27.05.2018 Views

SG31

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

december 2010 – február 2011<br />

strana 13<br />

Seriál MUDr. Jana Paloučka<br />

strana 16<br />

Keď sa práca stáva službou Bohu<br />

strana 21<br />

MUDr. Denisou Borošovou<br />

strana 25<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

www.svetgralu.sk<br />

ww.svetgra<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

strana 7<br />

strana 36<br />

a<br />

marec – máj<br />

2011<br />

Na hranici medzi vedou a duchovným poznaním<br />

strana 6<br />

Nezvyčajný príbeh z dejín modernej justície<br />

strana 10<br />

Neviditeľné žiarenia, ktoré<br />

ovplyvňujú naše zdravie<br />

strana 30<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Keď sa po transplantácii<br />

človek cíti ako niekto iný<br />

strana 13<br />

Nakoľko pravdepodobný<br />

bol vzťah Ježiša s Máriou<br />

Magdalénou?<br />

strana 37<br />

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo 32<br />

Vychádza v júni 2012<br />

Jeme lieky,<br />

ale zdraví nie sme<br />

Prečo niekedy pomáhajú a inokedy nie? Vedeli ste, že<br />

samotné lieky na trvalé uzdravenie nestačia a príčina<br />

každého ochorenia je vždy duchovná? Tvrdí to aj Prof.<br />

RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc., ktorá sa roky zaoberá<br />

vedeckým objasňovaním účinkov a toxicity chemických<br />

liečív v tele…<br />

Svet Grálu<br />

26<br />

Zánik sveta v decembri 2012?<br />

Karma – čo to je?<br />

Josef Bohuslav Foerster<br />

Svetlo, ktoré lieči<br />

Rozhovor s psychoterapeutkou<br />

2012<br />

Predposledné Vianoce,<br />

alebo zbytočná panika?<br />

8 STRÁN NAVIAC !<br />

Milí čitatelia,<br />

od tohto čísla<br />

pre vás<br />

časopis opäť rozširujeme<br />

za nezmenenú cenu.<br />

Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

Feng Shui<br />

Energia priestoru pre<br />

zdravý a harmonický<br />

život<br />

Skrytý národ<br />

O podivuhodnej<br />

spolupráci medzi<br />

prírodou a človekom<br />

Svet<br />

Grálu<br />

27<br />

Zánik hmoty<br />

1944: Posledný proces<br />

s čarodejnicami<br />

Radiestézia – cesta<br />

k harmonickému<br />

prostrediu<br />

Transplantácia<br />

spomienok<br />

Prečo ľudia po transplantácii<br />

preberajú vlastnosti svojich darcov?<br />

Transplantácia<br />

spomienok<br />

Tajomstvo Márie<br />

Magdalény<br />

Vážená čitateľka, vážený čitateľ časopisu Svet Grálu,<br />

G<br />

tento rok máte po prvýkrát možnosť podporiť neziskovú organizáciu Svet Grálu 2 % z dane. Vaším rozhodnutím podporíte vydávanie a šírenie<br />

časopisu Svet Grálu.<br />

Ak ste fyzická osoba – živnostník: Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2 % z dane (XIII. oddiel). Uveďte meno<br />

organizácie: Svet Grálu, n.o. Právna forma: nezisková organizácia. IČO: 355 83 223 Sídlo: Vojenská 9, 040 01 Košice. Žiadne iné tlačivo podávať<br />

netreba.<br />

Ak ste zamestnanec: Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“ (tlačivo 1). Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní<br />

2 % z dane” (tlačivo 2). Obe tlačivá doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.<br />

Ak ste právnická osoba: V časti IV. daňového priznania vyplňte uvedené údaje o našej neziskovej organizácii. Vaša firma musí okrem 2 %<br />

percent z dane poskytnúť neziskovej organizácii Svet Grálu najprv vlastný dar vo výške 0,5 %. Ten je potrebné poslať do 31. marca a uviesť<br />

v riadku IV.1. Iba vtedy smiete vyplniť riadok IV.2. a štát prevedie 2 % Vašej dane v plnej výške na náš účet. Inak Vám dovolí previesť len 1,5 %<br />

podľa riadku IV.3 a v budúcich rokoch sa to bude znižovať na 1 %, 0,5 % a 0 %. Znamená to, že darovať časť svojich daní môžu právnické osoby<br />

len vtedy, ak zároveň pripoja dar z vlastného súkromného zisku. Iba vtedy ho štát znásobí.<br />

Náš účet je: Svet Grálu, n.o., č. ú. 4350319108/3100<br />

Ďakujeme!<br />

Podporte nás<br />

2 % z dane!


P<br />

án c. k. súdny radca Prokesch sa posadil<br />

na obrubník svojho vlastného<br />

hrobu a pustil sa čistiť cviker. Cintorínom<br />

vanula obvyklá dopoludňajšia nálada<br />

všedného dňa. Starnúce babičky sa ponáhľali<br />

kolísavým krokom poliať hroby<br />

a vymeniť kvetiny, zopár ľudí sa vracalo<br />

alejou voľným krokom k východu a rozhliadalo<br />

sa okolitým tichom. Čo však<br />

nevideli, boli tiene ľudí, blúdiacich medzi<br />

náhrobkami. Zato pán profesor Prokesch<br />

ich videl až dosť. Navyše ich za pol<br />

druhého storočia skoro všetkých poznal.<br />

Vtom však zbystril zrak: prichádzajúceho<br />

mladého muža tu dosiaľ nevidel,<br />

tým si bol istý. Ten človek mal na sebe<br />

džínsy, sako a rolák, jasne tak dávajúc<br />

najavo svoju neformálnu modernú ľudovosť<br />

a súčasne príslušnosť k tenkej vrstve<br />

inteligencie tohto národa. Profesor<br />

v ňom s istotou rozpoznal lekára, okrem<br />

toho navyše psychiatra. Od radosti si pomädlil<br />

ruky.<br />

„Dobrý deň, pán kolega, vitajte medzi<br />

nami,“ povedal s prívetivou dôstojnosťou.<br />

„Ako doma, ako doma,“ dodal žoviálne<br />

a jedným napriahnutím zahrnul do domova<br />

všetky náhrobky až k plotu.<br />

Mladý muž vyzeral neisto, ba zmätene.<br />

„Prepáčte, akosi sa tu nemôžem zorientovať…<br />

stále nechápem, kde som sa tu<br />

vzal… ako to, že som tu? A my sa poznáme?“<br />

„Akoby nie, priateľu, Vy ste mali pohreb<br />

v stredu, ak sa nemýlim? Však si<br />

zvyknete, až sa tu oboznámite. A navyše<br />

sme vlastne kolegovia – zaoberal<br />

som sa po celý svoj život až do smrti,<br />

rovnako ako vy, symptómami počutia<br />

hlasov a dosiahol som vo výskume, ehm,<br />

istú reputáciu. Čítal som Váš posledný<br />

odborný článok na vedecké sympózium<br />

v Stockholme – som ohromený ideou<br />

púšťať pacientom do slúchadiel hlučnú<br />

hudbu a sledovať, ako prestávajú počuť<br />

svoje vnútorné hlasy! Zaujímavý spôsob<br />

liečby…“<br />

Z prichádzajúceho ihneď spadla neistota<br />

a rozpaky. Pán radca Prokesch už<br />

dávno vypozoroval záujem a sebaistotu,<br />

s akou dokázali hovoriť o svojom zamestnaní<br />

jeho spočiatku zneistení pacienti.<br />

„Ako ste prišli, s prepáčením, k tomu<br />

článku, veď ešte nikde nebol publikovaný“,<br />

zapodozrieval mladý muž a rázne<br />

sa rozhodol vniesť do situácie trochu poriadku.<br />

„S dovolením – som docent Karol<br />

Karásek, vedúci katedry!“<br />

„Ako som k nemu prišiel?“ riešil situáciu<br />

pán Prokesch poporiadku, „díval som<br />

sa cez plece vašej kolegyni Součkovej, keď<br />

článok redigovala. Moje meno je dr. Wenzel<br />

Prokesch, c. k. súdny radca, naposledy<br />

univerzita Viedeň“.<br />

Docentovi Karolovi Karáskovi sa rozšírili<br />

oči. Zdalo sa, že mu začína svitať.<br />

„Wenzel Prokesch, zakladateľ viedenskej<br />

psychiatrie – to nemôžete byť Vy! Ten<br />

predsa už dávno… ale tá podoba… to<br />

oblečenie… už viem, kde som vás videl –<br />

na obraze v riaditeľovej pracovni! To – to<br />

nemôže byť pravda!“<br />

„Človek sa má stále čomu učiť,“ hovoril<br />

pokojne dr. Prokesch a prešiel rovno<br />

k veci, „povedzte mi, čo si Vy dnes myslíte<br />

o príčinách počutia hlasov?“<br />

„Myslíte sluchové halucinácie schizofrénneho<br />

charakteru,“ odkašľal si docent<br />

Karásek, „príčinou je zvýšená neuronálna<br />

aktivita temporoparientálneho<br />

kortexu, štatisticky signifikantne medikamentózne<br />

ošetriteľná thymostabilizérmi.<br />

Domnievame sa, že súvisí s nedostatkom<br />

lítia v organizme…“<br />

„Tak?“ zavrčal starý pán profesor, „keď<br />

som bol mladý, liečili sme pacientov elektrošokmi,<br />

ale príliš to nepomáhalo.“ Naraz<br />

vyzeral smutný a unavený. „Trvalo mi<br />

dosť dlho, než som si pripustil, čo som<br />

mohol vidieť hneď, keby som nebol taký<br />

nemúdry a… a slepý.“ Toto slovo stálo<br />

pána profesora dosť námahy. „Hľaďte,<br />

niečo Vám ukážem,“ chytil ho za predlaktie.<br />

Pri hrobe v susednom rade stála žena<br />

v šatke a upravovala kvetiny. Karol Karásek<br />

zbystril zrak: za chrbtom jej stál muž,<br />

ktorého meno bolo vyryté na náhrobku,<br />

NA ÚVOD…<br />

a syčal na ňu: „Poď za mnou, zjedz všetky<br />

lieky, čo máš doma, musíš to urobiť!“<br />

„Tu sa nebudeme zdržovať,“ povedal<br />

pán radca tónom, aký kedysi používal<br />

pri veľkej vizite, „to je vcelku jasný prípad,<br />

a táto pani má dosť síl, aby sa z toho<br />

dostala sama. Akonáhle sa vzchopí, prestane<br />

na ňu manžel mať vplyv. Aj by mala<br />

skončiť s chudnutím a prejsť na hutnejšiu<br />

stravu. Hlavne mäso.“<br />

„Počkajte“, ohromil sa docent Karásek,<br />

„či azda toto je skutočná príčina vnútorných<br />

hlasov? A kam sa ten človek podeje,<br />

keď sa jeho žena, ako hovoríte, vzchopí?“<br />

„Niektorých, snáď i väčšiny“, postupoval<br />

poporiadku pán radca. „Ona ho potom<br />

prestane počuť a prestane jej prekážať,<br />

bude pre ňu vzduch. A jeho to<br />

prestane baviť, pretože mu ide koniec-<br />

-koncov o ovládanie a balamutenie iného<br />

človeka. Buďto sa polepší, alebo…“ – pán<br />

radca si vzdychol a posmutnel, „bude obťažovať<br />

niekoho iného, kto sa dá. Tých<br />

zomretých, čo sa nemôžu odpútať od svojich<br />

väzieb a prehreškov, je veľa. Potĺkajú<br />

sa sem a tam a hľadajú svoje obete podobného<br />

typu. Workholici workholikov,<br />

alkoholici alkoholikov, ezoterici ezoterikov…“<br />

Docent Karásek vyzeral, ako keby<br />

práve prešiel zavretými sklenenými<br />

dverami a nechápavo načúval rinčaniu<br />

črepín. „Či sa všetci zomretí takto potĺkajú<br />

po pozemskej pláni a obťažujú ostatných?“<br />

„Ale vôbec nie!“ zdvihol zrak pán radca,<br />

„tí, čo si život odžili správne, pokračujú<br />

do vyššej triedy, pokračujú vo svojom<br />

vzdelávaní.“ Pán radca si prečistil cviker.<br />

„Tí vo vyšších triedach tiež veľmi stoja<br />

o to, aby mohli<br />

pomáhať, ibaže<br />

sa môžu ozvať len<br />

tam, kde nájdu<br />

čistú prosbu<br />

a čistú vôľu.<br />

A v tom je práve<br />

ten problém!“<br />

Artur Zatloukal<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


OBSAH<br />

TÉMA<br />

Fenomén „počutia hlasov“<br />

Je jasnočujnosť iba mozgová porucha – alebo napojenie<br />

na Onen svet?<br />

TÉMA<br />

Počujete hlasy? To nie je normálne.<br />

OSOBNOSŤ<br />

Emanuel Swedenborg<br />

ROZHOVOR<br />

Navigácia u zvierat<br />

Rozhovor so ženou, ktorá začala<br />

počuť hlasy, ktoré nikto iný<br />

nepočul. A napriek tomu zreteľne<br />

a jasne.<br />

12<br />

Swedenborgova osobnosť je<br />

žiarivým príkladom človeka<br />

úprimne pracujúceho na tom, čo<br />

je skutočným zmyslom ľudského<br />

bytia.<br />

5<br />

ŽIVOT<br />

Vytúžené dieťa 10<br />

TÉMA<br />

Problém nie je v komunikácii<br />

s jemnejšou realitou, ale so zlým<br />

zdrojom. 14<br />

17<br />

Ako sa zvieratá dokážu vďaka svojim<br />

schopnostiam bezchybne orientovať<br />

21<br />

ZÁHADY<br />

Materializácia. Trik, alebo skutočnosť? 24<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

Ako vznikajú fámy<br />

29<br />

FILM<br />

Náš domov 34<br />

ROZHOVOR<br />

Skutočné uzdravenie vyžaduje<br />

energetické zásahy! 36<br />

FOTOSERIÁL<br />

Jaskyňa obrích kryštálov<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

Hiročernofukušima<br />

ZDRAVIE<br />

V roku 2000 človek musel<br />

pozmeniť svoju predstavu o tom,<br />

čo je Zem schopná vytvoriť<br />

V onen osudný deň sa v tejto krajine<br />

zišli všetky možné katastrofy:<br />

zemetrasenie, tsunami, sopečný<br />

výbuch, studený front a ešte k tomu<br />

aj zamorenie rádioaktivitou.<br />

Starnutie nie je nič pre slabochov<br />

40<br />

42<br />

VEDA A TECHNIKA<br />

Hlas z druhej strany 46<br />

Zvykne sa hovoriť, že staroba nie je<br />

choroba. Tak prečo sa starobe brániť?<br />

Načo ukrývať stopy svojho života či<br />

ich chcieť prekabátiť? Každá vráska je<br />

tvrdo získaná skúsenosť.<br />

48<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Náboženské kulty a rituály<br />

Ako a prečo vznikali?<br />

51<br />

FÓRUM<br />

Chceme byť zdraví a šťastní,<br />

ale vieme ako na to? 54<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


TÉMA<br />

Fenomén<br />

„počutia hlasov“<br />

Je jasnočujnosť iba mozgová porucha – alebo napojenie na Onen svet?<br />

Corinna Hübener<br />

ZÁZRAČNÁ ZÁCHRANA<br />

S<br />

talo sa to za prvej svetovej vojny.<br />

Vojak, ktorý bol so svojimi<br />

kamarátmi za frontom v opustenej<br />

chatrči, začul pri raňajkách náhle<br />

hlas svojej zosnulej matky – nahlas<br />

a zreteľne vyslovila jeho meno. Požiadal<br />

dôstojníka o povolenie opustiť<br />

chatrč. Ten súhlasil, i keď to považoval<br />

za nezmysel: „Kto by mohol<br />

v tejto opustenej oblasti volať Vaše<br />

meno? Zdá sa, že trpíte mámením<br />

zmyslov, ale poďme, pôjdem<br />

s Vami von, aby ste sa mohli presvedčiť<br />

sám.“ Nasledujúce sekundy<br />

popisuje vojak takto: „Vo dverách<br />

som ešte videl, ako sa moji kamaráti<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


