Views
5 months ago

ud#27 (25642)

6 ¹ 27

6 ¹ 27 (25642) 2018-òž àð 10-òž îøòîëýçü ТАЗАЛЫК Таза улонлы сӥзем бам ТОДАД ВОЗЬ! Малы пельын жонгетэ? Сонгро кылёнлэсь утиськон амалъёс Àíãåëèíà ÑÍÈÃÈШÂÀ Àðú¸ñ îðò÷ûñà, àäÿìè óðîäãåñ êûëûíû êóòñêå. Íî Ÿåìûñü ïåëü¸ñ øóã êûëûíû ќäúÿëî èíôåêöèîñëû ëóûñà íî, øóý Èæûñü 7-òž áîëüíèöàûñü âðà÷ Þðèé Êëèìîâ. Ëûäïóñú¸ñ âîçüìàòî: 65 àðåñëýñü áàäœûìãåñ ìóðòú¸ñ ïќëûí 33 ïðîöåíòýçëýí ïåëüçû óðîäãåñ êûëý, íîø 75 àðåñëýñü âќæîîñ ïќëûí êîòüêóä 2-òžåçëýí ïåëüûç ñåêûò íè. Âðà÷ú¸ñ øóî, âîðãîðîíú- ¸ñ, íûëêûøíîîñ ñÿðûñü, ïåðåñüìûñà 2 ïîëëû Ÿåìãåñ óðîä êûëûíû êóòñêî. Íîêûò- ÷û óä ïåãœû âûæûëýñü íî. Ñåìüÿûí êèíëýí êå ïåëüûç ëÿá êå âàë, ñî íûëïèîñûçëû íî êûëüûíû áûãàòý. Íî Ÿåìãåñ àäÿìè áîðäûñü ïîòý, ìàêåì œå÷ ñî êûëîç. Óëîí âîçüìàòý: àäÿìèëýí íûðûç òûðûñà óëý êå, òðîñàç ó÷ûðú¸ñû ïåëü¸ñûç íî ëÿáœî. - Џåìûñü ïåëü âèñ¸íú¸ñëû ìóã ñ¸òý ïûýä, - øóý Þ. Êëèìîâ. - Ïåëü, íüûëîí, íûð îãîãåíûçû ãåðœàñüêåìûí, þíìå øîðûñü ñîîñòû îäžã âðà÷ óã ýñêåðû. Ïûýä äûðúÿ íûð Ÿîêñàñüêåìûí êå, çûðûìàñüêûíû íî øîíåð áûãàòûíû êóëý. Êóä-îã àäÿìèîñ òóæ çîë íî êûêåíûç èê íûðïåëåñú¸ñûíûçû çûðûìàñüêî. Îçüû æîá øîðïåëüëýí (ñðåäíåå óõî) ëþêåòàç ñþðûíû áûãàòý. Ñî áîðäûñåí èê ïåëü ïóøêûí âîñïàëåíèîñ êóòñêî. Ñîå ќä ýìúÿ êå, ïåëü ïóø óðœåêòûíû, íîø áќðûñü óð éûðâèûìå íî òóáûíû áûãàòîç. Ñîèí èê çûðûìàñüêîíî ïè÷èåí íî êàëëåí, Òóñïóêòžç Äåíèñ ÊÎÐÍÈËΠíûðûñü îäžã íûðïåëåñûñü, áќðûñü - ìóêåòûñüòûç. - Êóä-îã äûðúÿ ïåëüûí ûáûëžñüêå ÿêå æîí-í-í âàçå. Ìàð