24.05.2018 Views

SG03

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2/2005 SVěT GRÁLU<br />

SVěT GRÁLU<br />

9 7 7 1 6 14 5 1 3 0 0 2 0 2<br />

leden – březen 2005 · číslo 2<br />

Tři dimenze lásky<br />

Má smysl se rozvádět?<br />

strana 5<br />

Největší dar Vánoc<br />

strana 8<br />

Královna ze Sáby<br />

9 7 1 6 14 5 1 2 0 5 0 3<br />

3/2005 SVET GRÁLU<br />

strana 24<br />

Živá voda<br />

Viktora Schaubergera<br />

strana 29<br />

strana 38<br />

Setkání s dětmi z minulosti…<br />

SVET GRÁLU<br />

Duchovní souvislosti v životě<br />

cena 78 Kč<br />

marec –máj 2005 · číslo 3<br />

Kde sa stratil šiesty zmysel?<br />

strana 5<br />

Findhorn – záhrada zázrakov<br />

strana 11<br />

Energia z „ničoho“<br />

strana 15<br />

V laboratóriách Ciba-Geigy<br />

ožil pravek<br />

strana 21<br />

Diagnostika chorôb z krvi<br />

strana 30<br />

cena 87 Sk<br />

Svět Grálu<br />

www.svet.gralu.cz<br />

Príroda a jej sily<br />

Exkluzívny rozhovor<br />

s Dr. Raymondom Moodym<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk<br />

Časopis Svet Grálu,<br />

ktorý vychádza súčasne aj<br />

v češtine, nadväzuje na nemecký<br />

GralsWelt a francúzsky<br />

Monde du Graal, ktoré<br />

si vo svojich krajinách získali už<br />

tisíce stálych čitateľov.<br />

Svet Grálu vychádza<br />

štyrikrát ročne. Informácie<br />

o predplatnom nájdete v prílohe<br />

alebo na internete:<br />

www.svetgralu.sk<br />

SVET GRÁLU<br />

Grál je od dávných časů<br />

symbolem ideálu,<br />

hledání vysokých duchovních<br />

a mravních hodnot.<br />

Ve 21. století se svět k nepoznání<br />

změnil, ale hodnoty zůstávají.<br />

V ďalšom čísle časopisu:<br />

titulná téma: Mýtus o diablu •<br />

Rešpektovať a byť rešpektovaný •<br />

Výskum smrti – 2. časť rozhovoru<br />

s Dr. Raymondom Moodym •<br />

Ekokruh – reportáž z ekofarmy •<br />

Homeopátia – „liečba ničím“ •<br />

Kúzlo sicilských vulkánov •<br />

vychádza už 1. júna 2005<br />

jún – august 2005 · číslo 4<br />

4/2005 Svet Grálu<br />

SVET GRÁLU<br />

9 7 7 1 6 14 5 1 2 0 0 5 0 2<br />

jún – august 2005 · číslo 4<br />

Rešpektovať a byť rešpektovaný<br />

strana 5<br />

Výskum smrti<br />

2. časť rozhovoru s Dr. R. Moodym<br />

strana 10<br />

Ekokruh – reportáž z ekofarmy<br />

strana 21<br />

Homeopátia – „liečba ničím“<br />

strana 30<br />

Kúzlo sicilských vulkánov<br />

strana 35<br />

cena 87 Sk<br />

Mýtus o diablu<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk


SVET GRÁLU · 3/2005<br />

Ž I V O T<br />

Kde sa stratil šiesty zmysel? 5<br />

V Ý C H O V A<br />

Rešpektovať a byť rešpektovaný 8<br />

T É M A<br />

Findhorn - záhrada zázrakov<br />

Na severe Škótska vznikla z vedomej<br />

spolupráce s bytosťami prírody najstaršia<br />

duchovná komunita v Európe<br />

(Reportáž od Reinharda Wurzela) 11<br />

V Ý S K U M<br />

Energia z ničoho 15<br />

K N I Ž N Á U K Á Ž K A<br />

Budha 20<br />

R E P O R T Á Ž<br />

V laboratóriách firmy Ciba-Geigy ožil pravek 21<br />

V E D A A V Ý S K U M<br />

Zaujímavosti zo sveta vedy a výskumu 26<br />

F O T O G R A F I E<br />

V zrkadle: „Iný svet“<br />

Liečiteľ Achim Weigert fotografuje<br />

stromy, na ktorých vidí niečo zvláštne.<br />

K fotografii pridá len „zrkadlový efekt“<br />

a výsledok je prekvapujúci. 27<br />

V Ý S K U M<br />

Diagnostika chorôb z krvi – Aurasskopia 30<br />

O S O B N O S Ť<br />

Johanka z Arku – Na bojisku<br />

a na hranici<br />

Panna Orleánska<br />

sa pri svojej úlohe nechávala<br />

viesť „hlasmi svätých“… 33<br />

R O Z H O V O R<br />

Výskum smrti – pôvodný rozhovor s dr. R. Moodym 37<br />

L I S T Á R E Ň , N Á Z O R Y<br />

„Temné energie“ v spálni, Grafológia 41<br />

N A Z Á V E R …<br />

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ 42<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

položili ste si už otázku, odkiaľ sa v prírode berie<br />

toľko krásy a harmónie? Prečo je taká produktívna,<br />

húževnatá a vo všetkom dokonale vyvážená?<br />

Na prvý pohľad je to jednoduché. Všetko v dejoch<br />

prírody do seba zapadá ako jednotlivé bunky<br />

živého organizmu, jednotlivé časti slúžia celku<br />

a pod tlakom prírodných zákonov spejú k ďalšiemu<br />

vývoju. Ale ako je zabezpečené, aby sa táto<br />

veľkolepá symfónia nerozpadla na chaotickú zmes<br />

energií? To chápeme v najlepšom prípade ako zázrak<br />

poukazujúci na existenciu vedomej inteligencie<br />

vo vesmíre, na Stvoriteľa. Ale čo vieme o tejto<br />

skrytej podstate prírody v skutočnosti?<br />

Pre mnohých z vás možno nebude prekvapením<br />

tvrdenie, že príroda zohrávala jednu z hlavných<br />

úloh v duchovných dejinách ľudstva. Nezvyčajné<br />

prejavy prírodných síl ľudia kedysi chápali ako<br />

symbolické zobrazenie a niekedy pozemské zavŕšenie<br />

duchovných dejov. Napríklad v biblických<br />

opisoch spomínané prírodné úkazy a živelné<br />

pohromy často pôsobia ako nástroje Božej vôle,<br />

striedavo udierajúce pomýlené ľudstvo, alebo pomáhajúce<br />

a ukazujúce cestu k novému vývoju. Na<br />

Mojžišovu prosbu o vyslobodenie jeho národa<br />

z otroctva zosiela Boh na Egypt jednu živelnú pohromu<br />

za druhou. Potom zasahuje opäť ako vodca,<br />

vedie Izraelitov do zasľúbenej zeme – zahalený<br />

v stĺpe oblakov či ohnivom stĺpe. Ako sa v Starom<br />

zákone píše – pri prechode cez Červené more „Hospodin<br />

zaháňal more silným východným vetrom cez<br />

celú noc, vysušil more a vody sa rozdelili.“ Izraeliti<br />

tak prešli po jeho dne suchou nohou, zatiaľ čo ich<br />

prenasledovatelia zahynuli vo vlnách. V mnohých<br />

iných rozprávaniach sú opisované podobné deje.<br />

Takéto spojenie medzi prírodnými udalosťami<br />

a životom ľudí nie je známe len z kresťanských<br />

3<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


Ú V O D N Í K<br />

4<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote.<br />

číslo 3/2005, vyšlo 1. 3. 2005.<br />

Redakcia:<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

telefón 055/678 6420<br />

mobil 0903 907 233<br />

Redakčná rada:<br />

Roman Levický, Slanec<br />

Rudolf Harčarík, Košice<br />

Rastislav Podivinský, Trenčianske Teplice<br />

Anna Štefková, Zlín<br />

Artur Zatloukal st., Brno<br />

Artur Zatloukal ml., Brno<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Alena Anettová, Edith Bartko, Ján Dobrota,<br />

Ľuba Dvornická, Júlia Faberová, Peter<br />

Galbavý, Beáta Kseňáková, Maroš Látal,<br />

Rastislav Podivinský, Andrea Stúpalová,<br />

Hana Šimková, Žaneta Štefaničková, Kvetka<br />

Viskupičová, Igor Vojtek, Dana Zlatohlávková<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu, s. r. o., Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu, s. r. o.<br />

Redakcia a administrácia SG,<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala, Bratislava<br />

Grafika:<br />

Zdeněk Bohdanecký, Praha<br />

Marek Frank, Brno<br />

Pavel Patloch, Karviná<br />

Martin Pukančík, Košice<br />

Tlač:<br />

Slovenská Grafia a.s., Bratislava<br />

Ilustrácie:<br />

M. Vaňáč (1), P. Kachňák (42), R. Wurzel (2, 11–14), AKG Berlin<br />

(2, 7, 34), Creativ Collection, Freiburg (18, 21, 22), Comstock,<br />

Luxemburg (5–8), Photodisc Washington (17), Mauritius<br />

Stuttgart (16), Kraut&Rüben, 12/92 (23), Institut für holistische<br />

Blutdiagnostik, Witten (30–33), M. Bouška (43). Ostatné<br />

obrázky GralsWelt a redakcia.<br />

Fotografia na zadnej strane obálky:<br />

Markéta Vaňáčová, Zlín<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo 87 Sk<br />

Predplatné (4 čísla) 320 Sk<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené. Redakcia neručí za<br />

nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu si možno<br />

objednať na adrese: Nováčkova 26,<br />

614 00 Brno, www.svet.gralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

w w w.svetgralu.sk<br />

a židovských spisov. Nájdeme ho na celom svete – v ságach Germánov, v gréckych<br />

bájach, slovanských povestiach, v indických spisoch či legendách domorodcov<br />

všetkých obývaných kontinentov. V týchto rozprávaniach sa však predstavujú<br />

podrobnejšie „mýtické“ bytosti, ktoré pôsobia v prírode. Sú to pre nás neviditeľní<br />

stavitelia, ochrancovia i ošetrovatelia rastlín, hornín, vôd, ale aj vládcovia planét,<br />

zvierat či živlov. Medzi ich pôsobením a činmi ľudí je jeden veľmi podstatný rozdiel<br />

- zatiaľ čo človek koná svojvoľne podľa vlastnej vôle, tieto prírodné bytosti sa riadia<br />

iba „vyššími príkazmi“ prozreteľnosti. A tak, ako v každej rozprávke, pomáhajú<br />

dobrosrdečným ľuďom, k zlosynom sa však obracajú chrbtom.<br />

Zarážajúca podobnosť medzi týmito príbehmi, presnejšie stále sa opakujúce obrazy<br />

v tradíciách národov, ktoré si neboli ani historicky, ani zemepisne blízke, viedla<br />

dokonca niektorých vážených vedcov k domnienke, že na nich musí byť predsa len<br />

kus pravdy. Sú teda tieto bytosti len predstavami ľudí? Prečo im teda naši predkovia<br />

vo svojich príbehoch vydelili také významné miesto? Videli ich a preto v nich verili?<br />

Dnes môžeme pozorovať renesanciu viery v „prírodné bytosti“, aj keď – jedna vec je<br />

viera a druhá praktický život a presvedčenie.<br />

Čo sa však stane, ak sa skupinka dospelých ľudí s deťmi usadí na nevľúdnej piesočnej<br />

pláži na severe Škótska v presvedčení, že tu majú vybudovať vzorový projekt<br />

pre spoluprácu človeka s prírodnými bytosťami? Práve z takého neuveriteľného nápadu<br />

vznikla pred štyridsiatimi rokmi „zázračná findhornská záhrada“, a neskôr<br />

prospievajúca legenda a najstaršia komunita v Európe. V článku Záhrada zázrakov<br />

vám Reinhard Wurzel vyrozpráva príbeh Findhornu a svoje dojmy z jeho nedávnej<br />

návštevy.<br />

Príroda nám vlastne často prináša otázky, ktoré môžu rozšíriť hranice ľudského<br />

obzoru oveľa ďalej, než sme boli ochotní donedávna pripustiť. Aj vo vede, ako napríklad<br />

v hypotéze R. Sheldrakea o morfogenetických poliach. Sheldrake veľmi<br />

precízne dokumentoval niekoľko dodnes nevysvetlených záhad v oblasti správania<br />

zvierat – napríklad to, že poštové holuby nájdu cestu späť do tisícky kilometrov<br />

vzdialeného holubníka aj vtedy, ak sa im znemožní orientácia zrakom, či zemským<br />

magnetizmom. V prípade zemetrasenia je známe, že ho zvieratá signalizujú oveľa<br />

skôr, než najcitlivejšie prístroje, čo zachránilo mnoho ľudských životov aj pri poslednej<br />

katastrofe spojenej s cunami… Kam sa však stratil šiesty zmysel u človeka? Túto<br />

otázku sa pokúša zodpovedať v prvej časti svojho článku Dieter Malchow, pričom<br />

uvádza pozoruhodné príklady zo života. Ďaleko od tejto témy nie je ani príbeh Johanky<br />

z Arku, ktorý vám prinášame v rubrike Osobnosť. „Hlasy svätých“, na ktorých<br />

vedenie sa Panna Orleánska neúnavne odvolávala, jej pomohli k oslobodeniu<br />

Francúzska. Na základe tejto „kacírskej viery“ však bola i upálená… Do pozornosti<br />

vám odporúčam aj pôvodný rozhovor o výskume smrti s Dr. Raymondom Moodym,<br />

ktorý pre Svet Grálu urobil v USA Micah Rubenstein.<br />

Na záver mi dovoľte vrátiť sa k úvahám o vzťahu človeka k prírode. Zdá sa, že dnes<br />

vo svete ukazujú svoje najväčšie plody dve neodôvodnené ideológie – nekritická dôvera<br />

vo „vedúcu úlohu“ vedy a absurdná predstava o Bohu, ktorý by človeka urobil<br />

vládcom vo stvorení bez príslušnej zodpovednosti. Nie je už načase pripomenúť si Ježišovo<br />

podobenstvo o tom, že Pán sa raz pozrie na prsty sluhom, ktorým svoju vinicu<br />

zveril? Ak chceme v budúcnosti obstáť, neostáva nám nič iné, než aby sa základom<br />

ľudskej činnosti stala znalosť zákonov stvorenia, z ktorých svet vznikol. K tomuto<br />

cieľu má prispieť aj Svet Grálu. Želám vám veľa podnetných myšlienok pri jeho čítaní,<br />

