Views
2 months ago

bv1218

REDAKTØR Bothild

REDAKTØR Bothild Åslaugsdotter Nordsletten bothild@bondevennen.no Telefon: 51 88 72 60 / 990 01 012 REDAKSJONEN Sjur Håland (red. leiar) sjur@bondevennen.no Telefon: 51 88 73 44 / 982 09 381 Liv Kristin Sola livkristin@bondevennen.no Telefon: 51 88 72 64 / 941 78 096 Jane Brit Sande janebrit@bondevennen.no Telefon: 51 88 72 63 / 976 01 972 GRAFISK Thea Hjertuslot thea@bondevennen.no Telefon: 51 88 72 65 ANNONSAR Grete Botnan grete@bondevennen.no Telefon: 51 88 72 61 ABONNEMENT Ann Solfrid Woldmo ann@bondevennen.no Telefon: 51 88 72 61 ABONNEMENTSPRIS 2018 kr 1100,- Ilan Sharoni: Teikningar Ålgård Offset AS: Trykk BLI FAST ABONNENT AV BONDEVENNEN! Aktiv helg i Suldal Førre helg møttes 150 4H-erar til Storkurs på Sand i Suldal. Satsingsområdet til 4H Norge er i år «Nærmiljøet mitt», noko som viste igjen i leirprogrammet. Denne gjengen nytta høve til å vitja eit lokalt turmål. Alva Løge Salte, Sina Berge, Tonje Tuen Moi og Sofie Madland haldt humøret oppe frå start til slutt. Turleiarar var Brynhild Stokka Andersen og Marie Aniksdal. Målet var Hellandsnuten, men snø på stien sette ein stoppar for det. I staden fekk dei seg ein god tur i nærmiljøet på Sand. Dei vitja med anna Høse bru og Suldalslågen, før turen vart avslutta på besøkssenteret Laksestudioet. UTGJEVAR Bondevennen SA Sandvikveien 21, Hillevåg Postboks 208 sentrum, 4001 Stavanger Telefon: 51 88 70 00 (sentralbord) 51 88 72 61 (9.00-15.30) E-post: post@bondevennen.no Internettadresse: www.bondevennen.no Bankgiro: 3201.05.11916 EIGARAR: Felleskjøpet Rogaland Agder Nortura SA Tine SA FRÅ ARKIVET For 50 år sidan Matpotet På grunn av at Kerrs Pink er veik mot turråte har sorten gått mykje attende og andre sortar, her mest Pimpernell, har kome i staden. Det er nok mange som gjerne ville halda på Kerrs Pink som matpotet om ein berre kunne meistra turråteproblemet. Både i forsøk og praksis har ein fått til dels stor avlingsauke etter sprøyting, men det har ofte synt seg at det vert mykje turråte på potetene under lagringa, slik at resultatet alt i alt vert mindre godt. Frå BV 14/15 - 1968 For 100 år sidan Ringorm Ringorm er en smittsom og langvarig hudsygdom, et utslet, som rammer baade mennesker og dyr. Hos husdyrene optrær den hyppigt hos kvæget, sjeldnere hos hesten og de andre dyr. Den viser sig ved større eller mindre haarløse, cirkelrunde flekker (derav navnet «ringorm») især paa hode og hals, ofte er de haarløse flekker strødd som fingertupper bortover kroppen. Av og til blir de haarløse partier belagt med graahvite (perlemorlignende), haarde, tykke faste skorper. Hos mennesket forekommer den ofte i ansigtet (kan derfor forveksles med skjægg-sopp), rundt haandleddene og opefter armene. Frå BV 15 - 1918 4 Nr. 12 - 13. april 2018 BONDEVENNEN