TÉMA<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

za nami bezstarostne pozerajú a jedia<br />

chlieb. Čo sa odohralo potom,<br />

na to nikdy nezabudnem. Stáli sme<br />

pred chatrčou. Nikde sme však nikoho<br />

nevideli. Vykročili sme, aby<br />

sme sa vonku trochu poobzerali.<br />

Vo chvíli, keď sme sa od chatrče<br />

trochu vzdialili, zasiahol ju granát.<br />

Na chvíľu som upadol do bezvedomia.<br />

Keď som sa prebral, nižší dôstojník<br />

ležal neďaleko odo mňa s pomliaždeným<br />

hrudníkom. Chatrč<br />

zmizla a na jej mieste ostala v zemi<br />

trhlina hlboká jeden meter. Čo zostalo<br />

z mojich kamarátov, to sa nedá<br />

ani popísať…“<br />

Tento skutočný príbeh o neviditeľnej<br />

záchrane (uverejnený v novinách<br />

Märkisches Volksblatt zo dňa<br />

16. marca 1916) nie je jediný, ktorý<br />

popisuje fenomén počutia hlasov.<br />

Existuje mnoho takýchto prípadov,<br />

ale len malá časť týchto ľudí<br />

o nich hovorí otvorene. A nie vždy<br />

sa dá vyvodiť záver, že duša zosnulého<br />

človeka chce niekoho ochrániť<br />

alebo viesť. Ľudia, ktorí počujú<br />

hlasy, trpia tým, že ich dlhé hodiny<br />

rušia banálnymi táraninami alebo<br />

zvukmi, ktoré počujú len oni sami,<br />

čo ich môže dohnať až k šialenstvu.<br />

Obzvlášť zlé je, keď hlasy opakujú<br />

stále rovnaké rozkazy a postihnutú<br />

osobu vyzývajú k spáchaniu<br />

násilného činu. Ľudia, ktorí počujú<br />

hlasy, často nie sú schopní viesť<br />

normálny život. Prichádzajú<br />

o prácu, strácajú životných<br />

partnerov a často i majetok,<br />

vlastný byt. Ja sama poznám<br />

prípad ženy, ktorá strávila pätnásť<br />

rokov na uzavretom oddelení<br />

psychiatrickej liečebne,<br />

pretože ju neustále obťažovali<br />

takéto hlasy.<br />

NEEXISTUJÚCE<br />

PRELUDY, ALEBO<br />

NIEČO VIAC?<br />

čo pri tomto jave vlastne<br />

O ide? Veda ešte nenašla<br />

žiadne vysvetlenie: „Ako<br />

presne vnútorný hlas vzniká,<br />

nevedia ani vedci zaoberajúci<br />

sa činnosťou mozgu“, hovorí<br />

Prof. Dr. Michaela Ameringová<br />

z viedenskej univerzitnej<br />

psychiatrickej kliniky. Vedci<br />

sú presvedčení o tom, že tieto<br />

a im podobné vnemy vznikajú<br />

v mozgu a sú označené ako<br />

„halucinácie“. Prof. Dr. Ameringová<br />

vraví: „Postihnutí by<br />

mali vedieť, že pri počutí hlasov<br />

nejde o nič dramatického,<br />

a predovšetkým, že tento stav<br />

je možné zvládnuť.“ Kto počuje<br />

hlasy a má vidiny, príde<br />

skôr či neskôr do styku s psychiatriou,<br />

pretože cirkevnému<br />

exorcizmu, ktorý sa pri týchto


TÉMA<br />

javoch v minulosti hojne praktizoval,<br />

sa už mnoho ľudí nepodrobuje.<br />

V psychiatrii sa postihnutým väčšinou<br />

podávajú neuroleptiká. Tieto<br />

farmaká potláčajú alebo zmierňujú<br />

intenzitu takýchto zrakových i sluchových<br />

vnemov tým, že v nervovom<br />

systéme obmedzia prenos<br />

vzruchov dopamínom. Podľa názoru<br />

väčšiny odborníkov vznikajú<br />

zmienené poruchy priamo<br />

v mozgu pacientov, a preto by malo<br />

byť možné odstrániť ich chemickou<br />

cestou. Je to však naozaj tak? Ide<br />

skutočne len o biochemické, geneticky<br />

podmienené pochody, ktoré<br />

sú väčšinou vyvolané neobyčajnou<br />

záťažou, užívaním drog alebo<br />

okultnými zábavkami, vďaka ktorým<br />

môžu takéto vnemy vzniknúť<br />

bez pričinenia fyzických zmyslových<br />

orgánov? Medicína dbá na to,<br />

aby poskytla „prirodzené“, čiže materialistické<br />

vysvetlenie všetkých<br />

javov, pretože vplyvy z onoho sveta<br />

sú pre materialistické ponímanie<br />

neprijateľné. Na druhej strane však<br />

zaznamenáva cirkev prílev zúfalých<br />

ľudí, ktorým psychiatrický prístup<br />

problém nevyriešil. Naďalej<br />

sa teda občas praktizuje rituálne<br />

„vyháňanie diabla“, i keď mimo<br />

dohľadu širokej verejnosti. Veľkú<br />

priepasť medzi vedou a náboženstvom<br />

dosvedčuje príklad Margaret<br />

M., s ktorým sa zverila jednej<br />

novinárke: „Môj problém nemá<br />

nič spoločné s vnútorným hlasom<br />

z pohľadu psychiatrie. Potrebovala<br />

by som skôr znalca teológie“.<br />

Margaret M. neustále prenasledovali<br />

hlasy, ktoré jej rozkazovali:<br />

„Zabi nejakého katolíka!“ napokon<br />

ubila v roku 1995 v jednom z kostolov<br />

v Hamburgu úplne neznámu<br />

dôchodkyňu, sediacu pred ňou.<br />

Tento prípad popísali Irena Stratenwerthová<br />

a Thomas Bock vo svojej<br />

knihe Stimmenhören – Botschaften<br />

aus der inneren Welt, Kabel Verlag,<br />

1998 (Počutie hlasov – posolstvo<br />

z vnútorného sveta, nakladateľstvo<br />

Kabel, 1998).<br />

H<br />

NEDOSTATOK<br />

POROZUMENIA PRE<br />

MIMOZMYSLOVÉ<br />

VNÍMANIE<br />

ildegarda z Bingenu (1098–<br />

1179) ako i Jakob Lorber<br />

(1800–1864) svoje prijaté posolstvá<br />

zaznamenávali písomne. Vytvorili<br />

azda títo výnimoční ľudia svoje<br />

diela len vďaka bohatej fantázii,<br />

alebo snáď vznikli vďaka chybne<br />

prebiehajúcim procesom látkovej<br />

výmeny v mozgu? Takéto vysvetlenie<br />

by bolo malicherné.<br />

Veda sa dnes opiera o materialistický<br />

výklad sveta. Pôvod všetkého<br />

vidí v hmote a preto ťažko pripustí<br />

niečo, čo tieto hranice presahuje<br />

– napriek tomu, že fenomény ako<br />

je počutie hlasov, skúsenosti s vnímaním<br />

blížiacej sa smrti, rozprávanie<br />

„cudzím jazykom“ – xenoglosia,<br />

a mnoho iných mimozmyslových<br />

skúseností sa dnešným oficiálnym<br />

vedeckým poznaním predsa<br />

nemôžu vysvetliť. Dipl. Ing. Rolf<br />

Linnemann, ktorý sa už dlhú dobu<br />

zaoberá psychovedeckou problematikou,<br />

cituje jedného jasnočujného<br />

takto: „Na vytvorenie celkového<br />

pohľadu na človeka prispeli svojím<br />

dielom i úplne mylné názory<br />

vedeckých kruhov. Omyl spočíva<br />

v názore, že pôvodcom duševných<br />

činností, ako je schopnosť úsudku,<br />

vôle, empatie ale i počutia a videnia<br />

je fyzické telo – teda že sú produktom<br />

fyzického tela. Moje zážitky,<br />

obzvlášť jasnočujnosť ma<br />

však presvedčili, že tu ide o omyl,<br />

proti ktorému je potrebné bojovať<br />

s maximálnym úsilím. I ten najlepší<br />

vedec by sa musel zahanbene chytiť<br />

za hlavu, keby mohol prežiť čo<br />

i len päť minút mimozmyslového<br />

kontaktu, tak ako som ho prežíval<br />

ja, nemajúc možnosť ho vlastnými<br />

silami ovplyvniť. Veda a technika<br />

nás v tomto ohľade neposunula<br />

dopredu. Naopak, vyššie poznatky<br />

z iného sveta odstrčila do úzadia.“<br />

Vnútorný hlas, či jasnočujnosť,<br />

môžu byť však i pozitívne. Preto<br />

sa nemusíme brániť pomoci prostredníctvom<br />

vnútorného hlasu,<br />

pokiaľ prichádza prirodzene, bez<br />

snahy o jeho umelé vyvolanie. Potláčanie<br />

vnímania neviditeľných<br />

hlasov prostredníctvom chemických<br />

liekov je však problematické<br />

riešenie – o to viac, ak sa pri ich dlhodobom<br />

užívaní objavia závažné<br />

vedľajšie účinky.<br />

Vychádzajme z toho, že sme<br />

vo svojej najvnútornejšej podstate<br />

duchovnými bytosťami. To znamená,<br />

že naše jadro nie je materiálne,<br />

iba sa v rámci svojho vývoja<br />

práve nachádza v materiálnom<br />

– hrubohmotnom tele. Do tohto<br />

hrubohmotného tela sme iba prechodne<br />

inkarnovaní. Potom nič<br />

neodporuje tomu, že by sme mali<br />

mať možnosť nadviazať kontakt<br />

s ľuďmi, ktorí v súčasnej dobe inkarnovaní<br />

nie sú, čiže práve nežijú<br />

v hmotnom svete. V prípade hlasov<br />

teda môže ísť o to, že ľudia počujú<br />

hlasy zosnulých ľudí, ktorí sú s dotyčnými<br />

nejakým spôsobom spojení.<br />

V inom prípade však môže ísť<br />

o duše s nekalými úmyslami, ktoré<br />

sú schopné – eventuálne cez nejakú<br />

myšlienkovú fixáciu postihnutého<br />

– preniknúť do jeho bdelého stavu<br />

vedomia.<br />

Existujú však i prípady „jasnočujných“,<br />

ktorí sú schopní vnímať hlasy<br />

iných, v súčasnosti ešte na Zemi žijúcich<br />

ľudí, alebo môžu na okamih<br />

spoločne s nimi prežívať nejaký ich<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


TÉMA<br />

dramatický zážitok, ktorý sa deje<br />

niekde inde. Tak napríklad Angličanka<br />

Peg v roku 1996 po masakre<br />

v škole v škótskom Dunblane, ktorý<br />

mal na svedomí jeden šialenec, počula<br />

plač a nárek umierajúcich<br />

detí. Svojou spoluúčasťou na tomto<br />

utrpení sa sama dostala do nebezpečia.<br />

V knihe „Stimmenhören“ (Počutie<br />

hlasov) popisovala: „Chcela<br />

som sa dostať k nim do ich sveta,<br />

aby som tam mohla byť pre nich<br />

a pomáhať im. A ako jedinú možnosť<br />

som videla siahnuť si na svoj<br />

vlastný život.“ Len okamžitý rozhovor<br />

s jej terapeutom ju dokázal upokojiť<br />

a pomohol situáciu zvládnuť.<br />

V posledných desaťročiach mal<br />

pre jasnočujnosť pochopenie iba<br />

málokto. Len prednedávnom<br />

sa tento jav začal postupne brať<br />

DUCHOVIA A HLASY<br />

Mnoho obyvateľov sveta by mohlo potvrdiť, že v priebehu svojho života niekedy počuli vnútorný hlas. Môžu to byť hlasy<br />

varujúce či odporúčajúce, ale takisto obťažujúce a navádzajúce na rôzne činy alebo i zločiny. Tieto obťažujúce prejavy<br />

komplikujú postihnutým ľuďom život do tej miery, že ich môžu doviesť až k samovražde, pretože pred nimi v podstate<br />

niet úniku. Ľudia so syndrómom počutia hlasov končia často v psychiatrických liečebniach, kde sa pacientom podávajú<br />

psychofarmaká. Táto liečba však len tlmí príznaky – nepostihuje samotné jadro problému, nerieši ho, a naviac má nežiadúce<br />

vedľajšie účinky. Takisto liečba spánkom je málo účinná.<br />

Ak pacient trpí halucináciami alebo blúznením, najprv je potrebné zistiť, či nie sú zapríčinené úrazom hlavy, ktorý by<br />

mohol vyvolávať poruchy vedomia. Je nutné vylúčiť aj možnú otravu jedom, predovšetkým požitie halucinogénnych drog.<br />

V prípade fenoménu hlasov však nejde o nervovú chorobu. K pacientovi môže byť pripútaný duch zomretého človeka,<br />

ktorý môže nielen navádzať na činy, ale i vyhrážať sa. Duch sa môže na určitého človeka naviazať napríklad vtedy, keď<br />

dotyčný vytvára negatívne útvary, zvlášť v nemocniciach, kde trpia pacienti veľkými bolesťami. Príčiny pripútania duší<br />

môžu byť aj psychické – starosti, ktoré človeku víria hlavou pri zaspávaní: smútok, zúfalstvo, strach, atď. Niektoré osoby<br />

majú schopnosť takéhoto ducha vnímať alebo aj vidieť. Duch sa môže prezradiť tým, že postihnutú osobu nesprevádza<br />

do vysvätených miest. Takéhoto ducha je potrebné vhodným spôsobom odvolať. Kedysi sa používala metóda exorcizmu<br />

(vyháňanie ducha psychickým nátlakom na hmotné telo). Hoci sa ňou cirkvi v stredoveku skompromitovali, dodnes tieto<br />

metódy uznávajú, i keď v nenásilnej forme.<br />

Ak nie je príčinou počutia hlasov pripútaný duch (v biblii sa takéto osoby označujú ako posadnuté), ide o vysielanie<br />

zvukov z mozgu. Sú hlboko vryté do pamäte dramatickým zážitkom v mladosti, častejšie však intenzívnym prežitím<br />

v niektorom z minulých životov. Takúto udalosť si človek nesie do súčasného života ako silný citový zážitok. Príčina môže<br />

byť pasívna, keď ide o násilie páchané na ňom, alebo aktívna, keď sa človek dlhodobo oddával škodlivým sklonom, ako<br />

je požívanie drog, hazardné hry, nemorálne konanie, ubližovanie na zdraví alebo aj snaha pripraviť niekoho o život.<br />

Ak tieto činnosti trvajú dlhší čas, nahromadí sa z myšlienok mnoho negatívnych útvarov, ktoré sa nakoniec premenia<br />

na fantómov (ak sú problémy len osobné), alebo na démonov (ak škodí osoba aj iným).<br />

Či ide o pôsobenie ducha alebo vysielanie z mozgu, pomôže nám určiť hypofýza. Tá oznámi únik duchovnej alebo<br />

astrálnej sily z tela, spôsobený cudzím duchom. Pri pasívnom vysielaní z mozgu k úniku síl nedochádza.<br />

Pri odstraňovaní fenoménu hlasov je nutné postupovať podľa vyvolávajúcej príčiny:<br />

Pripútaného ducha môžu z pozemskej úrovne odvolať len anjeli. Ľudské bytosti túto schopnosť až na malé výnimky<br />

nemajú. Občas sa síce niektorým ľuďom podarí pripútaného ducha odvolať, je to však len čiastočné riešenie; takýto<br />

duch sa totiž po odpútaní v čo najkratšom čase pripojí k inej osobe. Je preto nutné ducha odviesť do výchovného strediska<br />

(očistca).<br />

Fóbie alebo démoni, ktoré môžu byť príčinou neodôvodnených strachov i hlasov, je nutné z pamäte odstrániť. Našej<br />

zvláštnej prosbe môžu v týchto prípadoch vyhovieť bytostní v spolupráci s našimi duchovnými vodcami.<br />

Rudolf Evanžin<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


TÉMA<br />

vážnejšie a namiesto obvyklých<br />

medikamentov sa ako alternatíva<br />

môže aplikovať napríklad socioterapia.<br />

Počutie hlasov sa inak kategorizoval<br />

ako „psychotický“, „paranoidný“,<br />

„schizofrénny“ stav<br />

a končieval pobytom na psychiatrickom<br />

oddelení.<br />

Naproti tomu v starších prírodných<br />

kultúrach sa tento paranormálny<br />

jav „počutia hlasov“ považoval<br />

za prednosť. Pripomeňme<br />

si len orákulum v Delfách, Pýtie,<br />

ktoré stáli v spojení so svetom duchov<br />

a ako médiám im bolo umožnené<br />

prijímať dôležité zjavenia.<br />

Vnímavosť niektorých jednotlivcov<br />

tak vytvárala základy tradícií,<br />

ktoré sa zachovávali po stáročia<br />

až dodnes, pretože je v nich ukrytá<br />

pravda. Táto vnímavosť bola v ojedinelých<br />

prípadoch vystupňovaná<br />

do tej miery, že niektorí jednotlivci<br />

mohli nadviazať kontakt s bytosťami,<br />

ktoré dnes nazývame starovekými<br />

bohmi.<br />

J<br />

NEROZLUČNÉ<br />

SPOJENIE TOHTO<br />

A ONOHO SVETA<br />

asnočujní ľudia, ktorým hlasy<br />

našepkávajú banality alebo<br />

sa pokúšajú ovplyvniť ich život,<br />

nie sú vysoké médiá alebo „čisté<br />

nádoby“, schopné prijímať zjavenia.<br />

Vačšinou sú to citlivé osoby, ktoré<br />

prežili niečo ťažké, trpia strachom<br />

a traumami, alebo sú to ľudia, ktorí<br />

sa zo zvedavosti, alebo v túžbe<br />

po uplatnení, oddali okultným<br />

praktikám, ako je veštenie pomocou<br />

kyvadla, vyvolávanie duchov,<br />

„channeling“, alebo otváraniu čakier<br />

(jemnohmotných „energetických<br />

brán“ v aure ľudského tela).<br />

Kto týmto spôsobom hľadá kontakt<br />

s oným svetom, ten by sa nemal<br />

čudovať, pokiaľ náhle začuje hlasy,<br />

ktoré ho budú miasť alebo ho privedú<br />

do ťažkostí. To, čo sa dozvie,<br />

nie je „časť jeho vlastnej osobnosti“,<br />

ako sa domnieva veda so svojím<br />

materialisticky obmedzeným pohľadom<br />

na svet, ale sú to skutočné<br />

vplyvy z onoho sveta. Môže ísť<br />

o zosnulých, ktorí sa kŕčovite pokúšajú<br />

nadviazať kontakt s ľuďmi<br />

žijúcimi na zemi, alebo sa ich chcú<br />

zmocniť, aby mohli využívať ich<br />

mozog – čo je označované pojmom<br />

„posadnutosť“. Počutie hlasov môže<br />

byť jej začiatkom.<br />

Známym príkladom osobnosti,<br />

ktorá trpela zrakovými a sluchovými<br />

preludmi je John Nash, matematik<br />

a laureát Nobelovej ceny<br />

za ekonómiu, ktorému lekári diagnostikovali<br />

paranoidnú schizofréniu.<br />

Jeho vidiny neprestali, no<br />

časom sa s nimi naučil žiť. Jeho životný<br />

príbeh je vykreslený v známom<br />

americkom filme „Čistá duša“<br />

(Beautiful mind).<br />

Pre takto postihnutého je spočiatku<br />

dôležité túto skutočnosť akceptovať<br />

a potom prekonať strach,<br />

že ho ľudia nebudú brať vážne,<br />

pokiaľ sa s tým niekomu zverí.<br />

Ak sa človek ustrašene stiahne<br />

do ústrania, dáva silám z onoho<br />

sveta väčšiu šancu. Psychické poruchy<br />

– či už depresie, mánie alebo<br />

práve spomínané počutie hlasov<br />

– súvisia často s lenivosťou ducha,<br />

so slabosťou vlastného ja. Treba<br />

zdôrazniť, že slabosť ducha nesúvisí<br />

s rozumovou inteligenciou<br />

a úrovňou vzdelania. Je potrebné,<br />

aby človek ako osobnosť vnútorne<br />

zosilnel a získal tak odolnosť voči<br />

týmto silám. Komplexy menejcennosti,<br />

úzkostné, nezrelé a nezodpovedné<br />

správanie, život bez cieľa<br />

a zmyslu, aj podliehanie vonkajším<br />

vplyvom môžu byť živnou pôdou<br />

pre cudzie vplyvy aj z onoho sveta.<br />

Je dôležité, aby sme fenomén<br />

„počutia hlasov“ posudzovali komplexne<br />

– spolu s celou osobnosťou<br />

človeka, jeho povahou, sklonmi.<br />

Aby sme brali do úvahy prostredie<br />

v ktorom žije, i jeho vnútorný život,<br />

lebo medzi týmto a oným svetom<br />

neexistuje skutočná hranica. I keď<br />

si to neuvedomujeme, sme všetci<br />

obklopení aj tým neviditeľným svetom.<br />

Ani myšlienky sa nerodia len<br />

v našej hlave, ale môžu podliehať<br />

aj cudzím vplyvom (čoho si väčšinou<br />

nie sme vedomí). Len v čistom<br />

vnímaní, ktoré vychádza z hĺbky<br />

ducha, je človek sám sebou.<br />

Čo teda môžeme urobiť, aby jasnočujnosť<br />

vo svojej obťažujúcej podobe<br />

napáchala čo najmenej škôd?<br />

Predovšetkým vyhýbať sa okultným<br />

praktikám, užívaniu drog, ktoré navodzujú<br />

zmenený stav vedomia. Pokiaľ<br />

sa už nežiadúce vplyvy objavili,<br />

dôležité je vyhľadať pomoc odborníka,<br />

ktorý sa v danej problematike<br />

vyzná a nevníma ju jednostranne.<br />

Takých je, žiaľ, v dnešnej dobe stále<br />

ešte málo a je preto riziko, že človek<br />

natrafí na ezoterického šarlatána.<br />

Najväčšou ochranou však je<br />

rozvinutie vlastnej vôle, usilujúcej<br />

sa o ušľachtilé, vysoké ciele. Takáto<br />

vôľa, posilnená úprimnými modlitbami<br />

je najlepšou ochranou pred<br />

temnými záhrobnými vplyvmi.<br />

Energetická ochrana človeka potom<br />

zosilnie natoľko, že nežiadúce<br />

sily stratia možnosť naňho pôsobiť.<br />

Záleží vždy na človeku samom, či<br />

sa mu to podarí, alebo nie. On je<br />

totiž pánom svojho osudu.<br />

Corinna Hübener<br />

hubener@svetgralu.sk<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


ŽIVOT<br />

Vytúžené dieťa<br />

… a pochybnosti budúcej matky, ktorá má už po štyridsiatke<br />

N<br />

Cornelie Paukert<br />

aše dcéry boli práve – ako<br />

sa zvykne hovoriť – „z najhoršieho<br />

vonku“, môj manžel sa už<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

tešil na vnúčatá, keď som ho jedného<br />

dňa prekvapila veľkým želaním.<br />

Cítila som, že k nám chce<br />

ešte niekto prísť a už som sa tešila<br />

na možný prírastok. Manžela však<br />

moja túžba mať bábätko zaskočila.<br />

Veď mladosť sme už mali za sebou...<br />

Ale čo je platné rozumné<br />

uvažovanie, keď hlas srdca je taký<br />

silný. A tak som ako 41-ročná opäť<br />

otehotnela.<br />

Moje veľké dievčatá boli od radosti<br />

celé bez seba a nadšene pozorovali<br />

rast môjho bruška. Od samého<br />

začiatku bol ten malý ľudský<br />

duch u nás vítaný a milovaný.


