Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

Kapittel 3 – Anleggsforvaltning i nettvirksomhet12345Eksempel risikostyring; For å sikre at risikovurderinger benytteskonsistent kan det være hensiktsmessig at risikovurderingene brytes nedtil vedlikeholdsstandarder for de enkelte komponentgruppeneEksempel: Risikovurderingene brytes ned tilvedlikeholdsstandarder• For hver anleggsfunksjon/-gruppe kartlegges risiko foruønskede hendelser i form avsannsynlighet og konsekvens• Kartlagt risiko (peranleggsfunksjon/ -gruppe) ogspesielle anlegg identifisert.Dette gir et overordnetgrunnlag for differensieringmellom ulike anlegg/anleggsgruppeVedlikeholdsstandardKommentarerRisikovurderingene bør være basert på metodikk som innebærer enfunksjonsnedbrytning av anlegget og en vurdering av risikoen for hvertav risikoelementene i forhold til potensielle funksjonsfeil. Estimertsannsynlighet og konsekvens av feil blir satt sammen i en risikomatrise(se forenklet figur). Risikonivå er gitt av en kombinasjon avsannsynlighet og konsekvens i matrisen.Innplasseringen i risikomatrisen vil være avhengig av eksempelvishvilken utforming anleggene har og hvor anleggene er plassert i nettet.Identifisering av relevante risikofaktorer er viktigste element for åkunne differensiere vedlikeholdet for ulike individer av samme typekomponent. Med risikofaktor menes forhold som påvirker og gjør atman bør differensiere risikoen for samme type komponent. Eksempelinkluderer:• Ulike utførelse av omliggende kapsling gi ulik risiko for brytere som iutgangspunktet er like• Ulik plassering av stolper / master vil ha betydning for hvor hurtigde må skiftes ut (eksempelvis: trestolper i matjord råtner hurtigere)God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwC25. februar 201327

More magazines by this user
Similar magazines