ale aj veľa radosti pri vašich jarných prechádzkach v prírode.<br />

Roman Levický, redaktor


?<br />

ŠIESTY ZMYSEL<br />

Ž I V O T<br />

Intuice Intuícia a cit<br />

O<br />

zvieratách sa hovorí, že majú šiesty zmysel.<br />

A skutočne, zvieratá majú z určitého<br />

hľadiska bystrejšie zmysly než človek. Presnejšie<br />

povedané, majú schopnosti, ktoré päť známych<br />

zmyslov prevyšujú. Napríklad zvieratá opúšťajú<br />

domy pred zemetrasením, mačky vynesú svoje<br />

mláďatá do voľného priestoru, a aj mnohí ľudia<br />

sa zachránili len vďaka nápadnému spávaniu sa<br />

zvierat. (To sa plne potvrdilo aj pri katastrofe<br />

v Ázii spôsobenej vlnami cunami na konci minulého<br />

roku – pozn. red.) Bolo tiež zaznamenané, že<br />

psy, ktoré boli odvezené od svojej rodiny aj na viac<br />

ako sto kilometrov, svoj domov znova našli. Tieto<br />

schopnosti sú označované ako inštinkt zvierat, aj<br />

keď pritom nevieme, čo to vlastne inštinkt je.<br />

Aj mnohí ľudia majú zvláštne schopnosti. Sú obdarení<br />

jasnovidectvom, to znamená, že môžu napríklad<br />

vedieť, čo sa nachádza v zalepenej obálke,<br />

dokážu nájsť stratené osoby alebo veci, alebo<br />

majú zázračnú schopnosť diagnostiky – vidia, či<br />

sú v tele choré orgány a tkanivá a v akom štádiu je<br />

choroba. Takými prípadmi sa však v tomto článku<br />

nebudeme zaoberať. Pôjde nám skôr o schopnosti,<br />

ktoré má každý človek – totiž o intuíciu a cítenie,<br />

ktorým sa hovorí „vnútorný hlas“. Schopnosť<br />

tento „šiesty zmysel“ vnímať, sa u jednotlivých<br />

ľudí prejavuje s rôznou intenzitou, čo je mnohokrát<br />

spôsobené tým, do akej miery naň dbáme. Aj<br />

tu totiž platí, že ak niečo nie je používané, zakrpatieva,<br />

alebo sa to vôbec neprejavuje.<br />

Prečo by sa mal šiesty zmysel rozvíjať? Neodchýlime<br />

sa tým od reálneho života? Skôr než prikročíme<br />

k tejto otázke, uveďme pre lepšie porozumenie<br />

zopár príkladov.<br />

5<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


Ž I V O T<br />

INTUÍCIA<br />

„Som lekár. Spomínam si, ako som<br />

jedného dňa medzi dvoma návštevami<br />

pacientov obedoval. Po mojom<br />

obede mala prísť do ordinácie jedna<br />

pacientka stredného veku. Keď som dojedal,<br />

náhle som mal dojem, že s jej štítnou<br />

žľazou nie je niečo v poriadku. Zvláštne<br />

na tom bolo to, že sa mi niečo podobné<br />

ešte nikdy predtým nestalo. V duchu som<br />

si povedal, že jej štítnu žľazu dôkladne<br />

vyšetrím, aj keď nemala žiadne ťažkosti<br />

a prichádzala teraz len na pravidelnú<br />

prehliadku. Vyzerala naozaj zdravo.“<br />

Napriek tomu u nej zistil podozrivo<br />

nízke hodnoty hormónov štítnej žľazy<br />

a takmer nepoznateľné uzlinky…<br />

Iný príklad: Filmová herečka sa v priebehu<br />

nakrúcania istého filmu veľmi angažovala<br />

v prospech čo najlepšieho výsledku<br />

práce. Na svoju veľkú zlosť videla,<br />

že ostatní herci a aj režisér sú k práci<br />

laxní a jej rezolútne chovanie akosi „neberú<br />

vážne“. Tu stratila trpezlivosť a ako<br />

o tom sama rozprávala: „Odišla som urazene<br />

k svojej maringotke, tresla som za sebou<br />

dvermi, aby som si uľavila, a vnútri<br />

som klesla do kresla. Keď som tam tak<br />

sedela, moje myšlienky sa akosi upokojili,<br />

a tu som videla zreteľný obraz smejúcich<br />

sa mužov, ktorí sa navzájom častujú<br />

vtipmi, ako to muži väčšinou robia, keď<br />

sú spolu a dobre si rozumejú. Musela<br />

som sa rozosmiať, pretože mi bolo jasné,<br />

že sa tak správajú takmer všetci muži<br />

– a hlavne tí, čo patria medzi pravých mužov!<br />

Moja intuícia mi v tomto okamihu<br />

prezradila riešenie: spočíva v tom, že náš<br />

kolektív mužov privediem k tomu, aby sa<br />

správali ako správni chlapi namiesto toho,<br />

aby som im vytýkala, akí sú odporní. Ešte<br />

v ten deň popoludní som s nimi začala<br />

žartovať a bavili sme sa na tom všetci.<br />

Dokonca sa k tomu pripojili aj tí, ktorí<br />

predtým nechceli mať s touto skupinou<br />

nič spoločné a pridali sa k všeobecnému<br />

veseliu. A tak sú spomienky na nakrúcanie<br />

tohto filmu pre všetkých zúčastnených<br />

naplnené pohodou a radosťou…“<br />

6<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

Je jasné, že v oboch prípadoch zohrala<br />

hlavnú úlohu intuícia. V prvom prípade<br />

tým bola poskytnutá pomoc pacientke,<br />

ktorá nemala ani tušenie o svojej začínajúcej<br />

chorobe. Lekár bol tak veľmi<br />

vnútorne otvorený, že zachytil obraz štítnej<br />

žlazy, a tento pokyn použil. V druhom<br />

prípade potrebovala pomoc filmová<br />

herečka. Keď sa jej zlosť utíšila, hľadala<br />

riešenie, ktoré jej potom bolo naznačené<br />

obrazom smejúcich sa mužov. (Obe citované<br />

ukážky sú z knihy L. Day: „Praktische<br />

Intuition“ z roku 1998.)<br />

V treťom prípade uvidíme, ako intenzívne<br />

zaoberanie sa konkrétnou otázkou<br />

môže vyústiť do intuitívneho vnuknutia.<br />

Chemik Kekulé pátral dlho po molekulárnej<br />

štruktúre benzolu a intenzívne<br />

o tom premýšľal: „Sedel som nad svojou<br />

učebnicou a snažil som sa písať, ale nešlo<br />

mi to. Duchom som bol inde. Obrátil som<br />

stoličku ku krbu a upadol do polospánku.<br />

Pred mojimi očami znova poletovali<br />

atómy. Tentokrát sa menšie roje atómov<br />

skromne držali v pozadí. Moje duchovné<br />

oko, zostrené opakovanými videniami podobného<br />

druhu, teraz rozlišovalo väčšie<br />

obrazce rozličnej podoby. Okrem iného aj<br />

dlhé rady, pevne spojené. Všetko v pohybe,<br />

hadovito sa vinúce a otáčajúce. A hľa, čo<br />

to bolo? Jeden z hadov zachytil vlastný<br />

chvost a posmešne rozvíril pred mojimi<br />

očami celý tento obraz. Okamžite som<br />

precitol akoby ožiarený bleskom.“ (Citované<br />

z knihy R. Anschütza: „A. Kekulé“<br />

z roku 1929.) Tento obraz dopomohol<br />

Kekulému k poznaniu, že v hľadanej<br />

štruktúre môže existovať kruh, a aj to<br />

tak bolo.<br />

Kekulé hovorí o svojom „duchovnom<br />

oku“, iní zase o „vnútornom zraku“. Tým<br />

je myslené približne toto:<br />

Podobne ako pri ruskej „matrioške“,<br />

(v ktorej je vložených niekoľko menších<br />

figúrok), je skutočné jadro človeka,<br />

ľudský duch, obklopený niekoľkými<br />

obalmi, pričom posledným z nich je hrubohmotné<br />

ľudské telo. To telo, ktoré odkladáme<br />

pri pozemskej smrti. Bez tejto<br />

vonkajšej schránky, teda bez tohto tela,<br />

nazývame ľudského ducha dušou. Každý<br />

obal ľudského ducha má svoje vlastné<br />

zmyslové orgány, teda aj oči. Vnútorné<br />

oči sú teda oči vnútorných obalov. Na<br />

rozdiel od ruskej „matriošky“ nie sú vnútorné<br />

obaly z rovnakej látky ako toto telo,<br />

ale čím bližšie k jadru, teda k duchu, tým<br />

sú stále jemnejšej podstaty. A podobne,<br />

tak ako môžeme svojimi pozemskými<br />

očami vidieť len v určitom okruhu vlnovej<br />

dĺžky, tak je vnútorný zrak prispôsobený<br />

príslušnému miestu onoho sveta.<br />

Preto človek svojím vnútorným zrakom<br />

nevidí svoje pozemské prostredie, ale<br />

jemnejšie, tzv. „záhrobné“ okolie.<br />

VNUKNUTIE – SÚČASŤ<br />

INTUÍCIE<br />

Autorka vyššie citovanej knihy opisuje<br />

autonehodu pani L. Day v Taliansku,<br />

pri ktorej podľa tamojšieho<br />

zvyku v aute nebola pripútaná. Sedela<br />

vpredu vedľa vodiča. Pod vplyvom jednotvárneho<br />

šumenia dažďa driemala,<br />

kým nezačula volanie svojej matky:<br />

„Ihneď sa pripútaj!“ V polospánku<br />

poslúchla a krátko na to narazili do<br />

nákladného auta. Pretože bola pripútaná,<br />

prežila nehodu bez následkov. Jej<br />

matka zomrela dvanásť rokov pred touto<br />

nehodou.<br />

Nasledujúci zážitok nebol taký drastický.<br />

Otec Roberty E. bol chorý človek.<br />

Preto podnikal svojím autom len krátke<br />

jazdy. Keď bola dcéra na cestách, vždy<br />

ho sledovala takým spôsobom, že si vzájomne<br />

volali. Raz zbadala neznáme auto,<br />

stojace na okraji cesty. Pretože vodiča<br />

nepoznala, chcela pokračovať v jazde,<br />

ale niečo jej hovorilo, že by mala zastaviť.<br />

Urobila tak a dozvedela sa, že vodič<br />

má vybitú batériu. Na najbližšej farme<br />

zohnala štartovací kábel. Muž bol veľmi<br />

vďačný, že mu pomohla a chystal sa jej zaplatiť.<br />

„Netreba,“ povedala so smiechom<br />

Roberta, „najlepšie bude, keď niekedy<br />

inokedy zase pomôžete inému vodičovi<br />

vy!“ Muž prikývol. Uplynulo asi štrnásť


Ž I V O T<br />

Henry Dunant – zakladateľ<br />

Červeného kríža<br />

dní a volal jej otec. Mal poruchu na aute<br />

a tento muž mu pomohol. (Citované z:<br />

J. W. Anderson: „Keď sa dejú zázraky“.)<br />

Neznámy muž by snáď bol pomohol aj<br />

tak. Ale Robertino vnútorné prianie stáť<br />

neustále svojmu otcovi po boku týmto<br />

spôsobom nepriamo zaúčinkovalo. Jej<br />

vnútorný hlas jej ukázal túto možnosť.<br />

Deti bývajú často týmto veciam prístupnejšie<br />

než dospelí. Jeden otec rozpráva<br />

o svojom zážitku s trojročným<br />

synčekom Bobym, ktorý s ním navštívil<br />

mamku v nemocnici. Mamka mala<br />

spontánny potrat, ale Boby vedel len to,<br />

že bola chorá. V nemocničnej izbe sa<br />

ihneď vyšplhal na posteľ a starostlivo<br />

pozeral na mamku: „Nebuď smutná,<br />

mamka,“ povedal a pohladil ju po líci,<br />

„do roka budeš mať znova dieťatko!“ Na<br />

otázky rodičov nikdy neodpovedal, ale<br />

o rok neskôr prišla na svet dcéra (podľa<br />

knihy „Keď sa dejú zázraky“).<br />

Útecha pre zúfalú matku, ktorá potratila,<br />

nedospela priamo k nej alebo<br />

k otcovi – bezpochyby preto, že neboli<br />

ľahko prístupní takejto pomoci. Jemnejší<br />

sluch vnútorného obalu nebol na prijatie<br />

pripravený, teda nebol rozvinutý. Môže<br />

sa to ľahko stať tomu, kto napríklad odmieta<br />

ďalší život po smrti, pokladá ho za<br />

nezmysel, a tým na tieto možnosti nedbá.<br />

Zárodok tejto schopnosti vedenia, ktorý<br />

spočíva v každom človeku, sa tak nerozvíja,<br />

ale zakrpatieva.<br />

CÍTENIE<br />

Cítenie je prejavom nášho najvnútornejšieho<br />

jadra, ducha. Nie teda<br />

rozumu, ktorý vzniká činnosťou mozgu,<br />

a je tým pripojený k hrubohmotnej<br />

schránke, k telu. Po pozemskej smrti<br />

nám chýba v záhrobí mozog ako súčasť<br />

odloženého tela. Napriek tomu dokážeme<br />

i potom konať, rozhodovať sa a tiež<br />

vyjadrovať svoje city. V jednom z uvedených<br />

prípadov sme zaznamenali, že<br />

zosnulá matka pani Day, varovala včas<br />

svoju dcéru. Cítenie je bleskurýchle, nedá<br />

sa o ňom dopredu rozmýšľať. Vyvstane<br />

naraz v podobe obrazu či tichého naliehania.<br />

Smiech aj plač je v spojení s citom,<br />

práve tak aj láska, čím však nie je myslený<br />

pohlavný pud, ktorý patrí k telu.<br />

Tak isto uplatňovanie ctností je duchovnou<br />

schopnosťou, ktorú umožňuje<br />

cit. Zvláštne účinky ctností sú umožnené<br />

tým, že máme spojenie so zodpovedajúcou<br />

duchovnou silou, ktorá je zakotvená<br />

vo stvorení. Preto sa pri ich uplatnení prejavuje<br />

sila, radosť i čulosť. J. J. Rousseau<br />

o tom napísal: „Mohol by som vám povedať<br />

dvoma slovami, že ctnosť je to, čo<br />

sa môže človek naučiť výlučne sám a čo<br />

sa ľudia nikdy nenaučia chápať, keď im<br />

ich srdce nedalo už predtým odpoveď…<br />

alebo ešte lepšie, nechajte stranou všetky<br />

knihy, choďte do seba a načúvajte skrytému<br />

hlasu, ktorý sa prihovára k všetkým<br />

srdciam – a ste ctnostnými, čím zažijete,<br />

čo to znamená, byť ctnostný.“ (citované<br />

z „Análov“ J. J. Roussaeu, 1998 J. Starobinski)<br />

Cítenie nám tak povie, čo by vlastne<br />

naše „ja“ chcelo. Cítime ľahké alebo silné<br />

nutkanie, aby sme sa uplatnili v určitom<br />

smere. Ak súhlasí naše konanie s chcením<br />

nášho „ja“, sme radostne naladení.<br />

Ak nejednáme v zmysle vnútorného<br />

impulzu, vytráca sa harmónia, konanie<br />

nie je sprevádzané vnútornou radosťou<br />

a vzostup sa nedostaví.<br />

Ako môže cítenie usmerniť spôsob konania,<br />

ukáže nasledujúci prípad. Henry<br />

Dunant prišiel na svojej obchodnej<br />

ceste bezprostredne do styku s mŕtvymi<br />

a zranenými z bitky pri Solferine,<br />

v ktorej Francúzi porazili Rakúšanov.<br />

Bieda a útrapy sa ho dotkli tak hlboko,<br />

že priložil ruku k dielu a pomáhal, kde<br />

len mohol, a prinútil tak zvedavcov, aby<br />

sa zapojili. Podarilo sa mu obmäkčiť<br />

Francúzov, aby dali slobodu zajatým<br />

rakúskym zdravotníkom a lekárom,<br />

lebo bol nedostatok schopných pomocníkov.<br />

Svojím príkladom a odhodlaním<br />

pomáhať všetkým zraneným, priateľovi<br />

i nepriateľovi, ovplyvnil talianske ženy,<br />

ktoré sa starali o zranených, tak veľmi,<br />

že i ony sa ujali priateľov i nepriateľov.<br />

A tým to neskončilo. Dočkal sa toho, že<br />

humanitárna pomoc nebola ponechaná<br />

náhode, ale že bola medzinárodne riadená.<br />

Spoločne s ostatnými tak založil<br />

Červený kríž.<br />

Prežitie zarmucujúcej hrôzy po tejto<br />

bitke ho zasiahlo tak silno, že odsunulo<br />

do pozadia jeho obchody a on jednal<br />

len podľa svojho cítenia. To mu ukázalo,<br />

že neexistuje len okamžitá núdza, ale<br />

že také prípady núdze by mohli nastať<br />

znova, pokiaľ by neboli žiadne medzinárodné<br />

dohody či dohovory.<br />

Naše vlastné životné ciele, ku ktorým<br />

by sme mali neustále prihliadať, by mali<br />

vždy čo najviac vycházať z cítenia. Naše<br />

najvnútornejšie jadro, naše „ja“ pochádza<br />

z duchovnej ríše, takže ľudský duch<br />

má na základe svojej duchovnej podstaty<br />

prístup k duchovnej sile, a môže preto<br />

vyciťovať, ktorá cesta je pre jeho ďalší vývoj<br />

dobrá a správna. Svojím duchom nahliada<br />

dianie, obrazne povedané, získa<br />

rozhľad z vyššieho hľadiska. Vedľa už<br />

zmienených ctností sú to zákonité súvislosti<br />

vo stvorení, ktoré je treba pochopiť<br />

a uplatňovať, rovnako ako rozvíjanie duchovných<br />

vlôh.<br />

7<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


Ž I V O T<br />

8<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

KTO NEDOKÁŽE<br />

VYCIŤOVAŤ<br />

Aby sme si vedeli lepšie predstaviť<br />

význam vyciťovania pre ľudský<br />

život, musíme prikročiť k pozorovaniu<br />

správania sa ľudí, ktorým tieto<br />

schopnosti úplne chýbajú. U takých<br />

nie je rozumové myslenie ani trochu<br />

riadené citom a z ich jednania sa<br />

úplne vytratilo ľudské teplo.<br />

Oliver Sacks vo svojej knihe „Muž,<br />

ktorý vymenil svoju ženu za klobúk“<br />

(1995) opisuje dvoch pacientov tohto<br />

druhu. Jeden z nich si sústavne vymýšľal<br />

historky a neprestajne ich rozprával.<br />

Avšak dospieť k záverom dokázal<br />

len v obmedzenej miere. Za jeho<br />

hektickou výrečnosťou sa skrývala<br />

podivná strata akejkoľvek citlivosti –<br />

onej citlivosti či súdnosti, ktorá rozlišuje<br />

medzi skutočným a vymysleným,<br />

medzi pravdivým a nepravdivým.<br />

Raz bol Oliver Sacks pri tom, keď muž<br />

rovnako živým, a predsa ľahostajným<br />

tónom, ktorým prednášal celý svoj<br />

monológ, povedal: „A tam vonku ide<br />

práve okolo okien môj mladší brat<br />

Bob.“<br />

Jeho brat potom skutočne vošiel<br />

dnu. Ale pacient naňho vôbec nereagoval<br />

ako na svojho brata. Neprejavil<br />

sa voči nemu vôbec nijako, bol –<br />

ako doteraz, rovnako nevšímavý<br />

a chladne vecný.<br />

Tu spoznávame stratu ľudského<br />

prístupu. Vlastný brat v našom pacientovi<br />

nevyvolal žiadnu reakciu, aj<br />

keď predtým sám poukázal na to, že<br />

sa objavil. Jeho rozum pracuje, ale neprejavuje<br />

sa žiadne cítenie. Kontakt<br />

so svojím vnútrom, so svojím „ja“ je<br />

u neho ďalekosiahle porušený. Tak<br />

isto nie je ani trochu vo svojej koži.<br />

Má tvár muža, ktorý je pod stálym,<br />

akoby vnútorným tlakom. Pokoj nachádza<br />

len v tichu záhrady v bezslovnom<br />

spojení s prírodou.<br />

Druhým prípadom je pacientka,<br />

chemička. Je bystrá pri svojej práci,<br />

a tiež inteligentná, ale bolo jej ľahostajné,<br />

či ju práve oslovil Dr. Sacks ako<br />

lekár alebo sestra či kňaz, alebo či stál<br />

trocha vpravo alebo vľavo. Javila sa<br />

svojou osobou neprítomná, pôsobila<br />

bezducho, ale inak bola až chorobne<br />

vtipná, hotová priepasť povrchnosti.<br />

Odrezanie od vlastnej osobnosti vedie<br />

ku strate pravej ľudskosti. Rozum<br />

je síce schopný bystrého myslenia, ale<br />

zmysel sa vytratil.<br />

Iný prípad, ktorý vo svojej knihe<br />

„Descartov omyl“ opisuje Antonio<br />

Damasio, nie je taký drastický. Ide<br />

o muža, ktorý pri celkovom testovaní<br />

obstál veľmi dobre. Koeficient inteligencie<br />

mal vysoký, postreh i pamäťová<br />

schopnosť a tiež vyjadrovacia<br />

i výpočtová schopnosť boli normálne,<br />

pracovná pamäť dobrá, i výsledok<br />

testu osobnosti viac než prijateľný.<br />

Napriek tomu však nebol schopný robiť<br />

náležité rozhodnutia, keď sa jednalo<br />

o personálne a sociálne otázky.<br />

Neprejavoval žiadne emócie, žiadny<br />

zármutok, žiadnu netrpezlivosť,<br />

žiadny hnev a ani obrazy hrozných<br />

nešťastí v ňom nevyvolali žiadnu reakciu.<br />

Tragédia tohto zdravého a inteligentného<br />

muža bola v tom, že nemal<br />

cit pre skutočné posúdenie toho, čo<br />

sa dialo. Preto sa nevedel rozhodovať.<br />

Sklamal v zamestnaní i v rodinnom<br />

živote.<br />

Vo všetkých troch prípadoch nedošlo<br />

k citovému prežívaniu, a tým<br />

odpadla možnosť akéhokoľvek vyvodzovania<br />

záverov z toho, čo bolo prežité.<br />

Damasio poukazuje správne na<br />

to, že inteligencia sama nestačí na to,<br />

aby bol človek človekom. Bez prežívania<br />

zostávajú ľudia len mysliacimi<br />

strojmi. Damasio hľadá východisko<br />

v telesných reakciách, v pocitoch. Ale<br />

sú to naozaj pocity, ktoré tu chýbajú?<br />

Medzi pocitom a cítením je podstatný<br />

rozdiel!<br />

Dieter MALCHOW<br />

Každodenné<br />

stretnutia<br />

s ľuďmi a intenzívne spolužitie<br />

v rodinách a pri výchove<br />

nám všetkým poskytujú nepreberné<br />

množstvo príležitostí<br />

učiť sa a rásť. Isteže máme<br />

dobrú vôľu vychádzať s druhými<br />

dobre a správne vychovávať<br />

ďalšiu generáciu. Získali<br />

sme však určité, nie vždy<br />

šťastné spôsoby správania<br />

a komunikácie, ktoré sme si<br />

osvojili počas svojej vlastnej<br />

výchovy v pôvodnej rodine,<br />

v škole i v nasledujúcich obdobiach<br />

života. Či už si to uvedomujeme<br />

viac alebo menej,<br />

odovzdávame tieto spôsoby<br />

ďalej a prenášame ich predovšetkým<br />

na vlastné deti.<br />

Pravdepodobne ste si v detstve či<br />

počas dospievania v situácii, keď<br />

vám niekto nadával a robil výčitky,<br />

povedali: „Keď raz budem mať vlastné<br />

deti, nikdy sa k nim takto správať<br />

nebudem!“ A po rokoch zisťujete, že<br />

voči vlastným deťom používate rovnaké<br />

výrazy, dokonca aj ten istý tón<br />

hlasu, ktorý vám vtedy tak vadil.<br />

Naším seriálom chceme prispieť k pochopeniu<br />

toho, prečo niektoré zaužívané<br />

spôsoby výchovy a komunikácie<br />

nefungujú, a ponúknuť alternatívy,<br />

ktoré pomáhajú prelomiť bludný kruh<br />

odovzdávania stále tých istých neefektívnych<br />

a únavných spôsobov ďalším<br />

generáciám.<br />

Čo predovšetkým požadujú rodičia<br />

a učitelia od detí? Povedala by som,<br />

že ešte stále hlavne poslušnosť. Veď<br />

predsa „my skúsenejší“ vieme lepšie,<br />

ako čo robiť a ako k veciam pristupovať.<br />

Ako sa to však zlučuje s tým, že<br />

každý z nás je už od svojho narodenia<br />

jedinečnou osobnosťou? Prečo by sme<br />

sa mali domnievať, že naše deti pôjdu<br />

rovnakými cestami ako my sami? Tu


V Ý C H O V A<br />

Rešpektovať<br />

1 . Č A S Ť<br />

a byť rešpektovaný<br />

Prečo deti nepočúvajú?<br />

je počiatok rešpektu alebo dešpektu<br />

k druhému, odlišnému jedincovi.<br />

Slovo „rešpektovať“ pochádza z latinského<br />

specto – vidím. Znamená „vidieť<br />

druhého, vnímať jeho jedinečnosť, vnímať<br />

a prijať to, že je iný než my. Každý<br />

z nás si prináša do života inú psychickú<br />

výbavu, s ktorou sa učí zaobchádzať,<br />

rozvíjať ju a pretvárať. Chceme u detí<br />

rozvíjať poslušnosť – alebo zodpovednosť?<br />

Výchova k zodpovednosti sa<br />

od vedenia k poslušnosti líši tým, že<br />

obsahuje rešpekt k individualite dieťaťa,<br />

dáva mu priestor a primerane<br />

jeho veku mu ponúka možnosť voľby<br />

a spoluúčasť pri riešení vecí, ktoré sa<br />

ho týkajú. Ak človek jedná na základe<br />

svojho vlastného rozhodnutia, preberá<br />

za svoje jednanie nepochybne väčšiu<br />

zodpovednosť a pracuje s väčším nasadením,<br />

než keď je len „vykonávateľom“<br />

príkazov a pokynov iných osôb.<br />

Ako ľudia máme všetci spoločné<br />

určité základné potreby (počnúc fyziologickými<br />

cez potreby bezpečia, spolupatričnosti,<br />

uznania, sebarealizácie<br />

až po takzvané vyššie potreby). Všetci<br />

potrebujeme tieto potreby uspokojovať<br />

a pokiaľ niektoré zostanú neuspokojené,<br />

vedie to k poruchám telesného,<br />

duševného či sociálneho vývoja. Individuálne<br />

sa, pochopiteľne, môžeme<br />

v tom, akým spôsobom svoje základné<br />

potreby uspokojujeme, veľmi líšiť. Rešpektovať<br />

druhých znamená tiež uznať,<br />

že majú podobné potreby ako sú tie<br />

naše, ale že sa môžu líšiť v tom, ako ich<br />

uspokojujú.<br />

Medzi fyziologické potreby patrí<br />

potreba nasýtenia, vylučovania, pohybu,<br />

striedania aktivity a odpočinku,<br />

potreba primeraných zmyslových vnemov,<br />

potreba pracovať svojím vlastným<br />

tempom, ktoré je súčasťou nášho<br />

temperamentu a ktoré máme vrodené,<br />

a ďalšie. Potreba bezpečia je potrebou<br />

štruktúry, poriadku a pravidiel; nemáme<br />

radi chaos, potrebujeme, aby<br />

náš svet a správanie ľudí v ňom boli<br />

zrozumiteľné a predvídateľné. Ďalším<br />

okruhom je potreba spolupatričnosti<br />

a lásky – potreba milovať a byť milovaný,<br />

patriť do širšieho spoločenstva<br />

a byť ním prijímaný. Nasleduje potreba<br />

sebaúcty a uznania – vážiť si sám seba<br />

a vnímať uznanie od druhých, potreba<br />

ľudskej dôstojnosti. Potreba sebarealizácie,<br />

ktorá je vnútorným motorom<br />

rozvoja vlastných schopností, tvorivosti,<br />

práce a vzdelávania, sa u detí prejavuje<br />

ako potreba hry.<br />

Posledný okruh tvoria tzv. vyššie potreby<br />

– estetické (potreba krásy), morálne<br />

(túžba po dobre a spravodlivosti)<br />

a duchovné (potreba transcendentna,<br />

vzťahu k niečomu, čo nás presahuje).<br />

Americký humanistický psychológ<br />

Abraham Maslow usporiadal základné<br />

ľudské potreby do tvaru pyramídy, ktorej<br />

základňou sú fyziologické potreby<br />

a po nich nasledujú ďalšie okruhy. Podstatným<br />

poznatkom pre výchovu a vzdelávanie<br />

je, že potreby z vyšších častí pyramídy<br />

sa dostávajú naplno k slovu, až<br />

keď sú uspokojené potreby ležiace nižšie.<br />

U detí to platí úplne. Aj keď sú schopné<br />

na chvíľu odložiť uspokojenie niektorej<br />

potreby, dokážu to práve vďaka tomu,<br />

že celkovo nepociťujú nedostatok (ako<br />

príklad môže poslúžiť napríklad získavanie<br />

„bobríkov“ v skautingu – hladné<br />

dieťa by sa asi ťažko dobrovoľne rozhodlo<br />

splniť bobríka hladu, bojazlivé bobríka<br />

odvahy, atď.) Dospelí sú v určitých<br />

prípadoch schopní realizovať sa alebo<br />

uspokojovať svoje vyššie potreby pri<br />

silnej motivácii aj vtedy, keď ich nižšie<br />

potreby nie sú plne uspokojené. Z histórie<br />

i súčasnosti poznáme príklady<br />

duchovne zrelých ľudí, ktorí v mene<br />

vyšších potrieb a hodnôt podstúpili odriekanie,<br />

prenasledovanie, či dokonca<br />

obetovali život.<br />