MI MEINING Årgang 121 • Nr. 12 • 13. april 2018 120 år 2 018 1898 «Høgre sviktar.» Foto: Ingunn Haraldsen Gulrot, ikkje pisk Ei flat CO 2 -avgift vil hemme tiltak for å kutte utslepp i veksthusnæringa, meiner generalsekretær i Gartnerforbundet, Katrine Røed Meberg. Bothild Å. Nordsletten Regjeringa ønskjer å innføra ei flat CO 2 - avgift på 500 kr per tonn CO 2 for alle sektorar, landbruket inkludert. Veksthusnæringa kan bli hardt rama. I førre veke var Røed Meberg i møte med landbruksog matminister Jon Georg Dale for å forklara han om konsekvensane, dersom framlegget går gjennom. – Ei avgift inneber store utgifter for gartnarane. Kanskje 160.000 kroner for dei med mellomstore veksthus, og opp til to millionar for dei med store. Eg ser ikkje korleis me kan ta ut dette i høgare pris i ein konkurranseutsett marknad, med import og svekka tollvern. Me blir òg hemma med tanke på investeringar for å setta i gang eigne tiltak for å redusera CO 2 -utslepp og å spara energi. Avgifter hjelper berre om det finns gode alternativ og du ikkje slår beina under dei som skal gjennomføra tiltaka. Veksthusa i Rogaland, som i stor grad baserer seg på naturgass, har i dag ingen gode nok alternativ. I verste fall kan me miste produsentar i Noreg og me får såkalla karbonlekkasje til andre land. – Er det ikkje mogleg for næringa å klimatilpassa seg endå betre? – Ja, og det har me gjort. Næringa har mest halvert CO 2 -utsleppa frå tidleg 2000-talet, og spart 193 GW timar energi. Me jobbar med dette heile tida, utan avgifter. Og me jobbar med gulrot - ikkje pisk. – Kva er hovudbodskapen til landbruksministeren? – At me ikkje ynskjer avgifta, at me framleis vil ha fritak frå den, og at me vil halda fram med dei høge ambisjonane våre om å kutte CO 2 og å spara energi. Me har synleggjort at me ikkje har alternativ til CO 2 . Me nyttar jo CO 2 for å få større avlingar i veksthusa! Eg opplevde Dale som lyttande. Han ynskjer vidare dialog og fleire innspel frå oss for å koma fram til løysingar, innan dei politiske rammene han har. Dette er en veldig alvorlig sak og eg vonar politikarane snur. Me vil gjere det som er moglig for å påverka prosessen framover. Rogaland Høgre har gått inn for å utsetta CO 2 -avgifta for veksthusnæringa. Dei vann ikkje fram under partiet sitt landmøte førre helg. Det provoserer Røed Meberg. – Høgre sviktar. Det er svært skuffande at partiet, og Erna Solberg, går inn for å legge avgifter på matproduksjon i veksthus. Høgre, som skal vera et næringsparti, sviktar fullstendig og er totalt uføreseielege. Dette blir ei rein fiskalavgift til staten når det ikkje fins reelle alternativ. Framside: Grasplantene har greidd seg gjennom vinteren og jorda har hatt nytte av klaken. No er Rune Haugland klar til å spreie den verdfulle husdyrgjødsla. Foto: Sjur Håland DENNE VEKA I BONDEVENNEN REPORTASJAR Utnyttar husdyrgjødsla maksimalt........................12 Bonden i byggefeltet....................................................................22 AKTUELT Skal betre dyrevelferda............................................................ 6 Helsar programmet velkommen............................... 7 Fleire vil slakte heime...............................................................10 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING God jordstruktur = godt klimatiltak......................16 Tynt fagleg grunnlag for gjødselreglar............18 Jordløsning etter tidligpotet............................................19 Fruktbar modernisering i Leikanger..................20 DESSUTAN Klar for ny vekstsesong Attlegg................................................................................................................ 9 Lesarbrev.......................................................................................................15 Moldrok.............................................................................................................24 Ny spalte: Kjøkkenhagen.....................................................26 Min venn bonden................................................................................28 Faglag og møte.....................................................................................29 VEKAS SITAT «...no mister eg leigejord til ein golfbane. Det kjennest ikkje riktig» GISLE FJÆREIDE SIDE 22 NLR- utgåve Fylt av fag! BONDEVENNEN Nr. 12 - 13. april 2018 5