ŽIVOT<br />

V našom širšom okolí to tak žiaľ<br />

väčšinou nebolo. Tehotná žena nad<br />

40 rokov totiž patrí do skupiny rizikových<br />

rodičiek. Podľa štatistiky<br />

sa s pribúdajúcim vekom matky<br />

zvyšuje možnosť porodiť choré<br />

alebo postihnuté dieťa. S týmito<br />

informáciami a pochybnosťami<br />

som sa vtedy stretávala všade<br />

okolo seba.<br />

Samozrejme, aj ja som o tom<br />

uvažovala. V hlave sa mi rojili tisíce<br />

myšlienok. Čo by to pre našu<br />

rodinu znamenalo, keby sa nám<br />

narodilo postihnuté dieťa? Ako by<br />

som sa rozhodla, keby mi moja lekárka<br />

na základe takejto diagnózy<br />

radila prerušenie tehotenstva?<br />

O tejto možnosti už so mnou hovorila.<br />

Vedela som preto, že sa musím<br />

rozhodnúť vopred.<br />

Každá matka si želá porodiť<br />

krásne a zdravé dieťatko. Strašia<br />

ju myšlienky na postihnuté dieťa,<br />

na každodenné problémy či starosti<br />

s tým spojené. No najviac<br />

som sa obávala toho, ako by sa takémuto<br />

dieťaťu – a aj nám – darilo<br />

v spolužití s okolím. Veľmi dobre<br />

som si pamätala deprimujúce zážitky<br />

zo svojho detstva, keď v našom<br />

susedstve bývalo postihnuté<br />

dievčatko. Malo Downov syndróm.<br />

Vídavala som ho vždy len za ruku<br />

s mamičkou, ako náhlivo kráčali<br />

ulicou. Pôsobilo veľmi nezvyčajne<br />

a my deti sme sa jej vyhýbali. Neskôr<br />

som pochopila, že našu neistotu<br />

a obavy vyvolávalo správanie<br />

sa dospelých, ktorých príklad<br />

sme nasledovali. Oni si nedokázali<br />

so svojím súcitom poradiť, preto<br />

sa radšej placho vyhýbali akémukoľvek<br />

kontaktu. Postihnutie tohto<br />

dievčaťa nemohlo byť dôvodom<br />

mojej stiesnenosti. Vyzerala síce<br />

inak než my, no iná bola aj moja<br />

najlepšia priateľka. Bola to dcéra<br />

z veľmi známej rodiny a vyzerala<br />

naozaj nepekne. Po tvári sa jej<br />

tiahol veľký „oheň“ (névus flammeus,<br />

malformácia ciev – pozn.<br />

red.) a menil aj jej mimiku. No ju<br />

som mala rada. Nemala som z nej<br />

strach, len mi jej bolo niekedy<br />

ľúto. Hlavne keď sme boli mimo<br />

nášho dôverného okolia a ona musela<br />

znášať pohľady cudzích ľudí.<br />

Za žiadnych okolností by som ju<br />

nechcela stratiť a jej rodičia istotne<br />

tiež nie.<br />

Keď som bola staršia, tiež som<br />

stretla jednu paniu s Downovým<br />

syndrómom. Ani ona vo mne nevyvolala<br />

pocit stiesnenosti, bola<br />

totiž veľmi srdečná. Od jej rodiny<br />

som sa dozvedela, že život<br />

s takto postihnutým človekom prináša<br />

menšie i väčšie starosti, no<br />

i mnoho radosti a lásky. Problémy<br />

mali, ak vôbec, len pri kontakte<br />

s cudzími ľuďmi.<br />

Je veľmi smutné, že postihnutí<br />

ľudia aj v súčasnosti často trpia<br />

necitlivým zaobchádzaním okolia.<br />

Pritom práve oni potrebujú veľa<br />

sily na to, aby si so svojím postihnutím<br />

poradili, preto by sme im<br />

mali skôr pomáhať.<br />

Počas týchto úvah som si ujasnila,<br />

že by som postihnuté dieťa<br />

určite neodmietla. Okrem toho<br />

pevne verím, že každý človek má<br />

svoj osud. A verím, že pokiaľ svoj<br />

osud prijme, dostane pomoc a silu<br />

poradiť si aj s problémami. Naše<br />

dieťa, ktorého srdiečko klopkalo<br />

v mojom tele, príde na svet tak, ako<br />

je pre nás všetkých určené. Takto<br />

som to povedala aj svojej lekárke.<br />

Tá mala našťastie pre môj postoj<br />

porozumenie. Nenútila ma teda<br />

ani do vyšetrení, ktorými sa zisťuje<br />

prípadné postihnutie plodu.<br />

Vtedy som si uvedomila, koľko<br />

žien je v podobnej situácii. Zúfalo<br />

hľadajú odpoveď na svoje pochybnosti.<br />

Aj keď možno samé<br />

majú dosť odvahy vziať na seba<br />

všetky ťažkosti a starosti, ak by<br />

sa rozhodli porodiť postihnuté<br />

dieťa, často musia čeliť predsudkom.<br />

Okolie pre ich rozhodnutie<br />

nemá dostatok porozumenia. Veď<br />

dnes sa dá takýto problém predsa<br />

poľahky „vyriešiť“. Koľko duší asi<br />

stojí smutne na onom svete, pretože<br />

im bola vzatá možnosť vyvíjať<br />

sa ďalej na tejto zemi?<br />

Už dlho pred svojím otehotnením<br />

som radostne pociťovala<br />

blízkosť svojho dieťaťa. Bolo to<br />

ako láskyplný pozdrav z iného<br />

sveta, tušenie osudového stretnutia.<br />

A uprostred tehotenstva, keď<br />

sa dieťa začalo intenzívne hýbať,<br />

cítila som, že náš hosť je tu.<br />

Dnes si už nikto z nás nedokáže<br />

predstaviť, že by tu tá malá živá<br />

ratolesť nebola. Sme veľmi šťastní<br />

a vďační, že sa naše dievčatko narodilo<br />

zdravé. No jedno viem isto:<br />

aj v kritickej situácii by sme sa pre<br />

ňu rozhodli srdcom, nie rozumom.<br />

Lebo ak by sme sa jej vzdali, vzali<br />

by sme možnosť učiť sa nielen jej,<br />

ale aj sebe. Myslím si totiž, že je<br />

veľkým darom spoločný život v rodine,<br />

kde máme možnosť odstrániť<br />

naše chyby, slabosti a prekážky,<br />

čo nám bránia stať sa duchovne<br />

zrelými ľuďmi. Uprostred láskyplného<br />

a vzrastajúceho vzájomného<br />

porozumenia sa oveľa lepšie<br />

znáša i nutné smutné prežívanie,<br />

ktoré tiež patrí k nášmu osudu. –<br />

Často je prospešnejšie, než mnohé<br />

dobre mienené slová.<br />

Cornelia Paukert<br />

paukert@svetgralu.sk<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


TÉMA<br />

Počujete<br />

?<br />

To nie je normálne.<br />

Všetko sa to začalo obrovským citovým vypätím. Narušením partnerského vzťahu k osobe,<br />

ktorú dlhé roky považovala za najdôležitejšiu vo svojom živote… Alebo to bolo inak?<br />

V každom prípade to zašlo až tak ďaleko, že začala počuť hlasy, ktoré nikto iný nepočul.<br />

A napriek tomu zreteľne a jasne. Lekárska diagnóza by možno znela schizofrénia, sluchové<br />

halucinácie, alebo iné nevyliečiteľné ochorenie, a odsúdila by ju na trvalé užívanie<br />

liekov. Dnes už je všetko zase „ako má byť“. Choroba, z ktorej jej pomohol liek nazývaný<br />

„silná vôľa“ alebo „silné chcenie uzdraviť sa“, ju napokon posilnila.<br />

SG: Čo ste si mysleli, keď ste prvýkrát<br />

začuli ten hlas?<br />

Myslela som si, že počujem svoju<br />

dušu, akoby zosilnený vnútorný hlas,<br />

myslela som si, že som to ja, kto hovorí.<br />

Ale bolo to zvláštne, neobvyklé,<br />

a hlavne som ten hlas počula tak jasne<br />

a zreteľne, až som sa divila, že to nepočujú<br />

i ostatní okolo mňa.<br />

SG: Povedali ste im o tom? Pýtali<br />

ste sa, či tiež niečo nepočuli?<br />

Nie, nepýtala, pretože tie informácie<br />

boli dosť dôverné a boli určené mne.<br />

SG: Čo Vám ten hlas hovoril?<br />

Spočiatku ma viedol k samým dobrým<br />

veciam, ako napríklad k láske<br />

k blížnym a k duševnému vzostupu.<br />

Takže som si myslela, že to, čo sa deje,<br />

je dobré. Bolo zvláštne, že som mala<br />

doma knižku o rôznych duševných<br />

cvikoch. Čítala som ju až neskôr<br />

a veľmi ma prekvapilo, že tam boli<br />

cvičenia, ktoré som robila úplne nevedome<br />

práve v tom čase, keď som začala<br />

počuť hlas. Dočítala som sa tam,<br />

že stav vedomia, v ktorom som sa nachádzala<br />

vtedy ja, nadobudnú ľudia<br />

až po dlhodobom cvičení. Bolo tam<br />

opísané, ako správne dýchať, čistiť<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

auru a podobne. V období, keď som<br />

takto cvičila, sa diali zvláštne veci.<br />

Pri modlitbe som sa fyzicky doslova<br />

roztočila pod vplyvom silnej energie,<br />

ktorú som pri tom pociťovala. V noci<br />

som sa pravidelne budila a pri okne<br />

som cvičila práve tie dychové cvičenia,<br />

čistila som si auru a pociťovala som<br />

silné vibrácie. Najsilnejšie zážitky som<br />

mala pri splne. Zároveň som vedela,<br />

že môžem hlasu dôverovať, pretože<br />

ma nikdy pri cvičení nikto nevidel, ani<br />

nevyrušil – napriek tomu, že nás žilo<br />

v domácnosti niekoľko ľudí. Všetko to<br />

na mňa pôsobilo veľmi krásne. Začala<br />

som sa aj stravovať omnoho ľahšou<br />

stravou. A podotýkam, nič z toho som<br />

nerobila zámerne s nejakým konkrétnym<br />

účelom, všetko to prišlo samo.<br />

Keď som si šla v noci ľahnúť, pociťovala<br />

som blaženosť, akoby som bola<br />

v mori lásky. Vnímala som určité mimoriadne<br />

schopnosti, napríklad mi<br />

ruky samovoľne vykonávali masáž,<br />

ktorú som sa nikde neučila. Zvláštna<br />

bola aj jazda na bicykli – nemala som<br />

nad ním kontrolu, akoby ma nenechal<br />

ísť tam, kam som chcela.<br />

SG: Napriek tomu ste si mysleli,<br />

že Vás ten hlas vedie správnym<br />

smerom? Verili ste mu?<br />

Áno. Dokonca som sa radila s jedným<br />

liečiteľom, ktorý ma utvrdil<br />

v tom, že sa nemám báť, vraj ku mne<br />

nič zlé prísť nemôže. Vtedy som mu<br />

dôverovala.<br />

SG: Ako dlho to trvalo?<br />

Nepamätám sa presne. Možno rok,<br />

možno pol roka. Rodina to však najviac<br />

pociťovala jeden alebo dva mesiace.<br />

SG: Kedy ste zistili, že to nie je Váš<br />

hlas, ale cudzí?<br />

Jedného dňa ma hlas naviedol<br />

na to, aby som odišla z domu. Bosá<br />

som sa vydala cez pole, po kamenistej<br />

a tŕnistej ceste, takže som mala nohy<br />

do krvi rozdrásané. Navádzal ma aj<br />

na to, aby som pila vodu z kaluže, vyhodila<br />

občiansky preukaz i okuliare.<br />

Domov ma priviezla sanitka. A naši<br />

priatelia potom povedali – toto nie<br />

je dobré. To by mohol byť vplyv cudzieho<br />

ducha. V tej chvíli som pochopila,<br />

že majú pravdu.<br />

SG: Čo sa Vám ešte napríklad<br />

dialo?<br />

Rozpamätala som sa na svoje minulé<br />

životy. A nielen svoje, ale i na životy<br />

mojich najbližších. Mala som v tom<br />

čase mnoho silných zážitkov i otrasov.<br />

O niektorých veciach ani nechcem hovoriť.<br />

Spomínam si, ako som bola veľmi<br />

smädná, no nesmela som sa celý deň<br />

napiť. Odvtedy si veľmi vážim vodu.<br />

Stalo sa aj, že som chcela niečo povedať,


TÉMA<br />

ale nevyšiel zo mňa ani hlások. Alebo<br />

som hovorila cudzím hlasom.<br />

SG: A začali ste s tým bojovať, keď<br />

ste už pochopili, že Vám to škodí?<br />

Áno. Začala som si to viac a viac<br />

uvedomovať. Úteky z domu sa opakovali,<br />

stále som mala bežať „za Svetlom“.<br />

Jeden hlas mi hovoril, aby som utiekla<br />

oknom, čo by bola asi moja smrť, ale<br />

druhý hlas ma navádzal, aby som šla<br />

cez dvere. A keď som tak bežala, zrazu<br />

som si uvedomila, že sa niečo opakuje.<br />

Niečo, čo nie je správne. Zastavila som<br />

sa a vrátila sa domov.<br />

SG: Čo myslíte, prečo Vás hlas navádzal<br />

na útek?<br />

Možno kvôli mojej povahe. Mala<br />

som vo zvyku unikať pred problémami.<br />

A možno práve v tomto stave<br />

sa všetky moje vlastnosti – dobré i zlé<br />

– značne zosilnili.<br />

SG: Ako si teda dnes vysvetľujete<br />

všetko to, čo sa Vám dialo?<br />

Myslím si, že spočiatku to bolo<br />

všetko správne. Začali sa u mňa prejavovať<br />

schopnosti, ktoré som nikde<br />

neštudovala, ani som si ich nepriniesla<br />

z nejakých ezoterických kurzov. Myslím,<br />

že to bolo niečo veľmi prirodzené.<br />

Ale čo sa stalo neskôr? Kde sa stala<br />

chyba? Vidím to tak, že som asi nebola<br />

dosť silná a že to zneužili duše<br />

nízko zmýšľajúcich zosnulých ľudí.<br />

Verím tomu, že takéto duše striehnu<br />

na každú príležitosť, aby sa mohli prejaviť.<br />

A môžu na to využiť práve telo<br />

človeka, ktorý nie je sám dosť „duchom<br />

prítomný“. Toto sa stalo mne.<br />

SG: Vyhľadali ste v tomto stave aj<br />

lekársku pomoc?<br />

Áno. Raz som bola na psychiatrii.<br />

Keď som sa doktorke zverila s tým,<br />

že počujem hlasy, hneď som zistila,<br />

že som to nemala robiť. Okamžite<br />

som vycítila, že mi nebude rozumieť<br />

a nepochopí ma. A tak to aj bolo. Povedala<br />

mi, že mám nevyliečiteľnú chorobu<br />

a že by som mala byť hospitalizovaná.<br />

Našťastie ma manžel odviezol<br />

domov a všetko som nakoniec zvládla<br />

bez liekov.<br />

SG: Ako sa Vám to podarilo?<br />

Mala som veľké šťastie. Doma som<br />

siahla po knižke liečiteľov manželov<br />

Paloučkovcov Cesta životom. A keď<br />

som ju prečítala, bolo rozhodnuté.<br />

Musím ich navštíviť. Hovorila som si,<br />

že keď mi nepomôžu oni, tak už nikto.<br />

Veľmi som tomu verila.<br />

SG: A pomohli?<br />

Keď sme si objednávali termín liečenia,<br />

počas telefonátu mi pani Paloučková<br />

odkázala, aby som začala<br />

„bojovať“ už teraz. Takže cestou do južných<br />

Čiech som už bola pripravená<br />

na liečbu. Paloučkovci sa so mnou najprv<br />

rozprávali a potvrdili to, čo som<br />

si už sama myslela, že ma ovplyvňuje<br />

cudzia duša. Po liečení mi predpísali<br />

zmenu stravy, ktorá mala zmeniť vyžarovanie<br />

mojej krvi – aby tak vplyv<br />

nežiadúceho hosťa úplne zmizol. A tak<br />

som od toho dňa jedla len predpísanú<br />

stravu a dodržiavala jedálny lístok tak<br />

striktne, že som si nedovolila ani malinkú<br />

papričku, ktorá v ňom nemala<br />

byť…<br />

SG: Takže strava Vás uzdravila?<br />

Nebola to len strava a liečenie u Paloučkovcov,<br />

ktoré prebiehalo dokonca<br />

i na diaľku, ale predovšetkým silná<br />

vôľa, silné chcenie vyliečiť sa. Bol to<br />

najťažší boj môjho života. Namiesto<br />

užívania liekov som musela spoznať<br />

samu seba, smutnú bytosť, ktorá<br />

sa trápi a potrebuje pomoc. I keď pri<br />

mne boli moji blízki, cítila som sa osamelá.<br />

Asi preto, že ten boj som musela<br />

vybojovať sama. Hlavne preto<br />

som sa sústredila sama na seba. Vedela<br />

som, že sa musím uzdraviť a že musím<br />

na seba myslieť. A keď sa mi začalo dariť<br />

lepšie, túžila som už zase pomáhať<br />

druhým.<br />

…<br />

Najhoršie na tom všetkom bolo,<br />

že som mala pocit, akoby mi umierala<br />

duša. Bola som zmierená so smrťou<br />

fyzickou, ale pocit, že strácam dušu,<br />

bol strašný. To už nikdy nesmiem zažiť.<br />

A veľmi mi pomáhali modlitby blízkych<br />

– tie som cítila. A našťastie mám<br />

veľa príbuzných.<br />

SG: Ako dlho trvala liečba? Máte už<br />

od tých čias pokoj?<br />

Neviem, ako dlho presne trvala. Pokoj<br />

som mala postupom času čoraz<br />

väčší, ale ešte nie úplne. Ešte niekoľko<br />

rokov ma z času na čas akoby niečo<br />

štuchlo. To považujem za určité dozvuky<br />

tejto „choroby“.<br />

SG: Málokedy sa končia podobné<br />

príbehy happyendom. Vám sa to podarilo.<br />

Čo Vám toto „ochorenie“ dalo<br />

do života?<br />

Ako sa hovorí, čo ťa nezabije, to ťa<br />

posilní. A to vystihuje všetko. Učím<br />

sa chápať iných ľudí, vcítiť sa do nich,<br />

brať ich takých, akí sú a nechcieť ich<br />

meniť. Pri tej silnej vnímavosti a citlivosti<br />

k druhým bolo niekedy dosť<br />

ťažké byť v styku s určitými ľuďmi.<br />

Rovnako ako boli oblažujúce krásne<br />

vibrácie, tak ma negatívne vibrácie niektorých<br />

ľudí priamo zraňovali. Musela<br />

som sa proti nim chrániť, akoby sa celá<br />

zabaliť do „vajíčka“. Neskôr sa všetko<br />

tak napravilo, že už som túto ochranu<br />

nepotrebovala, pretože som začala využívať<br />

lásku. Láska k jednému človeku<br />

sa u mňa premenila v lásku, ktorá zahŕňa<br />

omnoho viac. Spoznala som aj<br />

svoje slabosti a na nich som sa mohla<br />

učiť a učím sa dodnes. Celý život beriem<br />

odvtedy ako školu.<br />

Rozhovor so ženou, ktorá počula hlasy,<br />

je anonymný.<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


TÉMA<br />

Problém nie je v komunikácii<br />

s jemnejšou realitou,<br />

ale so zlým zdrojom.<br />

Na ženu z predchádzajúceho rozhovoru si liečiteľ MUDr. Jan Palouček dobre pamätá.<br />

Nebol to jeho prvý, ani posledný prípad tohto druhu. Vysvetľuje, že obrovskú úlohu<br />

pri liečení týchto stavov zohráva poznanie zmyslu života. „Človek nemôže rozvinúť<br />

všetku svoju silu skôr, dokiaľ nemá presnú predstavu o súvislostiach medzi ním a neviditeľným<br />

svetom,“ hovorí v nasledujúcom rozhovore.<br />

SG: Spomínate si na túto pacientku?<br />

JP: Áno. Začalo tak jedno veľmi<br />

pekné priateľstvo, ktoré trvá dodnes.<br />

SG: Ako by ste určili jej diagnózu<br />

v období, keď k vám prvýkrát prišla?<br />

JP: Lekársky by som jej stav vysvetlil<br />

ako psychózu sprevádzanú sluchovými<br />

halucináciami. Napriek tomu,<br />

že som sa vtedy zaoberal alternatívnou<br />

medicínou len krátko, uvedomoval<br />

som si, kde majú halucinácie svoj<br />

skutočný pôvod.<br />

SG: Kde majú halucinácie skutočný<br />

pôvod?<br />

JP: Z lekárskeho hľadiska majú<br />

všetky psychické prejavy, či už normálne<br />

alebo patologické, svoj pôvod<br />

v hmote mozgu. Pre lekára je človek<br />

jednotka ohraničená kožou a komunikujúca<br />

s okolím piatimi zmyslami.<br />

Tejto predstave sa stavia na odpor,<br />

okrem iného, rad skutočností odohrávajúcich<br />

sa v súvislosti s klinickou<br />

smrťou. V priebehu klinickej smrti<br />

majú pacienti preukázateľne vyradené<br />

všetky zmysly a nemali by z hľadiska lekárskej<br />

vedy vnímať vôbec nič. V protiklade<br />

k tomuto tvrdeniu dochádza však<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