Vyššie potreby<br />

Potreby sebarealizácie<br />

Potreby sebaúcty a uznania<br />

Potreby spolupatričnosti a lásky<br />

Potreby bezpečia<br />

Fyziologické potreby<br />

Od detí, pochopiteľne, niečo takého<br />

žiadať nemôžeme. Predstavme si školáka,<br />

ktorý je nútený pracovať rýchlejším<br />

tempom, než je jeho základné<br />

vrodené tempo (fyziologická potreba),<br />

cíti sa neisto, pretože mu chýbajú dôležité<br />

informácie napríklad o kritériách<br />

hodnotenia jeho práce, má náladového<br />

učiteľa (nenaplnenie potreby bezpečia),<br />

obáva sa, že ho doma vyhrešia či potrestajú<br />

za zlé výsledky (obava zo straty<br />

priazne, alebo dokonca lásky) a v triede<br />

je vystavený nelichotivému porovnávaniu<br />

a posmechu (útok na sebaúctu). Neuspokojenie,<br />

frustrácia potrieb umiest-<br />

9<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


V Ý C H O V A<br />

nených v nižších častiach pyramídy<br />

vedú k tomu, že dieťa nemôže naplno<br />

rozvinúť svoju sebarealizáciu a tvorivosť<br />

a stáva sa doslova „zlým žiakom“.<br />

Je to závažné posolstvo a výzva pre<br />

všetkých, ktorí sa zaoberajú výchovou<br />

a vzdelávaním.<br />

Situácie, v ktorých viazne a škrípe<br />

komunikácia, výchova a vzdelávanie,<br />

sú často spôsobené práve nerešpektovaním<br />

niektorej základnej potreby. Zastavíme<br />

sa pri potrebe sebaúcty, ktorá je<br />

z psychologického hľadiska kľúčová. Čo<br />

je to vlastne sebaúcta? Rozumieme ňou<br />

doslova to, čo hovorí daný pojem – mať<br />

úctu k sebe samému, vážiť si sám seba.<br />

Prijímať sa taký, aký som. Každý z nás<br />

je v niečom dobrý, jedinečný, schopný<br />

obohatiť druhých ľudí. Neznamená to<br />

vari ospravedlňovať svoje chyby, ale<br />

tým, že si ich uvedomíme a prijmeme sa<br />

aj s nimi, prijímame aj svoje vývojové<br />

možnosti. Prijatie seba samého je odrazovým<br />

mostíkom k ďalšiemu osobnému<br />

vývoju. Veď kto už môže presnejšie<br />

a poctivejšie zhodnotiť východiskový<br />

stav aj vlastný pokrok než my sami?<br />

Je užitočné rozlišovať sebavedomie<br />

a sebaúctu. Sebavedomie je niečo, čo<br />

sa prejavuje navonok, sebavedomému<br />

vystupovaniu sa môžeme naučiť, človek<br />

s priveľkým sebavedomím nemusí ani<br />

pôsobiť veľmi sympaticky. Sebaúcta sa<br />

naopak vzťahuje k nášmu „vnútornému<br />

človeku“. Človek s vysokou sebaúctou<br />

môže vystupovať úplne nenápadne, ba<br />

skromne, ako to vidíme u mnohých<br />

významných osobností. Výskumy preukázali,<br />

že napríklad delikventi mávajú<br />

nízku sebaúctu, ktorú akoby kompenzovali<br />

prehnaným sebavedomím. Vysoká<br />

sebaúcta je určitou poistkou proti<br />

mravne narušenému správaniu, ochranou<br />

pred manipuláciou či zneužívaním<br />

zo strany druhých ľudí, ochranou pred<br />

sebapoškodzovaním (napríklad zneužívaním<br />

návykových látok). Človek,<br />

ktorý si váži sám seba, si váži aj druhých,<br />

nepociťuje potrebu sa nad nich<br />

povyšovať, alebo im ubližovať – núka<br />

10<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

sa tu odkaz na Ježišovo „Miluj blížneho<br />

svojho ako seba samého“.<br />

Sebavedomie sa viaže skôr na to, čo<br />

máme (vzdelanie, inteligencia, zdravie,<br />

krása, majetok, kontakty…) alebo<br />

vieme (široká škála schopností/zručností<br />

– schopnosť hovoriť v cudzom jazyku,<br />

lyžovať, pracovať na počítači…).<br />

Sebaúcta zasa skôr na to, akí sme. Dalo<br />

by sa povedať, že sebaúcta je to, čo nám<br />

môže zostať, aj keď o všetko prídeme.<br />

Sebaúcta je aj ústredným pojmom<br />

kurzu výchovných a komunikačných<br />

postupov, ktorý spolu s ďalšími kolegami<br />

ponúkame učiteľom, rodičom a verejnosti.<br />

Nie náhodou sa kurz volá „Rešpektovať<br />

a byť rešpektovaný“. Vzájomný<br />

rešpekt rozvíjame v bežnej komunikácii<br />

tým, že sa vyhýbame takým spôsobom,<br />

ktoré potláčajú alebo zraňujú sebaúctu<br />

druhých. Ako ich rozpoznať? Opýtajme<br />

sa, čo prekáža nám samým. Isteže nechceme,<br />

aby nás urážali, nepáči sa nám,<br />

keď nám nadávajú, ponižujú nás, ironizujú,<br />

komandujú, nemáme radi výčitky,<br />

citové vydieranie… Tieto spôsoby, aj<br />

keď to väčšinou ten, ktorý ich použije<br />

„myslí dobre“, sú výzvou do boja. Odpoveďou<br />

býva obrana či protiútok, výhovorky<br />

a ďalšie uhýbajúce manévre,<br />

alebo stiahnutie sa a únik.<br />

Svojimi obvyklými reakciami pomáhame<br />

deťom, aby si svoju sebaúctu<br />

rozvíjali, alebo ju naopak potláčame.<br />

Zraňovanie sebaúcty prežívajú deti rovnako<br />

nepríjemne ako dospelí. Budem to<br />

ilustrovať na príklade, ktorý sa nám stal<br />

doma. Najmladšia z našich piatich dcér<br />

mala päť rokov. Raz čakala už umytá<br />

v posteli na rozprávku. Pri ukladaní<br />

jej bielizne som si všimla, že má na novom<br />

tričku škvrnu od černíc. Vzdychla<br />

som si, poznamenala niečo o prasiatku<br />

a vyprala to. Keď som sa vrátila do izby,<br />

dcérka bola schovaná pod perinou. Keď<br />

som ju odkryla, vedela som, že to začula.<br />

„Vieš, mami, mňa to bolí, keď mi hovoríš<br />

prasiatko. Mohla by si povedať hoci aj<br />

vidím, že máš tričko od černíc.“ Na to sa<br />

nedalo povedať nič, iba sa ospravedlniť.<br />

Ako reagovať, ak sa chceme správať<br />

s úctou, ale zároveň chceme,<br />

aby druhá strana urobila, čo treba,<br />

alebo aby sa dozvedela, čo si myslíme,<br />

alebo čo očakávame? Dcéra<br />

ma mimovoľne požiadala, aby som<br />

použila jednu z veľmi účinných komunikačných<br />

zručností, a to opis.<br />

Opis má tú veľkú prednosť, že hovoríme<br />

o skutočnosti, ktorú vnímame<br />

svojimi zmyslami, alebo o nejakom<br />

probléme, bez toho, aby sme hodnotili<br />

druhú osobu, či útočili na jej<br />

charakter. Samotný neutrálny opis<br />

situácie často vedie k tomu, že sa dozvieme<br />

viac a situácia sa začne riešiť<br />

bez rozkazov a výčitiek.<br />

Ďalšou cennou zručnosťou, ktorá<br />

nám pomôže vyriešiť mnohé bežné<br />

problémy, je ponuka spoluúčasti na<br />

riešení situácie. Sú to otázky typu<br />

„Čo s tým urobíme?“ (alebo „Čo s tým<br />

urobíš?“), „Čo navrhuješ?“, „Ako to<br />

budeme riešiť?“ a pod. Čiže namiesto<br />

„Koľkokrát som ti hovorila, že si máš<br />

upratať tie topánky!“ veta „Pred dverami<br />

ležia tvoje topánky“. A prípadne<br />

doplniť „Čo s nimi urobíš?“; namiesto<br />

„Zase si nedoniesol domácu úlohu. Dávam<br />

ti za to päťku!“ môžeme zahájiť<br />

komunikáciu slovami „Dvakrát si<br />

nedoniesol domácu úlohu. Ako to budeme<br />

riešiť? Čo navrhuješ?“<br />

V mnohých prípadoch opis nestačí<br />

a je vhodné použiť ďalšie zručnosti:<br />

poskytnúť dôležité informácie, dať<br />

možnosť výberu, oznámiť svoje očakávania,<br />

alebo hovoriť o tom, čo sami<br />

prežívame, prípadne niektoré ďalšie.<br />

Už samotný opis však môže prečistiť<br />

ovzdušie a ovplyvniť celú ďalšiu komunikáciu.<br />

Želajme si, aby sme sa dokázali<br />

správať prirodzene a autenticky,<br />

bez toho, aby sme sami seba potláčali,<br />

a súčasne s rešpektom k nášmu okoliu.<br />

O našich schopnostiach, ktoré<br />

nám v tom môžu pomôcť, budeme<br />

hovoriť nabudúce.<br />

Tatjana a Pavel KOPŘIVOVCI


T É M A<br />

Findhorn<br />

záhrada zázrakov<br />

Predstavte si najprv kamenistú<br />

a piesočnú púšť, popretkávanú<br />

pýrom, potom muža bez záhradníckych<br />

skúseností, ktorému dáte<br />

za úlohu na tomto mieste vytvoriť<br />

výnosné poľnohospodárstvo: výsledok<br />

bude asi veľmi úbohý. A predsa<br />

z jedného presne takéhoto neobyčajného<br />

spojenia vznikla záhrada<br />

Findhorn. Táto história sa začala<br />

v roku 1962, teda pred 43 rokmi,<br />

a medzičasom obletela celý svet.<br />

Dnes o štyri desaťročia neskôr, je<br />

toto miesto v severnom Škótsku<br />

pojmom pre spoluprácu človeka<br />

s prírodnými bytosťami. Stalo sa<br />

cieľom pre nespočetných ľudí hľadajúcich<br />

odpovede, ktoré rozum<br />

a materializmus nedokážu dať.<br />

Reinhard Wurzel navštívil komunitu<br />

Findhorn a predkladá nám jej<br />

príbeh.<br />

Zasnežený novembrový deň v roku<br />

1962 priniesol manželskému páru<br />

Petrovi a Eileen Caddyovcom hlboký<br />

zásah do života: spolu s ich deťmi,<br />

Christoferom, Jonathanom a Davidom,<br />

ako aj so spolupracovníčkou Dorothy<br />

MacLeanovou sa rodina presťahovala<br />

do malého obytného prívesu na kempingové<br />

parkovisko vo Findhorn Bay,<br />

Morayshire v Škótsku. Bola to veľmi<br />

neobyčajná zmena bydliska, pretože<br />

predtým bývali všetci piati vo štvorhviezdičkovom<br />

luxusnom hoteli – Peter<br />

Caddy tam bol úspešným manažérom.<br />

Spôsobilo to vnútorné vedenie,<br />

ktoré jeho žena Eileen veľmi silne prežívala.<br />

Uvedomovala si, že majú začať<br />

nejaký výnimočný projekt a naliehala<br />

na rodinu, aby začali tu na tomto mieste,<br />

v malom obytnom prívese. Na mieste,<br />

ktoré by si človek vybral na bývanie<br />

ako posledné – bol to malý kus krajiny<br />

z troch strán obklopený morom, trvale<br />

vystavený búrkam, na okraji piesočnej<br />

duny. Vegetácia pozostávala hlavne<br />

z pichliačov kručinky pichľavej, ďateliny<br />

kozej a jedného druhu trávy, ktorá s obľubou<br />

rastie v piesku.<br />

A predsa Caddyovci vedeli, že práve tu<br />

sa má niečo vybudovať – a tak podporovaní<br />

spolupracovníčkou Dorothy sa<br />

pustili do práce.<br />

Začali s budovaním malej záhradky.<br />

Na začiatok zriadili na jednej strane<br />

obytného prívesu vypletaný drevený<br />

plot, aby sa chránili pred pieskom. Vo<br />

vnútri ohrady urobili malý záhon na<br />

reďkovku a šalát, ako aj vybetónovanú<br />

štvorcovú plošinu, dvorček, kde sa<br />

mohli nerušene kochať slnkom a tichom<br />

a spoločne jedávať.<br />

Skupinka na začiatku nemala veľa<br />

peňazí – s biednymi ôsmimi librami<br />

podpory v nezamestnanosti, ktoré Peter<br />

11<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


T É M A<br />

Caddy dostával každý týždeň, sa veľmi<br />

veľa podniknúť nedalo. No vďaka vnuknutiam,<br />

šťastným „náhodám“ a pomoci<br />

miestnych usadlíkov z dediny tu boli<br />

vždy poruke materiály, potrebné na výstavbu.<br />

Na začiatku išlo predovšetkým<br />

o kompost, lebo chudobná zem potrebovala<br />

výživné látky. Vyzbrojení vedrami<br />

a lopatami zbierali s dovolením sedliakov<br />

konský hnoj zo susedných polí a prinášali<br />

z pobrežia morskú trávu. Vysoko<br />

sa hodnotil napríklad aj odpad z rašeliny<br />

a zvyšky z jačmeňa z neďalekej pálenice.<br />

Jeden sused im daroval popol proti slimákom<br />

(ktoré by inak požrali všetko<br />

zasadené), vhodný aj ako hnojivo, a noví<br />

findhornskí osadníci spracovávali aj<br />

posekanú trávu z celého okolia. Získali<br />

tiež drevo a drôtené pletivo, potrebné na<br />

nové oplotenie, ktoré malo držať pažravých<br />

králikov v patričnom odstupe.<br />

Záhrada pozvoľne menila svoju podobu.<br />

Už počas prvej výsadbovej sezóny<br />

sa ukázali prekvapujúce výsledky – dopestovali<br />

reďkovky, hlávkový šalát, repu,<br />

paradajky, rozličné druhy zeleniny<br />

a rôzne byliny. Ako to bolo na tomto<br />

Prístavba obytného prívesu chránila<br />

najmä pred vetrom a pieskom<br />

nehostinnom mieste možné, hoci žiaden<br />

z priekopníkov nemal záhradnícke skúsenosti?<br />

Už krátko po začatí záhradníckych<br />

prác získali veľmi zvláštnu pomoc. Bola<br />

to Dorothy, ktorá ako prvá s prekvapením<br />

zistila, že sa môže spojiť s neviditeľ-<br />

12<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

nými prírodnými bytosťami a dostala<br />

od nich praktické rady. (Pod prírodnými<br />

bytosťami – bytostnými – sa tu mienia elfovia,<br />

dévovia a iné bytosti, ktoré pôsobia<br />

ako tvorcovia a udržiavatelia rastlinných<br />

foriem, či správcovia foriem a energií<br />

krajiny.) Bola to rozhodujúca skúsenosť,<br />

ktorá viedla k tomu, že sa všetci členovia<br />

skupiny naučili dôverovať tomuto neobyčajnému<br />

vedeniu. Vždy, keď boli potrebné<br />

odborné pokyny, Dorothy sa pokúsila<br />

nadviazať kontakt s príslušným bytostným.<br />

A hneď aj nasledovala pomoc – napríklad<br />

práve presadený šalát sa začal<br />

vzmáhať a bytostný sa k tomu vyjadril:<br />

„Nemôžeme súhlasiť s presádzaním.<br />

Oslabuje silu rastliny. Pre ľudí je to pohodlné.<br />

Pre nás je to ťažké a oslabuje to<br />

naše energie. Metóda prírody, vytvoriť<br />

obrovské množstvo semien a z nich nechať<br />

prežiť len tie najsilnejšie, zaručuje<br />

rastlinám to najlepšie. Najlepšie by bolo,<br />

keby ľudia siali semená hustejšie ako by<br />

potrebovali a potom vytiahnu tie, na ktorých<br />

je vidieť, že ich životná sila je slabá.<br />

Tak pomáhajú prírode a príroda sa im za<br />

to odmení zdravím.“<br />

Takéto rady, ktoré dostali v súvislosti<br />

so záhradou, okamžite použili a výsledkom<br />

toho boli neobyčajne bohaté úrody.<br />

V roku 1964 sa vo Findhorne pestovalo<br />

už 65 druhov rôznej zeleniny, 21 druhov<br />

ovocia a 42 druhov bylín. Peter Caddy<br />

o tom neskôr napísal: „Ako sa v zemi<br />

Obytný príves z roku 1962, v ktorom sa to všetko začalo<br />

vytvárala životná sila, vzmáhali sa aj<br />

rastliny a stávali sa odolnými proti chorobám<br />

a škodcom. Všetky biologické<br />

pochody v záhrade sa urýchľovali. Bytostní<br />

nám oznámili: „Pôda sa zlepšila<br />

v súvislosti s vyššou životnou silou. Nielenže<br />

vy ste pracovali ako málo ľudí predtým,<br />

ale aj my sme podrobovali pôdu neustálemu<br />

dažďu našich žiarení. Bolo to<br />

spojené úsilie, a preto rastie teraz všetko<br />

rýchlejšie ako normálne.“ *<br />

Na otázky všeobecnej povahy dostávali<br />

úspešní findhornskí záhradníci odpovede<br />

od takzvaného oblastného bytostného.<br />

Ten prišiel ako hovorca sveta<br />

prírodných bytostí. Hovoril napríklad<br />

aj to, že oni všetci pracujú so silami vyžarovaní<br />

– v protiklade k človeku, ktorý<br />

myslí len na chemikálie a stopové prvky.<br />

Najdôležitejší prínos, ktorý môže človek<br />

dať pôde, je jeho dobré cítenie, jeden<br />

môže darovať silu, iný lásku.<br />

Ako nás učili prírodné bytosti, rozhodujúce<br />

v kontakte s prírodou je dôverovať<br />

svojej vlastnej intuícii: „Ak práve<br />

pracuješ a máš zrazu pocit, že by bolo<br />

správne určitú rastlinu zasadiť na určité<br />

miesto, urob tak, i keby sa tým malo zmeniť<br />

celé okolie (…) Ak zasadíš správnu<br />

rastlinu na správne miesto, zrazu uvidíš,<br />

kam patrí ďalšia rastlina (…) Budeš vidieť,<br />

že sa celá záhrada rozvíja, zatiaľ čo<br />

ty pokračuješ v ďalších prácach. Nepotrebuješ<br />

žiaden strnulý plán.“ *


T É M A<br />

O mimoriadnom pôsobení findhornskej<br />

skupiny sa čoskoro hovorilo<br />

široko-ďaleko. Navyše, analýzy, ktoré<br />

urobila „grófska rada pre záhradnú výstavbu“<br />

boli natoľko prekvapujúco vyhodnotené,<br />

že jedna rozhlasová stanica<br />

prosila o dovolenie vysielať program<br />

o metódach výsadby. No vtedy ešte nebola<br />

vhodná doba verejne hovoriť o spojení<br />

s prírodnými bytosťami, a tak sa<br />

neuveriteľné úspechy pripisovali hlavne<br />

intenzívnemu použitiu organických<br />

hnojív a kompostu pri úprave pôdy.<br />

Výsledky, ktoré dosahovala skupina<br />

v škótskom Findhorn Bay, naberali čoraz<br />

neobyčajnejšie rozmery. Napríklad<br />

sa urodili kapustné hlavy s hmotnosťou<br />

19 kíl, jedna biela brokolica dorástla<br />

do takých obrovských rozmerov, že ju<br />

skoro nemohli zdvihnúť – zásobovala<br />

potom rodiny celé týždne. A to všetko<br />

na takej chudobnej pôde, ktorá ešte<br />

pred niekoľkými mesiacmi pozostávala<br />

hlavne zo štrku a piesku.<br />

Prirodzene, pritom vôbec nešlo len<br />

o samotnú kvantitu: Findhornská skupina<br />

si je vedomá, že všetky potraviny<br />

dopestované vo vedomej spolupráci<br />

s prírodnými bytosťami obsahujú vyššiu<br />

„výživnú a vibračnú hodnotu“, ktorá<br />

robí ľudské telo schopnejším prijímať<br />

hodnotné žiarenia zo slnka, vzduchu<br />

a kozmu.<br />

Na jar 1967 prijala Eileen cez svoje<br />

vnútorné vedenie pokyn, že<br />

záhrada má byť zväčšená a usporiadaná<br />

tak, aby vytvárala určité územie<br />

krásy. To si vyžadovalo vysadenie stromov,<br />

kríkov a kvetov. Pre svoj zámer sa<br />

im podarilo získať ďalšiu pôdu. A hoci<br />

sa chudobná pôda zdala pre pestovanie<br />

takého množstva rastlín celkom<br />

nevhodná, došlo vedomým spolupôsobením<br />

s prírodnými bytosťami k ďalším<br />

neobyčajným výsledkom: Novozasadený<br />

orechový strom dosiahol aj napriek<br />

najnevhodnejším okolnostiam čoskoro<br />

značnú výšku a kvety, ktoré boli zasadené<br />

do čistého piesku, udivujúco rástli<br />

a žiarili obrovskými kvetmi nádherných<br />

farieb.<br />

Návštevníkov privádzala findhornská<br />

záhrada do stále väčšieho údivu. S ohľadom<br />

na chudobnú pôdu a drsnú severskú<br />

klímu bolo nemožné nájsť vysvetlenie<br />

pre mohutný rozkvet celého územia.<br />

Ešte nikdy predtým nikto niečo také<br />

nevidel!<br />

Findhornská skupina spoznala, že<br />

harmonická spolupráca s prírodnými<br />

bytosťami spočíva vo vzájomnosti. Človeku<br />

nestačí len veriť, že existujú, alebo<br />

ich prosiť o pomoc. Musí ich rešpektovať<br />

aj v spoločnej práci – tak ako rešpektuje<br />

priateľov – a bezpodmienečne zabrániť<br />

všetkému, čo by ich mohlo zraniť. Existujú<br />

určité praktiky, ktoré sa vykonávajú<br />

v mnohých záhradách, hoci zabraňujú<br />

úspešnej spolupráci s neviditeľnými pomocníkmi:<br />

napríklad je to rezanie kríkov<br />

a porastov počas kvitnutia.<br />

Do Veľkej noci 1968 zriadili osadníci<br />

tri bungalovy z cédrového dreva a k záhrade<br />

pripojili ďalšie veľké územie. Vybudovali<br />

sa cesty a vysadilo takmer 600<br />

bukov, aby sa areál uzatvoril. No tieto<br />

Rodina, ktorá založila Findhorn<br />

stromy prišli z teplej klímy južného pobrežia<br />

a tu museli byť vysadené do extrémne<br />

piesčitej pôdy a okrem toho boli<br />

vystavené silnému studenému severozápadnému<br />

vetru. Prírodné bytosti však<br />

Prvé drevené domčeky vo<br />

findhornskej záhrade<br />

cielene pomáhali prekonať tieto ťažkosti.<br />

Posolstvo oblastného bytostného,<br />

ktoré prijala Dorothy, vtedy znelo:<br />

„Uzatvoríme všetky tieto nové stromy<br />

a kríky do hradby pozostávajúcej z prúdov<br />

žiarenia, pretože veľmi potrebujú<br />

posilnenie a musia ostať nepretržite<br />

ponorené do životodárnych prúdení.<br />

Každý z nich musí byť tak dlho podporovaný,<br />

až kým sa život v nich nezjednotí<br />

so životnými prúdmi. Môžem jednu časť<br />

zo seba nechať nepretržite v službe pre<br />

túto hradbu, zatiaľ čo ja budem činný<br />

niekde inde. Moje vedomie je v určitom<br />

zmysle rozšírenejšie ako vaše. Človek<br />

pracuje obyčajne ako reflektor, pričom<br />

zameriava svoju pozornosť od jednej<br />

veci k druhej. My sme obsiahlejší, nie<br />

takí koncentrovaní, pričom si stále uvedomujeme,<br />

čo nám bolo zverené bez<br />

toho, aby sme sa museli ohliadať a sledovať,<br />

ako ďaleko vec pokročila. (…)<br />

Neskúmame oblohu, aby sme dostali<br />

odpoveď na otázky života. Stojíme vedome<br />

v pláne vecí, vieme, čo máme robiť<br />

a činíme to. Vy nás nemôžete oddeliť od<br />

rozsahu našich činností. My sme tieto<br />

činnosti, my sme všetok ten energiou<br />

naplnený život. On je náš dych, ktorý<br />

ide a prichádza, naše ruky a nohy. No<br />

predsa sme v rovnakom čase úplne slobodní,<br />

slobodní, aby sme boli radosťou,<br />

farbami, životom. Vždy stále slobodní,<br />

aby sme mohli vzdávať chválu, že sme<br />

súčasťou ešte väčšieho života, ešte väč-<br />

13<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


T É M A<br />

Dnešný Findhorn (vľavo) má značnú rozlohu, nachádza<br />

sa tu okrem iného aj najväčšie anglické kníhkupectvo<br />

s ezoterickou literatúrou,<br />

koncertná sála,<br />

remeselné dielne atď. Ale<br />

nájdete tu aj niekoľko<br />

„divokých“ romantických<br />

záhrad (hore) a veľa zvedavých<br />

návštevníkov…<br />

šieho dychu, ešte väčšieho náručia toho<br />

jediného Pána všetkého života, toho,<br />

ktorý nemá formu, ale nám vedome<br />

dáva život. Život, ktorý dáva On, ten je<br />

zdrojom všetkého bytia a my sa z toho<br />

tešíme a cítime sa ako malá, nepatrná<br />

časť jeho vyžarovania. Dajte preto<br />

hradbe z bukov všetku vašu ochrannú<br />

lásku a ďakujme spoločne Bohu za jeho<br />

pomoc.“<br />

Takto rástol „Findhornský ostrov“<br />

a priťahoval ľudí z celého sveta do<br />

tejto pobrežnej oblasti. A zatiaľ čo sa<br />

záhrada neustále rozširovala, prišiel<br />

aj čas otvorene hovoriť o neobyčajných<br />

kontaktoch s prírodnými bytosťami.<br />

Pretože úspech projektu sa<br />

dal pripísať len získanému poznaniu<br />

z tohto spojenia, a nie zo skúseností<br />

nejakého záhradníka. (Jeden z projektov<br />

Findhornskej nadácie bol ocenený<br />

OSN za príspevok k ochrane životného<br />

prostredia.) Prvé publikované vydanie<br />

knihy „Findhornská záhrada“ („The<br />

Findhorn Garden“ ) bolo vytlačené<br />

na ručne poháňanej tlačiarni. Predhovor<br />

k nej napísal Sir George Trevelyan,<br />

ktorý bol známy ako iniciátor vzdelávacieho<br />

hnutia pre dospelých v Ang-<br />

14<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

licku. Medzi iným tam bolo uvedené:<br />

„Mala by sa vážne preskúmať možnosť<br />

spolupráce s bytostnými. Prišiel čas,<br />

keď sa o tom dá otvorenejšie hovoriť.<br />

Ten fenomén, že to dokázala skupinka<br />

laikov, vyžaduje našu pozornosť. Veľa<br />

ľudí je teraz pripravených tomu porozumieť<br />

a vzhľadom na súčasnú situáciu<br />

vo svete môže byť veľmi dôležité,<br />

aby to dosť ľudí pochopilo a podľa toho<br />

konalo.“<br />

Findhorn sa stal čoskoro svetoznámy<br />

ako jedinečný záhradný komplex.<br />

V 70-tych a 80-tych rokoch sa vytvorilo<br />

všeobecne prospešné spoločenstvo,<br />

ktoré má už viac než 300 členov. Dnes<br />

Findhornská nadácia vlastní hotel<br />

Clunny Hill, slúžiaci pre návštevníkov<br />

(4500 ročne), bolo vybudované parkovisko<br />

pre obytné prívesy, ekologická<br />

dedina, rozšírená farma, prednášková<br />

sála vrátane nahrávacieho štúdia, teda<br />

celé pričlenené sídlisko, v ktorom malo<br />

byť na báze samozásobovania oživené<br />

zmýšľanie sledujúce tvorivú, humánnu<br />

víziu.<br />

Avšak dnes sídlisko ukazuje svoje<br />

dve tváre: Budovy a cesty sú cituplne<br />

začlenené do prirodzene divokej záhrady<br />

rastlinného sveta mnohorakých<br />

druhov. Nespočetné stromy a kroviny<br />

rastú na k pobrežiu orientovaných úbočiach<br />

vetrom ovievaných dún. Ešte sa<br />

tam nachádza starý karavan a aj Eileen<br />

žije vo svojom domčeku.<br />

No druhá tvár Findhornu je poznačená<br />

návštevníkmi a obyvateľmi, ktorí<br />

svojím moderným mysticko-ezoterickým<br />

myšlienkovým svetom vtlačili<br />

mnohému svoju pečať. Im však, žiaľ,<br />

ako sa zdá, chýba prosté, oddané a jednoduché<br />

vyciťovanie vyššieho.<br />

V dvojici sme chodili po cestách „na<br />

mieste, kde bytostní položili základný<br />

kameň“ 40 rokov po tom, ako sa<br />

Caddyovci vzdali luxusu v prospech<br />

života v obytnom prívese. V tomto<br />

aprílovom ráne sme však so smútkom<br />

vytušili, že tam dnes vládne iný „duch“<br />

ako vtedy a že tie bytosti, ktorých pôsobením<br />

sa vytvoril zázrak prírody, už<br />

tam vôbec nie sú také všadeprítomné<br />

ako kedysi.<br />

Reinhard WURZEL<br />

* Citované z: Findhornské spoločenstvo:<br />

„Findhornská záhrada“, Frank Schickler Verlag, Berlin,<br />

1981 (originálny titul: „The Findhorn Garden“,<br />

Harper & Row Publishers, New York, 1975).