ìóãåí? - ÒàŸå šîæòžñüêîíú¸ñûí äžíÿìû Ÿåìûñü âóî. Ïåëü ïóøñýñ ó÷êèñüêîì íî îòûñü íîìûð óðîäçý óì àäœèñüêå, âèðçžáåòñýñ ìåðòàñüêîìû - ñî áàäœûì. Îçüûåí, ÷àêëàñà âîç¸íî âèðçžáåòýç íî âèðñýðú¸ñòû. Óãîñü ïåëü êîòûðûí ñýðú¸ñ óíî, îòž âèð óðîä âåòëûíû êóòñêå êå, ïåëüûí æîíãåòûíû êóòñêå. ÑûŸå äûðúÿ óìîéãåñ ëóîç éûðäýñ ÌÐÒ ïûð ó÷êûíû. - Ïåëü ïóøêûñü ñèð (ñåðà) ÷óðûòà íî ïðîáêàëû ïќðìå. Ìàëû? - Òàçüû Ÿåì äûðúÿ ëóý, àäÿìèîñ ïåëüçýñ âàòíîé ïàëî÷êàîñûí ñóçÿëî êå. Ïàëî÷êàåç ïåëü ïóøêû ÷óêàòûëûñà, îòûñü ñèð ïóìåí ÷óðûòà, šîããåñ íî òðîñãåñ êûëäûíû êóòñêå, áќðûñü ïðîáêàëû ïќðìå. Ñîå âðà÷ øóãúÿñüêûòýê ïîòòûíû áûãàòý. Íî âàòíîé ïàëî÷êàåí âûðûñà, êåìà èê ќâќë ïåëüûñü ïåðåïîíêàåç ñќñûðòûíû íî âîêñ¸ ïåëüòýì êûëüûíû. Äóøå, ìóí÷îå ïûðûêó, ìàéòàë âóýí ïåëü êîòûðåç, ïóøñý ÷èíüûåí ãèíý ñóçÿíî, ìóëòýñýç ñèð ìàéòàë âó ñüќðû ïîòîç. - Çîë êóàðàëýñü íî ñîíãðî êûë¸íî, øóî. - Øóàê ÷óçúÿñüêåì çîë êóàðàëýñü ñýðú¸ñ îãäûðëû øóàê Ïåëåç òóæ ëÿáœûòý íàóøíèêûñü ÷óçúÿñüêèñü çîë êóàðà. ЛЫДӞИСЬ ДЭМЛА Тазалыкез егитысен утёно ñþáåãàëî, îòž âèð óðîäãåñ âåòëûíû êóòñêå, îçüû ïåëü íî, éûðâèûì íî êóðàäœî. Óêàòà èê ïèíàëú¸ñ øóçèÿñüêûñà ÿðàòî îã-îãçûëýí ïåëü¸ñàçû êåñÿñüêûíû. Ïåëüçû Ÿîêñàñüêåìûí øóûñà, âðà÷ú¸ñ äîðû âàçèñüêûëî ïќéøóðàñü¸ñ íî. Åãèòú- ¸ñ íî íàóøíèêú¸ñàçû ÿêå ìàøèíàÿçû çîë êóàðàåí êðåçüãóð êûëçûíû ÿðàòî. Íûðûñüâàëûñü ñîîñ óã øќäî, ïåëüçû ñќðèñüêå øóûñà. Íî àðú¸ñ îðò÷ûñà, òà óðîä ñÿìëýí áåðâûëûç øќäžñüêå. Ïåëüûñü ñýðú¸ñòž âèð óðîä âåòëý, ìóãîðûí õîëåñòåðèíýç íî ñàêûðåç