k pravému opaku – vnímajú okolitý<br />

svet omnoho živšie. Dochádza u nich<br />

dokonca k rozšíreniu zmyslového vnímania,<br />

ktoré im umožňuje prežívať<br />

udalosti odohrávajúce sa i na vzdialených<br />

miestach. Tieto výpovede možno<br />

následne overiť ako pravdivé. Pretože<br />

sa tieto zistenia neustále opakujú a zaznamenáva<br />

ich stále väčší počet lekárov,<br />

stávajú sa tieto okolnosti vedeckým<br />

dôkazom o existencii iného sveta<br />

a tým aj dôkazom o existencii ľudskej<br />

duše. Hoci sa doteraz žiadny z týchto<br />

lekárov neodvážil uvedenú skutočnosť<br />

jasne pomenovať, ich opatrné formulácie<br />

obsahujú jasný odkaz.<br />

SG: Môžete to bližšie vysvetliť?<br />

JP: Očividne teda komunikuje človek<br />

s okolitým svetom vo väčšom rozsahu,<br />

než ako to pripúšťa päť zmyslov.<br />

Toto by malo byť základom pri<br />

posudzovaní mnohých javov nielen<br />

v psychiatrii.<br />

Pri opätovnom návrate duše do tela<br />

po úspešnej resuscitácii sa vnímanie<br />

opäť zúži. Väčšia časť reality je<br />

opäť odfiltrovaná piatimi zmyslami,<br />

ktoré nie sú schopné ju zachytiť. Neznamená<br />

to však, že vláda telesných<br />

zmyslov v bdelom stave je absolútna,<br />

pretože schopnosť vnímania jemnejšej<br />

reality tak, ako sa prejavuje pri klinickej<br />

smrti, zostáva v podstate zachovaná.<br />

Len nedochádza k prenosu<br />

týchto jemnejších informácií do tých<br />

oblastí mozgu, ktoré nám sprostredkúvajú<br />

zmyslové vnemy. Za určitých<br />

okolností k tomu však môže dochádzať.<br />

To znamená, že mozgové centrá<br />

zmyslových orgánov sú prístupné<br />

nielen z jednej strany, ale i „z druhej“.<br />

SG: Ako k tomu môže dôjsť?<br />

JP: Za „bežného pochodu“ sú zdrojom<br />

podnetov pre mozog zmyslové<br />

orgány ako také. Ak sú však určité<br />

oblasti mozgu plne funkčné, čo nie<br />

je u dnešných ľudí častý jav, môžu<br />

sa do vedomia prenášať i také informácie,<br />

ktoré zaznamenali zmyslové<br />

orgány jemnejšieho tela. Vzniká tak<br />

most prenášajúci podnety „z druhej<br />

strany“ až k mozgovým centrám<br />

hrubohmotných zmyslových orgánov.<br />

Tieto podnety bývajú označované<br />

ako mimozmyslové, čo však<br />

nie je správne, pretože ich zdrojom<br />

sú zmyslové orgány jemnejšieho tela.<br />

V mozgu sa potom podnety spracovávajú<br />

obvyklým spôsobom – vzniká<br />

zrakový, sluchový, čuchový alebo iný<br />

vnem. Tieto neobvyklé vnemy vznikajúce<br />

bez obvyklého podnetu nazývame<br />

halucinácie.<br />

SG: Odborníci hovoria, že halucinácie<br />

patria medzi poruchy vnímania,


TÉMA<br />

že ide o vnemy bez existujúceho podkladu.<br />

Pokiaľ ste v miestnosti sám<br />

a počujete, že vám ktosi niečo hovorí,<br />

ide o halucináciu. Tým ľuďom sa jednoducho<br />

neverí. Pritom práve zmieňované<br />

sluchové halucinácie patria<br />

k najčastejším. Ľudia počujú slová,<br />

vety, hlas im prikazuje, čo majú alebo<br />

nemajú robiť…<br />

JP: Je to tragikomická alebo skôr<br />

tragická situácia. Ľudia vnímajúci<br />

jemnejšiu realitu sú označovaní<br />

za bláznov, zatiaľčo druhí, ktorí<br />

sa rozhodli, že jemná realita neexistuje,<br />

diktujú z pozície odborníkov<br />

tým prvým liečebné opatrenia. Nechápavosť<br />

tu bola úradne povýšená<br />

na platnú normu.<br />

Osoby prichádzajúce do styku<br />

s umierajúcimi ľuďmi sú často svedkami<br />

kontaktov s oným svetom.<br />

Umierajúci človek vníma stále jasnejšie<br />

svet, do ktorého sa chystá vstúpiť.<br />

Z prejavov umierajúcich ľudí je zrejmé,<br />

že niekoho vidia, počujú alebo s niekým<br />

hovoria. Odborný personál posudzuje<br />

tieto javy najčastejšie z hľadiska<br />

vedy – umierajúci človek hovorí jednoducho<br />

„z cesty“ alebo má halucinácie.<br />

Je to však reálne existujúci svet,<br />

s ktorým umierajúci komunikuje. Je<br />

to realita, ktorú by každý ošetrujúci<br />

mal nielen uznávať, ale predovšetkým<br />

podľa nej aj konať.<br />

Ak chceme smrť prirovnať k narodeniu<br />

na onen svet, ktorým aj skutočne<br />

je, potom by pri tomto prechode<br />

mali asistovať ľudia znalí veci. Je to<br />

podobné ako pri pozemských pôrodoch.<br />

Tie predsa takisto nevedú okoloidúci,<br />

ktorí o pôrode nikdy nič nepočuli.<br />

Odborný prístup pri liečení stavov<br />

spojených s halucináciami je obdobný.<br />

Lieči sa chorý mozog, hoci môže byť<br />

úplne zdravý. Vychádza sa z predpokladu,<br />

že halucinácie majú svoj zdroj<br />

v mozgu, hoci ich skutočným zdrojom<br />

je reálny dej zachytený citlivou časťou<br />

mozgu. Pretože používané chemické<br />

lieky menia vyžarovanie krvi a blokujú<br />

normálnu činnosť nervového systému,<br />

halucinácie sa postupne zmierňujú<br />

až celkom ustávajú. Avšak tým<br />

nenastáva uzdravenie.<br />

SG: Čo spôsobujú tieto halucinácie?<br />

Čo je vlastne nesprávne?<br />

JP: Halucinácie nie sú v takomto<br />

prípade spôsobené poruchou mozgu,<br />

pretože ten môže fungovať správne,<br />

niekedy dokonca lepšie, než u ostatných<br />

ľudí. Halucinácia je označenie<br />

pre vnem inej reality, ktorá je jemnejšieho<br />

druhu. Schopnosť vnímať<br />

túto realitu nemožno preto bez rozlišovania<br />

označovať ako patologický<br />

jav, pretože k nemu môže dochádzať<br />

i pri plnom zdraví. Problémom je tu<br />

skôr úroveň komunikácie, to znamená<br />

úroveň „partnera“. Ak chceme nazývať<br />

jemnejšiu realitu oným svetom, je<br />

potrebné vedieť, že onen svet ponúka<br />

nespočetne veľa možností na nadviazanie<br />

vzťahov čistých, ale aj zlých.<br />

Voľbu vykonáva každý človek už svojím<br />

povahovým založením, svojimi<br />

slabými i silnými stránkami. Dalo by<br />

sa povedať, že povaha každého človeka<br />

vytvára druh mostu k onomu<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


TÉMA<br />

svetu, po ktorom k nemu prichádzajú<br />

pozvaní hostia. Toto sa týka všetkých<br />

ľudí, zdravých i chorých. Ak je nejaká<br />

povahová črta alebo sklon príliš<br />

vystupňovaný, dá sa to vo vzťahu<br />

k onomu svetu prirovnať k širokej<br />

a dobre upravenej ceste. Potom môže<br />

zodpovedajúci vplyv z onoho sveta nečakane<br />

zosilnieť a postihnutý človek<br />

potom už nie je schopný ubrániť sa.<br />

SG: Takže na toho človeka potom<br />

môže pôsobiť cudzí duch z „onoho<br />

sveta“?<br />

JP: Áno. Zdá sa to hrozné, ale v podobnom<br />

spojení žije bez výnimky<br />

každý človek od svojho narodenia<br />

až do smrti. Človek toto spojenie pociťuje<br />

ako svoj vnútorný hlas, svoje svedomie,<br />

alebo aj ako naliehanie, nutkanie,<br />

našepkávanie či potrebu. Každý<br />

z nás má predsa nejakú povahu a vlastnosti.<br />

Len sme si zvykli na nesprávnu<br />

predstavu, že sa vo svojom vnútornom<br />

svete môžeme izolovať a prerušiť kontakty<br />

s realitou. S viditeľnou realitou<br />

snáď, ale s jemnejšou realitou nikdy.<br />

Každé vnútorné hnutie a každá silnejšia<br />

myšlienka nás okamžite spája s rovnorodými<br />

vplyvmi z onoho sveta. Všetci<br />

ľudia už neraz zažili, ako niektorá<br />

z ich zlých vlastností náhle zosilnela<br />

až sa stala neovládateľnou. Väčšina<br />

ľudí už takisto dostala nejaký nápad,<br />

alebo pocítili nevysvetliteľnú zmenu<br />

nálady. Prisudzujú to potom všetkým<br />

možnými okolnostiam, len nie tej jedinej<br />

správnej. Prežijú niečo „na vlastej<br />

koži“, presne vnimajú, čo sa v nich<br />

odohráva, ale odmietajú pripustiť,<br />

že sa do toho vložil ešte niekto iný. Je<br />

potom veľmi bizarné, keď takíto ľudia<br />

popierajú existenciu onoho sveta a vyžadujú<br />

o ňom dôkazy, napriek tomu,<br />

že sú s ním v každodennom čulom<br />

kontakte a mohli by z vlastnej skúsenosti<br />

o jeho existencii dlho rozprávať.<br />

Pretože sa však domnievajú, že ich nápady,<br />

myšlienky, nálady a vôbec celý ich<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

vnútorný život je výhradne ich vlastným<br />

dielom, považujú ho za hermeticky<br />

uzavretú oblasť, do ktorej nikto<br />

iný nemá prístup. Z tohto dôvodu musia<br />

potom hľadať príčiny mnohých javov<br />

vo svojej vlastnej hlave a dôjsť k záveru,<br />

že je chorá. Pokiaľ by si uvedomili,<br />

že tieto javy majú svoj pôvod v komunikácii<br />

s neviditeľnou realitou, zmenilo<br />

by to celý ich život.<br />

V našom prípade išlo o vystupňovaný<br />

vplyv z onoho sveta, ktorému<br />

sa pacientka v dôvere otvorila a nechala<br />

sa ním ovládať.<br />

SG: Ako by mala vyzerať liečba<br />

týchto stavov? Ako by mali lekári<br />

postupovať?<br />

JP: Hlavné úsilie lekárov pri liečbe<br />

týchto stavov by sa malo zamerať<br />

na dve veci. Po prvé na zmenu vyžarovania<br />

krvi, ktorú je možné docieliť dlhodobejšou<br />

úpravou stravy. Po druhé<br />

na osobnostný rozvoj pacienta, ktorým<br />

nie sú mienené len povahové črty,<br />

ale predovšetkým predstava o živote<br />

a jeho zmysle. K tejto predstave má<br />

patriť aj obraz o neuveriteľne tesnom<br />

prepojení tohto a onoho sveta v nás samých.<br />

Náš vnútorný život sa formuje<br />

s bohatým prispením onoho sveta.<br />

Preto by sme ho mali brať do úvahy<br />

i pri liečbe tzv. duševných porúch.<br />

SG: Existujú aj halucinogénne<br />

stavy, ktoré si ľudia privodia drogami<br />

alebo liekmi…<br />

JP: V týchto prípadoch nejde, samozrejme,<br />

o zlepšenie funkcie určitých<br />

častí mozgu v tom zmysle, ako<br />

som sa už zmienil. Tieto stavy sú skôr<br />

predstupňom klinickej smrti, lebo<br />

rozšírenie vnímania nastáva vplyvom<br />

útlmu základných mozgových funkcií.<br />

Následkom tohto násilného telesného<br />

umŕtvenia dochádza k čiastočnému<br />

vypudeniu duše z tela. Tak sa vytvárajú<br />

skutočne patologické podmienky<br />

pre vnímanie jemnejšej reality.<br />

SG: Ale vráťme sa opäť k „našej pacientke“.<br />

Halucinácia sa môže ako<br />

príznak vyskytovať pri rôznych psychických<br />

ochoreniach. Išlo v jej prípade<br />

o tzv. schizofréniu?<br />

JP: Domnievam sa, že nešlo o schizofréniu,<br />

ale o stav veľmi podobný.<br />

Pacientka sa vo svojom konaní vždy<br />

sama rozhodovala. Hoci naliehanie<br />

z onoho sveta bolo veľmi imperatívne,<br />

zostala jej možnosť voľby. Vďaka tomu<br />

sa mohla vzoprieť k aktívnemu odporu<br />

a nakoniec aj presadiť svoju skutočnú<br />

vôľu.<br />

SG: Čo ste jej vtedy odporučili?<br />

Ako vyzeralo jej liečenie?<br />

Zmenu stravy a myslenia. K tej<br />

zmene myslenia musím dodať, že pacientka<br />

bolo od začiatku veľmi dobre<br />

orientovaná. Rýchlo si uvedomila,<br />

proti komu stojí a čo musí sama urobiť.<br />

Išlo predovšetkým o rozvinutie vlastnej<br />

vôle. Tak sa jej podarilo postupne<br />

rozložiť most k onomu svetu a definitívne<br />

zamedziť votrelcovi prístup.<br />

Stala sa silnou osobnosťou s otvoreným<br />

srdcom a pozorným rozumom.<br />

Zostala naďalej veľmi vnímavá, ale<br />

mosty k onomu svetu sú už vystavané<br />

iným smerom.<br />

SG: Bol jej stav vážny?<br />

JP: Na začiatku bol jej stav veľmi<br />

vážny. Chcem tu ešte raz zdôrazniť,<br />

akú obrovskú úlohu zohráva pri liečení<br />

týchto stavov pochopenie zmyslu<br />

života. Človek nemôže rozvinúť<br />

všetku svoju vôľu skôr, dokiaľ nemá<br />

presnú predstavu o súvislostiach medzi<br />

ním a neviditeľným svetom. Nedokáže<br />

sa nikdy víťazne postaviť proti<br />

neznámemu, pretože to, čo mu je neznáme,<br />

pre neho ani neexistuje.<br />

Som dnes presvedčený o tom, že základným<br />

predpokladom úspešnej<br />

liečby u tejto pacientky bola znalosť<br />

knihy Vo Svetle Pravdy.<br />

Redakcia Sveta Grálu


OSOBNOSŤ<br />

Em anuel<br />

Swedenborg<br />

vedec a mystik<br />

Jan Buchta<br />

eď som sa vo svojich pätnástich<br />

K rokoch prvýkrát stretol s knihou<br />

Nebo a peklo od E. Swedenborga,<br />

stala sa pre mňa zjavením.<br />

Neskôr som si kládol otázku, ako je<br />

možné, že o jeho rozsiahlom diele,<br />

ktoré tvorí okolo 150 kníh, článkov<br />

a pojednaní, ako aj o ich geniálnom<br />

autorovi sa vôbec nevie. O jeho vedeckých<br />

prínosoch sa dokonca nedozvieme<br />

ani v škole.<br />

V určitom zmysle si túto otázku<br />

kladiem dodnes, i keď teraz viem,<br />

že aj dnes ak niekto nejde v hlavnom<br />

prúde a nie je spojený s akoukoľvek<br />

väčšou skupinou ľudí – cirkvou, spoločenstvom,<br />

či hnutím – je považovaný<br />

za čudáka. A on pritom nemal<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


OSOBNOSŤ<br />

v úmysle opustiť hranice tejto skupiny,<br />

iba ich posunúť, obohatiť myšlienkový<br />

obsah o niečo nové. Také<br />

bolo podľa môjho názoru i Swedenborgovo<br />

poslanie – obrodiť kresťanstvo<br />

– priniesť nové podnety z duchovnej<br />

reality.<br />

Emanuel Swedenborg bol jedným<br />

z posledných polyhistorov. Narodil<br />

sa 29. januára 1688 v Stockholme<br />

Jesperovi a Sáre Swedenborgovým.<br />

Otec bol inteligentný človek<br />

a horlivý duchovný protestantskej<br />

cirkvi. Neskôr sa stal biskupom<br />

v Skare, a kráľovná Ulrike Eleonora<br />

ho dokonca povýšila do šľachtického<br />

stavu. Vo funkcii biskupa slúžil<br />

aj ako kaplán kráľovskej rodiny<br />

a mal tak voľný vstup do najvyšších<br />

spoločenských a politických kruhov<br />

Švédska. Pod otcovým vedením<br />

sa atmosféra v rodine vyznačovala<br />

úctou k náboženstvu.<br />

Ako jedenásťročný vstúpil mladý<br />

Emanuel na univerzitu v Uppsale.<br />

Neskôr sa rozhodol pre štúdium filozofie,<br />

ktoré zahŕňalo i vedu a matematiku.<br />

Po desaťročnom štúdiu<br />

vo Švédsku odchádza na rozsiahlu<br />

študijnú cestu, kde sa zoznamuje<br />

s fyzikou, astronómiou a s väčšinou<br />

ďalších prírodných vied. Nevynechá<br />

ani stretnutie s praktickou<br />

mechanikou a zaujíma sa o remeslá<br />

(hodinárstvo, knihovníctvo, rytectvo<br />

alebo aj konštrukciu dychových<br />

nástrojov). Na svojich cestách<br />

sa stretáva aj s radom popredných<br />

vedeckých osobností. Tak študoval<br />

do svojich 35 rokov, sprevádzaný otcovými<br />

slovami:<br />

„Prosím ťa, aby si sa bál a miloval<br />

Boha nadovšetko, pretože bez tejto<br />

bázne je všetok ďalší výcvik, všetko<br />

štúdium a učenie bezcenné a celkom<br />

škodlivé.“<br />

Je zaujímavé, že už o 7 rokov skôr,<br />

v roku 1716, menuje kráľ Karol XII.<br />

talentovaného vedca do úradu mimoriadneho<br />

poradcu Kráľovského<br />

kolégia baní, najdôležitejšieho švédskeho<br />

priemyselného odvetvia. Swedenborg<br />

sa stal aj členom Banskej<br />

rady.<br />

Od roku 1719 sa začala aj Swedenborgova<br />

spoločenská kariéra; pokračovala<br />

viac než päťdesiatročnou<br />

Swedenborgova osobnosť je žiarivým príkladom človeka úprimne pracujúceho na tom, čo je skutočným zmyslom ľudského bytia:<br />

byť spojovacím článkom medzi duchovným svetom a svetom hmotným. Samozrejmosť a ľahkosť, s ktorou v prvej časti svojho<br />

života vnikal do potrieb praktického sveta vedy, techniky a správy štátu, prezrádza inšpiráciu zo zdroja poznania. Taká inšpirácia<br />

nepotrebuje namáhavé učenie naspamäť, ale rýchlo chápe usporiadanie vecí a pôsobenie zákonitostí, ktoré nimi hýbu. Veď napríklad<br />

technika je vlastne využitie prírodných zákonov, techniku neprehovoríš ani neoklameš šikovnými slovami. Na rozdiel od nevedomých<br />

a nemúdrych ľudí, ktorí sa dajú oklamať rečami politikov, obchodníkov a vôbec rečníkov, si technika robí svoju prácu<br />

s neomylnosťou, vzbudzujúcou rešpekt.<br />

Ak pozeráme na druhú časť jeho života, v ktorej sa zaoberal rýdzo duchovnými súvislosťami, musíme si s úctou povedať: hľa,<br />

čoho je schopný ľudský duch, aké schopnosti sú pripravené pre človeka, ktorý sa im otvorí svojou pokorou a pracovitosťou. Škoda,<br />

že takých ľudí nie je oveľa viac, ako inak by vyzeral ten dnešný chorý svet.<br />

Ale do tretice môžeme v názoroch Emanuela Swedenborga vypozorovať ten veľký rozdiel medzi múdrosťou Božou a múdrosťou<br />

ľudskou. Múdrosť Božia môže byť iba zjavená, teda oznámená alebo zvestovaná osobnosťou, prichádzajúcou z Božstva, ako bol<br />

Syn Boží Ježiš Kristus. Múdrosť ľudská je aj pri najväčšej inšpirácii len vedením tvora, ktorý je sám iba dielom Stvoriteľa, a to len<br />

neveľkou čiastočkou mocného diela a s neveľkou schopnosťou chápania. Tak, ako mravec nepochopí slnečnú a planetárnu sústavu,<br />

alebo sa nenaučí matematiku, nepochopí ani človek celú veľkosť sveta, dokáže si o nej urobiť len približný obraz. Čo je vyššie, než<br />

jeho rozlišovacia schopnosť, to spravidla označuje za Boha.<br />

Swedenborg tak napríklad nevedel, že nemôže hovoriť priamo s Bohom a že Boh neprebýva v človeku, nie je v ňom plne prítomný.<br />

Keby Boh vo svojej mocnosti urobil jediný krok bližšie k Zemi, zhorel by celý vesmír v žiare nesmiernej energie, ktorú zo seba Stvoriteľ<br />

vyžaruje. K zostúpeniu na Zem, ako to urobil Ježiš, boli potrebné zvláštne nesmierne prípravy, oddelenie časti z Boha a zostup<br />

tejto časti mnohými úrovňami, ležiacimi medzi Božstvom a naším vesmírom. Swedenborg teda bezpochyby hovoril so zomretými<br />

ľuďmi, prebývajúcimi na onom svete, tak ako je to v usporiadaní sveta bežné. Aj títo zomretí ľudia boli vo svojom vedení čiastoční<br />

a sami chápali veci len po hranice svojej zrelosti a možností.<br />

Swedenborgovo učenie má teda na jednej strane veľkú prednosť jasne sformulovaných slov, prinášanie duchovného poznania<br />

sem dolu na Zem, ale na druhej strane je obmedzené hranicami ľudskej čiastočnosti a môže i pri najlepšej snahe obsahovať aj omyly.<br />

Artur Zatloukal<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


OSOBNOSŤ<br />

službou v Snemovni lordov, kde –<br />

aj keď nebol pohotovým rečníkom<br />

– mnohokrát vystúpil so svojimi<br />

názormi na národnú ekonomiku,<br />

štruktúru daní, či zahraničnú politiku<br />

alebo využívanie prírodných<br />

zdrojov.<br />

Zhrnutie Swedenborgovho verejného<br />

života by nebolo úplné, keby<br />

sme opomenuli jeho prácu inžinierskeho<br />

poradcu, ktorej sa venoval<br />

na žiadosť kráľa Karola XII.,<br />

nadšeného jeho editorskou prácou<br />

pre vedecký časopis Daedalus.<br />

V kráľovských službách Swedenborg<br />

zastával miesto stavebného<br />

dozorcu na niekoľkých dôležitých<br />

verejných stavbách. Bol poverený<br />

spracovaním projektov a realizáciou<br />

stavieb nového typu suchého<br />

doku, plavebných kanálov, strojov<br />

na spracovanie zdrojov soli a systému<br />

na prepravu veľkých vojnových<br />

lodí po súši. Ukázal aj tvorivý<br />

talent, keď nakreslil realistické skice<br />

budúcich strojov vrátane lietadla,<br />

ponorky, parného stroja, vzduchovej<br />

pušky alebo stáložiarnych kachlí.<br />

Ako vidíme, Swedenborgovu vedeckú<br />

myseľ zaujímalo odhaľovanie<br />

zákonov z celého spektra vtedajšej<br />

vedy, a to nielen ako študenta, ale aj<br />

ako aktívneho bádateľa a teoretika.<br />

Najviac sa však zaoberal oblasťou<br />

metalurgie a biológie človeka (napr.<br />

nervový systém a zmyslová psychológia).<br />

Swedenborg mal aj dva hlavné filozofické<br />

záujmy: kozmológiu a prirodzenosť<br />

ľudskej duše, o ktorých<br />

pojednáva vo svojich vedeckých textoch.<br />

Z oblasti astronómie pochádza<br />

napríklad jeho teória o vzniku a vývoji<br />

slnečnej sústavy, ktorú spolu<br />

s doplneniami I. Kanta a P. S. Laplaceho<br />

používame dodnes.<br />

Na úspešného učenca, vynálezcu<br />

a politika však čakala udalosť, ktorá<br />

mala od základu zmeniť jeho život.<br />

Začalo sa to počas rokov 1744 a 1745;<br />

začalo sa uňho objavovať množstvo<br />

vízií a snov, ktoré ho hlboko ovplyvňovali,<br />

o čom vypovedajú jeho denníky,<br />

do ktorých zaznamenával<br />

svoje pocity a zážitky. V apríli roku<br />

1745 potom zažíva v Londýne prenikavú<br />

skúsenosť, keď sa mu zjavuje<br />

bytosť, ktorá s ním hovorí o potrebe<br />

prostredníka, pomocou ktorého by<br />

sa Boh mohol opäť zjaviť ľuďom, podobne,<br />

ako v prípade biblických zjavení<br />

Starého zákona.<br />

Swedenborg chápe túto udalosť<br />

ako osobné povolanie, aby priniesol<br />

svetu nové zjavenia, a od tejto chvíle<br />

sa až do svojej smrti cele venuje teologickému<br />

dielu.<br />

Odvtedy sa mu postupne, avšak<br />

neobyčajne rýchlo otvára a sprístupňuje<br />

duchovný svet. Za dva roky dosahuje<br />

tento kontakt takú intenzitu,<br />

že je schopný pri plnom vedomí pobývať<br />

v oboch svetoch súčasne.<br />

Swedenborg o tom píše: „Od toho<br />

dňa som zanechal všetky svetské vedy<br />

a pracoval som na duchovných záležitostiach<br />

tak, ako mi Pán nariadil<br />

písať. Pán mi potom často denne<br />

otváral môj telesný zrak, takže<br />

som uprostred dňa mohol vidieť<br />

do druhého sveta a v stave úplnej<br />

bdelosti hovoriť s anjelmi a duchmi.“<br />

Tieto dva roky znovu usilovne<br />

študuje aj Bibliu v jej originálnom<br />

znení a potom začína vydávať svoje<br />

najrozsiahlejšie duchovné dielo Arcana<br />

Coelestia (Nebeské tajomstvá,<br />

spolu 8 zväzkov o približne 7000<br />

stranách), ktoré má v podtitule<br />

vetu: „Nebeské tajomstvá…, ktoré<br />

boli videné vo svete duchov a v nebi<br />

anjelov.“<br />

Prvých 14 rokov vydával Swedenborg<br />

svoje spisy anonymne, ale<br />

v júli 1759 sa stala udalosť, ktorá ho<br />

Swedenborgova teológia je vznešená... on jediný umožňuje človeku dotknúť<br />

sa Boha. Vrátil som sa k Swedenborgovi po rozsiahlom štúdiu všetkých náboženstiev...<br />