V Ý S K U M<br />

?ENERGIA BEZ<br />

MATERIÁLNYCH<br />

ZDROJOV<br />

Všetko, čo sa v materiálnom<br />

svete pohybuje alebo mení,<br />

potrebuje energiu. Preto je dnes<br />

spotreba energie obrovská. Z veľkej<br />

časti ju pokrýva kúrenie a tepelne<br />

energetické stroje. Atómová<br />

energia hrá v celosvetovom<br />

meradle momentálne len podradnú<br />

úlohu, hoci na jej podporu<br />

a boj proti nej sa vynakladá veľa<br />

prostriedkov. My ľudia ako obyvatelia<br />

zeme sme v pomerne krátkej<br />

dobe stihli spáliť značnú časť fosílnych<br />

zdrojov energie – uhlie, ropu<br />

a plyn, a všetkým je jasné, že tieto<br />

zásoby budú stačiť už len obmedzený<br />

čas. Okrem toho zvyšky spaľovania<br />

stále viac zaťažujú atmosféru<br />

a hrozí posun prirodzenej<br />

rovnováhy, takže nami spôsobená<br />

klimatická katastrofa už nie je<br />

len možná, ale aj pravdepodobná.<br />

Takisto rádioaktívny odpad atómových<br />

elektrární predstavuje<br />

dosiaľ nevyriešený problém.<br />

Už celé desaťročia sa hovorí o tom,<br />

že sa raz podarí uvoľniť energiu<br />

i bez použitia materiálnych zdrojov.<br />

Stále sa aj objavujú ľudia s návrhmi<br />

riešenia tohto problému. Sú<br />

však spravidla nevyhovujúce a autori<br />

často nie sú schopní ich vecne<br />

posúdiť. V nemálo prípadoch však<br />

došlo aj k vedomému klamaniu,<br />

lebo „vynálezci“ sa cítili zaviazaní<br />

svojim sponzorom, ktorí ich k podvodu<br />

viedli a ktorí nevedomky tiež<br />

často podľahli sebaklamu. Lebo<br />

my všetci máme sklony vidieť to,<br />

čo vidieť chceme.<br />

Ja sám rozmýšľam už od svojej<br />

mladosti o tom, že sa raz podarí<br />

prekonať doterajší spôsob získavania<br />

energie. Po prvé ma vždy<br />

fascinovalo, kde berú živočíchy,<br />

napríklad lietajúci hmyz, energiu<br />

potrebnú pre život. A potom<br />

som sa dozvedel aj o tom, že ľudia<br />

vo výnimočných situáciách<br />

dostali prístup k energiám, ktoré<br />

sú mimo oblasti všetkého, čo je<br />

možné vysvetliť bežnou látkovou<br />

premenou.<br />

Redaktor časopisu Svet Grálu<br />

Dr. Ing. Gerd Harms sa zamýšľa nad<br />

revolučnými spôsobmi získavania energie<br />

?ENERGIA z ničoho?<br />

Človek tejto zeme sa vždy pokúšal<br />

vyhnúť sa práci, bez ktorej<br />

by však nemohol dosiahnuť<br />

svoje ciele. S vynálezmi strojov<br />

zmizlo otroctvo a sú ľudia,<br />

ktorí tvrdia, že jedno by<br />

nebolo možné bez druhého.<br />

Ale stále platí, že nás silné<br />

podnety poháňajú k pozemskej<br />

činnosti. Cieľom je život v blahobyte,<br />

pričom sa však snažíme, pokiaľ<br />

je to možné, eliminovať vlastnú<br />

námahu. Na tomto poli nám moderná<br />

technika poskytuje nespočetné prostriedky: na pohodlný pohyb dopredu,<br />

na práce v dome a domácnosti, v priemyselnej výrobe a stále<br />

viac aj na uľahčenie namáhavej mozgovej činnosti.<br />

NEOBYČAJNÉ MENIČE<br />

ENERGIE<br />

Väčšina dosiaľ známych návrhov<br />

strojov, ktoré sa mali pohybovať<br />

samé od seba bez použitia<br />

„pohonných hmôt“ alebo iných<br />

zdrojov energie, boli viac či menej<br />

neobvyklé meniče energie. Ľudia si<br />

od nich sľubovali, že pri premene<br />

energie dôjde aj nejakým spôsobom<br />

k jej nárastu. Nemecký patentový<br />

úrad je napríklad stále konfrontovaný<br />

s návrhmi na takzvané „perpetuum<br />

mobile“, preto rozhodol, že<br />

také prihlášky patentov sa zásadne<br />

vôbec nebudú skúmať. Jeden z odborníkov,<br />

ktorí patentové prihlášky<br />

skúmajú, mi však povedal, že<br />

nemecký patentový úrad by musel<br />

udeliť patent na zariadenie, ak<br />

by jeho vynálezca mohol dokázať<br />

15<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


V Ý S K U M<br />

funkčnosť tohto zariadenia vhodným<br />

modelom.<br />

Zatiaľ čo píšem tieto riadky, môj<br />

pohľad upútava rádiometer umiestnený<br />

v mojej knižnici. Je to krídlové<br />

koleso v sklenenej banke, ktoré<br />

Najznámejšou formou alternatívnej energie je stále<br />

slnečná energia<br />

sa pri pôsobení denného svetla nepretržite<br />

otáča. Krídlové koleso má<br />

začiernené a svetlé plochy. Začiernené<br />

plochy pohlcujú svetlo a premieňajú<br />

ho na teplo, zatiaľ čo svetlé<br />

plochy svetlo odrážajú. V spojení<br />

s plynovým rezíduom v sklenenej<br />

banke spôsobujú zahriate plochy<br />

prúdenie plynu, ktoré uvádza krídlové<br />

koleso do pohybu. Keby som<br />

mohol toto krídlové koleso umiestniť<br />

vo vesmíre tak, že by bolo neprestajne<br />

vystavené slnku, nemal<br />

by som potom perpetuum mobile,<br />

čiže stroj, ktorý, ako už napovedá<br />

jeho označenie, sa ustavične pohybuje?<br />

Je dôležité myslieť pritom na<br />

zákon zachovania energie, s ktorým<br />

sa perpetuum mobile neustále<br />

dáva do súvislosti?<br />

Zákon zachovania energie patrí<br />

k základným pilierom dnešných<br />

16<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

prírodných vied a techniky. Hovorí,<br />

že v uzavretom systéme zostáva<br />

suma všetkých energií nezmenená.<br />

Jednoducho povedané: z „ničoho“<br />

nemôže vzniknúť „niečo“, a tam,<br />

kde „niečo“ existuje, nemôže toto<br />

„niečo“ bez stopy zmiznúť.<br />

Na tom stavia celá<br />

naša technika a tento<br />

základný zákon je natoľko<br />

pevnou súčasťou<br />

nášho myslenia, že nás<br />

môžu najvyššou mierou<br />

zmiasť napríklad<br />

fenomény zjavenia duchov.<br />

Zákon zachovania<br />

energie však nemožno<br />

odvodiť z iných nepochybností<br />

či zákonov,<br />

on iba vyjadruje<br />

všeobecnú skúsenosť.<br />

Akonáhle o tom ale<br />

človek začne vážne<br />

premýšľať a do svojich<br />

úvah zahrnie aj<br />

niektoré výsledky<br />

dnešného skúmania<br />

prírody, môžu celkom istotne vyvstať<br />

pochybnosti o všeobecnej<br />

platnosti tohto zákona.<br />

O VNIKNUTÍ DO<br />

UZAVRETÝCH<br />

SYSTÉMOV<br />

Predpokladom použitia zákona<br />

zachovania energie je uzavretý<br />

systém. Také uzavreté systémy<br />

sú však len pomocnou predstavou<br />

pre ľudské myslenie, v skutočnosti<br />

vôbec neexistujú, lebo všetky dané<br />

skutočnosti majú viac či menej<br />

vzťah k iným skutočnostiam, alebo<br />

sú otvorené ich pôsobeniu.<br />

Na objasnenie si predstavme<br />

ohraničený priestor vo vesmíre medzi<br />

nebeskými telesami. Má predstavovať<br />

uzavretý systém, ktorého<br />

hraničné plochy môžeme ustavične<br />

kontrolovať. Zvláštnou technikou<br />

sa nám (teoreticky) môže podariť<br />

zbaviť tento ohraničený priestor<br />

akejkoľvek hmoty a vylúčiť akékoľvek<br />

žiarenie. Ak teraz vo vnútri<br />

tohto priestoru zistíme existenciu<br />

energie, potom podľa zákona zachovania<br />

energie musela táto energia<br />

preniknúť do priestoru hraničnými<br />

plochami a musela byť pri tom<br />

pozorovateľná. Teraz nasmeruje<br />

zručný fyzik dva od seba vzdialené<br />

mikrovlnné žiariče rovnakej frekvencie<br />

na hranice priestoru a postará<br />

sa o to, aby sa tieto mikrovlny<br />

na hraniciach priestoru interferenciou<br />

(protifázovými kmitmi) práve<br />

vzájomne eliminovali. Po preniknutí<br />

hranicou sa lúče však znovu od<br />

seba oddelia a vo vnútri priestoru<br />

sú zistiteľné ako tok energie. Máme<br />

tak priestor, v ktorom sa vyskytuje<br />

energia bez toho, aby bola zistiteľná<br />

na hranici priestoru. Zákon zachovania<br />

energie je možné takto spochybniť.<br />

Na porovnanie myslime na národ,<br />

ktorý sa chce hranicou oddeliť<br />

od ostatných národov a hranice<br />

si ostro stráži, takže nimi nemôže<br />

nikto preniknúť dovnútra. Tieto<br />

uzavreté hranice sú však účinné len<br />

proti vonkajším votrelcom, nemôžu<br />

však zabrániť vniknutiu „vnútorných<br />

votrelcov“ narodením. Tí sa<br />

tam dostanú existenčnou úrovňou<br />

vyššieho poriadku, ktorú nemožno<br />

zabezpečiť vonkajšími hranicami.<br />

A to isté platí, prirodzene, aj pre<br />

štát, ktorý svojich ľudí zatvára do<br />

príslušných hraníc. Proti zmiznutiu<br />

občanov smrťou rovnako nemôže<br />

nič urobiť.<br />

Aj vo fyzike častíc už existujú<br />

pozorovania, ktoré ukazujú, že zo<br />

zdanlivého ničoho sa spontánne<br />

objavujú častice hmoty a práve<br />

tak môžu zasa zmiznúť. A pretože


V Ý S K U M<br />

človek dnes vidí v hmote niečo<br />

ako „zamrznutú“ alebo „zhustenú“<br />

energiu, je jasné, že zákon zachovania<br />

energie nemôže mať neobmedzenú<br />

platnosť.<br />

Preto sa už dnes ani nespochybňuje,<br />

že v mikrooblasti, teda v oblasti<br />

najmenších častíc alebo kvánt,<br />

dochádza neprestajne k (dočasnému)<br />

porušovaniu zákona zachovania<br />

energie. Väčšina ľudí si však<br />

nedokáže predstaviť, že to tak môže<br />

byť aj v oblasti tých dimenzií, ktoré<br />

sú určujúce pre našu techniku. Jednoducho<br />

chýbajú zodpovedajúce<br />

skutočnosti.<br />

„ÉTER“ A KVANTOVÁ<br />

MECHANIKA<br />

Hovoril som o niečom, čo<br />

nazývame „zdanlivé nič“.<br />

Nič je však iba myšlienková predstava<br />

ľudského rozumu fixovaného<br />

na hmotu. Hovorí sa tiež o vákuu<br />

alebo o prázdnom priestore a človek<br />

si pritom predstavuje, že tento<br />

priestor je zbavený akéhokoľvek<br />

druhu hmoty, rovnako ako si to človek<br />

myslí o priestore medzi hviezdnymi<br />

telesami alebo o priestore<br />

medzi jadrom atómu a jeho elektrónovým<br />

obalom. Keďže tento zdanlivo<br />

prázdny priestor je napríklad<br />

schopný viesť svetelné lúče, myslelo<br />

sa najskôr na médium, ktoré tento<br />

priestor, trebárs formou riedkeho<br />

plynu, vypĺňa a môže sprostredkovať<br />

procesy žiarenia a vlnenia.<br />

Toto médium dostalo názov éter<br />

– tak isto ako kvapalina, ktorá sa<br />

tak ľahko vyparuje. Že na vedenie<br />

vĺn je potrebný nosič, nám ukazuje<br />

príklad zvuku, ktorý sa nemôže vo<br />

vzduchoprázdnom priestore šíriť.<br />

Keď sa však nepodarilo nájsť dôkazy<br />

existencie takého éteru, prestal<br />

sa človek touto myšlienkou<br />

zaoberať a presadila sa teória relativity.<br />

Nie je však zaručené, že bude<br />

mať dlhé trvanie, pretože existovali<br />

a aj dnes existujú jej seriózni kritici<br />

s dobrými argumentmi. To isté<br />

platí vo vzťahu k éteru: dnes je viac<br />

než inokedy pochybná oprávnenosť<br />

nazerania na prázdny priestor<br />

ako na „nič“. K tomu sa pripájajú<br />

mnohé mätúce tvrdenia a pozorovania<br />

v rámci kvantovej teórie, začínajúce<br />

jednoduchým zistením, že<br />

napríklad svetlo sa raz ukazuje ako<br />

dej vlnenia s interferenčnými javmi,<br />

zatiaľ čo inokedy je vysvetliteľné<br />

skôr ako prúd častíc, ktorý vyvoláva<br />

elektrický prúd v solárnom<br />

článku. V kvantovej teórii existuje<br />

aj takzvaný vzťah neurčitosti (definovaný<br />

Wernerom Heisenbergom<br />

v roku 1926). Uvádza, že z jednej<br />

častice, napríklad elektrónu, nie je<br />

možné súčasne presne určiť miesto<br />

a rýchlosť alebo impulz. To dodáva<br />

fyzike v mikrooblasti istú neurčitosť,<br />

ktorá je z hľadiska svetonázoru<br />

buď vítaná alebo braná na<br />

vedomie s nechuťou. Albert Einstein<br />

sa napríklad nemohol zmieriť<br />

s myšlienkou na neurčitosti alebo<br />

javy náhody v prírodných dejoch.<br />

Od neho pochádza výrok „Boh nehrá<br />

v kocky“.<br />

So všetkými danými<br />

skutočnosťami<br />

z oblasti „malých<br />

vecí“ sa stal v každom<br />

prípade poznateľným<br />

svet, na ktorý<br />

sa nedajú presne aplikovať<br />

tie modelové predstavy<br />

takzvanej „klasickej<br />

fyziky“, ku ktorým nás priviedli<br />

skúsenosti sprostredkované našimi<br />

zmyslami. Väčšine dnešných<br />

fyzikov to jednoducho stačí; avšak<br />

existujú aj iní, ktorí vyžadujú názorné<br />

nové výkladové modely (David<br />

Buhm, 1952).<br />

Taký model vychádza z toho, že<br />

všetky častice alebo kvantá vykonávajú<br />

popri svojom hlavnom pohybe<br />

ešte nejaký druh nepravidelného<br />

(štatisticky kolísavého) kmitavého<br />

pohybu. Hovorí sa pritom o „kvantových<br />

fluktuáciách“ alebo o „fluktujúcom<br />

vákuu“, v ktorom sú častice<br />

uložené a ktorý tento kmitavý<br />

pohyb spôsobuje. Tým by sme sa<br />

opäť dostali k éteru, ktorý však<br />

nemá vlastnosti, ktoré sme predtým<br />

predpokladali, a nenachádza<br />

sa v pokojovom stave, ale pohybuje<br />

sa nepravidelným vlnením, porovnateľným<br />

približne s vodnou<br />

hladinou pri búrke. Elementárne<br />

častice sú ako lode na rozbúrenom<br />

mori: ich kurz je síce možné zistiť<br />

a opísať, ale ich okamžitá presná<br />

poloha je neurčitá, pretože lode sú<br />

podrobené nepredvídateľnému vlnovému<br />

pohybu. Obrátene zasa nie<br />

je možné z ich presnej momentálnej<br />

polohy stanoviť ich presný kurz<br />

alebo impulz.<br />

Aby sme zostali pri tomto obraze:<br />

existujú aj ponorky, ktoré na<br />

jednom mieste zmiznú z povrchu<br />

a na inom sa opäť vynoria. Myslí sa<br />

tým kvantovomechanický tunelový<br />

efekt, podľa ktorého môže napríklad<br />

elektrón „podtunelovať“ bariéru<br />

z izolačnej látky. Na jednej<br />

strane zmizne a znovu<br />

sa vynorí na druhej strane.<br />

Tento efekt sa dnes využíva<br />

v rýchlych<br />

e l e k t r o n i c -<br />

kých zariadeniach<br />

(tunelová<br />

dióda).<br />

Medzitým sa<br />

zistilo, že toto<br />

podtunelovanie<br />

sa môže diať rýchlosťou<br />

väčšou ako je<br />

rýchlosť svetla (tým sa spochybňuje<br />

Einsteinovo tvrdenie o neprekonateľnosti<br />

rýchlosti svetla). Aj vo<br />

viditeľnej hmote môže dôjsť k porovnateľným<br />

procesom, ktoré však<br />

17<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


V Ý S K U M<br />

zatiaľ pozorovalo len niekoľko ľudí<br />

pri určitých experimentoch alebo<br />

ktoré boli opísané v literatúre<br />

science-fiction. Máme na mysli dematerializáciu<br />

a rematerializáciu<br />

konkrétnych predmetov.<br />

Vo vlnovom pohybe morí je<br />

skryté množstvo energie vo forme<br />

pohybovej energie vodnej hladiny.<br />

Túto energiu možno technicky využiť,<br />

aj keď sa to dnes vlastne nerobí,<br />

pretože je to nákladné. A práve tak<br />

sa premýšľa o technickom využití<br />

kvantových fluktuácií…<br />

ENERGIA VÁKUA<br />

Podľa holandského fyzika<br />

H. C. Casimira je nazvaný<br />

efekt, ktorý vzniká, keď k sebe<br />

neprestajne približujeme dve paralelné<br />

dosky. Na tieto dosky pôsobia<br />

rovnomerne zo všetkých strán<br />

kvantové fluktuácie vákua. S tým<br />

spojený tlak je za normálnych podmienok<br />

tak málo pozorovateľný,<br />

ako málo vnímame tlak vzduchu,<br />

ktorý na nás pôsobí rovnomerne zo<br />

všetkých strán. Kvantové fluktuácie<br />

si môžeme predstaviť ako zmes<br />

kmitania v najrôznejších frekvenciách<br />

(kmitočtoch), práve tak, ako sa<br />

nachádzajú v kmitaní plynné molekuly<br />

vzduchu. S tým rozdielom, že<br />

pohyb molekúl je prejavom<br />

teploty hmoty, avšak<br />

kvantové fluktuácie<br />

sú výrazom<br />

takzvanej energie<br />

nulového<br />

bodu<br />

prázdneho<br />

priestoru,<br />

a teda nie prejavom<br />

tepla.<br />

Ak sa už spomenuté<br />

dosky k sebe<br />

stále<br />

približujú,<br />

vytvárajú sa medzi<br />

nimi takzvané stojaté<br />

18<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

vlny a tieto vlny potom už nevytvárajú<br />

nijaké tlakové účinky na dosky.<br />

Medzi doskami tak dochádza k zníženiu<br />

tlaku, zatiaľ čo tlak zvonka<br />

zostáva nezmenený. Tento dej bolo<br />

možné zmerať a tak ukázať, že aj<br />

v priestore „bez žiarenia“ pri teplote<br />

nula dochádza medzi doskami<br />

k takým silám. Tieto sily sú tým<br />

väčšie, čím menšia je vzdialenosť<br />

medzi doskami, pretože potom sú<br />

účinné stále vyššie frekvencie. Kto<br />

raz skúsil položiť na seba dve rovné<br />

sklenené dosky a potom ich chcel<br />

od seba oddeliť, ten také sily pozná,<br />

ibaže v inom meradle a s pôvodcom<br />

deja vzduchom, pretože na pohľad<br />

a na dotyk hladká sklenená doska<br />

nie je v mikrooblasti v žiadnom<br />

prípade hladká, ale veľmi drsná.<br />

Casimirov efekt je teda odkazom<br />

na kvantové fluktuácie. Na základe<br />

týchto pozorovaní a teórií sa urobil<br />

odhad obsahu energie prázdneho<br />

priestoru či vákua či zdanlivého nič<br />

a dospelo sa k neslýchane vysokým<br />

hodnotám. (obrazne vyjadrené, je<br />

to podobný predpoklad, ako že<br />

objem jednej čajovej šálky má postačiť<br />

na vyparenie všetkých svetových<br />

morí). Veľkosť tejto energie<br />

závisí od toho, do akej frekvencie je<br />

mysliteľné využitie. Hustota energie<br />

(množstvo energie v objemovej<br />

jednotke) stúpa, ako ukazujú<br />

výpočty, s treťou mocninou<br />

frekvencie, to<br />

znamená, že dvojnásobok<br />

použitej<br />

frekvencie vedie<br />

k osemnásobnej<br />

hustote energie.<br />

Harald Puthoff<br />

(USA) je jedným<br />

z fyzikov, ktorí<br />

tieto súvislosti skúmajú<br />

teoreticky i experimentálne.<br />

Napísal<br />

mi, že teoretická stránka<br />

prác pokračuje dobre, s experimentálnymi<br />

dôkazmi je to však zložitejšie.<br />

Tieto nové teórie sa pokúšajú<br />

opísať a vysvetliť aj fenomém zotrvačnosti<br />

hmoty a gravitácie ako pôsobení<br />

poľa nulového bodu vákua.<br />

Zotrvačnosť hmoty sa prejaví, akonáhle<br />

chceme zvýšiť alebo znížiť<br />

rýchlosť hmotného telesa. To nejde<br />

bez určitej dávky energie. Teórie<br />

ukazujú, že k interakcii s éterom<br />

alebo vákuovým poľom dochádza<br />

len pri zmenách rýchlosti, zatiaľ čo<br />

nezmenené rýchlosti k takým interakciám<br />

nevedú. Tým sa možno<br />

otvoril prístup k pochopeniu dosiaľ<br />

záhadných prírodných javov.<br />

Zotrvačnosť hmoty hrá napríklad<br />

rozhodujúcu úlohu pri tvorbe vírov<br />

v kvapalinách a plynoch. Vodné<br />

víry a veterné smršte so svojou intenzitou<br />

dávali ustavične podnet<br />

k domnienkam, že pri nich dochádza<br />

k dosiaľ neobjasnenému nárastu<br />

energie. Možno nám tieto novodobé<br />

teórie o pozadí zotrvačnosti<br />

hmoty čoskoro ponúknu možnosť<br />

pokročiť v týchto otázkach ďalej.<br />

POKUSY O VYUŽITIE<br />

ENERGIE VÁKUA<br />

Pri chemickej energii ide o väzobnú<br />

energiu atómov a molekúl,<br />

ktorá sa pri spaľovaní uvoľní<br />

a pohybom molekúl je odovzdávaná<br />

ďalej. Pri atómovej alebo jadrovej<br />

energii ide o väzobnú energiu<br />

elementárnych častíc, ktorá sa pri<br />

štiepení jadra alebo jadrovej fúzii<br />

uvoľní a pohybom elementárnych<br />

častíc je odovzdávaná ďalej. Pri<br />

energii vákua alebo priestorovej<br />

energii ide o pohybovú energiu<br />

prázdneho priestoru, čiže toho<br />

priestoru, ktorý predchádza elementárnym<br />

časticiam ako stavebným<br />

kameňom materiálneho<br />

sveta.


V Ý S K U M<br />

V myšlienkach si môžeme predstaviť<br />

usporiadania, ktorými by<br />

sa táto energia mohla previesť do<br />

dnešnej fyzikálnej skutočnosti.<br />

Aby sme to opäť podobenstvom<br />

ozrejmili pre oblasť hrubej matérie,<br />

pripomeňme si „Maxwellovho<br />

démona“: plyn, ktorý má určitú<br />

teplotu, pozostáva v skutočnosti<br />

zo zmesi molekúl plynu rôznych<br />

teplôt, a naše teplomery merajú len<br />

priemernú hodnotu. Anglický fyzik<br />

Maxwell si predstavil niečo na spôsob<br />

„ducha“ alebo „démona“, ktorý<br />

je schopný tieto molekuly plynu roztriediť<br />

podľa ich pohybovej intenzity<br />

alebo teploty. Jeden môj známy<br />

napríklad vyvinul a prihlásil ako<br />

patent spôsob, podľa ktorého sa tepelná<br />

energia pomocou elektrochemickej<br />

bunky bezprostredne prevedie<br />

na elektrickú energiu. Pritom<br />

sa zníži teplota okolia a na rozdiel<br />

od známych tepelne energetických<br />

strojov nie je potrebný žiadny odvod<br />

tepla chladným miestom. Tento<br />

spôsob borí hranice súčasnej teórie<br />

tepla (termodynamiky). Je však<br />

šanca dosiahnuť porovnateľné výsledky<br />

v omnoho jemnejšej oblasti<br />

kvantových fluktuácií vákua?<br />

Zdá sa, že určité pozorovania<br />

tu ukazujú cestu. Ak vystavíme<br />

vodu pôsobeniu silného akustického<br />

poľa, začne žiariť (zvuková<br />

luminiscencia alebo zvukovo indukovaný<br />

jav žiarenia). Pohľadom<br />

z mikroskopického hľadiska pozorujeme<br />

jednotlivé záblesky, ktoré<br />

vychádzajú z nepatrných bubliniek<br />

vo vode. V týchto bublinkách<br />

panuje vysoká teplota, pre ktorú<br />

zatiaľ neexistuje nijaké všeobecne<br />

prijateľné vysvetlenie. Vyzerá to,<br />

akoby sa vplyvom akustického<br />

poľa vytvárali duté priestory takých<br />

malých rozmerov, že tu môže<br />

účinkovať Casimirov efekt. V USA<br />

bol vyvinutý tepelný prístroj, ktorý<br />

zohrieva vodu tak, že systémom<br />

vhodne formovaných miešacích<br />

telies privádza vodu k silnému pohybu<br />

a tvorbe vírov, čím by mohol<br />

vzniknúť efekt ako v akustickom<br />

poli. Energetický stupeň účinnosti<br />

tohto tepelného prístroja je údajne<br />

vyšší ako sto percent, čo ukazuje na<br />

to, že sem priteká dodatočná energia<br />

z vákua. Podobné hlásenia prichádzajú<br />

aj z Ruska.<br />

V tejto súvislosti je treba spomenúť<br />

aj iný jav, takzvanú kavitáciu.<br />

Na hranách turbín alebo lodných<br />

skrutiek dochádza k veľmi nežiaducim<br />

materiálovým stratám.<br />

To platí aj pre vysielač ultrazvuku<br />

v kvapalinách. Dosiaľ sa robili pokusy<br />

vysvetliť to konštatovaním, že<br />

pohybom vody vznikajú miestne<br />

ohraničené vákuové zóny, v ktorých<br />

sa kov vyparuje. Ale kov často obklopuje<br />

vákuové priestory bez toho,<br />

aby sa vyparoval. Okrem toho je vo<br />

vode aj dobre chladený. Omnoho<br />

rozumnejšie sa mi zdá vysvetlenie,<br />

ktoré som opísal v sonoluminiscencii:<br />

v malých, krátkodobo existujúcich<br />

dutých priestoroch účinkuje<br />

energia vákua dávajúca v úzko<br />

obmedzenom priestore vzniknúť<br />

teplotám, pri ktorých sa materiál<br />

vyparuje.<br />

Iné usporiadanie využíva tzv. elektrónový<br />

klaster, to sú zhluky (cluster)<br />

elektrónov, ktoré sa pohybujú<br />

v elektrickom poli. Zdá sa, že aj na<br />

elektrónový klaster pôsobí energia<br />

vákua tak, že sa energetický obsah<br />

týchto „balíkov elektrónov“ zvyšuje,<br />

takže opúšťajú usporiadanie s vyššou<br />

energiou, než by sa dalo čakať<br />

podľa doterajšej fyziky. Nárast energie<br />

pritom nepochádza len z elektrického<br />

poľa. Sú patentované rôzne<br />

usporiadania a americký patentový<br />

úrad zrejme po prvý raz akceptoval<br />

pojem energie vákua.<br />

Dr. Ing. Gerd HARMS<br />

(Pokračovanie v nasledujúcom čísle)<br />

19<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


Pri rozprávaní o týchto veciach<br />

začali putovať a Siddharta tým,<br />

že mu odovzdával svoje skúsenosti,<br />

začal vyučovať bez toho, aby si to<br />

uvedomil.<br />

Ananda bol pozorný poslucháč,<br />

ktorý sa v správny čas vedel aj pýtať,<br />

takže všetko, čo Siddharta do seba<br />

prijal, muselo byť pretvorené a oživené,<br />

aby to mohol odovzdať správnym<br />

spôsobom.<br />

„Myslíš si ešte, že život je len reťazou<br />

utrpenia?“ pýtal sa Ananda.<br />

Siddharta dlho premýšľal, potom<br />

odpovedal:<br />

„Podľa Brahmovej vôle ňou nie je,<br />

to je isté. Pán svetov nestvoril tvorov<br />

na to, aby ich nechal trpieť. Napriek<br />

tomu sa však nedá poprieť, že naša<br />

cesta tu na zemi je plná utrpenia.<br />

Došlo k tomu teda proti Brahmovej<br />

vôli. My sami sme si to privodili ako<br />

dôsledok zlého konania!<br />

Keď to však vieme, potom tým<br />

máme v rukách aj prostriedok na boj<br />

20<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

K N I Ž N Á U K Á Ž K A<br />

h BUDHA g<br />

proti utrpeniu: musíme sa zmeniť,<br />

potom sa nám zmení život!“<br />

Ananda ho prerušil:<br />

„Ako to myslíš: život sa nám<br />

zmení?“<br />

„To je predsa<br />

jasné!“ odvetil Siddharta<br />

rýchlo. „Ak sa<br />

zmeníme, potom už<br />

viac nebudeme priťahovať<br />

zlé pôsobenie.<br />

Namiesto reťaze utrpenia<br />

sa stane život<br />

radostnejším.“<br />

„On sa tým však<br />

nezmenil, len my sme<br />

ho naším zlepšením<br />

utvorili ináč,“ nástojil<br />

žiak na svojom. „Teraz<br />

tomu rozumiem.“<br />

„Môžeš to povedať<br />

aj tak,“ pripustil Siddharta<br />

a potom pokračoval:<br />

„Ak teda chcem<br />

odstrániť zo sveta<br />

utrpenie, ktoré sem<br />

prišlo bez Brahmovej vôle, potom sa<br />

musím snažiť o polepšenie ľudí. To je<br />

moja úloha. Pretože by však človek<br />

ako jednotlivec na to nestačil, musím<br />

okolo seba zhromažďovať žiakov,<br />

ktorých nechám podieľať sa na<br />

mojom prežívaní. Tí musia potom<br />

pomáhať šíriť medzi ľuďmi to, čo ich<br />

môže polepšiť.“<br />

„A čo ich môže polepšiť?“ pýtal sa<br />

Ananda zamyslene.<br />

„Pravé vedenie o Brahmovi, o Pánovi<br />

svetov!“<br />

Siddharta chcel rozprávať ďalej, bol<br />

však prerušený učeníkom, ktorý sa<br />

pýtal, akoby ho hnala cudzia moc:<br />

„Je Brahma skutočne Pánom svetov?“<br />

Siddharta sa nechápavo díval na<br />

pýtajúceho sa.<br />

„Ako môžeš pochybovať po všetkom<br />

tom, čo som ti vyrozprával?“<br />

pýtal sa. Ananda sa však nedal zastrašiť:<br />

„Poznali sme Brahmu ešte predtým,<br />

než si ho, ako si sa domnieval,<br />

našiel ty. Myslím, že ten, ktorého si ty<br />

našiel, stojí ďaleko nad Brahmom.“<br />

„Viem, že ten, ktorého som našiel,<br />

je skutočne Pánom svetov! Meno<br />

pre neho nemám. Nazývam ho<br />

Brahma.“<br />

„To nesmieš robiť, Siddharta!“ povedal<br />

Ananda rozhorčene. „Ty tým<br />

uvádzaš do zmätku pojmy. Pomysli<br />

na všetkých tých ľudí, ktorí vedeli<br />

doposiaľ o Brahmovi. Ak im povieš,<br />

že tento boh je Pánom svetov, nebudú<br />

tým uchvátení. Neprehovorí<br />

to k ich duši tak, ako to neprehovára<br />

k mojej, pretože… pretože… to nie<br />

je pravda!“<br />

Tu Siddharta postrehol, že so<br />

svätým vedením, ktoré mu bolo<br />

zjavené, chcel zaobchádzať ľahkomyseľne.<br />

Teraz tiež porozumel,<br />

prečo sa v ňom vtedy, keď hovoril<br />

o Brahmovi, nezachvievalo<br />

a neznelo nič tak, ako keď použil<br />

meno „Pán svetov“. A bol vďačný<br />

Anandovi, ktorý mu dopomohol<br />

k lepšiemu poznaniu.<br />

Ukážka z knihy: Budha, život a pôsobenie<br />

pripravovateľa cesty v Indii. Nakladateľstvo<br />

Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.