òðîñ êå. Œå÷ êûëîí ïîííà âèòàìèíú¸ñ íî ìèêðîýëåìåíòú¸ñ êóëý. Ñ, Å âèòàìèíú¸ñ, ìàãíèé, ñåëåí ñýðú¸ñòû þíìàòî. Ñîèí èê ñè¸íî êќé ÷îðûã, êóðåãïóç, êóðûò øîêîëàä, Ÿóæêóøìàí, ìóëüûîñ, çàðåçü êóáèñòà. Âóíýòîíî ќâќë òàçàëûêåç þíìàòžñü ãèìíàñòèêà ñÿðûñü, îçüû èê òûðìûò èç¸íî, óæ âèñêûí øóòýòñêîíî. Âàëåíòèíà ÊÀÐÌÀÍÎÂÀ 44 àðåñàì ïåëÿì àïïàðàò áàñüòîíî ëóè. 20 àðëýñü êåìà ñîå íóëëžñüêî íè, ñîòýê àäÿìèîñëýñü ìàð âåðàìçýñ, êûòûñü-ìàðûñü êóàðà ÷óçúÿñüêåìåç óã âàëàñüêû. Ïè÷è äûðûñåíûì òàçàëûêå ëÿá, íûðû ÿëàí Ÿîêñàñüêåìûí âàë, íüûëîíû íî âèñåìûñü ќç èê äóãäûëû êàäü. Ïûäëîñü ãóðòûí áóäž áåðå, áîëüíèöàå âåòëûíû ìàçà ќé âàë. Åãèò äûðúÿì ïåëüûíûì øóãúÿñüêîíú¸ñ ќé âàë êàäü, ñîîñ áќðûñü êûëäžçû. Áîëüíèöàûí íèìûñüòûç ýìúÿñüêûñà íî òîëûêåç ќç ëóû íè. Âðà÷ àïïàðàò ïðîïèñàòü êàðèç. Ñîèí èê âàíü ëûäœèñü¸ñëû äýìëàñüêî: òàçàëûêòû ñÿðûñü åãèòûñåí ñþëìàñüêå, ïûýäëýñü ðîñ-ïðîñ ýìúÿñüêå. ЮАЛЭ - ВАЛЭКТОМ Вирез кизермытэ эмезь Ìûíûì 56 àðåñ, óëžñüêî ãóðòûí, òàçàëûêìå ýñêåðûñà âîçèñüêî, ÿðàòžñüêî ñêàíäèíàâñêîé àìàëýí âåòëûíû. Ìûíàì êàäü àðëûäî êûøíîìóðòú¸ñëû òàçàëûêñýñ œå÷ âîç¸í âûëûñü êûŸå êå íèìûñüòûç ýìúþìú¸ñ þûíû êóëý-à? Òàòüÿíà Ì. Ïè÷è Ïóðãà Âàëýêòý èììóíîëîãàëëåðãîëîã Í. Ãóçíèùåâà: - Џàïàê 50-60 àðåñúåì êûøíîìóðòú¸ñëýí ìóãîðàçû ãîðìîíàëüíîé âîøòžñüêîíú¸ñ îðò÷î. ÒàŸå àðåñêûí òðîññý ìèêðîýëåìåíòú¸ñòû ìóãîð êûëäûòûíû óã âîðìû íè, êûëñÿðûñü, êàëüöèåç. Ñîèí èê àðëûäîîñëýí ëûœå÷ûðàíú¸ññû (ñóñòàâú¸ññû), ñóé¸ññû, ïûäú- ¸ññû âèñüûëî. Êàëüöèåç íèìûñüòûç þûñà íî, òîëûêåç