Views
6 months ago

2018

33 .22 Hrim-2 צבא

33 .22 Hrim-2 צבא אוקראינה חשף מידע נוסף על טיל בליסטי לטווח קצר,‏ צבא אוקראינה פרסם מידע נוסף על מערכת טיל בליסטי לטווח קצר הנקרא הזו מתחרה במערכת רוסית דומה הנקראת .Hrim-2 המערכת .Iskander הטיל משוגר ממשאית 6X6 ויש לו טווח 280-50 ק"מ.‏ בכל משגר יש 2 טילים.‏ מימון הפרויקט מגיע מערב הסעודית.‏ ייצור סדרתי צפוי להתחיל בשנת 2018. ניסוי שיגור ראשון בוצע במחצית השנייה של .2017 המשגר במבט מלמעלה )Mil.in.ua photo( חברת ORBITAL ATK תבצע ניסויי ביות וירי חי עם חימוש אוויר-קרקע HATCHET _ 10 JANES.COM, בינואר 2018 .23 DEFENSE-AEROSPACE.COM, 4 בינואר 2018 Ukraine Releases More Data on Hrim-2 SRBM www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/189623/ukraine-releases-moredata-on-hrim_2-srbm.html www.janes.com/article/76965/surface-navy-2018-orbital-atk-plans-to-test-6-lb-airdropped-hatchet-munition-in-2018 Surface Navy 2018: Orbital ATK Plans to Test 6 lb Air-Dropped Hatchet Munition in 2018 חברת Orbital ATK מתכננת לבצע ניסויי ביות וירי חי עם חימוש אוויר-קרקע .Hatchet חימוש זה,‏ במשקל 6 לב'‏ )2.72 ק"ג(,‏ פותח במימון עצמי.‏ החברה טוענת כי למרות משקלו קטן של הרש"ק,‏ האפקט המתקבל עקב הרסיסים דומה לזה של פצצה של 225 ק"ג . רש"ק זה נבחן כבר

34 במערכות של מרגמות ורקטות.‏ הרסיסים עשויים טונגסטן,‏ ולכן אינם משאירים נפלים מסוכנים בשטח.‏ לחימוש יש 3 כנפיים ו-‏‎3‎ משטחי היגוי אחוריים.‏ ניתן יהיה לשגרו בכמויות גדולות ממטוס קרב או מכטב"ם.‏ )Orbital ATK( טכנולוגיה אלחוטית ליישום בארכיטקטורה של טילים INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW , ינואר ,2018 עמ'‏ 18 .24 MBDA Explores Wire-Free Missile Architectures במסגרת שתוף פעולה צרפתי/בריטי בתחום חדשנות בנושאי טילים,‏ חברת MBDA עורכת מחקר שמטרתו להבשיל ארכיטקטורה וטכנולוגיה אלחוטית שתיושם בטילים מונחים מהדור הבא.‏ כיום משתמשים ברכיבים רבים,‏ כמו מחברים למיניהם,‏ כבלים,‏ חוטים,‏ מובילים וכיו"ב לחיבור בין הפלטפורמה והטיל.‏ הדבר גורם לתוספת מיותרת של משקל,‏ נפח ובעיות טכניות.‏ המחקר אמור להביא לביטול החסרונות הללו,‏ לצמצום המורכבות של המערכות ולהקניית גמישות ואפשרויות לשימוש חוזר.‏ בשלב ראשון חקרו נושאים כמו טופולוגיה בהעברת אנרגיה,‏ בטיחות,‏ צווארי בקבוק קיימים והאפשרות לסטנדרטיזציה.‏ בשנת 2016 הטילו על חברת Drayson Technologies משימה לפיתוח של מדגים להעברת אנרגיה מפלטפורמה לחימוש ‏)הם פיתחו בעבר שיטה כזאת למכוניות ספורט ‏"פורמולה"(.‏ הדרישות שהוצגו:‏ כניסה של ומרחק בין הסליל המשדר לסליל המקבל:‏ VDC 270 ויציאה של VDC 28 או 10-5 מ"מ.‏ 44, עם נצילות גבוהה מ-‏‎80%‎ MBDA בנתה גם מדגים לסימולציה של 4 תת-מערכות בטיל שמוגנות ע"י ספק מתח בלי מווסת בממשקים סטנדרטיים.‏ – )Wild(

ELMAG_Rabatna_lista_2017-2018