R E P O R TÁ Ž<br />

V LABORATÓRIÁCH FIRMY<br />

CIBA-GEIGY OŽIL PRAVEK<br />

ELEKTROSTATICKÉ POLE, RASTLINY A DINOSAURY<br />

Pod číslom „0 351 357“ prihlásila<br />

15. júna 1989 firma „Ciba-Geigy“<br />

v Bazileji európsky patent: bez<br />

génovej techniky, len za pomoci<br />

elektrostatického poľa sa podarilo<br />

„vzkriesiť k životu“ prapôvodné<br />

formy rýb, papradia,<br />

obilnín a húb. Dnes si len málokto<br />

pamätá na tieto experimenty<br />

firmy „Ciba-Geigy“. Dagny a Imre<br />

KERNEROVCI, ktorí tieto experimenty<br />

v roku 1991 nafilmovali<br />

a na mieste hovorili s kompetentnými<br />

laborantmi, urobili pre Svet<br />

Grálu opätovnú bilanciu …<br />

Pred viac než 400 miliónmi rokov<br />

sa začali postupne na pevninách<br />

ako prvé rozrastať rastliny, aby<br />

sa potom nezadržateľne rozšírili po<br />

celej zemi. Neskôr, pred menej než<br />

100 miliónmi rokov, ich nasledovali<br />

obrovské papraďové a prasličkové lesy,<br />

a dokonca už aj ihličnaté stromy. Keď<br />

v kriede vyhynuli jaštery, dominovali<br />

práve ihličnaté stromy. Kvitnúce rastliny<br />

sa rozšírili do rôznych častí zeme,<br />

nastal čas zlomu – čas listnatých stromov.<br />

Trávy, kvetiny a stromy utvárali<br />

takú tvár Zeme, ako ju poznáme dnes.<br />

Rastliny nevytvárali len podobu planéty,<br />

ale aj atmosféru, v ktorej môžeme<br />

dýchať. A že by sa to všetko udialo bez<br />

komunikácie? Existuje vôbec niečo<br />

také?<br />

V posledných tridsiatich rokoch sa<br />

v mnohých krajinách sveta uskutočnilo<br />

veľa senzačných pokusov v oblasti<br />

„komunikácie rastlín“ s prekvapujúcimi<br />

výsledkami: v USA demonštroval<br />

Cleve Backster, expert na detektor<br />

lži, že skúmané rastliny reagovali na<br />

ľudské myšlienky. Napríklad z indických<br />

pokusov vyplynulo, že kvetiny<br />

reagujú na hudbu zvýšeným rastom.<br />

A v Japonsku dokonca rástli huby<br />

rýchlejšie, keď sa im pravidelne bubnovalo<br />

na tradičné bubny. Francúzski<br />

bádatelia dokázali, že malá, skôr nenápadná<br />

rastlina dvojzub (Bidens) disponuje<br />

schopnosťou „zapamätať si“.<br />

Mnohí ľudia sa rozprávajú s kvetinami<br />

a stromami, a to buď slovom,<br />

alebo v myšlienkach. A niektorí dostávajú<br />

aj odpovede zo sveta „zeleného<br />

národa“, ako nazývajú Indiáni<br />

rastliny. Profesorovi Hoffmannovi<br />

z vysokej školy vo Weihenstephane<br />

sa podarilo dokázať, že rajčiny „odmeňujú“<br />

ľudskú náklonnosť. Rajčiny,<br />

s ktorými sa v jednom vedeckom pokuse<br />

za účasti viac než sto osôb pravidelne<br />

pri polievaní rozprávalo, dali<br />

o 22 percent úrody viac než ten istý<br />

druh z kontrolnej skupiny, ktorému sa<br />

nedostalo žiadneho príhovoru.<br />

Rastliny a stromy rozumejú a hovoria<br />

aj chemicky: navzájom sa varujú<br />

vylučovaním látok, keď sú napadnuté<br />

nejakým žravým nepriateľom. Tak<br />

napríklad akáciové stromy v južnej<br />

Afrike disponujú „poplachovým<br />

systémom“. Keď sa antilopa kudu zahryzne<br />

do akáciového stromu, zvýši<br />

sa koncentrácia horkých látok v jeho<br />

listoch a zároveň sa vypúšťa do vzduchu<br />

chemický plyn, načo stromy<br />

v jeho blízkosti začnú tak isto produkovať<br />

horkú látku tanín. Listy potom<br />

divej zveri nechutia a keď zvieratá<br />

z nedostatku potravy predsa len žerú<br />

ďalej, môže byť pre ne dávka smrteľná.<br />

„Toto vedia voľne žijúce žirafy<br />

a antilopy kudu, ktoré sa pasú vždy<br />

proti vetru“, tvrdia vedci z Prétorijskej<br />

univerzity. „Zvieratá sú dokonca<br />

také opatrné, že sa vyhýbajú všetkým<br />

stromom, ktoré stoja v blízkosti tých,<br />

kde sa predtým pásli. Tak sa vyhnú<br />

stromom so zvýšenou koncentráciou<br />

tanínu.“<br />

21<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


R E P O R TÁ Ž<br />

22<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

Niektoré prekvapujúce pokusy s rastlinami<br />

prišli zo Švajčiarska z firmy<br />

„Ciba-Geigy“, ktorá je svetoznámym<br />

chemickým koncernom. „Čo my tu robíme,<br />

je evolučný skok dozadu, čo sa<br />

týka rastlín a rýb“, vysvetľuje vedecký<br />

pracovník Heinz Schürch, ktorý sa experimentom<br />

venoval až do roku 1992.<br />

SKOK DOZADU<br />

V EVOLÚCII<br />

Zo svojho písacieho stola nám priniesol<br />

hromadu podkladov a fotografií.<br />

Ukázal nám obrázky, na ktorých<br />

boli pozoruhodne vyzerajúce<br />

rastliny – pôvodné formy pšenice<br />

a kukurice. „Pšenica“ nebola vzpriamená,<br />

ako dnes, ale plazila sa po zemi<br />

a len špička stebla s klasmi vyčnievala<br />

do výšky asi dvadsať centimetrov.<br />

Nikdy by sme rastlinu na fotografii<br />

neidentifikovali ako pšenicu.<br />

Kukurica sa už viac podobala na našu<br />

súčasnú kukuricu, avšak bola oveľa<br />

Pestovanie odolnejších pravekých druhov<br />

by bolo pre dnešné poľnohospodárstvo<br />

bezpochyby požehnaním<br />

menšia a nemala – tak ako to my<br />

poznáme – jeden alebo maximálne<br />

dva veľké kukuričné klasy, ale až osem<br />

malých šúľkov, ktoré na steble vyrastali<br />

hviezdicovito z viacerých miest.<br />

Senzačné na tom je, že tieto pozoruhodné<br />

rastliny vyrástli zo zŕn<br />

dnes bežných pšeničných a kukuričných<br />

odrôd. Keď sa pozeráme na malé<br />

kukuričné klásky, hlavou nám víria<br />

všetky rozprávky a výklady starých alchymistov,<br />

hoci si uvedomujeme, že sa<br />

píše rok 1991 a sme v Bazileji, v kolíske<br />

modernej chémie.<br />

Prehliadka laboratória prináša vyriešenie<br />

hádanky. Na tomto mieste sa<br />

nevykonáva ani alchýmia ani génová<br />

technológia, ale Heinz Schürch tu<br />

experimentuje s rastlinami, s elektrostatickými<br />

a napäťovými poliami,<br />

ktorými však neprechádza žiaden<br />

prúd. Elektrický prúd by spôsobil<br />

priamu biochemickú zmenu, čo sa<br />

však v elektrostatickom poli nemôže<br />

stať. Experiment je jednoduchý: medzi<br />

dve hliníkové platne, na ktoré je pripojený<br />

jednosmerný prúd, sa na tri dni<br />

položia zrná pšenice a kukurice, aby<br />

vyklíčili. Hneď potom sa presadia ako<br />

každá iná rastlina do črepníka alebo<br />

skleníka. Tieto tri dni, do začiatku<br />

klíčenia, pod vplyvom elektrostatického<br />

poľa stačia na to, aby sa „znovuzrodili“<br />

praformy našich dnešných<br />

rastlín. Heinz Schürch k tomu hovorí:<br />

„Elektrostatické polia sú usmerňujúce<br />

polia. Príroda pochádza z chaosu<br />

a potrebuje riadiace štruktúry, aby sa<br />

nejako prejavila. To je východiskový<br />

bod. Naše pokusy úspešne dokazujú,<br />

že určité elektrostatické pole vnáša do<br />

prírody určitý poriadok. Ešte nie sme<br />

tak ďaleko, aby sme poznali zákonitosti,<br />

teda nemôžeme povedať, akou<br />

intenzitou poľa sa v evolúcii vraciame<br />

späť, o koľko storočí alebo tisícročí.<br />

Nemôžeme ešte vysvetliť, čo sa presne<br />

deje. Naša teória je taká, že rastliny<br />

v elektrostatickom poli dostávajú informáciu,<br />

ktorá spôsobí ich vývoj späť<br />

k pôvodnej forme. Pšenica si napríklad<br />

pamätá, že raz bola druhom trávy.<br />

V Peru sa ešte dnes dá nájsť druh trávy,<br />

ktorý je porovnateľný s našou vypestovanou<br />

pšenicou.“<br />

V laboratóriu nám ukázali spisy<br />

s podkladmi z minulých pokusov. Postupovalo<br />

sa so švajčiarskou pedantnosťou.<br />

Skúmali sa aj obsahové látky<br />

staro-novej pšenice, pričom sa našiel<br />

nový druh bielkovín, ktorý sa v pôvodnej<br />

pšenici nenachádzal. Okrem<br />

toho, pšenica pestovaná v elektrostatickom<br />

poli priniesla v poslednej<br />

fáze svojho rastu úplne neočakávane<br />

nové výhonky, ktoré dozreli v priebehu<br />

štyroch týždňov: „Rast tejto<br />

pšenice prebiehal tak rýchlo, že dozrela<br />

v priebehu štyroch týždňov<br />

namiesto obvyklých siedmich mesiacov.<br />

Pritom treba povedať, že steblo<br />

a klasy boli o niečo menšie, zato však<br />

bolo na rastline viac klasov. Prinieslo<br />

by to tú výhodu, že túto pšenicu by<br />

sme mohli pestovať v krajoch s krátkou<br />

jarou a letom, kde by obvyklá<br />

pšenica vôbec nerástla. Môžeme sa<br />

zriecť aj obvyklých pesticídov a herbicídov.<br />

Škodcovia, ktorí sa prispôsobujú<br />

priebehu rastu normálnej pšenice,<br />

nie sú ešte dostatočne vyvinutí,<br />

keďže našu pšenicu žneme už od<br />

štyroch do ôsmich týždňov. Situácia<br />

je dnes taká, že v poľnohospodárstve<br />

používame iba štyri kultivary pšenice,<br />

pri ktorých je podstatné, že ide<br />

o hybrid. Roľník teda nemôže použiť<br />

časť svojej žatvy na nasledujúce siatie,<br />

ale musí znova kúpiť nové osivo.<br />

Tieto štyri kultivary pšenice potrebujú<br />

okrem toho veľkú opateru, hnojivo,<br />

pesticídy a herbicídy, teda jeden<br />

jed za druhým. Ďalšou prednosťou<br />

našej pšenice je, že klíčivosť osiva je<br />

podstatne vyššia.“<br />

V tomto momente je už iste jasné,<br />

k akým dôsledkom by mohli viesť experimenty<br />

firmy „Ciba-Geigy“. V priebehu<br />

minulých storočí sa kultúrne plodiny<br />

pestovali len s dôrazom na veľkosť


R E P O R TÁ Ž<br />

a krásu. Tých málo kultivarov rastlín,<br />

ktoré sa dnes používajú, je extrémne<br />

náchylných na choroby a vyžaduje si<br />

chemické ošetrovanie. Druhy, ktoré<br />

by sa dali skrížiť s pôvodnými zdravými<br />

a odolnými, už dávno vyhynuli.<br />

Prostredníctvom metódy firmy „Ciba-<br />

-Geigy“ by sme mohli dostať druhú<br />

šancu v evolúcii. V „pamäti“ prírody<br />

sú uložené pôvodné, divé druhy našich<br />

kultúrnych plodín a zdá sa možné<br />

prebudiť ich cielene opäť k životu, aby<br />

sa novým krížením skorigovali chyby<br />

minulosti.<br />

Pre chemický priemysel by to mohlo<br />

prirodzene znamenať, že profitujúce<br />

výrobné odvetvia by boli menej ziskové.<br />

Práve chemické firmy v posledných<br />

tridsiatich rokoch vykúpili zo<br />

strategických dôvodov semenárske<br />

firmy. A tak profitujú z ročného predaja<br />

hybridných odrôd pre poľnohospodárov.<br />

Prečo by teda porušili vlastný<br />

monopol vývojom jednej metódy, ktorou<br />

by mohli zaistiť nové, zdravé úžitkové<br />

rastliny?<br />

Táto diskusia prebiehala v rámci koncernu<br />

najskôr skryte. Mnoho pracovníkov<br />

firmy „Ciba-Geigy“ dlho nevedelo,<br />

o čo v pokusoch išlo. Tvrdošijne sa udržoval<br />

chýr, že pokusy sú len číry podvod,<br />

podľa známeho hesla, že čo nesmie<br />

byť, ani byť nemôže. Heinz Schürch hovorí:<br />

„Zdalo sa, akoby človek vyšľachtil<br />

rastliny, s ktorými príroda veľmi nesúhlasila.<br />

Našimi pokusmi sme ukázali<br />

reakciu prírody, ktorá odporovala<br />

tomu, čo sme sa učili na univerzite. Raz<br />

sme oboznámili firmu s našimi výsledkami.<br />

Prišli asi dvanásti biológovia,<br />

ktorí „prapšenicu“ preskúmali a dlho<br />

tu neveriaco postávali. Niektorým sa to<br />

zdalo skvelé. Potom prišli námietky, že<br />

sme zrná zamenili. Keď sme dokázali,<br />

že je to na základe pravidiel o pokusoch<br />

nemožné, zavládlo znovu mlčanie.<br />

Napriek všetkým vedomostiam neboli<br />

biológovia schopní určiť našu pšenicu.<br />

Keď písali svoje knihy, bola táto pšenica<br />

predsa dávno vyhynutá.“<br />

ZÁHADNÝ POKUS<br />

S PAPRADÍM<br />

Ako vo všetkých laboratóriách<br />

sveta, tak aj v laboratóriu Heinza<br />

Schürcha sa stále pije káva. Po tretej<br />

poobedňajšej šálke nás zavolal<br />

k mikroskopu, aby nám ukázal niečo<br />

zvláštne. Opatrne berie prikrytú,<br />

priesvitnú plastovú nádobku, v ktorej<br />

leží niečo zelené. Poposúva misku pod<br />

V prvom roku mali<br />

listy papradia<br />

hladké okraje.<br />

Druhý rok boli listy<br />

zúbkovité a v treťom<br />

roku rozvetvené.<br />

mikroskopom sem a tam, aby nastavil<br />

správny výrez obrazu. Potom spokojne<br />

kývne: „Áno, tu je to. Túto nádobku<br />

držím už tri roky uzavretú. To, čo tu<br />

dolu vidíte, sú takzvané prvoklíčky<br />

paprade, ktorú sme vystavili elektrostatickému<br />

poľu asi na jeden mesiac,<br />

čo je podstatne dlhšie, než u pšenice<br />

alebo kukurice. Skôr, než vám porozprávam<br />

o našom pokuse s papradím,<br />

chcel som vám pod mikroskopom<br />

ukázať tieto prvoklíčky, za pomoci<br />

ktorých sa papraď rozmnožuje. Ako<br />

viete, na prvoklíčok pripadá len jeden<br />

list, ktorý je pohlavne zrelý a v jazyku<br />

vedcov sa nazýva prothallium. Ostatné<br />

opadnú na zem a rozložia sa. Pri našich<br />

pokusných prvoklíčkoch sa tak však<br />

nedeje. Budujú si určitý druh sieťového<br />

vedenia, ktorým sú všetky medzi<br />

sebou poprepájané. Keď sú dostatočne<br />

pospájané,<br />

vytvorí sa znovu<br />

prvoklíčok – ako<br />

presne sa to deje,<br />

nevieme – a tá je<br />

znovu pohlavne<br />

zrelá. Teraz sa<br />

pozrite cez mikroskop<br />

a všimnite si tie prepojenia!“<br />

Trvalo hodnú chvíľu, než si naše oči<br />

zvykli na mikroskop, potom sme však<br />

uvideli drobné maličké prvoklíčky,<br />

ktoré rástli na akomsi druhu zeleného<br />

koberca. Medzi srdcovito tvarovanými<br />

prvoklíčkami, ktoré boli od<br />

seba vzdialené na viacnásobok svojej<br />

vlastnej veľkosti, boli tenké, striebristo<br />

lesklé rovné kanáliky. Úžasné na<br />

tom bolo presné nasmerovanie kanálikov.<br />

Tou najkratšou priamou cestou<br />

ide k ďalšiemu prvoklíčku vždy od<br />

špičky lista len jeden kanálik, rovný<br />

ako svieca. Spojovacie kanály medzi<br />

jednotlivými prvoklíčkami vyzerajú<br />

ako potrubie, ktoré, akoby navrhnuté<br />

na rysovacej doske rukou inžiniera,<br />

so zreteľom šetriť materiál, spájajú prvoklíčky<br />

medzi sebou tou najkratšou<br />

možnou cestou: „Vo vedeckej literatúre<br />

som nenašiel žiadne informácie<br />

o týchto vláknach. Po mnohých pokusoch<br />

mi nič iné nezostáva než súhlasiť,<br />

že slúžia na prenos informácií medzi<br />

prvoklíčkami. Aké informácie tu pre-<br />

23<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


R E P O R TÁ Ž<br />

biehajú, to vám neviem povedať. Či<br />

tu dochádza k výmene látok určitým<br />

druhom potrubného systému, alebo<br />

sa tu vymieňajú informácie iným<br />

spôsobom, to, žiaľ, neviem. V jednom<br />

bode som si však úplne istý. Aj stavbe<br />

týchto kanálikov musel predchádzať<br />

nejaký druh komunikácie medzi prvoklíčkami,<br />

lebo ako inak môžu prvoklíčky<br />

presne vedieť, v akom smere<br />

majú kanáliky budovať. Vedeli presne,<br />

kde boli ostatné nosiče informácií.“<br />

Ešte záhadnejšie a tajomnejšie prebiehal<br />

samotný pokus s papraďou.<br />

Pohlavne zrelý prvoklíčok pôvodnej<br />

paprade samčej sa vyvinula po pobyte<br />

v elektrostatickom poli celkom<br />

neočakávane: vyrástla z nej úplne iná<br />

odroda paprade, z paprade samčej s jej<br />

perovitými listami vznikla papraď jelení<br />

jazyk s oblými jazykovitými listami.<br />

Keďže vedci už poznali podobné<br />

odtlačky papradí v kamennom čiernom<br />

uhlí, označili staronové papradie<br />

firmy „Ciba-Geigy“ ako prapapradie.<br />

Papraď patrí vôbec k najstarším rastlinám<br />

Zeme a aj preto sa využíva na<br />

pokusy. Keď bolo Heinzovi Schürchovi<br />

jasné, že tu vznikol úplne iný druh<br />

paprade, nechal jeho výtrusy prešetriť<br />

botanikom. Vzhľad výtrusov je hlav-<br />

24<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

ným znakom pre zatriedenie rastlín:<br />

„Aj dnes existuje papraď jelení jazyk,<br />

ktorého výtrusy sú však od našich<br />

rastlín odlišné, majú úplne inú kresbu.<br />

Keď sú v botanike poruke takéto rôzne<br />

výtrusy, musí sa jednať o iný druh<br />

rastliny.“ Heinz Schürch si z lesa zaobstaral<br />

„súčasnú“ papraď jelení jazyk<br />

a s oboma rastlinami odcestoval k špecialistom<br />

na papradie do Botanického<br />

inštitútu v Zürichu. Namiesto jediného<br />

možného vysvetlenia narazil na<br />

neveriace krútenie hlavou. Vedci prehlásili,<br />

že zmena druhu rastliny elektrostatickým<br />

poľom je vylúčená.<br />

Čo sa pokladalo za nemožné, pokračovalo<br />

ešte ďalej. V nasledujúcich<br />

rokoch vytvorila rastlina každý rok<br />

iné listy: „Vyzerá to tak, akoby sme<br />

vplyvom elektrostatického poľa dostali<br />

prapapradie, ktoré si v nasledujúcich<br />

štyroch rokoch stále viac spomínalo,<br />

že vzniklo z paprade samčej.<br />

Každý rok vyzerali listy inak, očividne<br />

papraď prešla celú evolúciu vo svojom<br />

raste. Prirodzene sme prešetrili<br />

všetky jej nové výtrusy. Boli rovnaké.<br />

Z nich však vznikli úplne iné paprade.<br />

Dostali sme papraď samčiu, sladič,<br />

jeden druh juhoafrického koženého<br />

papradia, bežné jelenie jazyky a jeden<br />

druh jelenieho jazyka, ktorý sme<br />

nevedeli jednoznačne zaradiť. Zjavne<br />

bolo naše prapapradie schopné vyvinúť<br />

prakticky všetky druhy papradia.<br />

Najväčšie prekvapenie sa dostavilo pri<br />

skúmaní chromozómov. Papraď samčia<br />

mala 36 chromozómov, ale jelení<br />

jazyk 41. V celej vedeckej literatúre sa<br />

ešte nikdy nepísalo o okamžitej zmene<br />

počtu chromozómov, ktorá je charakteristická<br />

pre jeden druh.“ Laboratórnemu<br />

tímu sa zdal bláznivý aj objav, že<br />

papraď firmy „Ciba-Geigy“ každý deň<br />

navečer vylučovala aromatickú látku,<br />

pretože papraď normálne takúto látku<br />

neprodukuje.<br />

Zvláštny význam dostávajú pokusy<br />

firmy „Ciba-Geigy“ s papradím<br />

aj tým, že mnohým druhom paprade<br />

hrozí zánik. V Nemecku je ohrozená<br />

napríklad už polovica druhov papradí,<br />

z čoho približne dvanástim percentám<br />

hrozí vyhynutie. Papraď ako<br />

pozostatok dávno uplynulých vekov<br />

a zaniknutých svetov reaguje zvlášť<br />

citlivo na rastúce zaťaženie životného<br />

prostredia.<br />

Pre Heinza Schürcha spočíva možnosť<br />

vysvetlenia v tom, že predtým<br />

mala zemská atmosféra celkom iné<br />

zloženie ako dnes. Búrková činnosť<br />

bola oveľa silnejšia a dochádzalo stále<br />

znovu k úplne iným elektrickým poliam<br />

v zemskej atmosfére: „Môže byť,<br />

že v momente, keď vytvoríme určité<br />

elektrostatické pole, vrátime program<br />

evolúcie do doby, keď tieto polia prevládali.<br />

To je číra teória. V momente,<br />

keď budem môcť s obyčajným elektrostatickým<br />

poľom, ktoré príroda<br />

pozná z predchádzajúcich dôb, meniť<br />

chromozómovú reťaz a spätne získavať<br />

dávno vyhynuté praformy života,<br />

musím si nutne položiť otázku, či sú<br />

všetky informácie na formovanie živých<br />

tvorov uložené skutočne v génoch,<br />

v DNA a bunkovom jadre. Toto<br />

je zrejme ten prípad, keď je elektrostatický<br />

náboj atmosféry spolupôsobiacim<br />

faktorom celkovej informácie<br />

prírody, ktorá vlastne umožňuje vznik<br />

živého organizmu. A očividne vo všeobecnosti<br />

siaha pamäť prírody až do<br />

počiatku života.“<br />

ZNOVUOŽIVENIE<br />

DINOSAUROV?<br />

Heinz Schürch nám oznamuje, že<br />

hneď uvidíme čulé, najstaršie<br />

živé tvory Zeme a posúva misku s bielou<br />

kryštalickou hmotou pod mikroskop.<br />

Vzorka pochádza zvnútra vrtného<br />

jadra, ktoré bolo vybrané zo<br />

140-metrovej hĺbky dvesto miliónov<br />

rokov starej porýnskej saliny. Pod<br />

mikroskopom vidíme zvláštne formy<br />

kryštálov, z ktorých vyčnievajú malé


R E P O R TÁ Ž<br />

zámotky, živé tvory, ktoré vznikli pred<br />

nepredstaviteľne dávnymi časmi, pred<br />

dvesto miliónmi rokov. „Zámotky“ sú<br />

huby, ktoré sa v laboratóriu pod elektrostatickým<br />

poľom opäť aktivovali,<br />

boli „prebudené k životu“. Pokusy,<br />

oživiť huby z vrtu bez elektrostatického<br />

poľa, boli neúspešné.<br />

Na myšlienku, aby sa hľadal život<br />

v soľných vrtoch, prišiel tím firmy „Ciba-Geigy“<br />

pri pokusoch s baktériami,<br />

ktoré žijú v extrémne slanej vode. Výskumníci<br />

pritom spoznali, že je možné,<br />

aby sa neaktívne baktérie, uzavreté<br />

v kryštáloch soli, pod elektrostatickým<br />

poľom opäť prebrali k životu. Hoci boli<br />

baktérie v kryštáloch soli uzavreté pred<br />

okolitým svetom, a tým nemali možnosť<br />

prijímať potravu, dokázali sa dokonca<br />

rozmnožovať v dutinke vo vnútri<br />

kryštálu soli. Keď v jednom kryštáli boli<br />

dve navzájom oddelené dutinky, netrvalo<br />

príliš dlho, kým si baktérie vybudovali<br />

kanálik v kryštáli od jednej dutinky<br />

k druhej. Ďalší úžasný jav, ktorý<br />

vylučuje, že by sa také niečo udialo bez<br />

komunikácie medzi baktériami. Baktérie<br />

preniknú do inej dutinky cielene<br />

a najpriamejšou cestou.<br />

Odrazu Heinz Schürch položil na<br />

stôl patentový spis. Jedná sa o jediné<br />

zverejnenie zo strany chemického<br />

koncernu, kde je vôbec spomenuté zameranie<br />

výskumu s elektrostatickými<br />

poliami: „Nie aby ste si mysleli, že sa<br />

tu zaoberáme neužitočnými kuriozitami.<br />

Naša firma je závislá od zárobkovej<br />

činnosti. Práve sa nám podarilo<br />

doviesť metódu s elektrostatickým<br />

poľom až k patentu. Prirodzene sme<br />

nechceli naše metódy aplikovať len<br />

na rastliny, ale aj na zvieratá. Od vedenia<br />

sme dostali striktný zákaz vykonávať<br />

pokusy, ktoré by zasahovali<br />

do zárodkov cicavcov. Pokladám toto<br />

nariadenie za veľmi správne, nikdy by<br />

som také experimenty nerobil. Z tohto<br />

dôvodu sme prišli na myšlienku, aby<br />

sme na štyri týždne nechali v elektrostatickom<br />

poli ikry pstruha dúhového.<br />

Keď už boli viditeľné oči, premiestnili<br />

sme ich do inej nádrže, kde vyrástli<br />

do celkom normálnej veľkosti. A pozrite,<br />

čo sa stalo.“ Ukazuje nám fotky<br />

rýb, v ktorých by laik vôbec nespoznal,<br />

že ide o pstruha dúhového. Tvar<br />

hlavy a tela je oveľa mohutnejší. Majú<br />

podstatne viac zubov ako nám známe<br />

pstruhy a aj inú farbu. Pri dospelých<br />

samčích pstruhoch je dolná čeľusť<br />

vpredu vytvarovaná do silného háku<br />

ako pri divých lososoch.<br />

Keď sme neskôr videli ryby v nádrži,<br />

bolo jasné, že aj ich správanie bolo<br />

divokejšie a agresívnejšie. Mreža na<br />

okraji nádrže sa musela zvýšiť, pretože<br />

ryby vyskakovali podstatne vyššie ako<br />

normálne pstruhy, ktoré boli v nádrži<br />

predtým. „Už sme si mysleli, že sme<br />

dochovali malých žralokov“. Neskôr<br />

výskumný ústav rýb v Berne naše<br />

ryby identifikoval ako pôvodný druh<br />

pstruhov, ktoré vyhynuli prakticky<br />

už pred 150 rokmi. No a objavili sa<br />

ešte aj staré nákresy zobrazujúce tieto<br />

prapstruhy.<br />

Ako nás pán Schürch uistil, mäso<br />

týchto rýb je nielen tuhšie, ale chutí<br />

oveľa lepšie než nám známy pstruh<br />

dúhový. Prapstruhy sú podstatne menej<br />

náchylné na choroby. Pri ich chove<br />

sa môžeme zriecť pridávania antibiotík<br />

a pesticídov do vody. Ďalšou<br />

prednosťou je vysoká, až deväťdesiat<br />

percentná úspešnosť<br />

liahnutia.<br />

O firme „Ciba-Geigy“<br />

koluje občas vtip, že by<br />

sa pomocou elektrostatického<br />

poľa mohlo zakrátko<br />

pristúpiť k oživeniu<br />

dinosaurov, čo<br />

považuje Heinz Schürch<br />

za teoreticky možné:<br />

„Áno, napoly žartom<br />

vravím, že by som najradšej<br />

vytvoril malého<br />

dinosaura. Ale to je len<br />

žart, nebudem sa o to<br />

pokúšať. Mám pred<br />

tým rešpekt, dinosaurus sa predsa<br />

nedá kontrolovať. Príroda nám zahrala<br />

do karát a ukázala nám systém,<br />

ktorý ona sama používa na prenos informácií.<br />

Pred Stvorením mám úctu.<br />

Samozrejme, že štúdium dinosaurov<br />

by bolo pre nás veľmi zaujímavé. Tieto<br />

pokusy by nespadali pod zákaz experimentovania<br />

so zárodkami cicavcov.<br />

Museli by sme experimentovať s vtáčími<br />

vajciami, a vtáky sú predsa potomkami<br />

dinosaurov. Pri vývoji ľudského<br />

embrya vidíme, že v ľudských<br />

génoch je uložená celková informácia<br />

evolúcie. Možno predpokladať, že<br />

v génoch niektorých druhov vtákov,<br />

ktoré sú potomkami dinosaurov, je<br />

presne ako u ľudí zakódovaný priebeh<br />

evolúcie. Snáď by sme potrebovali určiť<br />

len správne elektrické pole, ktorého<br />

informácia spolu s informáciami v génoch<br />

urobí z vtáka znovu dinosaura.<br />

Lenže ako pôsobia polia ako informácia?<br />

Čo je to za riadiaci princíp, ktorý<br />

stojí za týmto poľom? Na tieto otázky<br />

nemáme žiadnu odpoveď.“<br />

Odpovede sa odsúvajú na neskoršiu<br />

dobu, lebo výskumná skupina<br />

firmy „Ciba-Geigy“ bola medzitým<br />

rozpustená a v koncerne sa už viac<br />

nehovorí o pokusoch a ich výsledkoch.<br />

Tie nám pripomínajú už len<br />

písomnosti, obrázky a nahraná kazeta<br />

z rozhovoru …<br />

Dagny KERNER<br />

Dr. Imre KERNER<br />

25<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


Ľad v Grónsku<br />

sa topí<br />

Podľa modelovej štúdie klimatológa<br />

Jonathana Gregoryho<br />

sa začal roztápať ľad<br />

vo vnútrozemí Grónska.<br />

Grónsko, najväčší ostrov<br />

našej planéty, má obrovské<br />

zásoby ľadu: ľadová vrstva<br />

je až 3000 m vysoká a obsahuje<br />

2,85 miliónov kubických<br />

kilometrov ľadu, ktorý<br />

tu zostal z poslednej doby<br />

ľadovej. Kým sa ale všetok<br />

ľad roztopí, ubehne podľa<br />

Gregoryho predstáv minimálne<br />

1000 rokov. V priebehu<br />

tohto obdobia možno<br />

očakávať zdvihnutie hladiny<br />

mora v globálnom meradle<br />

asi o sedem metrov. Iná teória<br />

vychádza z toho, že sa<br />

roztopí len časť tohto ľadu<br />

a voda z neho zníži obsah<br />

soli v severnom Atlantiku –<br />

to by mohlo viesť ku kolapsu<br />

Golfského prúdu. Tým by sa<br />

samozrejme znížila teplota<br />

prostredia a ľad by sa prestal<br />

topiť. Tak či tak: množia<br />

sa znaky toho, že my ľudia<br />

v zopár generáciách zažijeme<br />

dobu, v ktorej bude klimaticky<br />

všetko inak než dnes.<br />

Uznanie akupunktúry<br />

Vedci univerzity v Jene dokázali<br />

podľa prísne vedeckých<br />

kritérií, že akupunktúra<br />

mierni bolesť. Doteraz bol<br />

účinok tejto tradičnej čínskej<br />

medicíny v odbornom<br />

svete veľmi spochybňovaný.<br />

„Tvrdilo sa o nej, že pôsobí<br />

len psychologicky,“ hovorí<br />

Winfried Meißner z kliniky<br />

anestéziológie a intenzívnej<br />

26<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

terapie pri univerzite<br />

v Jene. Vedci<br />

teraz dokázali, že<br />

akupunktúrou sa<br />

môže dosiahnuť objektívne<br />

fyziologicky merateľné<br />

zmiernenie bolesti,<br />

ktoré nespočíva v placebo<br />

efekte. Účinok akupunktúry<br />

bol doložený elektrofyziologickou<br />

reakciou pri bolestivých<br />

stavoch.<br />

Z A U J A L O N Á S<br />

Maximálne<br />

hodnoty CO 2<br />

Americkí vedci potvrdili, že<br />

množstvo oxidu uhličitého<br />

v zemskej atmosfére dosiahlo<br />

rekordné hodnoty – 376 ppm<br />

v roku 2003. Pri rovnakom<br />

raste by sa mohli hodnoty<br />

nameraného CO 2<br />

v roku<br />

2100 pohybovať medzi 650<br />

a 970 ppm. To by spôsobilo<br />

oteplenie Zeme o 6 stupňov<br />

(!) oproti roku 1990.<br />

Pokusy na zvieratách<br />

ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA<br />

VEDY A V ÝSKUMU<br />

Vo Veľkej Británii klesol<br />

predovšetkým vďaka lepším<br />

počítačovým modelom počet<br />

pokusov na zvieratách<br />

v porovnaní so sedemdesiatymi<br />

rokmi asi o 30 %.<br />

Radosť z tohto úspechu je<br />

však relatívna vzhľadom na<br />

to, že v roku 2002 bolo len v<br />

Anglicku použitých na pokusy<br />

2,73 miliónov zvierat<br />

(84 % na výskum a vývoj liečiv,<br />

zvyšok na testy výrobkov<br />

kozmetického priemyslu)<br />

a zdá sa, že rast počtu pokusov<br />

je nevyhnutný. Na zvieratách<br />

sa totiž majú testovať<br />

geneticky upravené potraviny;<br />

v tejto oblasti<br />

sa zatiaľ nekonajú<br />

skoro žiadne výskumy.<br />

Zmeny klímy<br />

Experti došli k záveru, že<br />

účinky globálneho otepľovania<br />

