Views
3 months ago

ud#12 (25627)

ud#12

2018-òž àð 15-òž òóëûñïàë (ôåâðàëü). Ïîê÷èàðíÿ (÷åòâåðã) ¹ 12 (25627) Âàíü óäìóðòú¸ñëýí ãàçåòñû Êûëäûòýìûí 1915-òž àðûí 4-òž ôåâðàëå Сюлмаськон 3 Кызьы сётӥське 1-тӥ нылпи понна выплата? Тӧр шорын Сю сюрес Иван Эшмаков Ува 10, 15 20 ёросын спортэз азинтон понна трос лэсьтэ Сюмси ёросысь Вылынгуртын 20 ар пала уг ужа ни ву кыскон башнязы ВАКЧИЯК Кудзэ тупатозы? Øàåðûñüòûìû êûŸå øóòýòñêîí èíòûîñ òóïàòúÿìûí íî ÷åáåðìàòýìûí ëóîçû «Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà» ôåäåðàë ïðîãðàììà óëñûí? Àëè êàëûê ïќëûí þàëëÿñüêîí îðò÷å. Òà ôåäåðàë ïðîãðàììàÿ øàåðûñüòûìû 8 ìóíèöèïàë êûëäûòýòú¸ñûñü øóòýòñêîí èíòûîñòû òóïàòúÿíû ÷àêëàìûí. Òà ìóíèöèïàë êûëäûòýòú¸ñûñü èê êàëûê ÌÔÖ-îñû âàçèñüêûñà, äýìëàíû áûãàòžç, êûŸå èíòûîññýñ óëûíû íî øóòýòñêûíû ÿðàìîí êàðîíî. Âîëîíò¸ðú¸ñ âåòëžçû Ïåëüíÿíüëû ñžçåì ôåñòèâàëü äûðúÿ íî. - Òà äûðëû þàëëÿñüêîíý 17 ñþðñ àäÿìè ïûðèñüêèç. Ìûëî-êûäî âàçèñüêî Ñàðàïóëûí óëžñü¸ñ, îòûí 6 íî šûíû ñþðñ àäÿìè ìûëêûäçý âåðàç, Èæûí - 9 ñþðñ ìóðò, - âåðà ëýñüòžñüêîíúÿ, ÆÊÕ-ÿ íî ýíåðãåòèêàÿ ìèíèñòðëýñü óæçý áûäýñúÿñü Èâàí ßñòðåá. Áåðïóìåòž äýìëàíú¸ñ êóòžñüêèçû 15-òž òóëûñïàëý, òàáåðå ëýñüòýìûí ëóîç ñïèñîê, íîø 18-òž ìàðòý, áûðú- ¸íú¸ñû ëûêòûñà, àäÿìèîñ êóàðàçýñ ñ¸òîçû, êûŸå èíòûåç òóïàòúÿíî 2018-òž àðûí. «ПЕЛЬНЯНЬ НУНАЛ» ФЕСТИВАЛЬ Кырын ческытгес! Афганистан бере... 15-òž òóëûñïàëý Àôãàíèñòàíûñü àñüìå âîéñêîîñòû ïîòòýì äûðûñåí 29 àð òûðìå. Îòûí îæìàñüêåìú¸ñòû áóðå âàéûñà, áàäœûì óæðàä ðàäúÿñüêîç Èæûí. 12.00 ÷àñûí Íûëïè òâîð÷åñòâîÿ þðò äîðûí ëóîç ìèòèíã. 13.30 ÷àñûí «Ñòðîèòåëü» êóëüòóðàÿ þðòûí êóòñêîç êîíöåðò. Óäìóðòèûñü 10 ñþðñ 996 àäÿìè «ïè÷è» îæú¸ñû ïûðèñüêåìûí. Ñîîñ ïќëûñü 2 ñþðñ 478 àäÿìè Àôãàíèñòàí ïûð îðò÷åìûí. udmdunne@yandex.ru vk.com/udmdunne facebook.com/udmdunne ok.ru/udmdunne 8 951 195 37 65 Òóñïóêòžç Ìàêñèì ÅÃÎÐΠÌàðèÿ ÂÅÊØÈÍÀ Ïåëüíÿíü ñè¸í, ñïîðò Ÿîøàòñêîíú¸ñ, íûëïè øóäîíú¸ñ, êèóæåí âûðîí… Ìàå ãèíý ќç îãàçåÿ 10 íóíàë Ÿîæå «Ïåëüíÿíü íóíàë» ôåñòèâàëü. - 3 àð òàëýñü àçüëî Óäìóðòèÿ àññý ïåëüíÿíüëýí äîðåç øóûñà ÿëžç íî, îñêîíòýì âàë. Íî àëè òà øóëäûðúÿñüêîí øîðû ó÷êèñüêîä êå, çýì íî, ñî îçüû! - øóý ðåñòîðàíú¸ñëýí «Ðåàë» àëüÿíñýíûçû êèâàëòžñü Äìèòðèé Ëåâèöêèé. Ôåñòèâàëü âàíüçýñòû îãàçåÿç: ïåëüíÿíü âóçàñü¸ñòû, áàñüÿñüêèñü¸ñòû, ðåñòîðàíú¸ñòû íî. Àðíÿ Ÿîæå Èæûñü êàôåîñ êàëûêåç ïќðòýì ïåëüíÿíü¸ñûí êóíîÿòžçû íî äóíòýê ïåëüíÿíü êóòûíû äûøåòžçû. Îçüû áûðúåìûí âàë òóæãåñ óñòîåç ðåñòîðàí, ñî áàñüòžç «Çàðíè ïåëüíÿíü» êîíüäîí êóçüûì. Âåðàíû êóëý, àäÿìèîñëû êåëüøîí ïîí- Ïåëüíÿíüëû ñžçåì ôåñòèâàëüûí òðîñ ëóîíëûêú¸ñ êûëäûòýìûí âàë ñåìüÿåí ïîðúÿíû, øóäûíû. íà êûŸå ãèíý ïåëüíÿíü ñîîñ ќç äýìëàëëÿëý: ïûðñàòýì, ïûæåì, ãîðä, ñüќä, âîæ áó- ¸ëî, ïќðòýì ïóøêåñî… Óäìóðòèûñü ïåëüíÿíü ïîòòžñü ïðåäïðèÿòèîñ ïќëûí íî âîæâûëúÿñüêîí ìûížç. Êàëûê áûðéèç êóíÿí ñžëüûí, ñžëüûí êóáèñòàåí íî ìóêåò ïåëüíÿíü êóòžñü¸ñ ïќëûñü óñòîçý. 10-òž òóëûñïàëý Øîð ïëîùàäüûñü êîòüêóäžç íûëêûøíî äîðàç âûëü ðåöåïòýí áåðòžç, êûçüû àñïќðòýì ïåëüíÿíü ïќðàíî. Íî òàáåðå ãóðòàç íî äýìëàëîç îðò÷ûòûíû òàŸå ñýáåä. Ñàðàïóëú¸ñ îçüû èê êàðèçû íè. Èæûí êàäü èê áàäœûì øóëäûðúÿñüêîíú¸ñ ìûížçû Ñàðàïóëûí íî. «Ïåëüíÿíü íóíàë» ôåñòèâàëüëýí îðò÷åìåç ñÿðûñü ëûäœå 6-òž-7-òž áàìú¸ñûñü.

Леди Мен №3 (27) март 2017
12
ÜHENDAGEM JÕUD! - Europa