Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

Kapittel 3 – Anleggsforvaltning i nettvirksomhet12345Eksempel strategisk fokus; Det er etablert en helhetlig vurdering av tiltakog disse er i tråd med selskapets overordnede mål og strategiOrg.verdier ogrollerStandarderog kravVedtatteprosesserHelhetlig vurdering av tiltakEksterne og interne krav(eiere, myndigheter, kunder, ansatte,leverandører m.m.)Mål og strategiPolicy for anleggsforvaltning(hovedprinsipper, strategi, mål, planer)Anskaffe /byggeDrifte/vedlikeholdeFjerne/fornyePortefølje av anlegg og –grupper(ulik type, kritikalitet, tilstandog feilstatistikk / ytelse)KontinuerligforbedringAnleggenesytelse /feilstatistikkTilstandsvurderingavanleggeneKommentarerGod helhetlig anleggsforvaltning kjennetegnesav systematiske kvalitetskontroller ogkonsistens i tilstandsvurderinger (unngåmanglende/avvikende data etc.) samt at manover tid evner å følge opp virkningen avprioriterte og faktisk gjennomførte tiltak.For å ha tillit til at løsninger som prioriteres ergode og at måten tiltakene gjennomføres på erdet beste som kan forventes til enhver tid, mådet etableres helhetlig dokumentasjon av bådeprosesser og tiltak.Tiltak på eksisterende anlegg (vedlikehold ogfornyelse) og kapasitetsøkning skal i størstmulig grad samordnes. Dette for åminimalisere utkoplinger, samordneressursbruken og oppnå gode og helhetligetekniske løsninger.Man bør skille mellom utredning medlangsiktig perspektiv (kapasitetsøkninger) ogden løpende nettplanlegging med kortsiktigperspektiv. I den løpende nettplanlegging erfokus rettet mot enkeltanlegg og komponenter.Tiltak og overvåking av anleggeneHovedfokus foranleggsforvaltningGod praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwC25. februar 201320

More magazines by this user
Similar magazines