už naplno zasiahli oblasť<br />

Pacifiku. Predpovedané<br />

„bláznivé“ zmeny počasia sa<br />

skutočne dostavili. V krátkom<br />

časovom úseku spadne<br />

veľké množstvo zrážok,<br />

zatiaľ čo po zvyšok roku je<br />

príliš sucho. „Extrémy sú<br />

najviac viditeľné v tropických<br />

oblastiach juhovýchodnej<br />

Ázie a na tichomorských<br />

ostrovoch,“ povedal austrálsky<br />

meteorológ Blair Trewin.<br />

Výskumník zaoberajúci sa<br />

zmenami klímy Bret Mullan<br />

to zhrnul: „Teplejšie počasie<br />

spôsobuje väčšie odparovanie.<br />

To vedie k intenzívnejšej<br />

tvorbe mrakov a k silným<br />

dažďovým zrážkam.“<br />

Ekologické<br />

poľno hospodárstvo<br />

chráni pred záplavami<br />

Vedcom nemeckého Spolkového<br />

úradu pre výskum<br />

poľnohospodárstva (FAL)<br />

sa podarilo dokázať, že ekologické<br />

poľnohospodárstvo<br />

podstatne lepšie chráni poľnohospodársky<br />

využívané<br />

pôdy proti záplavám. Bežná<br />

pôda je ohrozená zhutňovaním<br />

a zanášaním bahnom.<br />

To vedie k zníženiu priesaku<br />

pôd, tzv. infiltrácie.<br />

Iniciátorom „pomalého zabetónovania<br />

pôdy“ je podľa<br />

údajov vedcov stále nižší<br />

obsah humusu, klesajúca<br />

biologická aktivita a rastúce<br />

zhutňovanie pôdy kvôli príliš<br />

vysokému mechanickému<br />

zaťažovaniu poľnohospodárskymi<br />

mechanizmami.<br />

Vysoké infiltračné schopnosti<br />

neporušenej štruktúry<br />

zeminy môžu oproti tomu<br />

znížiť intenzitu záplav. Pri<br />

ekologickom spôsobe poľnohospodárstva<br />

dochádza<br />

aj k tvorbe „biopórov“, ktoré<br />

vznikajú aktivitou pôdnych<br />

živočíchov. Ekologicky obrábaná<br />

pôda má preto za<br />

inak rovnakých podmienok<br />

zhruba dvojnásobnú mieru<br />

infiltrácie v porovnaní s pôdou,<br />

ktorá je obrábaná konvenčne.<br />

(Žiada sa ešte dodať, že tieto<br />

skutočnosti boli v kruhoch<br />

napr. biodynamicky hospodáriacich<br />

pestovateľov známe<br />

už pred druhou svetovou<br />

vojnou. Napriek tomu sú ešte<br />

dnes ekologicky obhospodarované<br />

plochy v celej Európe<br />

vo výraznej menšine. Pozn.<br />

red.)<br />

Informácie: www.fal.de<br />

Nanoskalpel<br />

Výskumníci kasselskej univerzity<br />

v Nemecku vyvinuli<br />

molekulárny skalpel,<br />

ktorým sa dá spoľahlivo<br />

vykonať operatívny zákrok<br />

vnútri malej bunky. „Skalpel“<br />

je len niekoľko nanometrov<br />

veľká proteínová<br />

molekula. Biológ Markus<br />

Maniak a jeho tím dúfa, že<br />

ich postup pomôže objasniť<br />

dosiaľ neznáme funkcie<br />

bunkovej štruktúry.<br />

Informácie: www.uni-kassel.de


F O T O G R A F I E<br />

V ZRKADLE: „INÝ SVET“<br />

Tváre s pôsobivým výrazom,<br />

tvary dôverne pripomínajúce<br />

telo, tajuplné rysy zo skutočnosti,<br />

ktorá však zostane skrytá bežnému<br />

vnímaniu, kým sa na ne nepozriete<br />

v zrkadlovom obraze. Achim Weigert,<br />

liečiteľ z Northeimu pri Göttingene,<br />

patrí k tým fotografom,<br />

ktorí pracujú v spojení s prírodou.<br />

Podarilo sa mu vyčariť fascinujúce<br />

„Zrkadlové obrazy“. Na prvý pohľad<br />

vás potešia úplnou harmóniou<br />

a zvláštnymi tvarmi, ktoré sa zdajú<br />

byť skutočnými a zároveň aj neskutočnými,<br />

ale pre Achima Weigerta,<br />

ktorý sa týmto druhom umenia zaoberá<br />

od marca roku 2003, sa za<br />

tým skrýva oveľa viac. Totiž pohľad<br />

do „iného sveta“ prírodných bytostí.<br />

„Už od mladosti ma to vždy<br />

ťahalo do lesa, k stromom. Ale až<br />

v poslednom období sa moje spojenie<br />

so stromami značne zintenzívnilo.<br />

Mal som veľmi často pocit,<br />

že musím ísť do lesa – za svojimi<br />

priateľmi. Ťahalo ma to tam,“ hovorí.<br />

A tak sa opäť vyberá do lesa,<br />

aby vyfotografoval to, čo považuje<br />

za jasné vyjadrenie pôsobenia prírodných<br />

bytostí. „Pri niektorých<br />

stromoch vidím okamžite a ihneď<br />

na mieste určité rysy, pri iných sa<br />

objavia až potom, keď ich zrkadlovo<br />

spracujem na počítači. Keď<br />

som s prácou hotový, často som<br />

sám veľmi prekvapený akou rôznorodosťou<br />

sa bytosti prejavujú.“ Dôležité<br />

je, že Achim Weigert svoje<br />

práce neupravuje elektronicky, ani<br />

k fotografiám nič nepridáva. Iba<br />

presvetlí slabo viditeľné kontúry,<br />

aby zreteľnejšie vystúpili. Ani pri<br />

prenose fotografií na tieto stránky<br />

nebolo nič retušované.<br />

27<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


F O T O G R A F I E<br />

28<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


F O T O G R A F I E<br />

29<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


Z D R A V I E<br />

DIAGNOSTIKA<br />

CHORÔB<br />

Jednoduchá diagnostická metóda, ktorou sa dajú včas spoznať<br />

poruchy orgánov, potvrdzuje, že krv je „celkom neobyčajná tekutina“.<br />

Vo vzorke krvi je viditeľný<br />

obraz cievy ako<br />

chorého miesta<br />

30<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

V súčasnosti je čoraz viac známe, hlavne z akupunktúrnych<br />

a masážnych techník, že určité<br />

časti tela signalizujú celkový stav organizmu. Zo<br />

stavu ucha, chodidiel, tváre alebo očí vedia špecialisti<br />

vyvodiť ďalekosiahle závery vo vzťahu<br />

k zdraviu jednotlivých orgánov tela. Aurasskopia<br />

je diagnostická metóda, ktorá na diagnostikovanie<br />

používa krv. Autorkou tejto metódy je<br />

nemecká výskumníčka Hannelore Auras-Blanková<br />

(odtiaľ názov aurasskopia, resp. auras-<br />

-testy). Na základe 30-ročnej výskumnej práce<br />

sa jej podarilo vytvoriť nový systém určovania<br />

diagnóz. Tento systém je založený na obrazoch<br />

napadnutých orgánov, zviditeľnených v krvi.<br />

Pomocou niekoľkých kvapiek krvi je možné aj<br />

včasné spoznanie rakoviny. Potvrdzuje sa, že krv<br />

je veľmi neobyčajná tekutina.<br />

Na začiatku 60-tych rokov Hannelore Auras-<br />

-Blanková počas rutinných krvných vyšetrení<br />

v laboratóriu spozorovala niečo fascinujúce,<br />

niečo, čo malo ďalekosiahle následky: Na hrubo<br />

nanesených miestach „krvného náteru“ sa opakovane<br />

ukázali javy, ktoré zodpovedali určitým<br />

obrazovým formám. Výskumníčka experimentovala<br />

potom s tým, že krv nerozotierala ako<br />

obvykle v tenkej vrstve, ale ju ponechala v hrubšej<br />

vrstve. Pritom sa potvrdilo, že v krvi sú viditeľné<br />

obrazy a tvary, ktoré sa podobajú orgánom<br />

ľudského tela.<br />

Tak sa začal náročný výskum. Po prvé preto,<br />

lebo pani Auras-Blanková bojovala v etablovaných<br />

laboratórno-medicínskych kruhoch za svoje<br />

poznanie, že tieto obrazy sú niečím neobyčajným,<br />

s veternými mlynmi. Špecialisti sa na vec dívali<br />

totiž tak, že tieto kontúry nie sú ničím iným ako<br />

„artefaktmi“ – sú to chĺpky, častice prachu a iné<br />

nečistoty, ktorými sa krv znečistila pri laboratórnych<br />

skúškach, a teda je márnením času bližšie<br />

sa tým zaoberať! Po druhé bola táto cesta namáhavá<br />

aj preto, lebo pani Auras–Blanková nenašla<br />

spočiatku porovnateľnú literatúru, ktorá by tento<br />

fenomén opisovala a o ktorú by sa mohla oprieť.<br />

Namiesto toho tu bolo len jej pevné presvedčenie,<br />

že je na stope dôležitému poznaniu. V rámci<br />

medicínskej praxe svojho manžela začala výskumníčka<br />

systematicky skúmať fenomén obrazových<br />

štruktúr v krvi. Nasledovalo niekoľko<br />

tisíc krvných náterov podľa medzitým štandardizovaných<br />

metód s povzbudzujúcimi výsledkami.<br />

V obrazcoch sa stále jasnejšie objavoval istý systém<br />

a rástla nádej, že sa tu človek priblížil k novej<br />

komplexnej možnosti diagnostikovania.<br />

V priebehu tridsiatich rokov výskumnej práce<br />

bolo vyšetrených touto metódou viac ako 15000<br />

pacientov. Dnes je pre Hannelore Auras-Blankovú<br />

samozrejmé, že telesné choroby je možné<br />

s dostatočným časovým náskokom spoľahlivo<br />

diagnostikovať pomocou niekoľkých kvapiek<br />

krvi, a to skôr, než sa chybná funkcia prejaví.<br />

Bola vyvinutá „aurasskopia“ a „auras-test “ (pomenované<br />

podľa Hannelore Auras-Blankovej),<br />

bol založený „Inštitút pre holistickú diagnózu<br />

krvi“ (vo Wittene, Nemecko). Výskum sa už<br />

dávno nezaoberá otázkou, či krv skutočne nesie<br />

v sebe v obrazovej forme informácie vzťahujúce<br />

sa na telo, ale otázkou, ako a prečo môžu takéto<br />

formy vzniknúť.<br />

AURASSKOPIA<br />

Diagnóza krvi vyvinutá Hannelore Auras-<br />

-Blankovou sa nevyznačuje len tým, že je<br />

cenovo výhodná, bezriziková a jednoduchá, ale<br />

predovšetkým aj pre jej výpovednú hodnotu:<br />

Na vyšetrenie sa pacientovi štandardnou metó-


Z D R A V I E<br />

dou odoberie niekoľko kvapiek krvi<br />

z bruška prsta. Táto krv sa roztrie na<br />

podložnom sklíčku, vysuší, upraví sa<br />

farbivom a následne na to sa opticky<br />

analyzuje pomocou mikroskopu pri<br />

1250-násobnom zväčšení.<br />

Hlavná pozornosť sa pritom sústreďuje<br />

na zjavne vystupujúce kontúry,<br />

teda na zobrazenia tvarov a štruktúr.<br />

Obraz podžalúdkovej žľazy v krvnej vzorke<br />

Hannelore Auras-Blanková: „Takto<br />

pozorované krvné nátery zjavujú vnútorné<br />

procesy v tele pacienta nádhernými<br />

farebnými obrazmi, prirodzene,<br />

v miniatúrnej podobe a anatomicky<br />

správne čo do formy a polohy.“<br />

Nápadné a podstatné pre takéto diagnostikovanie<br />

je to, že sa v krvi ukazujú<br />

len také fenomény, ktoré sa v nejakej<br />

forme vymykajú<br />

z celkového harmonického<br />

zachvievania<br />

tela. Ak je telo zdravé,<br />

ani vo vzorke krvi sa<br />

nezobrazujú žiadne<br />

odlišné znaky. Kde<br />

sa však vyskytuje porucha<br />

alebo choroba,<br />

tam sa táto ukáže aj<br />

v krvi – a síce rozdielnym spôsobom:<br />

• Choré orgány sa často zobrazia v krvi.<br />

Tak sa v prípade choroby ukážu miniatúrne<br />

podžalúdkové žľazy, hrubé<br />

a tenké črevo a aj krvné cievy – a to<br />

tak, že sú možné jednoznačné závery,<br />

poukazujúce na zdroj ochorenia.<br />

• Ďalej sa našli zobrazenia umelo vložených<br />

alebo aj pri operáciách v tele<br />

zanechaných predmetov, napríklad<br />

operačné vlákno alebo klip na zosilnenie<br />

operačných vlákien. Kardiostimulátory<br />

sa nezobrazili, pretože sa<br />

zrejme včlenili do vlastných záchvevov<br />

tela.<br />

• Prevažne sa zobrazujú symboly, ktoré<br />

vo svojej forme zodpovedajú histologickým<br />

rezom orgánov. V krvnom<br />

náteri sa nachádzajú na rôznych<br />

„SPRÍSTUPNIŤ POZNANIE VIACERÝM ĽUĎOM!“<br />

S Hannelore Auras-Blankovou (AB)<br />

sa rozprával Werner Huemer (WH)<br />

WH: Ako dnes prijíma medicína aurasskopiu a auras-<br />

-test? Podarilo sa to presadiť?<br />

AB: K presadeniu v zmysle akceptovania zo strany školskej<br />

medicíny dodnes nedošlo, nakoľko predovšetkým profesori<br />

a univerzitné kliniky doteraz neboli a ani nie sú otvorené pre<br />

iný medicínsky uhol pohľadu, než je ich vlastný medicínsky<br />

obraz sveta. Pri doteraz vedených rozhovoroch sa nebolo<br />

možné zblížiť. Biologická medicína je naproti tomu otvorená<br />

a o problematiku sa zaujíma, ale jej chýba príslušný lobbing.<br />

WH: Ako vznikol inštitút pre holistickú diagnostiku krvi?<br />

AB: Inštitút vznikol z nutnosti, že sa musí vo zvýšenej<br />

miere viesť výskum a zverejňovanie výsledkov, a tiež vyhovieť<br />

rastúcemu počtu pacientov.<br />

WH: Aká je kooperácia s inými metódami diagnostiky?<br />

AB: Lekári a liečitelia pracujúci touto metódou vykonávajú<br />

popritom v mnohých prípadoch iris–diagnostiku, Kirlianovu<br />

fotografiu, mikroskopiu tmavého poľa ako aj metódu podľa<br />

Vincenta. Či sú porovnateľné štatistiky, to neviem povedať, nemyslím<br />

si to však, pretože tí, ktorí pracujú v praxi, nepoznajú<br />

zmysel štatistík. Kooperácia s centrom pre dokumentáciu metód<br />

prírodného liečenia – ZDN – sa uskutočňuje už roky.<br />

WH: Aké sú najdôležitejšie poznatky, ktoré<br />

ste dokázali získať o predstupňoch vzniku rakoviny?<br />

AB: Že štítna žľaza s jej chybným hormonálnym<br />

správaním sa rozhodujúcou mierou<br />

zúčastňuje na zhoršujúcich sa procesoch látkovej<br />

výmeny; že nedostatočným vylučovaním<br />

obličiek sa zvyšuje stav zanesenia organizmu<br />

a v organizme zostávajúce sa zvyšky prispievajú<br />

k zápalovým zmenám a k zachytávaniu sa<br />

H. Auras-Blanková<br />

v tkanivách a že stagnácia v lymfatickom systéme<br />

môže taktiež privodiť karcinomatózne zvrhnutie, čo sa<br />

laboratórnymi hodnotami a úbytkom červených krviniek len<br />

ťažko dá poznať.<br />

WH: Aké máte najdôležitejšie plány do budúcnosti?<br />

AB: Nájsť napríklad ľudí, ktorí význam tohto objavu spoznajú<br />

a podporia, aby sa rozšírila možnosť výskumu a aby<br />

sa metóda zautomatizovala. Príslušné prípravné práce pre<br />

elektronické vyhodnocovanie obrazu sa už dohodli. Sponzorov<br />

na zhotovenie zariadenia však naliehavo hľadáme aj<br />

preto, aby sa inštitút postavil na nezávislý finančný základ.<br />

V zmysle európskej myšlienky by bolo hodné úsilia získať si<br />

aj inštitúty v zahraničí, aby sa tu jestvujúce poznatky mohli<br />

sprístupniť viacerým ľuďom.<br />

31<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


Z D R A V I E<br />

miestach, ale napriek tomu presne<br />

udávajú, v ktorých oblastiach sa prejavuje<br />

funkčná porucha.<br />

• Smerodajné je aj zafarbenie krvi.<br />

Pre diagnostiku je podstatná skutočnosť,<br />

že usporiadanie obrazcov vždy<br />

zodpovedá rovnakému princípu. Tým<br />

je možné presne lokalizovať ohniská<br />

chorôb.<br />

AURAS-TEST<br />

Na základe svojho dlhoročného<br />

pozorovania krvných náterov,<br />

ktoré sú pre aurasskopiu nutné, sa<br />

Hannelore Auras-Blanková dostala<br />

na stopu ďalšiemu fenoménu, ktorý<br />

Krvný náter<br />

má veľký význam, predovšetkým,<br />

na včasné spoznanie rakoviny. Na<br />

podložnom sklíčku sa totiž ukazujú<br />

rôzne stupne homogenity krvi:<br />

„Krv bez sklonu k rakovine je homogénna<br />

masa rovnomernej vrstvy.<br />

Ak však nastane sklon k rakovine,<br />

začne ľahký rozpad séra, ktoré sa<br />

môže rozkladať veľa rokov alebo aj<br />

desaťročí, až prípadne prerastie do<br />

karcinomatózneho stavu rozpadu.<br />

Tento rozpad postupuje nanajvýš<br />

pomaly, pretože je podrobený veľkému<br />

množstvu faktorov, ktoré sa<br />

skladajú z vonkajšieho a vnútorného<br />

zaťaženia.“<br />

Zatiaľ čo aurasskopia potrebuje<br />

pre prácu pod mikroskopom zafarbenú<br />

krv, auras-test sa vykonáva<br />

tou istou technikou krvného výteru,<br />

ale bez prifarbenia. A tak medzičasom<br />

vznikla osvedčená testovacia<br />

metóda, ktorá by mohla byť bez<br />

veľkých nákladov a bez zväčšenia<br />

mikroskopom použitá v každej lekárskej<br />

praxi.<br />

32<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

MNOHÉ OTVORENÉ<br />

OTÁZKY<br />

Doposiaľ bolo vykonaných asi<br />

100 000 auras-testov a okolo 15 000 aurasskopií.<br />

Úspech metód je prakticky<br />

preukázaný. Aj tak sa však, prirodzene,<br />

otvára mnoho otázok, ktoré sa dajú len<br />

ťažko zodpovedať, resp. sa vôbec nedajú<br />

zodpovedať prostredníctvom prevládajúceho<br />

(medicínskeho) obrazu sveta<br />

(kvôli čomu sa mnoho vedcov zdráha<br />

túto metódu uznať):<br />

• Počas procesu schnutia dochádza<br />

zjavne vo vnútri krvného náteru<br />

k procesu vytvárania formy a podkladom<br />

pre tento dej sú zrejme informácie,<br />

ktoré sú uložené v krvi. Ale<br />

ako je toto vytváranie formy riadené?<br />

Ako krv dopravuje informácie? A ako<br />

sa vôbec do krvi dostávajú?<br />

• Táto diagnostika - je možná len vtedy,<br />

keď sa krv odoberie z bruška ľavého<br />

prstenníka a nepríde do styku s alkoholom.<br />

Prečo je to tak?<br />

• Ďalej sa ukázalo, že informačná intenzita<br />

krvi súvisí so silou odolnosti<br />

tela. Čím je výraznejšia, tým jasnejšie<br />

informácie sa prenášajú. Niekoľko<br />

týždňov pred smrťou človeka<br />

sa informácie zmenšujú. Prečo je to<br />

tak?<br />

VYSVETĽUJÚCE<br />

VYJADRENIA<br />

Medicínsky uhol pohľadu, podľa<br />

ktorého krv slúži len na to, aby<br />

privádzala telesným bunkám a tkanivám<br />

živiny, bude len ťažko schopný<br />

poskytnúť odpoveď na tieto otázky. Ale<br />

existujú aj vysvetlenia, ktoré prekračujú<br />

príliš úzkoprsý mechanistický názor na<br />

svet. Už v Starom zákone sa píše: „Krv<br />

je život,“ a v jazyku ľudu sú zachytené<br />

rozmanité súvislosti medzi krvou<br />

a vnútornou pohodou. Hovorieva sa, že<br />

niekto má určité schopnosti „v krvi“,<br />

že jeho „krv začne vrieť“ atď. Z toho<br />

možno vyvodiť, že ľudstvo prisudzovalo<br />

krvi odjakživa význam, ktorý prekračoval<br />

telesnú-hrubohmotnú sféru<br />

a zasahoval do oblasti duševne-duchovnej.<br />

V knihe „Vo svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu“ od Abd-ru-shina bolo o tom už<br />

pred 70 rokmi napísané (prednáška:<br />

„Tajomstvo krvi“):<br />

„Poviem vám hneď hlavný účel všetkej<br />

ľudskej krvi. Má tvoriť most pre činnosť<br />

ducha na zemi, teda v hrubej hmotnosti!<br />

Znie to tak jednoducho a jednako<br />

skrýva v sebe kľúč všetkého vedenia<br />

o ľudskej krvi.<br />

Krv má teda tvoriť most pre činnosť<br />

ducha, alebo, povedzme v tomto prípade,<br />

ráz ‚duše‘, aby ma čitatelia lepšie<br />

rozumeli, nakoľko výraz ‚duša‘ je im<br />

bežnejší.“<br />

Žiaľ, dnes sotva máme výskumy,<br />

ktoré by sa venovali prehĺbeniu tohto<br />

vysvetlenia. Malo by byť ale jasné, že<br />

most predstavuje vlastne spojenie, teda<br />

dopravu informácii od ducha k telu<br />

a naopak. A nemalo by nás prekvapiť,<br />

keď sa v živom prirodzenom dianí<br />

prejavujú tiež informácie – ako všetko<br />

ostatné – vo forme tvarov. Všetko dianie<br />

vedie – vo veľkom ako aj v malom –<br />

bezprostredne k určitým, príslušnému<br />

dianiu zodpovedajúcim impulzom,<br />

ktoré udávajú formu. Už starý antický<br />

názor „pars pro toto“ odzrkadľuje, že<br />

v jednej časti možno nájsť aj celok.<br />

A skutočne, v určitých vhodných častiach<br />

sa zobrazuje celok.<br />

Ak vychádzame z poznatkov komplexne<br />

orientovanej východnej medicíny,<br />

podľa ktorej štvrtý prst človeka<br />

predstavuje vodný živel, a ak k tomu<br />

pridáme dávnejšie spoznanú výnimočnú<br />

schopnosť vody, ktorá je obsiah-<br />

Obraz svorky po operácii v brušnej dutine


O S O B N O S Ť<br />

Opakujúci sa obraz špirály<br />

nutá aj v krvi, pamätať si informácie<br />

a prenášať ich, potom sú tým dané ďalšie<br />

vysvetlenia pre otvorené otázky.<br />

Zostáva ešte zodpovedať, akými<br />

impulzmi sa do vody, resp, krvi „infikujú“<br />

informácie. Ale touto otázkou sa<br />

vzdialime od čisto hrubohmotne-fyzikálnych<br />

procesov. Nasledujme ešte raz<br />

vyššie citovaný výrok: Pri úlohe krvi<br />

nemôže predsa ísť len o dopravu informácií<br />

od tela k duši, ale aj opačne – a to<br />

dokonca v prvom rade – o impulzy,<br />

ktoré vysiela oživujúci ľudský duch<br />

svojmu telu prostredníctvom vyžarovania<br />

krvi. V tom predsa spočíva aj<br />

tajomstvo starého poznania, že „duch<br />

si tvorí telo“. Pripusťme, že je to duch,<br />

ktorý oživuje telo, a že telo je teda len<br />

duchom oživované. Tým sa vysvetľuje,<br />

prečo sú formujúce impulzy, zobrazené<br />

aj v aurasskopii, zreteľné len počas tesného<br />

spojenia tela a duše, a to prostredníctvom<br />

žiarení. Pri blížiacej sa smrti<br />

sa toto žiarenie, a teda aj formovanie,<br />

musí zmierniť. Dokonca aj počas<br />

spánku, keď sa zväzok medzi „telom<br />

a dušou“ uvoľňuje, by sa mohlo ukázať,<br />

že obsah informácií v krvi sa znižuje.<br />

Ako už bolo povedané: S niektorými<br />

vysvetleniami opúšťame oblasť toho, čo<br />

je z prírodovedného hľadiska pochopiteľné.<br />

A tak poskytujú obrazy chorôb<br />

v krvi nielen cennú diagnostickú pomoc,<br />

lež poukazujú opäť na skutočnosť,<br />

že stvorenie je ďaleko obsiahlejšie, veľkolepejšie<br />

a živšie, ako si to zvyčajne<br />

vieme predstaviť.<br />

Werner HUEMER<br />

Ďalšie informácie: Institut für holistische<br />

Blutdiagnostik, Schützenstrasse 64, D-58452<br />

Witten, tel.: 0049-2302-12068, fax: -82611.<br />

NA BOJISKU A NA HRANICI<br />

ŽIVOT PANNY<br />

ORLEÁNSKEJ<br />

„Všetci sa budete tešiť, keď ma uvidíte v plameňoch. Ale keď vojdem do<br />

ohňa, tak cez plamene vojdem do srdca svojho ľudu navždy a na večnosť.“<br />

Jeanne d‘Arc, Johanka z Arku, dedinské dievča z Vogéz, narodená medzi<br />

rokmi 1410 až 1412, sa stala známou v celej Európe ako „Panna Orleánska“.<br />

V roku 1431 ju, sotva dvadsaťročnú, odsúdil inkvizičný súd ako bosorku<br />

a upálil na hranici. Jej dejinné pôsobenie a jej mimoriadna osobnosť však<br />

už stáročia prežaruje ponad jej násilnú smrť. V roku 1920 ju katolícka cirkev<br />

prehlásila za svätú. Martina HAGLOVÁ rozpráva príbeh ženy, ktorá sa<br />

svojím srdcom stala veľkou.<br />

Jún 1428. Uprostred Burgundska,<br />

ktoré je pod nadvládou Anglicka,<br />

patrí pevnosť Vaucouleurs Karolovi<br />

VII., následníkovi trónu Francúzska.<br />

Beaudricourt, mestský veliteľ, úspešne<br />

odrazil anglický útok, no mesto, ako<br />

aj celé okolie, je pod bezprostrednou<br />

hrozbou útoku anglických oddielov.<br />

V apríli 1429 sa u neho objavila<br />

devätnásťročná dievčina zo susednej<br />

obce Domrémy, ktorá všetkým ľudom<br />

vysvetľovala, že sa „z poverenia svojho<br />

Pána“ musí ešte do polovice pôstneho<br />

obobia dostať k francúzskemu kráľovi.<br />

Dievčina od svojich 13 rokov počuje<br />

„hlasy“, ktoré jej prikazujú žiť zbožný<br />

život a „poverujú ju úlohou“ oslobodiť<br />

obsadené Francúzsko. Už doma sa<br />

stalo nápadným, že sa rada a často uťahovala<br />

do samoty k modlitbe, pričom<br />

inak snívala o živote vojakov. Jej tvrdošijnosť<br />

a schopnosť argumentovať spôsobia,<br />

že sa malá eskorta skutočne vyberie<br />

na dvor následníka francúzskeho<br />

trónu. Dojatí obyvatelia Vaucouleurs<br />

jej dokonca darujú aj koňa a odvážnu<br />

dievčinu doprevádza šesť ozbrojených<br />

mužov do Chinonu na kráľovský dvor.<br />

Malý oddiel cvála za noci, aby sa<br />

vyhol stretnutiu s nepriateľskými oddielmi.<br />

Všetky toky sú rozvodnené<br />

a akoby zázrakom jedenásť dní neodhalení<br />

prejdú cez nepriateľské územie.<br />

Dievča sa medzi bojovníkmi pohybuje<br />

jednak ako medzi seberovnými<br />

a na druhej strane s nepredstaviteľnou<br />

mravnou ušľachtilosťou. Na mužov<br />

silne pôsobí jej uvedomovanie si poslania,<br />

keď neúnavne opäť a opäť prehlasuje:<br />

„Niet inej pomoci len cezo mňa!“<br />

Aj v Chinone nastane rozruch okolo<br />

nezvyčajného dievčaťa. Poslovia a dôstojníci<br />

behajú raz sem - raz tam medzi<br />

malou skupinkou a zámkom, ktorý sa<br />

impozantne týči nad okolím. Beaudricourt<br />

dal z Vaucouleurs poslať súčasne<br />

aj správu na dvor, a tak sa pre Johanku,<br />

panenské sedliacke dievča, na jeho príhovor<br />

po dvoch dňoch čakania otvára<br />

prístup k príliš nedôverčivému korunnému<br />

princovi, následníkovi trónu Karolovi<br />

VII., ktorý po smrti svojho otca<br />

čaká len na to, aby bol konečne korunovaný<br />

za kráľa.<br />

Je počudovaniahodné, s akou istotou<br />

zdraví sedliacke dievča korunného<br />

33<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


O S O B N O S Ť<br />

princa, predstupuje pred neho a spôsobne,<br />

no sebavedome hovorí k nemu<br />

ako ku kráľovi. Princ však nie je pripravený<br />

dať Johanke okamžite k dispozícii<br />

požadované oddiely, ktorými<br />

chce tiahnuť do Orléansu,<br />

kde Angličania už mesiace<br />

držia obsadený breh rieky<br />

a čochvíľa napadnú mesto, aby<br />

si ho úplne podmanili. Princ<br />

nechá dievča najprv vypočúvať<br />

komisiou, skladajúcou sa<br />

z cirkevných hodnostárov. No<br />

Johankine inteligentné a presvedčivé<br />

odpovede ovplyvnia<br />

vyšetrovaciu komisiu pozitívne:<br />

„V správe sme kráľovskej<br />

rade oznámili náš názor, že<br />

vzhľadom na hrozbu a nebezpečenstvo,<br />

v ktorom sa mesto<br />

Orléans nachádza, sa kráľ<br />

môže spoľahnúť na Johanku<br />

a môže ju vyslať do Orléansu.“<br />

Po dôkladnom preverovaní<br />

dostáva Johanka osobnú výstroj,<br />

je vymenovaná za veliteľku<br />

oddielu, dostáva svoj<br />

vlastný veliteľský stan ako aj<br />

dve pážatá a dvoch poslov ako<br />

znak toho, že zastáva verejnú<br />

funkciu „vojenského veliteľa“.<br />

Pod osobnou vlajkou, ktorú<br />

si pre seba nechala vyhotoviť,<br />

prichádza Johanka na čele<br />

vojska v priebehu troch dní<br />

do Orléansu, kde je posledná<br />

obranná línia Karola VII. Ak padne, zostáva<br />

len ústup. Avšak dlho očakávaný<br />

transport s proviantom sa pod vedením<br />

Johanky dokáže preplaviť do mesta bez<br />

prekážok.<br />

Neskorší gróf Dunois, zvaný aj „Bastard“,<br />

je veliteľom mesta Orléans. To, že<br />

sa zo strategických dôvodov dlho očakávaný<br />

a vytúžený „vietor“ konečne zdvihol<br />

práve v tom okamihu, keď dorazila<br />

do Orléansu Panna, je preňho presvedčivým<br />

dôkazom o jej poslaní. (Veľkú<br />

úlohu pri tom zohráva staré proroctvo,<br />

podľa ktorého Francúzsko spasí panna –<br />

34<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

pozn. red.) Obyvatelia mesta oduševnene<br />

prijímajú Johanku ako svoju osloboditeľku.<br />

Jej povesť Vyslankyne Pána<br />

dáva krídla ich odhodlaniu brániť mesto.<br />

V nasledujúcich dňoch boli pri francúzskych<br />

nájazdoch dobyté tri obliehané<br />

opevnenia Angličanov - v neposlednom<br />

rade aj prostredníctvom osobného nasadenia<br />

Johanky. Výsledkom je obrovský<br />

morálny vzostup.<br />

8. mája 1429 stoja pod hradbami Orléansu<br />

proti sebe anglické a francúzske<br />

oddiely. Vojaci na francúzskej strane sú<br />

naplnení netrpezlivou odhodlanosťou<br />

zvíťaziť. Napokon Angličania zastavujú<br />

obliehanie, ktoré viedli od 12. októbra<br />

1428, a ustupujú. Oslobodené mesto<br />

zachvacuje opojenie radosti. Johanka,<br />

„Panna Orleánska“, sa stáva po tomto<br />

víťazstve tak známou po celej Európe,<br />

ako aj spornou: jedna strana spoznáva<br />

v jej pôsobení ruku Božiu a druhá ruku<br />

diabla.<br />

Pre Francúzsko sa pripája<br />

reťaz ďalších víťazstiev. V rozhodujúcich<br />

momentoch je to<br />

stále a opäť Johankine osobné<br />

odvážne nasadenie, čo vedie<br />

k úspechu. O najväčšom<br />

vojenskom víťazstve pri Patay<br />

podáva správu Dunois<br />

prostredníctvom nasledujúceho<br />

dialógu s Johankou: „Nasaďte<br />

si všetci dobré ostrohy!“ –<br />

„Čo to vravíte, máme sa im vari<br />

obrátiť chrbtom?“ „To nie, no<br />

Angličania sa nebudú brániť<br />

a budú porazení, a tak budete<br />

potrebovať dobré ostrohy, aby<br />

ste im zostali v pätách.“ Aj táto<br />

predpoveď Johanky sa naplnila,<br />

ako toľko iných predtým:<br />

zajatých bolo viac ako štyritisíc<br />

zajatcov a medzi nimi dokonca<br />

aj najdôležitejší generáli<br />

Anglicka.<br />

Johanka obklopená žiarou<br />

víťazstiev, vytrvalo pracuje na<br />

vykonaní svojho nasledujúceho<br />

kroku doviesť regenta ku<br />

korunovaniu. Spôsob, akým<br />

opodstatňuje svoj názor, potvrdzuje<br />

zmysel pre realitu<br />

a politickú spôsobilosť: až<br />

keď kráľ bude pomazaný a korunovaný,<br />

stratia protivníci svoju moc a napokon<br />

ani jemu, ani jeho krajine nebudú môcť<br />

škodiť.<br />

Cez nepriateľské územie teda čoskoro<br />

tiahne korunovačný sprievod do Remeša.<br />

Cestu lemujú silné pevnosti, obsadené<br />

Angličanmi. Oduševnenie, ktoré<br />

vyvolá objavenie sa Johanky na čele vojska,<br />

vedie k tomu, že sa k nej pridávajú<br />

mnohí dobrovoľníci. Šľachtici, ktorí sú<br />

príliš chudobní na to, aby si zadovážili<br />

koňa, sa dávajú naverbovať ako jednoduchí<br />

lukostrelci.