óç ëóû, ñî ëûîñ äîðîçü âóûñà óã âóòòû. Àëè âðà÷ú- ¸ñ äýìëàëî, ïàéäà ìåä ëóîç øóûñà, êàëüöèåç Ä âèòàìèíýí âàë÷å þûíû. Êûëñÿðûñü, òîëýçü Ÿîæå, óêàòà èê òóëûñ-ñžçüûë, «Àêâàäåòðèì» ñóðåòýç íóíàëàç îäžã øàïûêåí þîíî. Áîëüíèöàûí ïûðïî÷ ýñêåðèñüêè, øóèçû, âèðû íàï, äýìëàçû ñîå êèçåðìûòžñü ýìúþìú¸ñ þûíû. Âàíü-à, ïîäîâàîñ þûòýê, âèðåç êèçåðìûòûíû ìóêåò àìàëú¸ñ? Í. Ðîìàíîâà. Äýðè ¸ðîñ - Òà ëàñÿíü òóæ îãøîðû íî äóíòýì àìàë âàíü - ýìåçü. Êóàñüòýì ýìåçåç ïàðûñà ÿêå êîæàç ñèûíû óìîé, òóïàëîç ýìåçü êóàðú¸ñûí ÷àé íî. ÊûŸå àìàëú¸ñ óëîíýç êóç¸ìûòûíû þðòòî? Ã. Ïåòðîâ. Èæêàð - Œå÷ ìûëêûäûí óëžñü àäÿìèîñ êåìàãåñ óëî, òàçàëûêñûëû óã šîæòžñüêî, ñîèí êîòüêóä íóíàëëû øóìïîòûíû, êîòüìà áîðäûñü œå÷ñý àäœûíû òûðøå. Êàëûêå Ÿåìãåñ ïîòàëý, âåðàñüêîíú¸ñ âèñ¸íú¸ñòû, ìќçìûò ìûëêûäýç óëëÿëî. Êóæûì ñ¸òî åãèòú¸ñ íî, ñîèí èê íóíîêú¸ñûíûäû œå÷ êóñûï âîçå. Þìøàí, œå÷ ñèñüêîí ñÿðûñü íî ýí âóíýòý. Áîëüíèöàûí ýñêåðèñüêûñà, òîäž - õîëåñòåðèíý íîðìàëýñü âûëžûíãåñ, êóëýñòûíû, ïå, êóëý. Ìàèí ñî òàçàëûêëû óðîä? À. Ëóêèíà. Óâà ¸ðîñ Âàëýêòý òåðàïåâò Î. Êîðîáåéíèêîâà: - Õîëåñòåðèí ìóãîðå âóý ñè¸í ïûð. Ñî àäÿìèëýí ëóëïûðûîñûçëû (êëåòêà) êóëý, íî òðîñ ëþêàñüêå êå, ñî àëàìà íè. Ìóëòýñ õîëåñòåðèí âèðñýðú¸ñû áëÿøêàîñ êûëäûòý, îçüû âèð øóããåñ âåòëûíû êóòñêå. Òà áîðäûñü èê êóòñêûíû áûãàòî ñþëýì âèñ¸íú¸ñ. Ìóëòýñ õîëåñòåðèíýç ìóãîðûñü ïîòòûíû þðòòîçû êëåò÷àòêàåí óçûð åìûøú- ¸ñ. Šќê âûëàäû ќæûòãåñ ìåä ëóîçû êќ¸-âќ¸ ñè¸íú- ¸ñ. Îçüû èê òàçàëûêòûëû óìîé ëóîçû ñïîðòýí âûðîí, ïûäûí âåòëîí.