Swedenborg nepochybne zhrnuje všetky náboženstvá – alebo skôr<br />

jedno – náboženstvo ľudstva.<br />

(Honoré de Balzac, francúzsky spisovateľ)<br />

spojila s jeho prácami aj v očiach<br />

verejnosti. V meste Gothenburg,<br />

ktoré je vzdialené asi 480 kilometrov<br />

od Stockholmu, bol Swedenborg<br />

s priateľmi na večeri v dome<br />

bohatého miestneho obchodníka<br />

Williama Castela. Počas jedla Swedenborg<br />

zbledol a znervóznel, vyšiel<br />

na chvíľu do záhrady a potom<br />

sa vrátil so správou, že v Stockholme,<br />

neďaleko jeho domu, vypukol<br />

veľký požiar. Povedal, že požiar<br />

sa rýchlo šíri, a prejavil strach<br />

o niektoré svoje rukopisy, ktoré má<br />

v dome. Konečne, o ôsmej hodine<br />

večer povedal s úľavou: „Vďaka<br />

Bohu! Požiar už uhasili – len tri<br />

domy od môjho!“<br />

Swedenborgova zjavná jasnozrivosť<br />

prítomných veľmi zaujala, ale<br />

aj znepokojila, pretože niektorí<br />

z hostí mali v Stockholme domy<br />

alebo priateľov. Ešte v ten večer jeden<br />

z hostí hovoril o tejto príhode<br />

s miestnym guvernérom, ktorý požiadal<br />

Swedenborga, aby mu celú<br />

udalosť vylíčil. Druhý deň, v nedeľu,<br />

Swedenborg guvernérovi detailne<br />

porozprával o pôvode a šírení<br />

požiaru a o prostriedkoch, ktorými<br />

ho uhasili. Zvesť o údajnom požiari<br />

sa po Gothenburgu rýchle šírila<br />

a stala sa pochopiteľne témou vášnivých<br />

rozhovorov.<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


OSOBNOSŤ<br />

Nikto nemôže činiť skutočné dobro zo seba<br />

Takmer nikto v dnešnej dobe nevie, či dobro, ktoré činí, je od neho alebo od Boha, pretože cirkev oddelila vieru od lásky<br />

k blížnemu a dobro je vecou tejto lásky. Človek dáva chudobným, pomáha postihnutým, obdarováva kostoly a nemocnice,<br />

podporuje cirkev, svoju krajinu a svojich spoluobčanov, oddane chodí do kostola, zbožne tam načúva a modlí sa, číta Slovo<br />

a pobožné knihy, premýšľa o svojej záchrane – nevie však, či to všetko činí od seba, alebo od Boha. Môže tak činiť ako z Boha,<br />

tak zo seba. Ak takto činí z Boha, sú jeho skutky dobré; ak takto činí zo seba, dobré nie sú. Niektoré dobrá konané zo seba sú<br />

dokonca očividne zlé, ako napríklad pokrytecké dobrá, ktoré sú klamné a podvodné.<br />

Dobrá z Boha a dobrá zo seba možno prirovnať ku zlatu. Zlato, ktoré je zlatom zo svojej podstaty a nazýva sa čistým zlatom,<br />

je dobré; zlato zmiešané so striebrom je tiež zlato, ale je dobré podľa pomeru zmiešania. Menej dobré je zlato v zliatine<br />

s meďou. Umelo vytvorené zlato, ktoré sa pravému zlatu iba podobá farbou, však nie je dobré, pretože v ňom nie je žiadna<br />

substancia zlata. Existujú aj pozlátené materiály – napr. pozlátené striebro, meď, železo, cín, olovo a aj pozlátené drevo a pozlátený<br />

kameň, ktoré sa tiež môžu na prvý pohľad javiť ako zlato; zlatom však nie sú a ich hodnota je preto daná hodnotou<br />

umeleckej práce, hodnotou pozláteného materiálu alebo cenou zlata, ktoré môže byť zoškriabané. Tieto hodnoty sa líšia<br />

od vlastného zlata tak, ako šaty človeka od vlastného človeka. Zlatom môže byť pokryté aj spráchnivené drevo, škvara alebo<br />

napríklad aj mrva – také zlato potom možno prirovnať k farizejskému dobru.<br />

Veda umožnila človeku poznať, ktoré zlato je dobré čo do svojej substancie a ktoré je zliatinou, podvrhom či pozlátením;<br />

neumožnila mu však poznať, či dobro, ktoré činí, je dobrom zo seba. Ľudia iba vedia, že dobro od Boha je skutočným dobrom<br />

a dobro od človeka dobrom nie je. Preto táto znalosť musí byť zjavená – vedieť, či dobro konané človekom je alebo nie je<br />

od Boha, je totiž v záujme záchrany človeka. Najprv si však povedzme niečo o dobrách.<br />

Emanuel Swedenborg<br />

Podrobná správa o požiari prišla<br />

z Obchodnej rady zo Stockholmu<br />

až v pondelok večer. Keďže sa zhodovala<br />

so Swedenborgovou výpoveďou,<br />

podnietila o jeho osobu<br />

nevšedný záujem, a zanedlho vyšlo<br />

najavo aj jeho autorstvo Neba<br />

a Pekla a Nebeských tajomstiev.<br />

O Swedenborgovej teológii by sme<br />

mohli hovoriť aj ako o teológii skúsenosti<br />

alebo teológii zážitku. V názvoch<br />

jeho diel nájdeme výrazy ako<br />

„podľa videného a počutého“ alebo<br />

„anjelská múdrosť o Božskej láske,<br />

múdrosti, atď.“. Swedeborg rozhodne<br />

nebol tým, ktorý by poznatky<br />

z duchovného sveta nekriticky prijímal<br />

a považoval ich automaticky<br />

za pravdivé. Práve naopak. V rozhovoroch<br />

s duchmi neraz oponoval<br />

ich názorom, aby im potom jasne<br />

vysvetlil, ako sa mýlia a ničomu nerozumejú.<br />

Jeho prehlásenia o duchovnom<br />

svete sa mnohým zdali nezmyselné,<br />

ale tí, ktorí sa s ním stretli a mali<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

možnosť s ním hovoriť, nemohli<br />

o ňom povedať skutočne nič nepriaznivé.<br />

Jeho rozprávania o rozhovoroch<br />

s duchmi prijímali síce rozpačito,<br />

ale na druhej strane usúdili,<br />

že je to uvoľnený, jemný a láskavý<br />

muž so zmyslom pre humor.<br />

Na sklonku života, v roku 1769,<br />

sa Swedenborg vrátil do Švédska –<br />

okrem iného aj preto, aby sa hájil<br />

proti obvineniu z kacírstva, ktoré<br />

proti nemu vzniesli niektorí duchovní<br />

luteránskej štátnej cirkvi.<br />

Jeho protivníci, žiaľ, dosiahli väčšinu<br />

toho, po čom túžili. Swedenborgovi<br />

priaznivci v klére museli<br />

prestať s používaním jeho učenia<br />

a colníci dostali príkaz skonfiškovať<br />

jeho knihy a stiahnuť ich z obehu.<br />

Tieto neblahé okolnosti mu však<br />

našťastie nebránili v dokončovaní<br />

rozhodujúceho diela jeho teologického<br />

obdobia, ktoré ho celkom pohltilo.<br />

Toto jeho vrcholné dielo pod<br />

názvom Pravé kresťanské náboženstvo<br />

vyšlo v roku 1771 v Holandsku.<br />

Posledné dni svojho života prežil<br />

Emanuel Swedenborg v Anglicku,<br />

kde jednému nedôverčivému, pýtajúcemu<br />

sa na jeho dielo odpovedal:<br />

„…Až vstúpiš do večnosti, uvidíš<br />

všetko, a potom si ty a ja budeme<br />

mať veľa čo povedať.“<br />

Jan Buchta<br />

buchta@svetgralu.sk<br />

Literatúra:<br />

Synnestvedt, Sig: Emanuel Swedenborg.<br />

Swedenborgův fond 1993.<br />

Spalding, J. H.: Svědectví neviditelnu –<br />

Nástin myšlenek E. Swedenborga.<br />

Swedenborgská společnost 2008.<br />

Swedenborg, E.: Příběhy z duchovního<br />

světa. Swedenborgská společnost 2003.<br />

Swedenborg, E.: Nebe a peklo. Volvox<br />

Globator 2011.<br />

www.swedenborg.cz


ROZHOVOR<br />

ZDRAVÍ<br />

Pod pojmom „navigácia“ si človek obvykle<br />

predstaví kompas a mapy alebo<br />

moderný GPS (Global Positioning System).<br />

Keď sa však zamyslíme nad navigačnými<br />

schopnosťami zvierat, začnú<br />

nám tieto technické prístroje pripadať<br />

banálne. Zvieratá nás svojimi jemnými<br />

senzormi, ktoré im umožňujú orientovať<br />

sa v priestore, stále prekvapujú. Dôležitú<br />

úlohu tu podľa vedcov hrá magnetické<br />

pole Zeme. O pozoruhodnom spôsobe<br />

orientácie u zvierat sme hovorili<br />

s Dr. Ing. Franzom Pastom z Mníchova,<br />

ktorý sa touto tematikou zaoberá už<br />

mnoho rokov.<br />

Svet Grálu: Pán doktor, čo môže<br />

priviesť inžiniera – zememerača<br />

k tomu, aby sa začal zaoberať otázkami<br />

ornitológie a orientačnými<br />

schopnosťami zvierat?<br />

Past: Ako zememerač na dôchodku<br />

mám konečne čas sa venovať aj iným<br />

odborom, ktoré súvisia s geodéziou.<br />

K tejto téme som sa dostal náhodou,<br />

keď som v časopise Science čítal<br />

článok, ktorý sa zaoberal orientáciou<br />

púštnych mravcov. Vedcom<br />

sa po prvýkrát podarilo preukázať,<br />

že mravce sú schopné rozpoznať smer<br />

a tiež „počítať“ prejdenú vzdialenosť.<br />

Ako geodeta ma tieto pokusy, samozrejme,<br />

fascinovali, pretože zememerači<br />

k svojej práci rovnako potrebujú<br />

znalosť smeru a vzdialenosti.<br />

Svet Grálu: Ako na vtáctvo pôsobí<br />

magnetické pole Zeme a umelé magnetické<br />

polia?<br />

Past: Magnetické pole, ktoré vzniká<br />

pri procese tavenia železa v zemskom<br />

jadre, obklopuje Zem ako neviditeľný<br />

štít. Línie magnetického poľa prebiehajú<br />

na rovníku takmer paralelne<br />

so zemským povrchom. Na severnom<br />

póle vstupujú skoro zvisle do vnútra<br />

Zeme a na južnom opäť vystupujú.<br />

Intenzitu magnetického poľa možno<br />

merať vysoko citlivými prístrojmi.<br />

Navigácia u zvierat<br />

Ako sa zvieratá dokážu vďaka<br />

svojim schopnostiam bezchybne<br />

orientovať<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


ROZHOVOR<br />

Zistilo sa napríklad, že sláviky červienky<br />

sa pri sťahovaní môžu orientovať<br />

podľa magnetického poľa Zeme<br />

pomocou pravého oka. Pokiaľ sa im<br />

v pokusných podmienkach pravé<br />

oko zakryje, úplne stratia orientáciu.<br />

Keď sa im však prelepí ľavé oko, letia<br />

správne rovnako ako s oboma otvorenými<br />

očami. Z toho možno usudzovať,<br />

že červienky sú schopné skenovať<br />

a vnímať magnetické pole Zeme.<br />

Poštové holuby majú svoj vnútorný<br />

kompas umiestnený v zobáku. Na koži<br />

horného zobáka sa nachádzajú nervové<br />

bunky, v ktorých rozvetveniach<br />

sú železité častice zlúčenín maghemitu<br />

a magnetitu. Rozvetvenia pôsobia<br />

vo svojom trojdimenzionálnom<br />

vzorci ako trojosový magnetometer,<br />

ktorý je schopný pojať smer magnetického<br />

poľa vo všetkých priestorových<br />

dimenziách. Táto schopnosť im umožňuje<br />

orientovať sa pri spiatočnom lete<br />

dlhom mnoho tisíc kilometrov. Magnetit<br />

je materiál, z ktorého sa vyrábajú<br />

strelky do kompasu.<br />

Svet Grálu: Sú aj ľudia schopní<br />

vnímať magnetické pole bez technických<br />

pomôcok?<br />

Past: Viem o pokusoch, pri ktorých<br />

ľudia rozoznali svetové strany<br />

i potom, čo im zakryli oči i uši a otáčali<br />

na stoličke dookola. Keď okolo<br />

nich rozmiestnili elektromagnetické<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

cievky, ktoré vytvorili umelé magnetické<br />

pole, orientáciu čiastočne<br />

stratili. Nepreukázalo sa však, že je<br />

človek skutočne schopný vnímať<br />

magnetické pole Zeme. V mozgu<br />

sa síce objavilo niekoľko kryštálov<br />

magnetitu, no toto množstvo sa zdá<br />

príliš malé na to, aby mohlo slúžiť<br />

ako navigačný systém.<br />

Svet Grálu: Využívajú magnetické<br />

pole Zeme okrem vtákov aj iné zvieratá?<br />

Past: Vplyv magnetických polí<br />

na orientáciu v priestore sa skúmal<br />

u mnohých zvierat. Tak napríklad<br />

o hmyze sa tvrdí, že uprednostňuje<br />

pohyb v smere sever-juh, alebo východ-západ.<br />

Termity sa pri budovaní<br />

svojich stavieb v tvare klinu<br />

riadia podľa magnetického poľa<br />

Zeme. Vplyv smeru magnetického<br />

poľa je viditeľný aj pri stavbe plástov<br />

u včiel medonosných. Keď sa orientácia<br />

poľa zmení o 40 stupňov, posunú<br />

smer plástov takisto o 40 stupňov.<br />

Umelé magnetické polia majú<br />

vplyv aj na orientáciu žralokov. Keď<br />

uviaznu na brehu, pripisuje sa toto<br />

chybné správanie elektromagnetickým<br />

vibráciám z vysielačov. K živočíchom,<br />

ktoré sa orientujú podľa<br />

magnetických polí, patria aj niektoré<br />

druhy baktérií, slimáky, ryby,<br />

morské korytnačky a mravce. Jeden<br />

tím výskumníkov na severe Austrálie<br />

odchytil krokodíly, ktorým následne<br />

na telá pripevnili prijímače<br />

GPS. Na slobodu ich vypustili 126 km<br />

od miesta odchytu. Počas niekoľkých<br />

dní sa vrátili späť do svojho revíru.<br />

Svet Grálu: Alberovi Einsteinovi<br />

sa pripisuje výrok: „Keď vymrú<br />

včely, vymrie aj človek.“ Včely zaujímajú<br />

význačnú funkciu v celkovom<br />

systéme prírody. Je niečo, čo sa môžeme<br />

naučiť od orientačnej schopnosti<br />

včiel?<br />

Past: Orientačný zmysel je pre včely<br />

životne dôležitý. Mníchovský vedec<br />

Karl von Frisch (1886 –1982), ktorý<br />

rozlúštil systém prenosu informácií<br />

u včiel, za čo v roku 1973 získal Nobelovu<br />

cenu, zistil, že včely sa orientujú<br />

podľa polarizovaného svetla<br />

a podľa okolia. Sú schopné si vštepiť<br />

abstraktné geometrické tvary krajiny.<br />

Zastávam názor, že človek by<br />

mal využívať rovnakú metódu orientácie,<br />

aby jeho orientačný zmysel ešte<br />

viac nezakrpatel. Existujú ale i ďalšie<br />

lekcie, ktoré sa môžeme od včiel naučiť.<br />

Vo včeľom spoločenstve, v ktorom<br />

žije okolo 50 000 včiel na minimálnom<br />

priestore, panuje poriadok,<br />

čistota a deľba práce. Kráľovná nevládne,<br />

neexistuje žiadny centrálny<br />

orgán, ktorý by udeľoval príkazy<br />

a kontroloval. Včely majú schopnosť


ROZHOVOR<br />

koordinovať prácu tisícov družiek bez<br />

centrálnej autority. Ovládajú mechanizmy<br />

trhového hospodárstva so sociálnymi<br />

prvkami v ideálnej forme.<br />

Vládne u nich priateľská súťaživosť,<br />

ktorá sa odohráva na tanečnej ploche.<br />

Zberačky nektáru s nadšením tancujú,<br />

keď objavia hojné pole s potravou. To<br />

pobáda nezamestnané včely na spoluprácu,<br />

bez nejakého zvláštneho<br />

nátlaku. V časoch núdze si chystajú<br />

zásoby. Včely sú schopné prispôsobiť<br />

sa rôznym okolnostiam v priestore<br />

i v čase, ktoré sa často menia z hodiny<br />

na hodinu. Neexistujú u nich<br />

javy ako závisť, egoizmus, žiarlivosť<br />

alebo uprednostňovanie za vykonanú<br />

službu.<br />

Svet Grálu: Ako môže človek prakticky<br />

využiť poznatky o orientačnom<br />

zmysle zvierat pre svoju vlastnú<br />

orientáciu?<br />

Past: Zakaždým ma fascinuje,<br />

ako sú slepí ľudia schopní orientovať<br />

sa v meste. Pri výpadku zraku<br />

sa s primeranou podporou naučia<br />

zintenzívniť využitie svojich ďalších<br />

zmyslov. V kurzoch sa učia, ako<br />

sa majú orientovať v priestore a v doprave.<br />

Potrebujú orientačné body<br />

a musia si vštepiť do pamäte, ako<br />

sa dostať z jedného miesta na druhé.<br />

Popri slepeckých psoch je biela palica<br />

klasickou navigačnou pomôckou.<br />

Tak ako sa orientujú nevidiaci, mali<br />

by i vidiaci ľudia urobiť všetko pre<br />

to, aby si svoj orientačný zmysel zachovali<br />

a posilnili. Možnosti sú rôzne<br />

– ja napríklad nepoužívam satelitnú<br />

navigáciu a orientujem sa podľa svetových<br />

strán, ktoré si pamätám, nech<br />

som kdekoľvek. Skôr ako navštívim<br />

cudzie miesto, vštepím si do pamäte<br />

cestu pohľadom do kvalitnej mapy.<br />

Výhodou je pre mňa asi moje povolanie<br />

zememerača. Myslím si, že používaním<br />

navigačných systémov, ktoré<br />

sú k dispozícii vodičom, cyklistom<br />

i chodcom, orientačný zmysel stále<br />

viac zakrpatieva. Výskumy tiež ukázali,<br />

že ľavákom precvičeným na pravákov<br />

sa zhoršil ich orientačný zmysel.<br />

Svet Grálu: Nemali sme aj my voľakedy<br />

takisto prirodzený orientačný<br />

zmysel porovnateľný so schopnosťami<br />

zvierat, ktorý sme však<br />

postupne stratili?<br />

Past: V skutočnosti sa u ľudí i zvierat<br />

počas evolúcie vyvíjali rôzne<br />

orgány rovnako ako určité druhy<br />

správania, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie<br />

druhu. Homo sapiens prešiel<br />

v priebehu svojho vývoja veľký<br />

kus sveta. O Polynézanoch sa hovorí,<br />

že ako moreplavci podávali tie najskvelejšie<br />

výkony. Pri svojich cestách<br />

nemali k dispozícii kompas, mapy<br />

ani hodiny. To, že vedeli nájsť cestu<br />

naspäť domov, je dôkazom ich výraznej<br />

schopnosti orientácie na šírom<br />

mori. Keď sa pripravovali na plavbu,<br />

absolvovali dôkladný výcvik. Pre<br />

výučbu navigácie používali „mapy“<br />

z drievok a štrku. Boli schopní preveriť<br />

a zhodnotiť každý mysliteľný<br />

záchytný bod v prírode, nech už to<br />

boli mraky, slnko a hviezdy, vietor,<br />

tvar vĺn na mori, druhy rýb a vtákov.<br />

Kapitán bol schopný sledovať danú<br />

pozíciu lode na základe nastaveného<br />

kurzu a absolvovanej cesty i bez navigačných<br />

bodov. Znalosti o navigácii<br />

sa odovzdávali z generácie na generáciu.<br />

Od austrálskych pôvodných obyvateľov<br />

– aborigénoch je známe, že pri<br />

svojom putovaní využívali lineárne<br />

zameriavanie zrakom a spievali piesne,<br />

ktorých verše vypovedali o slede určitých<br />

smerov a záchytných bodov.<br />

V ďalšom vývoji človek hľadal stále<br />

dokonalejšie pomôcky na svoju orientáciu:<br />

kompas, mapy, sextant na námorné<br />

cesty, smerové tabule a nakoniec<br />

GPS na orientáciu na zemi,<br />

vo vode i vo vzduchu. Dnes sa už, žiaľ,<br />

nepoužíva, prirodzený ľudský orientačný<br />

zmysel.<br />

Svet Grálu: Ďakujem vám za rozhovor<br />

a prajem vám i naďalej mnoho<br />

úspechov pri ďalšom bádaní.<br />

Tobias Kunst<br />

kunst@svetgralu.sk<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


ZÁHADY<br />

Trik, alebo skutočnosť?<br />

V<br />

CORINNA HÜBENER<br />

decembri 2009 sa v médiách objavila<br />

vzrušujúca správa o dvojročnom<br />

brazílskom chlapcovi, ktorému<br />

našli v tele 42 ihiel. Matka ho<br />

priviezla na pohotovosť, pretože<br />

sa sťažoval na bolesti. Röntgenové<br />

snímky ukázali až päť centimetrov<br />

dlhé ihly, ktoré mu potom operatívne<br />

odstránili. Nikto však nedokázal<br />

vysvetliť, ako sa ihly do tela<br />

dostali, pretože dieťa nemalo žiadne<br />

viditeľné zranenia alebo vpichy. Aj<br />

možnosť prehltnutia ihiel bola vylúčená.<br />

Krátko nato médiá informovali<br />

o zatknutí nevlastného otca<br />

tohto dieťaťa a jednej ženy. Tento pár<br />

údajne praktikoval čiernu mágiu, no<br />

ako presne mali dostať ihly do chlapcovho<br />

tela, je iba predmetom špekulácie.<br />

Mimochodom, pripomína to isté<br />

prípady z minulých storočí. V jednom<br />

z nich napríklad Anne Göldinovej<br />

(Švajčiarsko) v roku 1782<br />

sťali hlavu, pretože údajne „otrávila“<br />

dcéru svojho zamestnávateľa. Toto<br />

dievča vyvrátilo viac než 100 špendlíkov,<br />

drôtov a klincov, ktoré jej vraj<br />

Anna Göldinová „včarovala“ do tela.<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

