeling.<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

_____________________________________<br />

Definition af begreber<br />

Se definitioner under fremgangsmåde.<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

_____________________________________<br />

5.30 Urinvejstraumer (Version: 2) Side 1 af 5


Fremgangsmåde<br />

Nyrelæsioner<br />

Definition:<br />

Nyrelæsion som følge af stumpt eller penetrerende traume.<br />

Ætiologi + patogenese:<br />

Minor læsioner (85%):<br />

a. contusion<br />

b. cortexruptur med subkapsulær hæmatom<br />

c. calyxruptur<br />

Major læsioner (15%):<br />

a. dilaceration<br />

b. læsion af karstilk<br />

c. pelvisruptur<br />

Symptomer<br />

Hæmaturi (ikke obligatorisk), flankesmerter, udfyldning i flanken, excoriationer, costafrakturer, oliguri evt. anuri<br />

ved dobbeltsidig læsion eller hos énnyrede.<br />

Diagnose<br />

CT-scanning med kontrast.<br />

Rtg. af thorax - costafrakturer, pneumo- eller hæmothorax.<br />

Renografi - observation af nyrefunktion under konservativ behandling.<br />

OBS! Hvis mistanke om nyrelæsion opstår under eksplorativ laparotomi, skal der gøres peroperativ urografi, dels<br />

for at visualisere læsionen, dels for at bekræfte tilstedeværelsen af fungerende kontralateral nyre.<br />

Behandling<br />

Minor læsioner:<br />

a. klinisk observation: Blodtryk puls, abdominal palpation, TD d.v.s. kateter á demeure.<br />

b. paraklinisk monitorering: Hæmoglobin, kreatinin, kalium, natrium.<br />

c. kontrol af nyrefunktion: Renografi dagen efter traume; herefter individuel ordination.<br />

d. evt. CT/UL-skanning til kontrol af hæmatom.<br />

Major læsion:<br />

Som ved minor læsioner +<br />

a. intimalæsion: Akut operation; karkirurg tilkaldes<br />

b. pelvis ruptur: Akut operation med lukning af defekt og aflastning med nefrostomi eller stent.. Pelvisruptur<br />

opstår kun ved forudbestående hydronefrose/obstruktion, som må behandles samtidigt!<br />

c. dilacereret nyre:<br />

1. kredsløbsstabil patient.: Konservativ behandling med tæt observation. Forlig på 8 portioner blod.<br />

2. kredsløbsustabil patient: Eksplorativt indgreb. Avitale segmenter fjernes. Hæmostase. Rå flader dækkes<br />

med kapsel/oment/fascie. Hvis tilfredsstillende hæmostase ikke kan opnås gøres nefrektomi (OBS!<br />

Fungerende kontralateral nyre skal påvises ved i.v. urografi præ- eller peroperativt). Man sikrer sig først<br />

nyrekarrene centralt, herefter frilægges nyren lateralt fra.<br />

3. ved påviste avitale nyresegmenter og samtidig pancreas og/eller tarmlæsion, bør de avitale<br />

nyresegmenter fjernes tidligt i forløbet p.gr.a. risikoen for infektion, fisteldannelse o.s.v.<br />

4. ved voksende hæmatom, fortsat faldende hæmoglobin og/eller urinomdannelse er der oftest indikation for<br />

eksploration af den læderede nyre.<br />

Komplikationer<br />

Sekundær blødning 1-2 uger efter traumet.<br />

Absces<br />

Hypertensio art. (blodtryks-kontrol hvert ½ år i 2 år efter traumet hos egen læge)<br />

5.30 Urinvejstraumer (Version: 2) Side 2 af 5


Ureterlæsioner<br />

Definition<br />

Læsion, som langt hyppigst er iatrogen, men ses også ved penetrerende traumer.<br />

Symptomer<br />

Primært oftest ingen eller lette. Senere rigeligt sekret i dræn (kreatinin-bestemmelse og sammenligning<br />

med serum-kreatinin)eller tegn på hydro/-pyonefrose. Stigning i kreatinin.<br />

Diagnose<br />

CT- urografi, evt. retrograd pyelografi.<br />

Behandling<br />

a. Akut aflastning med perkutan nefrostomi eller JJ-kateter/ureterkateter.<br />

b. Endelig behandling er operation med<br />

1. End-to-end anastomose over stent (evt. mobilisering af nyre/ureter for at undgå stramning)<br />

2. Neo-implantation i blæren, hvis distale stump er kort, avital eller fibrotisk. Evt. psoas hitch og/eller<br />

Boariflap.<br />

3. Ved stort substanstab kan gøres cross-over til kontralaterale ureter eller ileuminterposition.<br />

Blodforsyningen er ofte kritisk til ureterstumper, hvorfor disse må vurderes nøje inden anastomose. Da der er<br />

betydelig risiko for lækage og dannelse af urinom, anlægges altid dræn til anastomoserne.<br />