O S O B N O S Ť<br />

17. júla je v Remeši za jasotu obyvateľstva<br />

následník trónu korunovaný za<br />

kráľa. Počas úkonu stojí Johanka so svojou<br />

vlajkou vedľa oltára.<br />

Za necelé tri mesiace urobilo sedliacke<br />

dievča zo zúfalca, ktorý sa v Chinone<br />

pripravoval na útek, kráľa dobyvateľa.<br />

Karol Johanku z vďačnosti vynikajúco<br />

vystrojí: nosí nádherné mužské šaty, má<br />

k dispozícii domovníka, pážatá, zbrojnošov,<br />

peniaze, bojové a ťažné kone. Jej<br />

rodná obec Domrémy-Greux je oslobodená<br />

od daní, jej rodina je povýšená<br />

do šľachtického stavu a ona dostáva<br />

erb s dvoma zlatými ľaliami v modrom<br />

poli. Johanka je na vrchole slávy a chce<br />

kráľovi ďalšími vojnovými úspechmi<br />

zabezpečiť vstup do Paríža, ktorý bol<br />

priateľský voči Angličanom. Karola VII.<br />

a jeho dvor však viac zaujíma tajné vyjednávanie.<br />

Na jar 1430 sa stáva obec Compiégne<br />

pri Paríži kľúčovým bodom pre Johankine<br />

vojenské ťaženie. Ako zvyčajne je<br />

počas útoku na nepriateľský tábor na<br />

čele. Avšak bojové šťastie už nie je vý-<br />

PROROKYŇA<br />

PRÁVA NÁRODOV<br />

Svojou charizmou, ktorá pripomína<br />

biblických prorokov, vzbudila<br />

Johanka taký pocit spolupatričnosti,<br />

aký doteraz nebol. Láska k vlasti sa<br />

stala impulzom k obrane proti „cudzej<br />

nadvláde“. Za vlasť sa oného<br />

času pokladali tie provincie, kde sa<br />

rozprávalo po francúzsky. Želanie<br />

nazývať sa „Francúzom“ sa prebudilo<br />

pri odpore voči anglickej nadvláde.<br />

Dovtedy sa obyvatelia nazývali<br />

podľa toho, na akom území žili:<br />

Burgunďan, Bretónec, Picardčan,<br />

Gaskonec a patrili lénnemu pánovi<br />

príslušnej dynastie. A tak aj Angličania<br />

chceli vidieť Johanku horieť<br />

na hranici, a to pre „nacionalizmus“,<br />

ktorý spochybňoval ich panstvo na<br />

francúzskej pôde.<br />

lučne na jej strane: kým Johanka kryje<br />

ústup svojich vojakov, padne do zajatia.<br />

Jasot anglického tábora je veľký, pretože<br />

nebolo kapitána alebo vodcu, pred ktorým<br />

mali taký strach ako pred Johankou.<br />

Okamžite sa vynára otázka, kto<br />

dostane slávnu zajatkyňu, ktorá bola<br />

kvôli bežnému výkupnému tiež cenným<br />

majetkom. Vyslobodí ju jej kráľ Karol?<br />

Pre Angličanov je Johanka najnebezpečnejším<br />

politickým protivníkom,<br />

o ktorej smrť sa už dávno usilujú. Na to,<br />

aby sa to mohlo uskutočniť, sa javí cirkevná<br />

inkvizícia ako najvhodnejší nástroj:<br />

anglickí okupanti dajú vojnovú<br />

zajatkyňu verejne prehlásiť za čarodejnicu,<br />

ktorá kvôli „bohorúhačstvu, privolávaniu<br />

diabla a falošnému učeniu“<br />

musí byť postavená pred inkvizičný súd.<br />

Kráľ Francúzska počas celého vyšetrovania<br />

nehne ani prstom, ani aby vykúpil<br />

hrdinku, ani aby ju oslobodil. Dokonca<br />

dvor sa zdá byť šťastný, že sa zbavil ženy,<br />

ktorá stála v ceste diplomatickým vyjednávaniam<br />

s nepriateľom. Aj Parížska<br />

univerzita je za uskutočnenie procesu<br />

pre „bosorku“ a s nadšením deleguje<br />

duchovných ako prísediacich pre inkvizičný<br />

proces.<br />

Vo februári 1431, po mnohomesačných<br />

manipuláciách, pri ktorých sa medzi<br />

iným Johanku zbytočne pokúšajú<br />

zviesť k tomu, aby sa sama prehlásila za<br />

bosorku, začne sa proti nej inkvizičný<br />

proces v Rouene pod vedením biskupa<br />

Cauchona. V porovnaní so všetkou vychytralosťou<br />

jej sudcov záznamy tohto<br />

súdneho konania odkrývajú Johankinu<br />

zarážajúcu duchaprítomnosť, jej dôvtip<br />

plný humoru, pevnosť a dojímavú statočnosť.<br />

Vypočúvajúci ju plní hnevu napádali<br />

otázkami, vychádzajúc skutočne z toho,<br />

že by Johanka mohla byť v spojení<br />

s diablom a nikdy sa sama sebe nespreneverí.<br />

Keď sa jej vyhrážali mučením<br />

a predviedli ju pred pripraveného kata,<br />

aby ju vystrašili, smelo povedala: „Keď<br />

zo mňa bolesťami vytlačíte priznania,<br />

prehlásim, že sú dôsledkom násilia.“<br />

VIZIONÁRKA<br />

A REALISTKA<br />

Hlasy a vízie boli v stredoveku<br />

uznávanou formou prejavovania sa<br />

duchovného života. Akceptovanie<br />

však kolísalo medzi „inšpirované<br />

Bohom“ a „vnuknuté diablom“.<br />

To, na čo sa Johanka pod vplyvom<br />

počutých hlasov podujímala, však<br />

v skutočnosti bolo veľmi rozvážne.<br />

Na otázku, prečo jej hlasy povedali,<br />

aby nosila mužské šaty, poukázala<br />

jednoducho na to, že aktívna účasť<br />

na boji v sukniach na koni, alebo<br />

brodenie sa v bahne a vodných<br />

priekopách sú v ženských šatách<br />

ťažké.<br />

Johanka preukázala politické<br />

nadanie a cieľavedomosť. Vedela<br />

posúdiť politický a vojenský stav<br />

Francúzska. Na uskutočnenie svojej<br />

vízie, teda vyhnať Angličanov<br />

a korunovať kráľa, vyvinula geniálne<br />

vedenie ľudí a vojenskú stratégiu.<br />

Johanka počula svoje plány<br />

síce ako nariadenia svojho „svätého<br />

poradcu“, ako ho nazývala,<br />

ale bola pritom nemenej prakticky<br />

nadaná aj vodcovskou silou. Jej<br />

sila spočívala v energických výjazdoch,<br />

čo sa prenášalo na oddiely<br />

pri vojenskom ťažení.<br />

Keď sa jej spýtali, či „svätý Michael“,<br />

keď sa jej zjavil, bol nahý, odvetila „Myslíte<br />

si, že Pán nemá oblečenie pre svojich<br />

anjelov?“<br />

Ale práve tým, že zostala verná sebe<br />

samej a nezlomná vo svojom poslaní<br />

k precítenému povolaniu, poskytuje<br />

svojim inkvizítorom „dôkaz“ bludárstva,<br />

a čo je ešte horšie, kacírstva! Pretože kto<br />

sa opovažuje stavať svoju vlastnú vôľu,<br />

posúdenie udalostí s vlastným prijímaním<br />

zodpovednosti nad názor cirkvi,<br />

ktorá ako jediná prináša spásu, ten patrí<br />

ku zvedeným diablom.<br />

Inkvizičný súd ponúka Johanke záchranu<br />

pred upálením tým, že podpíše<br />

35<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


O S O B N O S Ť<br />

vopred pripravený protokol s priznaním.<br />

To preto, lebo inkvizičnému súdu<br />

nejde o jej smrť ako anglickým mocipánom,<br />

ale o „spásu jednej duše z bludárstva“.<br />

Keď ju postavia pred hrôzu smrti<br />

upálením, podpisuje priznanie. Keď sa<br />

však dozvie, že v takom prípade bude<br />

odovzdaná do anglického doživotného<br />

väzenia, odvoláva ho. Opäť si oblieka<br />

mužské šaty, čo jej bolo vyčítané ako<br />

obzvláštny hriech a v zajatí ich na dobre<br />

mienené dohováranie na nejakú dobu<br />

zamenila za ženské šaty. A to spečaťuje<br />

jej osud.<br />

Za ranného úsvitu 30. mája 1431 je<br />

odovzdaná moci svetskej spravodlivosti.<br />

Na Starom trhu v Rouene je pripravená<br />

hranica. Johanka z Arku, „Panna Orleánska“,<br />

je privedená cez hmýriaci sa<br />

dav k lešeniu. Prednesie sa obžaloba,<br />

prečíta sa rozsudok a Johanka je odovzdaná<br />

na vykonanie rozsudku. Vtedy<br />

ani nie dvadsaťročnej dievčine nasadia<br />

na hlavu papierovú korunu s nápisom<br />

„kacírka, odpadlíčka, modloslužobníčka“.<br />

Správa od súčasníka hovorí o tom, ako<br />

jej nárek dojímal dav k slzám, iná doplňuje,<br />

že volala Ježišovo meno a modlila<br />

36<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

OBVINENIA INKVIZÍCIE<br />

(Niektoré výňatky zo súdnych spisov)<br />

Predpovedanie budúcich udalostí a rozpoznanie skôr nevidených osôb prostredníctvom<br />

„hlasov“. – To je povera a veštectvo, opovážlivé tvrdenie a samoľúbe vystatovanie<br />

sa.<br />

Uctievanie nebeských návštevníkov a viera, že prichádzajú od Boha bez toho,<br />

aby sa ohľadne toho obrátila o radu na nejakého duchovného, pocit, že si je o tom<br />

taká istá, ako vo svojej viere v Krista a na jeho krížovú cestu a zdráhanie sa zverejniť<br />

znamenie dané kráľovi bez príkazu Boha. – „Uctievaš modly, privolávaš diabla,<br />

zblúdila si z viery a dala si neuvážene nepovolenú prísahu.“<br />

Zdráhanie sa uposlúchnuť cirkev, keď jej prikázanie protirečí údajnému príkazu<br />

Boha, a zamietnutie rozhodnutia cirkvi na Zemi. – „Si rozkolnícka, máš falošnú<br />

vieru ohľadne pravdy a práva cirkvi a až do dnešnej hodiny sa nebezpečne mýliš<br />

vo svojej viere v Boha!“.<br />

O niekoľko storočí neskôr, pri jej vyhlásení za svätú v roku 1920, dostáva Johanka<br />

nasledovné atribúty:<br />

„Vyzbrojená cnosťou hrdinstva a omilostená k prijímaniu božských zjavení…<br />

povolaná do spoločenstva víťaznej cirkvi ako ‚svätá Johanka‘!“<br />

Dokument mimochodom pochádza zo 16. mája 1920 a 30. máj je pamätný<br />

deň Johanky v katolíckej cirkvi.<br />

sa až do posledného vzdychu. Keď na nej<br />

zhoreli šaty, odtiahli horiace raždie, aby<br />

dav mohol vidieť, že je skutočne ženou.<br />

Potom bolo upaľovanie dokončené a jej<br />

popol bol vysypaný do rieky Seina.<br />

Politická vražda vykonaná na Johanke<br />

za pomoci cirkevnej inkvizície sa preukázala<br />

ako zbytočná. Napredovanie<br />

Karola VII. sa už nedalo zastaviť, v neposlednom<br />

rade aj vďaka duchu vernosti<br />

otčine, ktorý Johanka v ľuďoch vzbudila.<br />

Jej duch zvíťazil nad Angličanmi vo<br />

Francúzsku z onej strany horiacej hranice,<br />

pretože vzbudený pocit „sme jeden<br />

národ“ sa už viac nedal potlačiť.<br />

Keď v roku 1449 kráľ vchádza do<br />

Rouenu, pripadá mu v jeho pozícii nedôstojné,<br />

aby za svoju korunu vďačil<br />

„bosorke“. Aby zmyl túto škvrnu, pätnásť<br />

rokov po poprave Johanky – väčšina vtedajších<br />

sudcov predsa už umrela – proces<br />

anuloval. Dostupné záznamy z procesu<br />

však pred celým svetom potvrdzujú<br />

žiariacu integritu Johanky.<br />

Jej uctievanie zažilo odvtedy svoju<br />

renesanciu a Panna Orleánska vstúpila<br />

do duše Francúzska. Na počesť Johanky<br />

sa postavilo nespočetné množstvo sôch,<br />

samozrejme, v Remeši a Orléanse, ale aj<br />

vo Winchesterskej katedrále, ktorej biskup<br />

mal kedysi účasť na jej odsúdení.<br />

Len samotné upálenie neprinieslo<br />

Johanke slávu. Veď toľko mladých žien<br />

bolo kruto upálených na hranici ako bosorky.<br />

Bola to však jej neobyčajná osobnosť,<br />

jej odvaha, ale aj jej „veľké srdce“.<br />

A keby jej mimoriadny život nebol tak<br />

presne historicky zdokumentovaný, „Johanka<br />

z Arku“ bola by už dávno odsunutá<br />

ako legenda.<br />

PROTESTANTKA A KACÍRKA<br />

Martina HAGLOVÁ<br />

Už prvá revízia z roku 1456 ukázala, že Johanka vôbec nebola tým všetkým, za<br />

čo bola upálená. Nebola hašterivou, prostitútkou, bosorkou, bohorúhačkou. Naopak,<br />

bola dobromyselná, nepoškvrnená panna, zbožná, pokorná a umiernená.<br />

No Johanka bola „kacírka“, aj keď si toho nebola vedomá a sama si to vôbec<br />

nepripustila. Jej osoba predstavuje dokonca dva nové osvietenecké prúdy ducha<br />

času, a to „protestantizmus“ a „nacionalizmus“.<br />

V očiach vtedajšej katolíckej cirkvi Johanka chodila po nevídaných cestách:<br />

Keďže pred autoritu cirkvi stavala svoj vlastný osobný vzťah k Bohu, stala sa<br />

„protestantkou“ bez toho však, aby toto slovo vôbec poznala. Jednoduchými<br />

slovami povedala na procese obsahovo presne to, čo upálený Ján Hus v Čechách,<br />

proti ktorého prívržencom chcela dokonca tiahnuť do boja. Hus a neskôr Martin<br />

Luther sa vyjadrili podobne ako Johanka: Nie len cirkevný výklad Božej vôle<br />

je jediný smerodajný a blaho prinášajúci, ale kresťan má stáť pred Bohom sám,<br />

zodpovedne, osobne a bez sprostredkovania nejakou inštitúciou.