Ďalší známy je aj prípad Gottliebin<br />

Dittusovej, narodenej v roku<br />

1815 v Mötlingene. Jej príbeh utrpenia<br />

zdokumentoval farár Johann<br />

Christoph Blumhardt (1805 – 1880).<br />

Vo svojej správe píše: „Ukazuje sa,<br />

že sa do tela Gottliebin dostalo nespočetné<br />

množstvo predmetov záhadným<br />

spôsobom, ktorý možno<br />

označiť iba ako „včarovanie“. Zdá<br />

sa, že tieto predmety mali iba jediný<br />

účel, a síce zniesť ju zo sveta.“ Jej<br />

problémy sa začali zvracaním piesku<br />

a črepov. „Pred mojimi očami začali<br />

z nej pozvoľna vychádzať rôzne kusy<br />

železa, 12 kusov skrivených klincov,<br />

ďalej spony do topánky rozličných<br />

tvarov a veľkostí, množstvo špendlíkov<br />

a časti ihlíc, niekedy samotné,<br />

inokedy zviazané. Boli také veľké,<br />

že bolo nepochopiteľné, ako sa vôbec<br />

dali prehltnúť.“<br />

Tieto citáty pochádzajú z knihy<br />

Rudolfa Passiansa „Neues Licht auf<br />

alte Wunder (Nové svetlo na staré<br />

zázraky)“ (Nakladateľstvo Schröder<br />

1982). Autor k ľuďom, ktorí sa týmito<br />

fenoménmi zaoberajú, poznamenáva:<br />

„Johann Christoph Blumhardt ani<br />

Justinius Kerner nechceli mať v žiadnom<br />

prípade nič spoločné s duchmi;<br />

spomenuté udalosti ich však prinútili<br />

uznať realitu, ktorú v priebehu svojich<br />

štúdií považovali za temné povery,<br />

v najlepšom prípade za pomätenie<br />

zmyslov alebo nervovú chorobu.“<br />

Udalosti okolo Gottliebin Dittusovej<br />

v rokoch 1841 – 1843 však<br />

poukazujú nielen na posadnutosť,<br />

jasnovidnosť a strašidelné úkazy, ale<br />

predovšetkým na fenomén materializácie.<br />

Raz zistili, že Gottliebin<br />

má pod kožou okolo tela obtočené<br />

dva niekoľkokrát pozohýbané drôty.<br />

Z tela dievčaťa vyšli aj iné predmety,<br />

ako rôzne ihly, veľké črepy,<br />

kamienky a kus železa. Farár Blumhardt<br />

vypovedal: „Krv pritom nikdy<br />

netiekla, ani nevznikla žiadna rana.<br />

Nanajvýš bolo možné chvíľu vidieť,<br />

že se na danom mieste niečo odohralo.“<br />

Podobným fenoménom sú prípady<br />

stigmatizovaných osôb, u ktorých<br />

sa na rukách objavili rany, a to<br />

bez pochopiteľnej vonkajšej príčiny.<br />

Lekárske pokusy o ich liečbu boli<br />

neúspešné, no rany napokon samy<br />

zmizli tak ako sa objavili, a nezostali


ZÁHADY<br />

po nich žiadne jazvy. Ďalším zaujímavým<br />

príkladom sú filipínski chirurgovia,<br />

ktorí vykonávajú operácie<br />

bez chirurgických pomôcok a bez<br />

zanechávania jaziev.<br />

VÝSKUM „MEDIÁLNYCH<br />

JAVOV“<br />

S<br />

fenoménom materializácie<br />

sa spája široká škála úkazov.<br />

Tejto téme sa vo svojom výskume priblížil<br />

Albert von Schrenk-Notzing<br />

(1862 – 1929), ktorý sa zaoberal špiritizmom<br />

v období jeho najväčšieho<br />

rozmachu a snažil sa ho vedeckým<br />

spôsobom dokazovať. Bol to chudobný<br />

lekár, ktorý sa vďaka výhodnému<br />

sobášu s „najbohatšou dedičkou<br />

Würtenbergov“ stal finančne<br />

nezávislým a mal tak dobré podmienky<br />

na svoje experimenty. S obľubou<br />

sa cituje jeho výrok: „Vzťah<br />

dnešného špiritizmu k budúcemu vedeckému<br />

výskumu mediálnych vied<br />

je asi taký, ako je astrológia k astronómii<br />

alebo alchýmia k chémii“.<br />

O čo v jeho bádaní išlo? Médiám,<br />

ktoré hypnotizoval a uviedol<br />

do tranzu, vytekala z úst hmota podobná<br />

penovému tkanivu. Nazývali<br />

ju „ektoplazma“ alebo „teleplazma“,<br />

z ktorej sa pomocou média mohla<br />

vytvoriť „postava – fantóm“.<br />

Špiritizmom sa v období medzi<br />

rokom 1850 a druhou svetovou vojnou<br />

zaoberali široké ľudové vrstvy –<br />

dnešný záujem o ezoteriku je len slabým<br />

odvarom. Takýmto mediálnym<br />

javom sa venoval aj anglický fyzik<br />

a chemik William Crookes (1832 –<br />

1919). Jeho médium, Florence Cook,<br />

dokázala „vyčariť“ fantóma, ktorý ju<br />

tri roky sprevádzal ako „spoločník“.<br />

Bádatelia brali špiritizmus pri vedeckých<br />

dôkazoch veľmi vážne. Spomínaný<br />

William Crookes píše: „Tieto<br />

pokusy potvrdzujú s konečnou platnosťou<br />

existenciu „novej sily“, ktorá<br />

je nejakým neznámym spôsobom<br />

spojená s ľudskou spoločnosťou...“<br />

(„Der Spiritualismus und die Wissenschaft“).<br />

Okolo roku 1850 patrila k módnym<br />

hitom „lepšej spoločnosti“ účasť<br />

na seansách, pri ktorých sa prejavovali<br />

duše zomretých. Na týchto sedeniach<br />

sa so záujmom zúčastňovala<br />

aj rakúska cisárovná Alžbeta. K prejavom<br />

a znameniam prítomnosti<br />

duší zosnulých patrilo pohybovanie<br />

sa stolíka, klopanie ale aj tzv. „aporty“<br />

– zjavovanie sa predmetov z ničoho.<br />

Povestnou sa stala Nemka Anna<br />

Rothe (1850 – 1907), pri jej špiritistických<br />

seansách sa objavovali kvety.<br />

Medzi mnohých, ktorí mali schopnosť<br />

vyvolať „fantómov“, patria aj<br />

krimi-antropológ Cesare Lombroso<br />

(1835 – 1909) a mediálne nadaný<br />

Dán Einer Nielsen (1894 – 1965) –<br />

ten údajne v priebehu 47 rokov vyvolal<br />

17 000 fantómov. Nie je jasné, odkiaľ<br />

sa vzal materiál, z ktorého tieto<br />

fantómy vznikli. Na druhej strane<br />

sa vynára otázka, či z týchto pokusov<br />

vyplynul aj nejaký úžitok. (Navyše<br />

každý tvorca fantómu je s týmto<br />

útvarom i naďalej spojený a môže<br />

preto človeka spätne ovplyvňovať.<br />

Vplyvy z jemnohmotného sveta sú<br />

tak či tak nevyspytateľné, preto našim<br />

čitateľom účasť na podobných<br />

seansách neodporúčame, pozn. red.)<br />

B<br />

VIDITEĽNÉ<br />

„PODVEDOMIE“?<br />

ádateľom Wiliamovi Crookesovi<br />

a Albertovi Schrenck-Notzingovi<br />

išlo však o niečo iné: o zviditeľnenie<br />

„podvedomia“. Najmä<br />

Schrenck-Notzing bol silne inšpirovaný<br />

rakúskym psychiatrom<br />

Slávne fenomény materializácie<br />

sa v minulosti zaznamenávali<br />

aj fotograficky. Dnes je ich<br />

výpovedná hodnota prirodzene<br />

otázna. No stále nie je jasné: čo<br />

sa skrýva za týmto fenoménom?<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


ZÁHADY<br />

Sigmundom Freudom a na ovplyvnenie<br />

média používal hypnózu. Seansy,<br />

ktoré predvádzal verejnosti,<br />

spôsobili vtedy veľký rozruch. Navštevoval<br />

ich aj nemecký spisovateľ<br />

Thomas Mann, ktorého priťahovalo<br />

všetko mimoriadne.<br />

Pri Schrenck-Notzingových pokusoch<br />

šlo o „nižšie materializácie“,<br />

teda o útvary, ktoré sa nedokázali<br />

samé od seba ani pohybovať, ani<br />

rozprávať. Tieto pokusy si vyslúžili<br />

ostrú kritiku hlavne zo strany<br />

materialisticky zameraných vedcov.<br />

Ozývali sa aj iné varovné hlasy.<br />

Právnik Georg Schulzer (1844<br />

– 1929), ktorý sa inak sám intenzívne<br />

zaoberal špiritizmom, napísal:<br />

„Jeho fotografie a celkové znázornenie,<br />

najmä to trápne telesné<br />

vyšetrovanie a materializácia média,<br />

vnáša do našich pocitov veľmi nepríjemný<br />

dojem. Podľa môjho presvedčenia<br />

vôbec nebolo nutné robiť<br />

toto vyšetrovanie a materializáciu,<br />

najmä keď ju sprevádzajú také bolesti,<br />

ktoré Dr. von Schrenk-Notzing<br />

porovnáva s pôrodnými, odrážajúcimi<br />

sa aj v tvári (…)“.<br />

Georg Schulzer následne odmieta<br />

názor Dr. Schrenck-Notzinga, že jedinou<br />

príčinou materializácie a jeho<br />

prejavov je podvedomie a vyjadruje<br />

svoje presvedčenie, že na materializácii<br />

sa skutočne zúčastňujú aj bytosti<br />

z onoho sveta. Dr. Schrenck-<br />

-Notzing píše: „Náhle sa zjavilo<br />

silné, dobre vyvinuté, zrejme mužské<br />

rameno s rukou, ktorá uchopila<br />

mladú dievčinu (médium) a vtlačila<br />

ju násilím späť do kresla. Táto sila<br />

sa prejavila voči médiu evidentne<br />

nepriateľsky, ako by teda mohla vychádzať<br />

z jej podvedomia?“<br />

Predvádzanie materializácie spôsobovalo<br />

rozruch a vášnivé diskusie.<br />

O možnom negatívnom dopade<br />

na zúčastnených vtedy zrejme nikto<br />

neuvažoval. Úskalia týchto pokusov<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