Blærelæsioner<br />

Definition<br />

Ved blæreruptur forstås at blærens kontinuitet er brudt med uroplani til følge.<br />

Ætiologi<br />

Hyppigst iatrogen (TURB/-P, åben kirurgi i lille bækken), stump vold mod udspilet blære, fraktur af<br />

pelvis.<br />

Inddeling<br />

a. Extraperitoneal<br />

b. Intraperitoneal<br />

Symptomer<br />

Nedre abdominalsmerter, hæmaturi, manglende vandladning, pludseligt svind af skyllevand, udspilet abdomen<br />

efter TURB/-P.<br />

Diagnose<br />

Cystografi, evt. CT- urografi.<br />

Behandling<br />

Extraperitoneale læsioner: kateter + antibiotika i 5 - 7 dage i ukomplicerede<br />

tilfælde. Individuel kateteriseringstid ved komplicerede tilfælde.<br />

Intraperitoneale læsioner: Sutureres i 2 lag og blæren aflastes med kateter i ca. 1 uge<br />

Individuel stillingtagen til cystografi før kateterseponering.<br />

Urethralæsioner<br />

Inddeling<br />

a. Anterior: Oftest p.gr.a. stumpt traume (cykelstang, spark) mod penis.<br />

b. Posterior: Oftest i forbindelse med pelvisfraktur.<br />

Symptomer<br />

5.30 Urinvejstraumer (Version: 2) Side 3 af 5


Diagnose<br />

Anterior læsion: Ingen eller sparsom vandladning, blod fra meatus, evt. hæmatom på penis (da ofte<br />

samtidig læsion af corpus cavernosum<br />

Posterior læsion: Ingen eller sparsom, blodig vandladning, blod fra meatus, hæmatom i scrotum og penis.<br />

Urethrografi, bør altid udføres inden anlæggelse af evt. kateter á demeure.<br />

“Floating prostate” (prostata “flyder” højt på hæmatom).<br />

Behandling<br />

Anterior læsion:<br />

Ved kontusion og mindre partielle rupturer anlægges urethralkateter.<br />

Ved større partielle og komplette rupturer foretages suturering end-to-end over kateter<br />

primært hvis der samtidigt er corpus cavernosum læsion, som skal opereres.<br />

Posterior læsion:<br />

Kontusion behandles med urethralkateter, efter at inkomplet ruptur er afkræftet ved urethrografi. Ved tvivl<br />

anlægges suprapubisk kateter.<br />

Inkomplet og komplet ruptur behandles primært med suprapubisk kateter. Herefter henvises til<br />

specialafdeling.<br />

OBS! Det er vigtigt at oplyse patienten med posteriore læsioner om, at der er betydelig risiko for<br />

urininkontinens og impotens (op til 40%) p.gr.a. traumet.<br />

Penislæsioner<br />

Inddeling<br />

Traumer: Penetrerende og traumatisk amputation er yderst sjældne; oftest selvmutilering.<br />

Ved stumpe traumer er der ofte samtidig urethral læsion (se tidligere).<br />

Ruptur af corpus cavernosum: Næsten altid under erektion, 30% har samtidig urethral læsion så derfor<br />

udføres retrograd urethrografi.<br />

Symptomer<br />

Ved ruptur: Hørligt knæk, smerte, detumescens, hæmatomdannelse, deviation.<br />

Behandling<br />

Akut eksploration med suturering af tunica albuginea og evt. urethra. Éngangsantibiotikaprofylakse med Diclocil +<br />

Netilyn.<br />

Testislæsioner<br />

Inddeling:<br />

Penetrerende: Sjældne, ofte selvmutilering.<br />

Stumpe: Slag og spark hvor testis presses med symfysen; ofte kontusion.<br />

Symptomer<br />

Øm, tiltagende blålig hævelse.<br />

Diagnose<br />

UL-skanning: Kan oftest skelne mellem hæmatom intra- og extratestikulært og endvidere påvise defekt i<br />

tunica albuginea.<br />

Behandling<br />

Kontusion: Observation.<br />

Ruptur: Akut operation med udtømmelse af hæmatom, fjernelse af avitalt væv og sutur af tunica albuginea.<br />

Der skal ofte indlægges deklivt dræn.<br />

Scrotumlæsioner<br />

5.30 Urinvejstraumer (Version: 2) Side 4 af 5


Definition<br />

Isoleret tab af scrotalhuden eller i kombination med testis- og /eller penislæsion.<br />

Behandling<br />

Skaffe huddække efter revision med enkel suturering eller med hudtransplantation. Evt. kan testes<br />

temporært anbringes i subkutane lommer på lårenes indersider. Kontakt til Plastikkirurgisk Afdeling.<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

_________________________________<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Undersøgelser og behandling dokumenteres i journalen.<br />

Ti l bage t i l t op<br />

_________________________________<br />

Ansvar<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

_________________________________<br />

Referencer<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

5.30 Urinvejstraumer (Version: 2) Side 5 af 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!