VÝSKUM SMRTI<br />

(1. časť)<br />

Dr. Raymond Moody je širokej<br />

verejnosti známy ako vedúci<br />

výskumný pracovník zážitkov<br />

pri tzv. klinickej a zdanlivej<br />

smrti. Jeho priekopnícke dielo<br />

„Život po živote” vyšlo v r. 1975<br />

a od tej doby sa predalo viac<br />

ako 10 miliónov výtlačkov.<br />

Dr. Raymond Moody sa narodil<br />

v r. 1944 v Porterdale, Georgia<br />

(USA), je doktorom psychiatrie<br />

a filozofie a autorom 10 kníh.<br />

Prinášame vám prvú časť rozhovoru,<br />

ktorý po konferencii<br />

v Gambier v Ohiu urobil pre<br />

Svet Grálu s uvedeným bádateľom<br />

Micah Rubenstein.<br />

SG: Je to už 25 rokov, čo prvýkrát<br />

vyšla vaša kniha „Život po živote“. Čo<br />

sa vo verejnosti zmenilo za tú dobu vo<br />

vzťahu k zážitkom na prahu smrti?<br />

RM: Myslím si, že sa zmenil základný<br />

postoj. Keď som začal pred 25 rokmi,<br />

mnohí ľudia, majúci zážitky z klinickej<br />

smrti, boli veľmi deprimovaní, lebo im<br />

neverili ich lekári, sestry, kňazi alebo<br />

blízke osoby a príkro ich odmietali.<br />

Dnes sa títo ľudia cítia voľnejší, hovoria<br />

o svojich zážitkoch, aj keď toto patrí<br />

k najhlbším osobným skúsenostiam, aké<br />

človek môže prežiť.<br />

SG: Dnes sa už oveľa viac hovorí o takýchto<br />

skúsenostiach. Prečo je to tak?<br />

RM: Myslím si, že sú na to tri dôležité<br />

predpoklady.<br />

Po prvé: prichádzajú ľudia tzv. „Baby-<br />

-Boomer“ generácie do veku, keď strácajú<br />

svojich blízkych. (Myslia sa tým<br />

ľudia, ktorí sa narodili medzi r. 1946<br />

a 1964, tzn. že to je asi 31 % amerického<br />

obyvateľstva. Pozn. red.) Táto generácia,<br />

Čo nebolo v knihách o „Živote po živote“<br />

Raymond Moody<br />

ku ktorej sa sa hlásim aj ja, je známa<br />

tým, že má veľký záujem o alternatívne<br />

a prírodné liečenie a je otvorená aj spirituálnym<br />

otázkam.<br />

Po druhé: v našej nemocničnej praxi<br />

došlo k významným zmenám. Na začiatku<br />

70-tych rokov, keď som začínal<br />

s medicínskou praxou, bolo pravidlom,<br />

že keď mal pacient zomrieť, prišli lekári<br />

a sestry a odviedli príbuzných umierajúceho<br />

z miestnosti. Dnes ich povzbudzujú,<br />

aby v okamihu rozlúčenia zostali,<br />

zatiaľ čo lekári a sestry ustúpia.<br />

A po tretie: v súčasnosti máme k resuscitácii<br />

lepšie technické prostriedky<br />

a dnes môžeme vrátiť do života podstatne<br />

viac ľudí ako predtým.<br />

SG: Aké nové skúsenosti ste nazhromaždili<br />

od vydania vašej knihy „Život<br />

po živote“?<br />

RM: Mnohé! Výskum umierania sa<br />

rozšíril do celého sveta ako explózia a my<br />

sme mohli objaviť udivujúce skutočnosti.<br />

Napríklad lekári v Európe a USA zistili,<br />

že aj malé deti majú zážitky z klinickej<br />

smrti, ktoré u nich prebiehajú rovnako<br />

ako u dospelých. V rámci štúdie sme<br />

zistili, že asi 8 miliónov dospelých Američanov<br />

malo takýto zážitok. Sú teda<br />

veľmi rozšírené. A je nutné spomenúť<br />

ešte jeden veľký objav: zážitok zdanlivej<br />

smrti. Vieme, že sa často stane, že človek<br />

stojaci pri posteli umierajúceho emočne<br />

spoluprežije skúsenosť smrti. Typická<br />

predstava je takáto: Niekto stojí pri<br />

posteli milovaného umierajúceho. Vo<br />

chvíli, keď osoba zomrie, cíti sa človek<br />

stojaci pri posteli tak, ako by sám vystúpil<br />

zo svojho tela a mohol pozorovať<br />

dianie zhora. Vidí telo zosnulého ležať<br />

v posteli a vníma vlastné telo, ktoré stojí<br />

vedľa. Potom sa pozrie vedľa seba a vidí<br />

zosnulého, ktorý má novú formu tela.<br />

Ľudia s emfatickou (dôraznou, zjavnou –<br />

pozn.) skúsenosťou zdanlivej smrti nám<br />

oznamujú, že sa vznášali hore a v diaľke<br />

videli niečo na spôsob tunela alebo úzkej<br />

cesty s jasným svetlom. Dá sa teda povedať,<br />

že všetky typické aspekty skúseností<br />

klinickej smrti sa zhodujú s emfatickým<br />

zdanlivým zážitkom smrti – pričom by<br />

som chcel dodať, že som niečo podobné<br />

zažil aj sám.<br />

SG: Porozprávali by ste nám o tom?<br />

RM: Približne pred šiestimi rokmi<br />

som pracoval v skupine vedcov a psychológov<br />

na štúdii o emfatickom prežití<br />

zdanlivej smrti. Na konci týždňa sme<br />

mali na univerzite trojdňovú konferenciu,<br />

aby sme prišli na to, ako máme postupovať.<br />

Potom sa stretnutie v nedeľu<br />

skončilo, bolo to v Deň matiek, a preto<br />

som zavolal matke, aby som sa jej spýtal,<br />

ako sa jej darí. Povedala, že sa cíti<br />

dobre, ale deň predtým, v sobotu, sa jej<br />

vysypali po celom tele vyrážky. Nechala<br />

sa preto prehliadnuť lekárom. Lekár jej<br />

povedal, že je vraj „ideofatická“ – jeden<br />

z výrokov, ktorý lekári radi používajú,<br />

aby vtisli verejnosti dojem, že vedia, čo<br />

pacientovi je, aj keď vlastne nič nevedia.<br />

Lekár vtedy veril, že to nie je nič<br />

vážne. Matka mi rozprávala, že ďalší<br />

deň, v pondelok musela ísť ešte raz k lekárovi,<br />

aby ju dôkladne prehliadol. Na<br />

ďalší deň jej potom lekár povedal, že<br />

trpí non-Hodginovým syndrómom…<br />

bude žiť ešte dva týždne a dva dni. Moja<br />

manželka a ja sme prebdeli celý čas pri<br />

jej posteli a skutočne zomrela presne na<br />

37<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


R O Z H O V O R<br />

deň – o dva týždne. Dva dni pred smrťou<br />

upadla do kómy – už sa nehýbala.<br />

A potom prišla chvíľa, keď zomrela.<br />

Predo mnou a mojou ženou – moje dve<br />

sestry s manželmi tu boli tiež – otvorila<br />

oči a povedala dvakrát: „Milujem vás!“<br />

Potom zomrela a ja som mal spomínaný<br />

Dr. Raymond Moody<br />

empatický zážitok. Nebolo to také obsiahle,<br />

že by som vystúpil zo svojho tela,<br />

ale celkové rozdelenie priestoru sa zmenilo,<br />

vnímal som to jasné svetlo a moja<br />

žena tiež. Moja sestra cítila prítomnosť<br />

otca, ktorý zomrel pred osemnástimi<br />

mesiacmi.<br />

SG: Aké skúsenosti ste ešte získali<br />

za posledných 25 rokov? Vie sa napríklad<br />

niečo o tom, ako prežívajú umieranie<br />

nevidiaci?<br />

RM: Najviac sa tým zaoberal Dr. Kenneth<br />

Ream. Nevidiaci ľudia mávajú taktiež<br />

zážitok blízkej smrti a „vidia“ všetko,<br />

zatiaľ čo sa nachádzajú mimo tela.<br />

SG: Zistilo sa pri výskumoch umierania<br />

niečo o skúsenostiach samovrahov?<br />

38<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

RM: Áno. Skúmal to Bruce Greyson<br />

z univerzity vo Virginii. Pracuje tam<br />

na stanici prvej pomoci a zaznamenal,<br />

že viac ako polovica samovrahov, ktorých<br />

tam priviezli, mala zážitok blízkej<br />

smrti. Pri svojom štúdiu konštatoval, čo<br />

je veľmi zaujímavé, že tie osoby, ktoré<br />

neprežili nič podobné, sa o samovraždu<br />

neskôr opakovane pokúšali. Ale nikto<br />

z tých, ktorí mali zážitok blízkej smrti,<br />

to ani raz nezopakoval. Po takom zážitku<br />

boli všetci presvedčení o tom, že<br />

život má zmysel a že sa životu nedá<br />

uniknúť samovraždou.<br />

SG: Skúsenosť klinickej smrti väčšina<br />

ľudí vykresľuje ako zážitok plný<br />

šťastia. Je známe niečo aj o tiesnivých<br />

skúsenostiach?<br />

RM: Áno, vyskytujú sa a verím, že<br />

môžeme povedať, že všetky zážitky blízkosti<br />

smrti nesú v sebe jeden nepríjemný<br />

aspekt. Keď človek vidí vo svojom spätnom<br />

pohľade na život to, čo učinil druhým,<br />

a keď pritom sám musí precítiť, čo<br />

pri tom cítili druhí. To potom bolí. Ale<br />

napriek tomu je v podstate pohľad späť<br />

ziskom, lebo pomáha zmeniť budúce<br />

správanie. Povedal by som, že tzv. „pekelné<br />

detaily“ sú v správach len zriedka.<br />

SG: Možno to, že existuje menej „pekelných<br />

detailov“, je dôsledkom toho,<br />

že tí, ktorí musia ísť do takýchto oblastí<br />

na druhej strane, už nemajú možnosť<br />

vrátiť sa späť a podať správu o svojich<br />

osobných skúsenostiach…<br />

RM: Snáď! Dr. Bruce Greyson urobil<br />

zvláštny výskum o „pekelných“ zážitkoch<br />

smrti. Zistil pritom, že v porovnaní<br />

so zážitkami, ktoré som opísal, sa<br />

vyskytujú veľmi zriedka a že sa navzájom<br />

nepodobajú.<br />

SG: Chcú sa ľudia, ktorí trpia silnými<br />

bolesťami, vôbec vrátiť späť?<br />

RM: Skutočne sa väčšina z nich už nechcela<br />

vrátiť späť do tela. Títo ľudia hovoria,<br />

že sú v tejto chvíli tak obklopení<br />

svetlom, že chcú radšej zostať uprostred<br />

tohto zážitku.<br />

Dr. Claude Wright, jeden profesor, hematológ<br />

na lekárskej univerzite v Georgii,<br />

sám zažil niečo podobné. Claude bol<br />

raz pri oživovaní jedného pacienta, keď<br />

ten náhle zvolal: „Nerobte to! Nerobte to<br />

so mnou!“<br />

SG: Prečo prichádzajú potom ešte<br />

späť? Majú na výber?<br />

RM: Niektorí ľudia hovoria, že nevedeli,<br />

prečo sa vrátili späť. V jednom<br />

momente sa nachádzali v tom svetle<br />

a v ďalšom momente boli opäť vo svojom<br />

tele. Druhí hovoria, že bol pri nich<br />

niekto, kto im povedal: „Tvoj čas smrti<br />

ešte nenastal, musíš sa vrátiť!“ A iní zase<br />

hovoria, že si mohli zvoliť buď zostať,<br />

alebo sa vrátiť do tela. Dôvod, prečo sa<br />

ľudia rozhodli pre návrat, tkvie väčšinou<br />

v tom, že majú ešte deti.<br />

Dozvedel som sa aj o prípadoch takých<br />

ľudí, ktorí sa mali pripraviť na život<br />

v pomáhajúcom povolaní, napr. ako sociálni<br />

pracovníci alebo zdravotné sestry.<br />

A pretože práve došli do tohto bodu svojej<br />

kariéry, keď im boli otvorené všetky<br />

možnosti, rozhodli sa pre návrat. Istá<br />

zdravotná sestra to popísala takto: „Musím<br />

splniť svoju životnú úlohu. V priebehu<br />

celého svojho života som chcela<br />

byť zdravotnou sestrou a pomáhať<br />

ostatným.“<br />

SG: Ako sa zmenili ľudia, keď sa vrátili?<br />

RM: Z psychiatrického pohľadu je<br />

toto najzaujímavejší bod zážitku klinickej<br />

smrti. Všetky zmeny majú niečo<br />

spoločné: Ľudia hovoria, že zmenia predovšetkým<br />

hodnotenie vecí. A čokoľvek<br />

predtým hľadali – moc, slávu, bohatstvo<br />

– teraz sa koncentrujú na to, aby sa<br />

učili láske k blížnemu. To je to, čo stále<br />

počúvam – pritom to preniesť do praxe<br />

nie je také jednoduché. Dr. George<br />

Ritchel, prvý človek s takýmto zážitkom,<br />

ktorého som poznal, mi v r. 1976 rozprával:<br />

„Tento druh zážitku robí zo života<br />

človeka ešte väčšie bremeno.“ Chcel tým<br />

povedať, že keď mal niekto sám taký<br />

hlboký zážitok, je veľmi ťažké, aby svoj<br />

úmysel milovať svojich spolublížnych<br />

deň za dňom uskutočňoval. A to druhé,<br />

čo počujete od ľudí, ktorí sa vrátili späť,


R O Z H O V O R<br />

je to, že už nemajú žiadny strach zo<br />

smrti. To však nie je neprirodzené správanie.<br />

Došli jednoducho prostredníctvom<br />

tohto zážitku k presvedčeniu, že to,<br />

čo nazývame smrťou, je v skutočnosti<br />

len prechod k niečomu inému, a preto<br />

sa tým neznepokojujú.<br />

SG: Zostane týmto ľuďom takéto presvedčenie<br />

do konca života?<br />

RM: Skúmam také zážitky od r. 1965<br />

a hovoril som s tisíckami ľudí, z ktorých<br />

sa mnohí stali mojimi priateľmi. Mnoho<br />

z nich zomrelo a mal som možnosť byť<br />

pri nich v poslednom štádiu choroby.<br />

Kráčali v ústrety smrti s rovnakou absolútnou<br />

odvahou, plní dôvery.<br />

SG: Aké závery môžeme urobiť pre<br />

náš obraz sveta z týchto zážitkov klinickej<br />

smrti toľkých ľudí? Že pri smrti<br />

človeka opúšťa duša telo?<br />

RM: V tomto okamihu sa mení jeho<br />

perspektíva, jeho vedomie už nie je spojené<br />

s jeho telom.<br />

SG: Ale tým vedomím nemôže byť<br />

mienený mozog, lebo ten zostáva v tele.<br />

RM: To súhlasí.<br />

SG: Čo myslíte, kam idú ľudia skutočne<br />

po smrti?<br />

RM: Skúsenosti, o ktorých mi ľudia<br />

vo vzťahu k zážitkom života po smrti<br />

hovoria, sa dotýkajú viac môjho srdca<br />

než rozumu. Pýtame sa síce, kam ideme<br />

po smrti, ale toto priestorové „kde“<br />

ukazuje spôsob, ako myslí náš rozum.<br />

Ľudia, ktorí majú zážitky klinickej<br />

smrti, naopak hovoria, že to neprežívali<br />

ani priestorovo, ani časovo. Bolo to<br />

niečo, čo leží mimo naše chápanie času<br />

a priestoru.<br />

SG: Hodí sa myšlienka reinkarnácie<br />

k známym skúsenostiam klinickej<br />

smrti?<br />

RM: Zaradil by som reinkarnáciu do<br />

tej istej problematiky ako zážitky klinickej<br />

smrti. Verím, že nikto nie je schopný<br />

dôjsť na základe predložených faktov<br />

racionálnou cestou k platnému konečnému<br />

záveru, a to platí pre obe oblasti.<br />

Zaujímam sa o návrat do predošlých životov,<br />

lebo predstavujú rôzne štádiá vedomia.<br />

Ako psychiatra ma to fascinuje.<br />

SG: Myšlienka reinkarnácie určite<br />

poskytuje aj dobré námety na to, aby sa<br />

porozumelo nerovnomernému rozdeleniu<br />

utrpenia v živote…<br />

RM: Keď sa ma ľudia pýtajú na utrpenie<br />

v živote, používam vždy metaforu.<br />

Hovorím: „Predstavte si, že ste dostali<br />

nepríjemnú chorobu a kvôli nej vás museli<br />

premiestniť na osamelý ostrov. Desať<br />

rokov nesmiete mať žiadny kontakt<br />

s ľuďmi. A povedzme, že vás posielame<br />

lietadlom. Je dosť miesta na všetky životné<br />

potreby, ktoré na svoj pobyt potrebujete,<br />

a je tiež miesto aj na televízor<br />

a pár videokaziet. Aké filmy by ste si teda<br />

vzali so sebou? Vybrali by ste len komédie?“<br />

A ľudia mi vždy odpovedajú: „Ale<br />

nie.“ A potom hovorím: „Vzali by ste si<br />

aj tragédie?“ Hovoria: „Áno.“ A potom<br />

sa pýtam: „Keď ste na osamelom ostrove<br />

a dívate sa na tragédie, plakali by ste pri<br />

tom?“ A oni hovoria: „Prirodzene, lebo<br />

je to zážitok, keď sa vžijeme do nejakej<br />

tragédie…“<br />

SG: Chcete tým asi povedať, že skúsenosti<br />

plné utrpenia jednoducho patria<br />

k životu a že majú svoj hlboký význam,<br />

pokiaľ ich človek vidí v širších súvislostiach.<br />

RM: Áno, keď poznáme širší rámec<br />

vzťahov, z ktorého je zmysel utrpení<br />

čitateľný, potom všetky druhy ťažkostí<br />

majú svoj koniec a človek vie, že to, čo<br />

prežíva, je časovo obmedzená epizóda.<br />

Vnútri tohto rámca je to ale ako v hyperrealistickom<br />

filme, v ktorom človek<br />

nielen sedí a pozerá sa, ale s postavami<br />

a udalosťami filmu je neoddeliteľne<br />

zviazaný.<br />

SG: Dotknime sa ešte raz zážitkov<br />

klinickej, eventuálne zdanlivej smrti.<br />

Načrtli ste nám, ako veľmi sa človek takými<br />

skúsenosťami osobnostne zmení.<br />

Existujú snáď ešte iné, možno neskoršie<br />

účinky?<br />

RM: Pozoroval som už jedno veľmi<br />

neobvyklé následné pôsobenie. Tu a tam<br />

sa nájdu ľudia náhle inšpirovaní, aby<br />

vytvorili umelecké diela, aj keď predtým<br />

vo svojom živote nikdy nedržali štetec<br />

v ruke. V r. 1986 mal mladý muž menom<br />

Andrew Labey veľmi hlboký zážitok<br />

klinickej smrti. Uvedomil si pritom<br />

svoje poslanie a od tej doby je už dnes<br />

svetoznámym vizionárskym umelcom.<br />

Iná zaujímavá vec je, že ľudia krátko<br />

pred úmrtím prejavia záujem o poéziu,<br />

niekedy dokonca hovoria vo veršoch. To<br />

poznáme už zo staroveku, ale pri výskumoch<br />

som poznal, že sa to často stáva aj<br />

dnes.<br />

Títo ľudia majú nevysvetliteľné skúsenosti<br />

a sú na konci svojho života pod<br />

tlakom, aby nejako vyjadrili svoj zážitok<br />

z blízkosti smrti. A tak dôjde k poetickým<br />

formuláciám.<br />

SG: Výskumy umierania, ktorými sa<br />

zaoberáte, sa často považujú za hraničné<br />

územie vedy. Považujete sa sám<br />

za vedca?<br />

RM: Prirodzene, v priebehu svojho<br />

vzdelávania som získal množstvo vedeckých<br />

poznatkov a prvé, čím som vo<br />

svojom živote chcel byť, okrem komika,<br />

bol astronóm. Nepovažujem sa však za<br />

prírodovedca, pretože mám ukončenú<br />

medicínu a filozofiu. Ale nie som ani<br />

parapsychológ, o to som sa nezaujímal.<br />

SG: Je nápadné, že pre vás sú dôležitejšie<br />

podobenstvá a symbolické obrazy.<br />

Ako sa to hodí k vedeckosti našej doby?<br />

Tá je predsa takmer výlučne spätá<br />

s konkrétnou realitou, ktorá je merateľná…<br />

RM: To je správne a je zaujímavé, ako<br />

k tomu došlo. Vlastne rozhodnutie, že<br />

veda a filozofia nemajú s obraznou rečou<br />

nič spoločné, má svoje korene až<br />

v období okolo roku 300 pred Kristom.<br />

Vtedy išlo o osobný názor Platóna,<br />

ku ktorému sa vzťahuje celá výstavba,<br />

ktorú nachádzam na našich dnešných<br />

univerzitách – triedy, internáty, športové<br />

haly, jedálne atď. Platón sa hneval<br />

na Aristotela. Myslel si, že zavinil smrť<br />

jeho priateľa Sokrata, lebo Aristophanes<br />

si vo svojom diele robil zo Sokrata<br />

žarty. Z tohto dôvodu sa Platón obrnil<br />

proti básnikom a spevákom a hovoril,<br />

39<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


R O Z H O V O R<br />

že poetické alebo obrazné reči nie sú<br />

vhodné na hľadanie pravdy. Dnes ale<br />

prichádzajú niektorí ľudia v akademickom<br />

svete k záveru, že metafory nemajú<br />

význam len v literatúre, ale veľmi dobre<br />

slúžia i pri hľadaní pravdy. To je celkom<br />

nový smer. Myslím, že vychádzame<br />

z platónskeho obdobia.<br />

SG: Nie je vynechanie obrazného<br />

myslenia pre vedu prekliatím? Nemá<br />

takéto myslenie neopísateľne veľký<br />

význam aj v našom živote?<br />

RM: Absolútne! Pre mňa je veda obdivuhodná<br />

časť hľadania pravdy, a tak isto<br />

aj spiritualita. U skorších filozofov v antickom<br />

Grécku, u milovníkov múdrosti,<br />

ako sa sami nazývali, bol spirituálny<br />

život pevne spojený s intelektuálnym<br />

hľadaním, človek ich nevnímal ako dve<br />

od seba oddelené veci. Veda má svoje<br />

hranice, funguje len vnútri určitého<br />

územia.<br />

SG: Mnoho publikácií – dokonca<br />

aj text v záložke vašej vlastnej knihy –<br />

tvrdí, že život po smrti „bol vedecky<br />

dokázaný“. Je to skutočne tak?<br />

RM: Absolútne nie. Nepovažoval by<br />

som svoju prácu o zážitkoch klinickej<br />

smrti za vedecký dôkaz pre život po<br />

smrti. Myslím, že je to ťažká chyba, že<br />

populárne nakladateľstvá niečo také<br />

šíria. Čo robíme je, myslím, skôr prípravná<br />

práca. Téma „Život po živote“<br />

nedosiahla ešte bod, v ktorom sa môžu<br />

formulovať vedecké otázky. Rozčuľuje<br />

ma tiež, keď niekto, koho hlavné vzdelanie<br />

išlo v smere filozofie, stavia „vedecké<br />

dôkazy“ stále do popredia, ako<br />

keby bola veda jedinou cestou k pravde.<br />

V našej spoločnosti holdujeme vede<br />

Tituly originálnych vydaní kníh Dr. R. Moodyho<br />

a hľadáme v nej všetky odpovede. Ale<br />

hlboké základy spirituálneho života<br />

nemôžu byť objavené pomocou vedy.<br />

Skutočne sa ma dotklo, keď krátko po<br />

vydaní mojej knihy „Život po živote“<br />

som bol tlačou označený ako „expert“<br />

na život po smrti. Podľa môjho názoru<br />

neexistuje žiadna autorita alebo expert,<br />

ktorý môže niekomu povedať, či život<br />

po smrti je alebo nie je. Toto je téma,<br />

s ktorou sa musí každý vysporiadať<br />

v srdci.<br />

SG: Aký je vo všeobecnosti vlastne<br />

váš vzťah k médiám?<br />

RM: Som z toho veľmi smutný. Nechcel<br />

by som síce v našej spoločnosti<br />

ani to najmenšie meniť na slobode tlače<br />

a informácií, ale média, žiaľ, objavili,<br />

že zážitky blízkosti smrti sú vhodné<br />

na to, aby si na nich zarobili veľa peňazí<br />

a aby mali postarané o pozornosť. Nie<br />

som cynik a hovorím to s odporom, ale<br />

veľkí nakladatelia na Manhattane sa ani<br />

trocha nestarajú o pravdu. Mám s nimi<br />

viac ako dvadsaťročné skúsenosti a viete<br />

si predstaviť, ako prekrúcajú informácie<br />

a menia fakty. Som si istý, že väčšina<br />

z toho, čo je na záložkách kníh alebo<br />

v niektorých citátoch, je vymyslená.<br />

Často ma žiadajú, aby som niečo napísal.<br />

Ja potom strávim veľmi veľa času tým,<br />

aby som niečo opatrne sformuloval,<br />

aby som vystihol to, čo chcem povedať.<br />

A keď vidím, čo je nakoniec vytlačené<br />

na obálke, zisťujem, že z toho môjho nezostáva<br />

vôbec nič, všetko je vymyslené.<br />

Je to proste neopísateľné, čo títo ľudia<br />

robia. Vôbec sa netrápia s pravdou, ale<br />

veď nakladatelia vedia, koľko peňazí<br />

tým môžu zarobiť. Už roky im hovorím:<br />

„Nemusíte z toho robiť senzáciu, veď<br />

je to už tak dosť senzačné. Keď z toho<br />

urobíte senzáciu, je z toho len nezmysel.“<br />

Ale na Manhattane to vedia vždy najlepšie.<br />

Tam boli tiež vymyslené povesti ako<br />

napríklad tá, že Dr. Moody bol obzvlášť<br />

odvážny, keď uverejnil svoje objavy. Počul<br />

som tiež, že úbohý Dr. Moody je teraz<br />

prenasledovaný združením lekárov,<br />

aj keď v skutočnosti to bolo presne naopak.<br />

Prvá prednáška, ktorú som o skúsenostiach<br />

z klinickej smrti mal, bola<br />

v metodistickej cirkvi v Greenville v Severnej<br />

Karolíne v roku 1970. A potom<br />

som o tom hovoril so svojimi študentmi<br />

filozofie na univerzite vo Východnej Karolíne<br />

a neskôr som dostal mnoho pozvánok<br />

od lekárskych združení, na pôde<br />

ktorých som o tom začal hovoriť v roku<br />

1973. A stále za mnou po prednáškach<br />

prichádzali lekári, ktorí buď sami mali<br />

takýto zážitok a boli radi, že teraz to konečne<br />

niekto podrobuje bádaniu, alebo<br />

– ešte častejšie – ich pacienti im také zážitky<br />

opisovali. Mnohí z týchto lekárov<br />

mi poslali svojich pacientov, aby som<br />

s nimi o tom mohol hovoriť. Ale nakladatelia<br />

a tlač si asi mysleli, že historka<br />

o prenasledovaní sa lepšie predá, a tak<br />

rozprávali túto historku. Ľudia by preto<br />

mali byť opatrní pri všetkom, čo o „živote<br />

po živote“ čítajú a vidia v televízii…<br />

SG: Ale kde sa môžeme dozvedieť<br />

viac o tom, o čo skutočne ide?<br />

RM: Myslím, že východisko neexistuje.<br />

Siahať po senzačne napísanej<br />

knižke nie je potrebné. Môžete<br />

sa jednoducho spýtať svojej tety,<br />

svojho strýka, svojej babičky a dedka<br />

alebo niekoho, koho už dlho poznáte<br />

a máte radi. Mnoho ľudí zažilo skúsenosť<br />

klinickej smrti a radi o tom<br />

budú hovoriť s dôverne známym človekom.<br />

Všetko sa pri tom dozviete<br />

z prvej ruky…<br />

Rozhovor viedol Micah Rubenstein<br />

40<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

(Pokračovanie rozhovoru si prečítate<br />

v ďalšom čísle Sveta Grálu)


NR ÁU BZ RO I KR AY<br />

Vážení čitatelia,<br />

na tomto mieste budeme pravidelne uverejňovať Vaše otázky a názory na témy,<br />

predkladané v časopise Svet Grálu. Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Radi<br />

by ste sa k danej problematike vyjadrili? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame<br />

na adrese:<br />

Svet Grálu, Rastislavova 9, 040 01 Košice<br />

E-mail: redakcia@svetgralu.sk<br />

„Temné energie“<br />

v spálni<br />

Otázka: Rodina mojej<br />

priateľky žije vo veľmi<br />

starom dome. V izbe, kde<br />

ako dieťa spávala, vídavala<br />

„niekoho“ v rohu<br />

vedľa skrine, mala neustále<br />

nočné mory a v izbe<br />

sa bála. V súčasnosti tu<br />

spia jej dvojčatá a aj ony<br />

vnímajú „niekoho“ na<br />

rovnakom mieste. V noci<br />

sa často prebúdzajú spotené<br />

a začínajú sa u nich<br />

prejavovať úzkostné stavy.<br />

Môžete mi poradiť, ako<br />

takúto miestnosť vyčistiť?<br />

Odpoveď: Váš opis<br />

okolností, týkajúci sa<br />

spálne v priateľkinom<br />

dome, by poukazoval<br />

na to, že ide o tzv. na<br />

miesto viazané zjavenie.<br />

Nejeden človek, ktorý<br />

by mal pozemskou smrťou<br />

opustiť túto zem, sa<br />

nemôže hneď odpútať od<br />

miest svojho pôsobenia<br />

alebo miest svojich zlých<br />

skutkov, a tak zostáva<br />

s týmito miestami ešte<br />

dlho zviazaný. Pozemskému<br />

zraku je však za<br />

normálnych okolností<br />

neviditeľný. Tiež je<br />

možné, že sa jedná o niekoho,<br />

kto sa snaží na seba<br />

upozorniť, aby ostatných<br />

varoval, napríklad pred<br />

nebezpečným zemským<br />

vyžarovaním. Za zodpovedajúcich<br />

okolností<br />

alebo v stave polospánku<br />

možno túto bytosť viac<br />

či menej vnímať. Jedna<br />

z účastníčok seminárov,<br />

ktoré som organizoval<br />

na tému „posmrtné stavy<br />

vedomia“, napríklad vypovedala,<br />

že často zreteľne<br />

počula kroky zo<br />

susedného bytu, aj keď<br />

vedela, že tam nikto nebýva.<br />

Radil som jej, aby sa<br />

neobávala, lebo nehrozí<br />

žiadne nebezpečenstvo.<br />

Nech vníma tieto úkazy<br />

ako prejavy skutočných,<br />

hoci neviditeľných osôb,<br />

ktoré môže osloviť. Aj<br />

príhovor, prameniaci<br />

z úprimného srdca, môže<br />

pomôcť. Možno je toto<br />

zmysluplná rada i pre<br />

vašu priateľku, nakoľko<br />

v spomínanom prípade<br />

– ako som sa dozvedel<br />

– bola táto rada zjavne<br />

správna. No aj napriek<br />

tomu je treba nabádať<br />

k opatrnosti. V pozemskom<br />

živote si človek<br />

môže k sebe pripútať až<br />

obťažujúcu osobu, pokiaľ<br />

sa jej usiluje pomôcť<br />

a neudrží si pritom nevyhnutný<br />

odstup, alebo<br />

pomoc vnucuje. To isté<br />

sa môže prihodiť aj so záhrobnou<br />

bytosťou. Preto by<br />

človek nemal preceňovať<br />

vlastné schopnosti a mal<br />

by radšej prosiť, aby pomoc<br />

prišla z iného miesta<br />

s väčšími možnosťami pôsobenia.<br />

Napríklad môže<br />

v modlitbe osloviť samotného<br />

Stvoriteľa, aby – pokiaľ<br />

je to možné – zoslal<br />

zodpovedajúcu pomoc.<br />

Z pozemského hľadiska<br />

ani nie je možné násilne<br />

túto neviditeľnú bytosť zahnať<br />

bez jej spolupôsobenia.<br />

Veď v našej blízkosti<br />

sa niekedy môžu zdržiavať<br />

duše zosnulých. Je len otázne,<br />

kedy sa na nás snažia<br />

pôsobiť (čo môže byť aj<br />

pozitívne) a čo sme my<br />

schopní z toho vnímať.<br />

(GH)<br />

Grafológia<br />

Otázka: Čo si myslíte<br />

o grafológii?<br />

Odpoveď: Každý človek<br />

sa prejavuje mnohými<br />

spôsobmi – držaním tela,<br />

pohybmi, spôsobom reči,<br />

voľbou slov a práve, tak<br />

i svojím písmom. Niektoré<br />

zo svojich prejavov<br />

skrýva, buď vedome, alebo<br />

podvedome. Tak vzniká<br />

rozdiel medzi naučeným<br />

správaním a impulzívnym<br />

konaním v neobvyklých<br />

situáciách.<br />

Písmo je prejavom, ktorého<br />

výpovednú hodnotu<br />

si ľudia neuvedomujú,<br />

alebo ju nevedia skrývať.<br />

Pritom vyjadruje mnohé,<br />

najmä pri tvorbe a vyjadrovaní<br />

vlastných myšlienok,<br />

nie pri opisovaní<br />

cudzieho textu. Pravdivosť<br />

grafologického výkladu<br />

veľmi podstatne závisí na<br />

osobnosti grafológa. Ak<br />

sa iba naučil poučky ako<br />

„dohora otvorené oblúčiky<br />

znamenajú človeka<br />

otvoreného nahor“, naučil<br />

sa len povrchnú šablónu.<br />

Skúsený, vnímavý grafológ<br />

dokáže odhadnúť<br />

osobnosť človeka omnoho<br />

hlbšie, a ešte viac dokáže<br />

taký grafológ, ktorému<br />

písmo slúži ako kostra<br />

a kanál pre intuíciu, vyciťovanie.<br />

Ešte jedno hľadisko<br />

je nutné spomenúť.<br />

Skôr než sa obrátime na<br />

grafológa so vzorkou<br />

písma iného človeka, zamyslime<br />

sa, či tým neporušíme<br />

jeho súkromie, na<br />

ktoré má právo ako občan<br />

aj ako blížny. (AZ)<br />

41<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005


N A Z Á V E R …<br />

Otče, odpusť im,<br />

lebo nevedia, čo činia…<br />

Pred naším duchovným zrakom<br />

stojí Jeruzalem s cínovou<br />

korunou, stred sveta pre vyvolený<br />

národ. Nepočuť ani hláska, ktorý<br />

by pretrhol hrozivé ticho nad Golgotou,<br />

po ktorej kráča postava<br />

Syna Božieho. Sťahujú sa husté<br />

mračná.<br />

A potom príde ten desivý čin:<br />

Ježiš je pribitý na kríž.<br />

Príroda tají dych, všetko ustrnulo,<br />

život akoby sa zastavil. Vtedy<br />

zaznievajú z kríža slová „Otče, odpusť<br />

im, lebo nevedia, čo činia!“<br />

Ježiš visí umučený ľuďmi na<br />

kríži, a ešte za nich prosí o milosť<br />

u Boha! Pozemská smrť mu<br />

prináša vyslobodenie z telesnej<br />

schránky. Božské sa ponáhľa nahor<br />

do Svetla. Vrátil sa tam – kde,<br />

ako povedal, „za mnou nemôžete<br />

prísť“.<br />

„Otče, odpusť im, lebo nevedia,<br />

čo činia!“<br />

Pre človeka je to nepochopiteľné,<br />

nikto by nebol schopný týmto spôsobom<br />

prosiť za svojich nepriateľov,<br />

ktorí ho umučili. Slovami<br />

azda áno, ale nikdy nie z hĺbky<br />

duše. No ľudia sa vždy ponáhľajú<br />

so svojím úsudkom. Aj o Ježišovi.<br />

„On nebol človekom, ale Božím<br />

42<br />

SVET GRÁLU<br />

3/2005<br />

Synom. Bol Láska, a preto to inak<br />

nemohlo byť!“<br />

Isteže bol Ježiš Láskou, stelesnenou<br />

Božou Láskou. Žil však na<br />

zemi v pozemskom tele a musel<br />

trpieť práve tak ako každý, kto<br />

má telo z mäsa a kostí. Možno<br />

ešte oveľa viac ako obyčajný človek,<br />

lebo poznal následky pre<br />

ľudstvo. On bol vyslaný ľudstvu<br />

na pomoc, aby zadržal jeho pád,<br />

ktorý musel nevyhnutne prísť<br />

– ak sa ľudia nebudú chcieť odvrátiť<br />

od cesty vzďaľujúcej ich od<br />

Boha.<br />

Prišiel, aby znovu objasnil Božie<br />

zákony. Jeho prosba k Bohu,<br />

aby smel pomôcť a splnenie tejto<br />

prosby bola Láska, Božia Láska.<br />

Odpoveďou ľudstva však bolo<br />

ukrižovanie.<br />

Nahor stúpala strašná odplata,<br />

ktorej dôsledky Ježiš predvídal.<br />

Vedel, že musí zasiahnuť tých,<br />

ktorí nielen vtedy, ale ani dnes<br />

nechcú vedieť. „…nenariekajte<br />

nado mnou. Ale nariekajte radšej<br />

nad sebou a nad svojimi dietkami!<br />

Lebo ajhľa prichádzajú<br />

dni, kedy sa bude hovoriť: Blahoslavené<br />

neplodné a životy, ktoré<br />

nerodili, a prsia, ktoré nedojčili.<br />

Vtedy začnú hovoriť vrchom:<br />

Padnite na nás!(…)“ 1<br />

Ale vedel aj to, že kvôli tým, čo<br />

„zachovajú jeho Slovo“ musí prísť<br />

nová pomoc:<br />

„Ešte mnoho vám mám povedať,<br />

ale teraz (to) neznesiete. Keď však<br />

príde on, Duch pravdy, uvedie vás<br />

do všetkej pravdy(…). On mňa<br />

oslávi, lebo z môjho vezme a bude<br />

zvestovať vám(…)“ 2<br />

Krátko pred smrťou teda Ježiš<br />

vysvetlil, že nielen jeho smrť, ale<br />

dokonca ani jeho Slovo nebolo<br />

správne pochopené.<br />

Prosil preto o lehotu milosti<br />

pre toto ľudstvo dovtedy, kým<br />

príde niekto iný, kto „poučí<br />

svet o hriechu a o spravodlivosti<br />

a o súde (…)“ a opäť zakotví spojenie<br />

so Svetlom na zemi.<br />

V čom spočíva príčina tohto<br />

„súdu“, je mysliacim ľuďom už<br />

dobre známe, a naplnilo sa to znova<br />

aj v Ježišovej smrti: „To svetlo svieti<br />

v tme, ale tma ho neprijala“ 3 .<br />

Citáty:<br />

1<br />

Evanjelium podľa Lukáša 23, 28–30<br />

2<br />

Evanjelium podľa Jána 16, 12–14<br />

3<br />

Evanjelium podľa Jána 1, 5


Fakta jsou mnohá, ale pravda je jediná. Živočišný rozum zná fakta, lidský<br />

duch má schopnost postřehovat pravdu. Jablko padá ze stromu, déšť se<br />

snáší na zemi – můžeme si neustále zatěžovat paměť fakty a nedojdeme<br />

konce. Ale jakmile jsme postihli zákon tíže, jsme zbaveni nutnosti sbírat<br />

fakta do nekonečna. Došli jsme jediné pravdy, ovládající nesčetná fakta. Ten<br />

objev pravdy je člověku čistou radostí, je osvobozením jeho ducha. Neboť<br />

pouhý fakt je jako slepá ulička, vede jen sám k sobě – nemá ničeho mimo<br />

sebe sama. Ale pravda otevírá celý obzor.<br />

Rabíndranáth Thákur: Sádhaná, naplnění života

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!