nie sú totiž na prvý pohľad viditeľné.<br />

Médium je počas diania vystavené<br />

určitým jemnohmotným vplyvom,<br />

ktoré môžu byť nebezpečné, podobne<br />

ako pri hypnóze. O rizikách<br />

hypnózy sme už písali vo viacerých<br />

článkoch.<br />

V roku 1924 sa k zmieňovaným<br />

pokusom s médiami vyjadril aj<br />

Abd-ru-shin, autor diela „Vo Svetle<br />

Pravdy – Posolstvo Grálu“ vo svojej<br />

prednáške „Moderná duchoveda“:<br />

Bádatelia, vykonávajúci pokusy<br />

ešte iného druhu, dopúšťajú<br />

sa vo väčšine prípadov<br />

poľutovaniahodnej chyby, že v nevedomosti<br />

— lebo inak by to iste nerobili<br />

— uvádzajú iné veľmi citlivé<br />

alebo mediálne osoby buď do magnetického<br />

alebo dokonca hypnotického<br />

spánku, aby ich tak priviedli bližšie<br />

k telesne neviditeľným vplyvom tzv.<br />

„záhrobného sveta“ v nádeji, že takto<br />

budú môcť všeličo počuť a pozorovať,<br />

čo by za plného denného vedomia<br />

dotyčnej pokusnej osoby nebolo<br />

možné.<br />

Najmenej v deväťdesiatich piatich<br />

prípadoch zo sta vydávajú tým<br />

takých ľudí do veľkého nebezpečia,<br />

na ktoré ešte nedorástli, lebo každý<br />

spôsob umelého napomáhania<br />

k prehĺbeniu je spútavanie duše, ktorým<br />

je táto vháňaná do preciťovania,<br />

ktoré ide omnoho ďalej, ako by to<br />

dovolil jej prirodzený vývoj.<br />

Následok toho je, že taká obeť pokusov<br />

sa naraz ocitne duševne v oblasti,<br />

v ktorej je vplyvom umelého<br />

napomáhania pozbavená svojej<br />

prirodzenej ochrany, alebo jej pre<br />

ňu chýba táto prirodzená ochrana,<br />

ktorá môže vzniknúť len vlastným<br />

vnútorným zdravým vývojom.<br />

Takého poľutovaniahodného človeka<br />

si treba predstaviť obrazne tak,<br />

že stojí obnažený, priviazaný ku kolu<br />

ako nastavené vnadidlo vo vzdialenej<br />

nebezpečnej krajine, aby na seba<br />

prilákal tamojší doteraz ešte neznámy<br />

život a dianie, dokonca aby<br />

ich nechal na seba pôsobiť, len aby<br />

o tom mohol podať správu, alebo<br />

preto, aby sa aj iným stali viditeľné<br />

rôzne účinky pomocou prispenia určitých<br />

častí jeho pozemského tela.<br />

Taká pokusná osoba môže niekedy<br />

oznamovať akoby telefónom,<br />

čo sa deje, a to na základe spojenia,<br />

ktoré musí udržiavať jej predsunutá<br />

duša s pozemským telom a toto<br />

sprostredkovať tiež divákovi.<br />

Ak je však pritom táto umelo dopredu<br />

posunutá hliadka nejako napadnutá,<br />

nemôže sa brániť pre nedostatok<br />

prirodzenej ochrany, bez<br />

pomoci je vydaná napospas, pretože<br />

bola za pomoci druhých vystrčená<br />

do oblasti, kam podľa vlastného<br />

vývoja ešte nepatrí, alebo by vôbec<br />

nepatrila. Avšak tzv. bádateľ, ktorý<br />

ju tam z vedychtivosti nútil preniknúť,<br />

môže jej práve tak málo pomôcť,<br />

pretože on sám je cudzincom a neskúseným<br />

tam, odkiaľ to nebezpečie<br />

prichádza, a preto nemôže nič podniknúť<br />

na jej ochranu.<br />

Tak sa stávajú z bádateľov zločinci<br />

bez toho, že by to chceli a bez toho,<br />

že by preto mohli byť pozemskou<br />

spravodlivosťou braní na zodpovednosť.<br />

To však nie je rozhodujúce<br />

a nemôže zabraňovať v tom, aby duchovné<br />

zákony nezapôsobili s plnou<br />

silou ich zvratného pôsobenia a nepripútali<br />

bádateľa ku svojej obeti.<br />

Nejedna pokusná osoba takto<br />

utrpí jemnohmotné útoky, ktoré<br />

sa prejavia priebehom času, niekedy<br />

aj rýchlo, alebo aj hneď hrubohmotne<br />

— telesne, takže nasleduje<br />

telesná choroba alebo aj smrť, čím<br />

sa však duševné poškodenie ešte neodstráni.<br />

Avšak pozorovatelia, nazývajúci<br />

sa bádateľmi, ktorí nútia svoje obete<br />

do neznámych oblastí, stoja pri takých<br />

nebezpečných experimentoch


ZÁHADY<br />

vo väčšine prípadov dobre pozemsky<br />

krytí a chránení svojím telom a denným<br />

vedomím.<br />

Málokedy sa vyskytne, že aj oni zažijú<br />

súčasne nebezpečia pokusných<br />

osôb, t. j. že tieto nebezpečia prechádzajú<br />

ihneď aj na nich. Ale potom,<br />

pri ich pozemskej smrti, pri prechode<br />

do jemnohmotného sveta musia<br />

v každom prípade v dôsledku svojho<br />

pripútania k obetiam ísť tam, kde<br />

tieto boli možno strhnuté, aby až spoločne<br />

s nimi mohli pomaly zase stúpať.<br />

Umelé vykázanie duše do inej oblasti<br />

nemusí teraz vždy znamenať, že duša<br />

vystúpi z tela a vznesie sa do inej sféry.<br />

Vo väčšine prípadov zostáva pokojne<br />

v tele. Magnetickým alebo hypnotickým<br />

spánkom učinená neprirodzene<br />

citlivou, reaguje na omnoho jemnejšie<br />

prúdy a vplyvy, ako by mohla<br />

za svojho prirodzeného stavu.<br />

Je samozrejmé, že duša v tomto neprirodzenom<br />

stave nemá plnú silu,<br />

ktorú by inak mala, keby došla tak<br />

ďaleko sama vnútorným vývojom<br />

a stála by preto pevne a bezpečne<br />

na tejto novej zjemnenej pôde oproti<br />

všetkým vplyvom s rovnakou silou.<br />

Predstavitelia týchto pokusov spozorovali<br />

akurát to, že mediálne osoby<br />

sa po seansách cítia veľmi oslabené.<br />

Ale ako vlastne vzniká materializácia?<br />

Ako sa niečo nehmotné môže<br />

dočasne zviditeľniť nášmu bežnému<br />

zraku? K tejto téme sa vyjadril Abd-<br />

-ru-shin v prednáške Druhy jasnovidectva<br />

takto:<br />

Zhmotňovania pozemsky zosnulých<br />

sú iba deje, pri ktorých pozemskí zosnulí<br />

nachádzajúci sa v jemnohmotnom<br />

tele, berú na seba za použitia<br />

média ešte obal jemnej hrubohmotnosti.<br />

To by snáď smela byť jediná<br />

výnimka, kedy dnešní pozemskí ľudia<br />

by boli schopní raz jasne vidieť<br />

jemnú hrubohmotnosť a mohli by ju<br />

tiež chápať aj inými hrubohmotnými<br />

zmyslami, lebo pritom nastáva mimoriadne<br />

silné spojenie, a tým aj zhutnenie<br />

jemnej hrubohmotnosti ako dôsledok<br />

neobyčajného vyžarovania krvi<br />

média. Môžu ju vidieť a pociťovať,<br />

lebo i napriek všetkej jemnosti ide ešte<br />

vždy o ten istý druh ich zmyslových<br />

orgánov, teda ešte o hrubohmotnosť.<br />

J<br />

HĽADANIE<br />

VYSVETLENIA<br />

avy materializácie sa objavovali aj<br />

v živote už spomínanej Anny Roth<br />

(1850 – 1907). Bola jasnovidným<br />

Johann Christoph Blumhardt<br />

dokumentoval prípady materializácie<br />

Gottliebin Dittusovej.<br />

Aj Angličan William Crookes sa v 19. storočí<br />

zaoberal mediálnymi javmi.<br />

médiom a dokázala vytvárať „aporty“<br />

z ničoho (kvety, plody, šperky). Neskôr<br />

sa však jej schopnosti oslabili<br />

a dochádzalo k podvodom. V priebehu<br />

niekoľko mesiacov trvajúceho<br />

procesu, ku ktorému bolo pozvaných<br />

mnoho svedkov, vznikol vášnivý<br />

spor pre a proti, nielen čo sa týka jej<br />

osoby, ale všeobecne aj o špiritizme.<br />

Je zdokumentovaný rozhovor medzi<br />

sudcom a odborným znalcom, ktorý<br />

poukazuje na to, že vedecké vyvrátenie<br />

fenoménu materializácie nie<br />

je možné, pretože by sa museli zavrhnúť<br />

naše „celé tisícročia staré vedecké<br />

skúsenosti o podstate hmoty“.<br />

Z toho usúdil, že „dôkazy musí priniesť<br />

druhá strana. Musia doložiť<br />

objektívny dôkaz, ktorý je nezávislý<br />

od schopnosti pozorovania jednotlivca.“<br />

Práve u fenoménov, ktoré zasahujú<br />

do jemnohmotných dejov, nie<br />

je možné poskytnúť vedecké dôkazy,<br />

ktoré by materializáciu vysvetľovali<br />

– a to prináša pochybnosti.<br />

Na druhej strane, v našich dejinách<br />

vždy existovali nevysvetliteľné „zázraky“<br />

a „kúzla“, pretože mnohí ľudia<br />

boli schopní prekonať hranice<br />

fyzického sveta. „Mágovia“ demonštrovali<br />

svoje schopnosti: predmety<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


ZÁHADY<br />

nechali najskôr zmiznúť a potom<br />

zase zviditeľnili. Celý pohanský obraz<br />

sveta bol v kontakte s neviditeľnými<br />

bytosťami, kým kresťanská<br />

cirkev uznávala len Boha, jeho anjelov<br />

a svätcov ako osobnosti z onoho<br />

sveta. Všetko nepochopiteľné, teda<br />

aj „čary“, sa prisudzovali Luciferovi<br />

a jeho démonom.<br />

Dnes dôverujeme skôr prírodným<br />

vedám a práve prípad Gottliebin Dittusovej<br />

nám môže poskytnúť vysvetlenie.<br />

Protestantský farár Johann Christoph<br />

Blumhardt chcel pomôcť tejto<br />

utrápenej žene. Spoliehal sa nielen<br />

na silu modlitby, ale zároveň hľadal<br />

aj vysvetlenie, ako sa tie predmety<br />

dostali do jej tela. Domnieval<br />

sa, že ide o čary. O ich vplyve na fyzický<br />

svet napísal: „Samozrejme mi<br />

napadlo, že pokiaľ ide o podstatu<br />

hmoty existujú ešte nejasnosti, ktoré<br />

filozofia dosiaľ jednoznačne nevysvetlila.<br />

Keď si predstavím hmotu<br />

ako agregát z atómov, ako to dnes<br />

chápu už mnohí filozofi, tak by nebolo<br />

(myslím si), čarovanie ničím<br />

iným, než tajomným, temnými<br />

mocnosťami ovládaným umením,<br />

schopným uvoľniť väzbu jednotlivých<br />

atómov, a tým určitý predmet<br />

premeniť na nepoznanie, alebo ho<br />

dokonca zneviditeľniť. Pomocou<br />

iných predmetov, napríklad obyčajnej<br />

potravy, ho potom dopraviť<br />

zase podľa vôle toho, kto tieto kúsky<br />

robí na miesto, kde uvoľnenú väzbu<br />

znova obnoví a tým sa zneviditeľnený<br />

predmet objaví znova v pôvodnej<br />

podobe.“<br />

Nepríliš vzdelaný farár sa dostal<br />

vlastne veľmi blízko k predstave,<br />

že v skutočnosti všetko je len žiarenie<br />

a kmitanie – aj keď je dnes z vedeckého<br />

hľadiska nemožné ovplyvniť<br />

súdržnosť molekúl alebo súdržnú<br />

energiu jadrových elementov len pomocou<br />

vôle. Ale čo my vieme o tom,<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

ako povedal Goethe, čo „svet v jeho<br />

jadre drží pohromade“?<br />

Nepozerajme teda na „svet“ len<br />

ako na hrubohmotnosť. Herbert<br />

Vollmann vo svojej knihe „Nové poznanie<br />

k času obratu svetov“ vysvetľuje,<br />

že čiastočky hmoty sú len obaly<br />

na nehmotné čiastočky plné energie,<br />

čiže na „duchovné častice“:<br />

„Hmota totiž vonkoncom nie je<br />

mŕtva a strnulá masa, ale je v neustálom<br />

nám neviditeľnom pohybe,<br />

pretože jej základné prvky, elementárne<br />

častice, sa trvalo pohybujú. Nositeľmi<br />

tejto sily, uvádzajúcej všetko<br />

do pohybu a všetko v pohybe udržujúcej,<br />

sú duchovné čiastočky. Tieto<br />

častice sú nepredstaviteľne malé, sú<br />

však obrovské čo do obsahu energie.<br />

Sú so svojimi obalmi do hmoty „inkarnované“<br />

a po jej rozpade sa znova<br />

uvoľňujú.“<br />

Tieto elementy, čiže „duchovné<br />

častice so svojimi obalmi“, formujú<br />

bytostné prírodné sily. A všetko, čo<br />

sa v hrubohmotnosti stvárni, je sformované<br />

vopred na „astrálnej úrovni“.<br />

Anna Rothe v priebehu súdneho procesu<br />

popisovala, že tieto predmety,<br />

ktoré zhmotnila, boli „vzory, ktoré<br />

prišli z onoho sveta“.<br />

Dá sa vychádzať z toho, že pri materializovaní<br />

sa prirodzený proces<br />

zhmotňovania pod vplyvom silnej<br />

duševnej sily a vyžarovania krvi média<br />

alebo „majstra“ podstatne urýchľuje.<br />

Zrejme to funguje i opačným<br />

smerom – spomeňme napríklad filipínskych<br />

liečiteľov, ktorí operujú<br />

ľudské telá bez toho, aby zanechali<br />

jazvy. O podobnom spôsobe liečenia<br />

sa zmienil už Paracelsus, novodobý<br />

geniálny filozof a lekár: „On<br />

ovláda štvrtú dimenziu nigromantie,<br />

to znamená, že môže siahnuť do tela<br />

a niečo z neho vybrať alebo opäť vložiť<br />

...“ (Bernhard Aschner, Paracelsus<br />

– celistvé dielo, zväzok IV).<br />

Prejavy dematerializácie a materializácie<br />

sú iste pôsobivé, úžasné javy.<br />

Napriek tomu dôrazne varujem pred<br />

pokusmi s týmito prejavmi experimentovať<br />

alebo sa uvedené schopnosti<br />

snažiť nejakým spôsobom<br />

natrénovať. Hrozí reálne nebezpečenstvo,<br />

že človek vytvorí jemnohmotné<br />

útvary, ktoré mu môžu<br />

neskôr škodiť. Prípadne sa iným<br />

spôsobom otvorí jemnohmotnému<br />

svetu, pred ktorým nebude dostatočne<br />

chránený. Ide len o to – zamyslieť<br />

sa a snažiť sa pochopiť, ako tento<br />

fenomén funguje. A vedieť, že sú aj<br />

iné, prirodzené metódy ako dať impulz<br />

na rozpúšťanie alebo zhutňovanie<br />

matérie. Je ňou napríklad prosba<br />

o pomoc, ktorá tryská z čistého srdca.<br />

Ja sama si spomínam na vlastnú<br />

skúsenosť: moja dcéra ako malé<br />

dieťa trpela, pretože mala bradavice<br />

na brade, ktoré jej opakovane vyrastali.<br />

Jedného dňa našej tete napadlo<br />

vziať dcérku na „zariekavanie“, ale<br />

nepomohlo to. Tak som si povedala,<br />

že tradícia „zariekavania“ nie<br />

je v podstate nič iného ako prosba<br />

o pomoc – modlitba. A tak, podnietená<br />

nesmiernym želaním pomôcť<br />

svojej dcére, vrúcne som prosila o to,<br />

aby bradavice zmizli. A hľa: od jedného<br />

splnu po druhý sa toto jej postihnutie<br />

úplne stratilo; vyschlo, bez<br />

toho, aby zanechalo stopy.<br />

Skutočne máme možnosť dosiahnuť<br />

neuveriteľné – prostou silou vyciťovania<br />

a pokorným pohľadom<br />

k Bohu, a s vedomím, že Božská sila<br />

nie je v nás, ale že ju smieme len prijímať.<br />

Corinna Hübener<br />

hubener@svetgralu.sk


SPOLOČNOSŤ<br />

Ako vznikajú<br />

Jedna pani povedala…<br />

Zdenka Vrančíková, Marie Šuláková<br />

Desaťročný Matúš prišiel zo školy<br />

s tým, že jeho najlepší kamarát ho<br />

už nemá rád. Povedal mu, že ho neznáša.<br />

Matúš sa mu znepáčil. Kubo<br />

má v triede silný vplyv na ostatných<br />

spolužiakov a rozhodol sa, že Matúšovi<br />

zavarí. Začal sa ostatných<br />

detí vypytovať, či sa s Matúšom<br />

kamarátia. Keď povedali, že áno,<br />

začal o ňom šíriť fámy – napríklad,<br />

že Matúš kradne. Veľa detí Kubovi<br />

uverilo. Matúš prišiel zo školy domov,<br />

mal zvýšenú teplotu a mame<br />

sa potom zveril s tým, že sa mu celý<br />

deň diali v škole čudné veci. Niekto<br />

mu schoval topánky do cudzej<br />

skrinky, na záchode mu niekto zablokoval<br />

dvere, zošit na angličtinu<br />

mu niekto pokrčil a roztrhal. V družine<br />

Matúš začul rozhovor Kuba<br />

s iným spolužiakom. Chlapci si<br />

spolu povedali –„Budeme o ňom šíriť<br />

klamstvá, aby sa s ním už nikto<br />

nekamarátil…“ Fámy sú klamstvá,<br />

nepravdivé informácie, skreslené<br />

informácie – ako chcete.<br />

Raz v obci V., kde majú detský<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


SPOLOČNOSŤ<br />

domov, sa v roku 1983 pokúsili<br />

dvaja chovanci o útek. Vychovávateľku,<br />

ktorá mala nočnú službu,<br />

pobodali kuchynským nožom, ústa<br />

jej rozrezali v kútikoch. Druhý deň<br />

sa v obci hovorilo o tom, že pani N.,<br />

matka troch malých detí, bola zavraždená.<br />

Pani N. dodnes žije, má<br />

síce stále zdravotné ťažkosti, ale<br />

zabitá nebola. Odkiaľ sa vzala informácia,<br />

že je mŕtva? „Jedna pani<br />

povedala“ – hovorí sa ľudovo. Alebo<br />

sa tomu hovorí aj fáma.<br />

FÁMY<br />

MAJÚ NAJČASTEJŠIE<br />

NEGATÍVNY<br />

CHARAKTER<br />

Fámy sa šíria v rodine, v zamestnaní,<br />

na dedinách, v mestách. Nie<br />

sú pre náš svet ničím novým. Niekto<br />

si – a možno ani nie so zlým<br />

úmyslom – „pustí hubu na prechádzku“.<br />

Popri tom potom zohrajú<br />

svoju úlohu ľudské vlastnosti,<br />

akými sú závisť, nenávisť a hlavne<br />

ľudská hlúposť. Človek vypustí informáciu<br />

a pokiaľ je dostatočne<br />

„pikantná“, šíri sa ďalej. Dokiaľ<br />

niekto nepovie dosť, alebo<br />

aspoň nepripustí, že to tak<br />

síce môže byť, ale aj vôbec<br />

nemusí. Všimnime si aj to,<br />

že najčastejšie majú fámy<br />

negatívny charakter, sú skôr<br />

na báze ohovárania, nie chvály.<br />

Tak ako na dedine alebo v rodine<br />

šíri fámy najčastejšie „jedna pani“,<br />

tak sa i médiá delia na tzv. seriózne,<br />

verejnoprávne a na bulvárne. Bulvárne<br />

sú jasné. Tam nie je čo riešiť.<br />

Vinu na tom, že existujú, majú<br />

všetci, ktorí sa okolo nich pohybujú.<br />

Od majiteľov, cez novinárov<br />

(nikto ich predsa nenúti tam pracovať)<br />

až po čitateľov a dokonca aj<br />

ľudí, ktorí ich nečítajú, ale podvedome<br />

radi, so záujmom počúvajú<br />

od iných, čo sa tam píše. Keď to<br />

zhrnieme, vinu na tom, že existujú,<br />

máme skoro všetci. Žiaľ, aj<br />

do ostatných médií preniknú krvilačné<br />

šelmy, a keďže negatívne<br />

správy sú najpočúvanejšie, najčítanejšie<br />

a najsledovanejšie, majú<br />

reportéri silných žalúdkov pre<br />

všetko s nutnou dávkou drzosti<br />

otvorené dvere mnohých redakcií.<br />

A to i navzdory tomu,<br />

že aj najčítanejšie denníky, ktoré<br />

sa „tvária“ seriózne, majú svoje<br />

novinárske desatorá, ktorými by<br />

sa mali ich redaktori riadiť. Dôkazom<br />

toho, že sa nimi vždy neriadia,<br />

sú sťažnosti a súdy, ktoré ľudia poškodení<br />

médiami často vyhrávajú.<br />

Ale nie sú na vine len novinári.<br />

Niektorí redaktori, predovšetkým<br />

spravodajských denných médií,<br />

sa priam predbiehajú v tom, kto<br />

z nich príde so zaručene pravdivou<br />

informáciou, odhalí novú kauzu,<br />

či zavarí politikom. Treba podotknúť,<br />

že nie všetky tieto „pravdivé<br />

informácie“ skutočne pravdivé aj<br />

sú. Ďalší problém je v tom, že v niektorých<br />

médiách záleží hlavne<br />

FÁMY POMÁHAJÚ ŠÍRIŤ<br />

AJ MÉDIÁ. MÔŽEME<br />

ZA TO SKORO VŠETCI.<br />

V šírení fám pomáhali a pomáhajú<br />

médiá. Dnešný svet je médiami zahltený<br />

a rovnakou mierou musí byť<br />

logicky zahltený aj šírením fám.<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


SPOLOČNOSŤ<br />

na rýchlosti – a takéto informácie<br />

ani dôkladne preveriť nemožno.<br />

A aj takto vznikajú fámy.<br />

SPRAVODAJSKÉ FÁMY<br />

Napadlo vás niekedy ako vznikajú<br />

spravodajské fámy? Všimli ste si,<br />

že v určitých obdobiach sa nepíše, či<br />

nehovorí o ničom inom, len o jednej<br />

udalosti? Ak áno, ste na stope. Tá<br />

vedie k pochopeniu toho, ako fungujú<br />

médiá. A ako vytvárajú obraz<br />

falošnej reality – teda fámy.<br />

Dobrým príkladom na ukážku je<br />

dávnejšia udalosť – streľba v bratislavskej<br />

časti Devínska Nová Ves.<br />

Na osvieženie: ide o prípad muža,<br />

ktorý na konci augusta roku 2010<br />

zastrelil sedem ľudí a nakoniec aj<br />

seba. O prípade v ten deň informovali<br />

webové portály novín, či<br />

spravodajské bloky televízií akoby<br />

v priamom prenose. Tomu zodpovedali<br />

aj informácie, ktoré sa menili<br />

z minúty na minútu. Zmenou tak<br />

počas dňa prešiel nielen počet páchateľov,<br />

vek páchateľa, počet obetí,<br />

ale i samotný motív činu. Popravde,<br />

doteraz nie je celkom zrejmé, čo vyprovokovalo<br />

túto udalosť.<br />

Médiá sa podpísali aj pod sympatie,<br />

ktoré si strelec vyslúžil od niektorých<br />

ľudí. Informovali totiž,<br />

že vystrieľal rómsku rodinu zo susedstva,<br />

ktorá ho roky terorizovala<br />

svojím správaním, bola hlučná<br />

a predávala drogy. Na rasový motív<br />

sa chytili všetky médiá. Ako lavína<br />

zaplnil informačný priestor nielen<br />

na Slovensku, ale prebrali ho aj zahraničné<br />

médiá.<br />

Výsledkom (aj práce médií) je<br />

film, ktorý sa formou hraného dokumentu<br />

snaží osvetliť udalosti z 30.<br />

augusta 2010. Samozrejme, stavia<br />

na podhodený rasový motív.<br />

To, že všetko mohlo byť inak,<br />

naznačuje informácia, ktorú priniesli<br />

médiá začiatkom marca 2011.<br />

Strelec bol totiž pri čine pod vplyvom<br />

drog. Hoci správa prebehla viacerými<br />

médiami, vo svetle iných,<br />

aktuálnejších káuz sa stala len<br />

okrajovou. To, že sa o tom informovalo,<br />

už asi nič nezmení na fakte,<br />

že v pamäti niektorých ľudí zostane<br />

strelec z Devínskej Novej Vsi hrdinom<br />

– zástancom utláčaných spoluobčanov,<br />

či riešiteľom rómskeho<br />

problému. Filmári pripustili, že pod<br />

tlakom tejto informácie si film žiada<br />

úpravu, či druhý diel.<br />

Vznikla totiž fáma. Fáma o tom,<br />

že išlo o Rómov, o neprispôsobivých,<br />

že strelec bol slušný človek<br />

a že všetko môže vyriešiť prísnejšia<br />

kontrola držiteľov zbraní. Za týmito<br />

polopravdami stoja desiatky redaktorov.<br />

Tí, v snahe byť čo najaktuálnejší,<br />

púšťajú do sveta nehotové,<br />

neoverené informácie. Čitateľ si totiž<br />

žiada byť informovaný. Predajnosť<br />

novín, čítanosť webu, sledovanosť<br />

televízie, či počet „páči sa mi“<br />

na Facebooku rozhoduje.<br />

KAŽDÝ DEŇ<br />

MUSÍ VYJSŤ SLNKO<br />

A NOVINY<br />

Tlak na redaktorov je enormný.<br />

Nejde len o posun na pomyselnom<br />

rebríčku novinárskej kariéry, predbehnutie<br />

kolegu, prinesenie čo najväčšej<br />

senzácie. Ide totiž o čítanosť<br />

článku. Každý deň musia noviny<br />

vyjsť, každý deň nás večer čo večer<br />

musia čakať správy. A tie treba zaplniť<br />

a to nie hocičím, ale obsahom,<br />

ktorý prinúti človeka kúpiť si tlačené<br />

noviny aj zajtra, priklincuje<br />

ho deň čo deň k obrazovke, či zláka<br />

„preklikávať“ si web znova a znova.<br />

Treba čerstvé správy, nové pohľady<br />

na vec, senzácie a odhalenia.<br />

Informácie, ktoré sú exkluzívne, no<br />

predovšetkým šokujúce.<br />

Výsledkom je zahltenie aktualitami.<br />

Televízia má výhodu aktuálnosti<br />

oproti novinám, tie preto<br />

musia pridať čosi navyše. Zvyčajne<br />

sa snažia rozobrať problém z viacerých<br />

strán. Všetko sa však deje v závratnej<br />

rýchlosti. Ak sa im podarí<br />

predsa len čosi vyhrabať, na druhý<br />

deň (v prípade, že ide o horúcu<br />

kauzu) je možné odsledovať si informáciu<br />

vo večerných správach.<br />

Samozrejme, s novými zábermi či<br />

svedkami.<br />

Trošku inak funguje spravodajstvo<br />

na internete. Redaktori tvoria<br />

články on-line, čiže aktuálni<br />

sú takmer za každých okolností.<br />

A práve tu vzniká najviac chýb či<br />

fám. Redaktor totiž píše takpovediac<br />

za horúca. Nemá čas zisťovať,<br />

či orientovať sa v situácii.<br />

Je hodený do vody a snaží sa plávať.<br />

Výsledkom sú informácie<br />

ako: „…anonymná svedkyňa tvrdí,<br />

že strelcov bolo viacero. Svedok<br />

streľby videl, že strelec ide po ‚čiernych‘“.<br />

Informáciu automaticky preberá<br />

ďalší a ďalší portál. A fáma je<br />

na svete. Na základe tejto informácie<br />

začína písať redaktor, či sa natáčať<br />

reportáž do televízie.<br />

V rýchlosti musia reagovať aj<br />

kompetentní. Ak sú rozvážni, zvyčajne<br />

sa predčasných komentárov<br />

zdržia. No keďže ich voliči si nejakú<br />

(akúkoľvek) reakciu žiadajú, zárodok<br />

ďalších fám nedá na seba dlho<br />

čakať.<br />

V zmätku fám a zavádzajúcich<br />

poloprávd sa ťažko orientuje. Ak<br />

pátrate po pravde, či čakáte na rozlúštenie<br />

tej-ktorej kauzy, nespoliehajte<br />

sa na svoje obľúbené noviny,<br />

či usmievavú redaktorku spravodajstva.<br />

Sledujte viaceré stopy. Čítajte<br />

medzi riadkami. A filtrujte.<br />

Na pravdu treba čas. Často oveľa<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