¹ 27 (25642) 2018-òž àð 10-òž îøòîëýçü 7 ШУТЭТСКОН СЭРЕГ Йыртӥянъёс Сураськем букваос Питранъёс Çîÿ ×ÈÐÊÎÂÀ. Óâà ¸ðîñ, Êóëÿáèíî ãóðò Òàáëèöàå áóêâàîñ, ÷åðîäçýñ ñóðàñà, ïóêñèëëÿì, ñîîñòû øîíåð èíòûÿíî. Éûðîìåì áóêâàîñëýñü ïàëëÿíûñåí áóðå øîíåð êûëú¸ñ øåäüòžäû êå, êåŸåâûë ýøøî 2 êûëýç ëûäœîäû. 8 1 6 2 3 4 5 9 10 7 Ó Ç Ü Ê Ê Ó Ê 13 Í Î Ò À Ñ Ќ Ê 12 15 11 14 21 Û Æ Û Ê Â Û Ë Ã Û Ð Ï Ó Ë Û × Å Ï Å Ð Å Ï Ä Î Í Ü Ê Î Í 17 18 19 20 22 23 27 24 25 26 32 28 29 Џ Î Ã Ò Ð Î Ê 30 31 34 33 Íèêîëàé ÏÀÂËÎÂ. Êèçíåð êàðãóðò Ïàëëÿíûñåí áóðå: 3. Òûëîáóðäî. 8. Ê. Òðåí¸âëýí «Ëþáîâü ßðîâàÿ» ïüåñàûñüòûç ïåðñîíàæ. 9. Êîìïüþòåðûñü ãîæúÿìåç ïîòòý. 11. Ì. Ïåòðîâëýí «Âóæ Ìóëòàí» ðîìàíûñüòûç ãåðîé. 12. Êûê ïèí¸ ñàíèê. 14. Âóêîûí êќ éûëûñü ÿùèê. 17. Ìóãîð ëþêåò. 18. Âàë êûòêîí òžðëûê. 19. Íûìû-êèáû. 20. Êàìå óñèñü øóð. 24. Ïîëüøàûñü øóð ÿêå ãîðîä íèì. 25. Ìóñóëüìàíú¸ñëýí áèáëèÿçû. 26. Óäìóðò îãàçåÿñüêîí. 30. Àêûëåñ òóðûí. 31. Îòïóñêûí øóòýòñêî … . 33. ×îðûã. Âûëžûñåí óëžå: 1. Ìàâðèòàíèûñü ïîðò. 2. Àìåðèêàíñêîé ñàìîë¸ò. 4. ×óðûò ãîí. 5. Ãóðò òûëîáóðäî. 10. Øâåöèûñü òû. 12. Å. Çàãðåáèíëýí «ßðàòîí óã ïåðåñüìû âûëýì» ïüåñàûñüòûç ïåðñîíàæ. 13. Òûëîáóðäî ÿêå åìûø. 14. Ïóíûëýí íèìûç. 15. Âó êûñêûíû ÿðàñü ìàòåðèàë. 21. Óäìóðò ñóðåäàñü. 22. Óëü÷àåç … âûæîí. 23. Êðèòèê, ëèòåðàòóðîâåä … Åðìàêîâ. 26. Ñïîðòèâíîé íþðúÿñüêîí. 27. ßâà øîðìóŸûñü ãîðîä. 32. Òîäìî êèíîàêòðèñà ... Ìîðäþêîâà. 34. Êûëëýí ќâќë ... . Ïèòðàíúÿ: 6. Òîëýçü. 7. Êûëåì äàóðûñü òîäìî àðòèñò íî ðåæèññ¸ð. 28. Ãîæòýòëýí ïóìàç âàòñàí. 29. «Ñüќä ñþëûê» äåòåêòèâëýí àâòîðåç. КЫРӞАСА ЛЭЗЁМ АЛИ Шунды ӝужа ке Êûëú¸ñûç Àíàòîëèé ÂÎËÊÎÂËÝÍ Êðåçüãóðåç Íèêîëàé ÒÐÓÁÀ×ÅÂËÝÍ Øóíäû šóæà êå, àìàëòýê Âàíüìûç èê øóìïîòî ñîëû. Òîí ëóèñüêîä êå Ÿîø, àðòý, Áóéãàí ëûêòý ñþëýìåëû. Þíìå óã Ÿîøàòžñüêû ìîí ßðàòîíìå Ÿóê øóíäûåí. Êóæûì ñ¸òý œå÷ ÿðàòîí, Øóíòý œûðäûò óëîí øóäýí. Âàëýêòîíú¸ññý øåäüòîäû 8-òž áàìûñü. Êûçüû âàíüìûç Ÿóê òûëñèëýñü Øóìïîòžñåñü, œå÷åñü ëóî, Îçüû ãàæàí ìûëêûäûëýñü Ìîí ÷åáåðãåñ àäñêî, îëî.

Hi-Files #27 - Dayens
27 czerwca.pdf - Cieszyn.pl