SPOLOČNOSŤ<br />

Novinárka M. získala počas svojho profesného života skúsenosti<br />

v rade médií, v regionálnych denníkoch, v spravodajoch, vo verejnoprávnom<br />

rozhlase, v káblovej televízii i komerčnej televízii.<br />

Zo svojej skúsenosti sa sama stavia skôr na stranu novinárov, keď<br />

sa hovorí o šírení fám a o vine, ktorú novinári nesú. Napriek tomu<br />

sa i ona stretla s úzkym prepojením niektorých novinárov s niektorými<br />

policajtmi, či dôverným vzťahom medzi novinárom a politikom.<br />

„Za úplatu“ (vtedy za 1000 korún) poskytoval policajt novinárovi<br />

čerstvé informácie – Príď, máme tu peknú búračku... Novinár<br />

bol lojálny, policajta neprezradil a z tučného honorára za správu<br />

mu až tak veľa neubudlo. Mal na to povahu. Kameraman Z. sa zase<br />

takmer zrútil, keď ho poveril šéfredaktor, aby išiel natočiť otca<br />

detí, ktoré usmrtila ich matka plynom; mal sa ísť spýtať, čo na to<br />

hovorí... „Celú cestu som sa modlil, aby nám neotvorili dvere. To<br />

sa našťastie aj stalo“, spomína. Potom dal výpoveď a šiel pracovať<br />

do úplne inej brandže – aj keď bol talentovaný, mal dobré nápady,<br />

vkus a cit na to, ako prepojiť slovo s obrázkami. – Problém je teda<br />

oveľa väčší a obsiahlejší.<br />

viac času, než trvá napísanie<br />

článku. Nedajte sa zlákať vábivým<br />

pozlátkom prvých záverov, čakajte<br />

s očami dokorán.<br />

Ako vyzerá natáčanie takej reportáže<br />

v praxi, môže ukázať príklad<br />

spoza rieky Moravy. Možno<br />

si na to dnes už sotvakto spomenie,<br />

ale nie je to zase tak dávno,<br />

keď českým mediálnym svetom<br />

otriasol prípad matky (zrejme samoživiteľky)<br />

piatich detí (!), ktorej<br />

najmladší syn sa utopil vo vani.<br />

Dôverčivá a šokovaná matka<br />

sa po tejto udalosti úprimne zverila<br />

na kameru reportérovi, ktorý<br />

ju iste milým spôsobom presvedčil,<br />

že povedať to svetu bude pre<br />

dobro veci. Reportér bol však darebák,<br />

alebo úplný ľahkomyseľník<br />

a matku poškodil, ako najlepšie vedel.<br />

Žena sa zverila úplne otvorene<br />

s tým, že keď sa synček kúpal, dala<br />

si slúchadlá na uši a nechtiac zaspala.<br />

Kde sa stala chyba, je na prvý<br />

pohľad úplne jasné. Ale objektívny<br />

názor inej matky piatich detí bude<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

znieť asi takto: „To sa môže stať aj<br />

mne a v podstate kedykoľvek, aj<br />

keď sa na deti budem práve dívať.“<br />

Kto je na vine, že matke, o ktorej<br />

je tu reč, vzali aj ostatné deti,<br />

umiestnili ich do ústavov? A kto<br />

je na vine, že matka pôjde veľmi<br />

pravdepodobne za mreže? Je skutočne<br />

len jeden vinník tohto nešťastia?<br />

Matka urobila dve veľké<br />

chyby. Za tu najväčšiu predraho<br />

zaplatila smrťou svojho dieťaťa.<br />

Druhú chybu urobila, keď o tom<br />

hovorila s reportérom.<br />

EXISTUJE VIAC<br />

SPÔSOBOV<br />

AKO ŠÍRIŤ INFORMÁCIE<br />

Existujú dva spôsoby, ako môže<br />

novinár podobný prípad povedať<br />

svetu. Oba spôsoby pritom budú<br />

mať úspech, teda i sledovanosť. Prvý<br />

spôsob – ten, ktorý sme mali možnosť<br />

vidieť, vyvolá voči tejto matke<br />

opovrhnutie, druhý vlnu solidarity,<br />

pochopenia i poučenia. Druhé spracovanie<br />

by vyzeralo asi takto:<br />

Reportér, ktorý dopredu tuší, ako<br />

správu spracuje, povie matke: „Nie,<br />

to mi na kameru nehovorte, že ste<br />

zaspali, veľmi by ste si tým uškodili.<br />

Povedzte, že ste to proste neustrážili,<br />

nezvládli. Že ste zlyhali<br />

povedať môžete, ale nie, že ste si<br />

dali slúchadlá na uši. To by bol<br />

problém.“ Namiesto ankety s ľuďmi,<br />

ktorí o prípade nič nevedia, by dal<br />

slovo inej matke piatich detí, ktorá<br />

by povedala, aké je to niekedy náročné<br />

a vyčerpávajúce; oslovil by<br />

psychológa, ktorý by už nehovoril<br />

o osobnom zlyhaní, ale o tom,<br />

že päť detí na jedného je niekedy<br />

príliš. Tento reportér by sa vôbec<br />

nebavil so susedkou, ktorá zjavne<br />

rada vypovedala, aká to bola zlá<br />

matka a susedka. Oveľa objektívnejší<br />

a pravdivejší pohľad podajú<br />

učiteľky v škôlke či detská lekárka.<br />

Takto by reportér ovplyvnil mienku<br />

celého radu ľudí, ktorí nešťastníčku<br />

kvôli zle a narýchlo natočenej reportáži<br />

jedným „šmahom“ odsúdili.<br />

Žene by sa naopak dostalo pochopenia<br />

a solidarity, ľudia by jej začali<br />

posielať peniaze, listy vyjadrujúce<br />

ľútosť, ponúkajúce pomoc.<br />

NOVINÁRI NIE SÚ<br />

JEDINÍ VINNÍCI. A NIE<br />

SÚ VŠETCI ROVNAKÍ<br />

Na šírení fám však nemajú vinu<br />

len novinári. Ľudia v našej spoločnosti<br />

všeobecne na novinárov nadávajú.<br />

Nezamýšľajú sa nad tým,<br />

že fámy sú (aj) výsledkom toho, čo<br />

ľudia vlastne chcú. Prieskumy sledovanosti<br />

totiž jasne poukázali<br />

na to, že televízni diváci sa najradšej<br />

zastavia pri negatívnej správe.<br />

Keď moderátorka správ upozorní<br />

na to, že nasledujúca reportáž je len


pre silné povahy, usadne celá rodina<br />

na gauč a pozerá s otvorenými<br />

ústami. Presne to bulvárne médiá<br />

chcú. A vôbec im neprekáža, že tí<br />

istí ľudia potom nadávajú na novinárov<br />

za to, že klamú a prinášajú len<br />

samé „krváky“. Negatívna reklama<br />

je „najlepšia“ reklama. Zamyslime<br />

sa všetci, či podvedome nerobíme<br />

to isté a so skrytým záujmom nehltáme<br />

každé slovo tragických či negatívnych<br />

správ a záberov.<br />

Na druhej strane, aj tzv. krimi-<br />

-správy, ak sú objektívne spracované,<br />

môžu byť ponaučením.<br />

A treba povedať, že novinári v minulosti<br />

pomohli – a aj v súčasnosti<br />

pomáhajú – rozlúštiť rad zásadných<br />

káuz; často pichli do osieho hniezda,<br />

aby sa veci dali do pohybu. Nadávať<br />

na novinárov a hádzať ich všetkých<br />

do jedného vreca je preto nezmysel.<br />

Mimochodom, to platí aj pre všetky<br />

ostatné profesie, ktoré často ľudia<br />

jedným dychom odsudzujú (policajtov,<br />

učiteľov, lekárov, právnikov,<br />

úradníkov…).<br />

Herbert Vollmann<br />

Nové poznanie<br />

k času obratu svetov<br />

Kniha sa sa pozoruhodným spôsobom venuje<br />

týmto témam: Ob rat svetov, Hľadanie Pravdy,<br />

Čo je šťastie?, Je inteligencia vrodená?, Technika<br />

a kultúra, Zdravé peňažníctvo, Inkarnácia<br />

a znovuzrodenie, Nirvána, Väčšina rozhoduje,<br />

Pohľad do budúcnosti, Tajomstvo energie atómu,<br />

Tajomstvo tiaže, a ďalším.<br />

NA PRAVDU<br />

TREBA ČAS<br />

Ale vráťme sa k téme. Na to, aby<br />

sme rozpoznali, či správa je alebo<br />

nie je fámou, nepotrebujeme byť<br />

novinármi, ktorí do sveta médií<br />

vidia najlepšie. Stačí dobrá intuícia,<br />

cit, sedliacky rozum, používanie<br />

vlastného úsudku, nadhľad. Ale<br />

hlavne treba mať stále na pamäti,<br />

že nie všetko, čo sa píše, musí byť<br />

aj pravda.<br />

Cena knihy: 9,00 €<br />

Cena pre predplatiteľov: 8,50 €<br />

255 strán,<br />

mäkká väzba,<br />

slovenský jazyk,<br />

formát 13 x 20 cm,<br />

hmotnosť 300 g.<br />

V spolupráci Zdenka Vrančíková<br />

a Marie Šuláková<br />

zdenka.vrancikova@svetgralu.cz<br />

marie.sulakova@svetgralu.cz<br />

www.svetgralu.sk<br />

Nakladateľstvo<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Stuttgart


FILM<br />

Náš domov<br />

Brazílsky film Nosso Lar<br />

Ľ<br />

Dráma<br />

Brazília, 2010<br />

Réžia: Wagner de Assis<br />

Hrajú: Othon Bastos, César Cardadeiro<br />

udská duša, ktorá bola na Zemi prominentným<br />

riodejaneirským lekárom,<br />

celkom oddaným materialistickému<br />

spôsobu života, rozpráva o svojej<br />

ceste za hranicou smrti. André Luiz<br />

sa prebúdza na temnom, močaristom<br />

mieste plnom utrpenia, kde – rovnako<br />

ako ostatní, s takmer polozvieracím<br />

výzorom – blúdi, až kým ho zúfalstvo<br />

neprivedie k vrúcnej modlitbe o pomoc.<br />

Prichádzajú dve svetlo zaodené žiarivé<br />

bytosti a odnášajú ho do „Mesta prichádzajúcich“.<br />

Prichádzajú<br />

sem duše, ktoré<br />

sa odlúčili od tela, a nevedia<br />

si rady s novou situáciou,<br />

v ktorej sa nachádzajú.<br />

Duše, ktoré<br />

síce mali povedomie<br />

o duchovnom svete, no<br />

boli na Zemi duchovne<br />

lenivé, alebo príliš zahľadené<br />

do hmoty. Tu<br />

sa im dostáva pomoci,<br />

aby mohli nájsť pokoj<br />

a rovnováhu, aby si plne uvedomili svoj<br />

nový stav. Na základe toho postupne<br />

začínajú chápať zákony, ktoré utvárajú<br />

život v celom stvorení: v pozemskom,<br />

v jemnohmotnom i duchovnom svete,<br />

teda zákony, ktoré určujú cesty duše,<br />

jej vývoj.<br />

Keď človek odloží pozemské telo,<br />

nachádza sa v jemnejšom duševnom<br />

tele, pričom rany duše sa teraz javia<br />

ako rany telesné. Liečiť ich môžu<br />

iba lekári duchovní, teda tí, ktorí už<br />

svojím životom, teda svojou pokorou,<br />

túžbou pomáhať a vnútorným poznaním<br />

vyspeli do tej miery, že môžu svojou<br />

prítomnosťou sprostredkovávať liečivú<br />

božskú silu. André Luiz – pacient,<br />

chce byť opäť lekárom. Najskôr sa však<br />

musí zbaviť nánosu pýchy a predsudkov.<br />

Pochopí, že pozemské tituly sú tu bezcenné<br />

a že tu platia len skutočné schopnosti,<br />

zrelosť, pevnosť a odhodlanie.<br />

Mesto bolo vybudované v 16. storočí<br />

pozemského času. Sú tu však i moderné<br />

budovy, uplatňujú<br />

sa tu technológie<br />

známe až v 20. storočí,<br />

ba dokonca i také, aké<br />

majú na Zemi ešte len<br />

vzniknúť. Poukazuje to<br />

na skutočnosť, že všetko,<br />

čo je na Zemi inšpiráciou<br />

vedcov, bádateľov,<br />

umelcov a remeselníkov,<br />

jestvuje už ako predobraz<br />

v astrálnej úrovni.<br />

Vo filme môžeme<br />

okrem Andrého sledovať vývoj niekoľkých<br />

ďalších postáv. Ich odchod<br />

a znovuvtelenie na Zem musí byť starostlivo<br />

naplánované, sprevádza ho<br />

smútok z dočasného odlúčenia a istej<br />

obavy z nástrah pozemského života.<br />

No zároveň u nich dochádza k uvedomeniu<br />

si možností vývoja, ktoré pozemský<br />

život prináša. Sú to väzby lásky<br />

a schopnosť obetovať sa v záujme pomoci,<br />

ale i následky svojvôle. Príbeh<br />

ďalej vykresľuje pôsobenie modlitby,


FILM<br />

„holografický“ prenos obrazu pri komunikácii<br />

na diaľku, i príchod duchov<br />

z vyšších úrovní. Pôsobivý je veľký príliv<br />

duší zomretých počas svetovej vojny<br />

a mnoho ďalších udalostí. Sú tu však aj<br />

isté omyly a nedostatky v stupni poznania.<br />

Táto úroveň, veľmi blízka Zemi, je<br />

prechodnou úrovňou prvotného prebúdzania,<br />

odkiaľ by duše, pokiaľ sa tak<br />

rozhodnú, mali putovať v stupňujúcom<br />

sa poznaní, čistote a zrelosti ďalej<br />

do svetlejších úrovní stvorenia.<br />

Do duchovného raja je ešte odtiaľ<br />

takmer nekonečne ďaleko! Je to túžba<br />

po kráľovstve nebeskom, ktorá sa musí<br />

v človeku prebudiť, túžba po duchovnom<br />

domove, po večnej duchovnej ríši;<br />

tá žiari a vedie človeka mnohými jemnejšími<br />

i hrubšími úrovňami hmotnosti,<br />

ktoré sú len školou poznávania Božích<br />

zákonov. Tunajšie duše však k tomu<br />

musia ešte len dozrieť. Samo osebe je<br />

už veľkým pokrokom, keď duša, ktorá<br />

verila len v pozemský život a nemennosť<br />

osudu, dospeje k poznaniu možností<br />

nového začiatku a Božej milosti, spočívajúcej<br />

v Božích zákonoch.<br />

Film Nosso Lar bol natočený v roku<br />

2010 podľa knihy známeho brazílskeho<br />

špiritistického média Chica<br />

Xaviéra (1910 – 2002), (kniha je on-<br />

-line na internete v angličtine a orig.<br />

film na DVD je možné objednať napr.<br />

na www.amazon.com). Príbeh teda nie<br />

je obvyklou inšpiráciou spisovateľa, ale<br />

bol „nadiktovaný“ z onoho sveta. Sám<br />

Chico Xaviér hovorí, že je len poštárom,<br />

ktorý doručuje listy, ale sám nič<br />

nepíše. Chico Xaviér týmto spôsobom<br />

zaznamenal 412 kníh, z toho 16 nadiktoval<br />

práve André Luiz. V tom istom<br />

roku bol o ňom natočený rovnomenný,<br />

veľmi dobrý životopisný film.<br />

Po zhliadnutí oboch filmov si človek<br />

môže doplniť ďalšie čriepky do obrazu<br />

o požehnaní i nástrahách mediality, či<br />

iného druhu jasnovidnosti. Rozhodne<br />

by nemal sprostredkované informácie<br />

prijímať bezvýhradne, ale každú jednotlivosť<br />

bdelo skúmať svojím cítením.<br />

K obsahu oboch diel možno uviesť pár<br />

viet z Posolstva Grálu:<br />

Jasnovidci a média všetkých čias majú<br />

vlastne slúžiť na to, aby svojím nadaním<br />

napomáhali ľudstvu neustále hore,<br />

i keď nie ako vodcovia, teda aspoň ako<br />

nástroje. (Prednáška Bohovia – Olymp<br />

– Valhala)<br />

Pravú hodnotu nadobúda jasnovidectvo<br />

len opravdivým poznaním. Len poznanie<br />

samé dokáže dať tejto prirodzenej<br />

schopnosti istotu, a tým aj správne<br />

stanovisko a správny cieľ. (Prednáška<br />

Omyl jasnovidectva)<br />

Treba si uvedomiť, že človek i pri svojom<br />

najväčšom nadaní môže vždy skutočne<br />

dovidieť iba tak ďaleko, ako to pripustí<br />

jeho vlastná vnútorná zrelosť. Je<br />

pritom viazaný na svoj vlastný vnútorný<br />

stav! Z povahy veci je mu jednoducho<br />

nemožné zazrieť a vidieť skutočne niečo<br />

iné než to, čo je s ním rovnorodé. Čo je<br />

teda v oblasti, v ktorej by sa mohol voľne<br />

pohybovať po svojom odlúčení od zeme.<br />

(Prednáška Omyl jasnovidectva)<br />

Iste je pre duchovne hľadajúceho<br />

veľkým pokrokom, keď začne život<br />

na onom svete chápať v jeho konkrétnych<br />

formách a nielen ako nejakú<br />

nejasnú víziu. Až potom je schopný<br />

si plne predstaviť zákony pôsobiace<br />

vo stvorení i vlastnú duchovnú cestu,<br />

ktorú musí prejsť, ak sa má dostať<br />

k cieľu. Správy od jasnovidcov môžu<br />

byť počiatočnou pomocou. Potom si<br />

však treba uvedomiť, že podobných<br />

„miest“ je v rôznych úrovniach stvorenia<br />

nesčíselne veľa, a každé aj napriek<br />

určitým spoločným črtám vyzerá inak.<br />

V každom z nich žijú ľudia vnútorne<br />

si blízki, rovnorodí – a jeho podoba je<br />

výsledkom práve ich vnútorného života.<br />

Z toho dôvodu sa človek nemá viazať<br />

na pevné vzory, ale chápať nesmiernosť<br />

rozmanitosti, ktorá je v jemnejších častiach<br />

stvorenia oveľa širšia, než vidíme<br />

v pozemsky známej a predsa vo svojich<br />

druhoch sotva postihnuteľnej prírode.<br />

Z putovaní ľudských duší „na druhej<br />

strane“ existuje viacero záznamov.<br />

Medzi známe patrí napr. „Franchezzov<br />

odkaz zo záhrobia“ – príbeh zhýralého<br />

šľachtica, ktorý sa musel vypracovávať<br />

z temných úrovní nahor<br />

do svetlejších nív. Ďalej „Život ve světe<br />

nespatřeném“ – rozprávanie niekdajšieho<br />

canterburského arcibiskupa,<br />

sprostredkované Anthonym Borgiom.<br />

Okrem iného dovoľuje uvedomiť si,<br />

aké následky prináša spísanie a vydanie<br />

knihy, ktorá nezodpovedá Pravde.<br />

K najkrajším asi patrí príbeh „Svědectví<br />

ze života po smrti“ – v ktorom sledujeme<br />

Osvalda Burtona od počiatku<br />

jeho vzostupu k svetlým jemnohmotným<br />

oblastiam v blízkosti duchovného<br />

raja. (Vydané nakladateľstvom Patmos<br />

– kniha je v našej knižnej ponuke.)<br />

Vítězslav Janáček<br />

vitezslav.janacek@svetgralu.cz<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


„Skutočné uzdravenie si<br />

vyžaduje aj energetické<br />

zásahy!“<br />

Duševné konflikty<br />

a homeopatia:<br />

rozhovor s lekárom<br />

Dr. Reimarom Banisom<br />

o sľubných možnostiach<br />

„psychosomatickej<br />

energetiky“<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

Už odpradávna si ľudia uvedomujú prepojenie<br />

tela a duše, o čom svedčia napríklad rôzne<br />

ľudové úslovia: „leží mu to v žalúdku“, „zovrelo<br />

sa mu hrdlo od strachu“ alebo „zlomilo jej<br />

to srdce“. Určité duševné konflikty sa môžu<br />

prejaviť buď priamo ako ochorenie zo strachu,<br />

depresií alebo nepokoja, alebo sa môžu<br />

manifestovať ako ochorenia zodpovedajúcich<br />

častí tela. Dr. Reimar Banis vyvinul v priebehu<br />

viacročnej práce novú energeticko-<br />

-homeopatickú diagnostiku a terapeutickú<br />

metódu, ktorú len v Nemecku začalo používať už<br />

viac než 400 lekárov a liečiteľov; po celom svete<br />

je to viac n ež 1000 terapeutov v 20 krajinách.<br />

Zdá sa, že v „psychosomatickej energetike“ bola<br />

objavená metóda, pomocou ktorej je možné<br />

presne určiť konflikty, spôsobujúce choroby,<br />

a tie sa potom môžu vyliečiť prostredníctvom<br />

homeopatie. Pritom je možné merať i to, akou<br />

veľkou energiou človek disponuje a čím je<br />

prúdenie energie ovplyvňované. O možnostiach<br />

„psychosomatickej energetiky“ sme sa zhovárali<br />

s lekárom a autorom kníh<br />

Dr. Reimarom Banisom.


ROZHOVOR<br />

Svet Grálu: Ako ste vlastne prišli<br />

na psychosomatickú energetiku?<br />

Banis: Bol to dlhoročný proces. Kedysi<br />

som vo svojej praxi terapeuticky<br />

pracoval okrem iného s elektroakupunktúrou<br />

a v psychickej rovine s Bachovými<br />

esenciami z kvetov. Funguje<br />

to veľmi dobre, ale u väčšiny ľudí, žiaľ,<br />

iba krátky čas. Pacienti sa po nejakom<br />

čase vracali zase späť s rovnakými<br />

problémami. Potom som prešiel<br />

na liečenie prostredníctvom vysoko<br />

potencovaných homeopatických liekov<br />

a spočiatku som s tým mal opäť<br />

rýchle úspechy. Ale i tu som musel<br />

zažiť, že sa pacienti neskoršie vracali<br />

s rovnakými problémami. Preto<br />

som experimentoval a objavil som,<br />

že musím zostaviť súbor prostriedkov,<br />

v ktorom sú zahrnuté všetky pocitové<br />

zložky problému. Napríklad „nepokoj“<br />

obsahuje strachy, napätie, možno<br />

i skrytý hnev, atď. Je to teda celá plejáda<br />

najrôznejších emócií. Tieto emócie<br />

podľa mňa nie je možné odstrániť<br />

pomocou jednej Bachovej esencie<br />

alebo jedného homeopatického lieku,<br />

je nevyhnutné dotknúť sa ich z viacerých<br />

strán a aj pomocou rôznych<br />

potencií.<br />

Týmto prístupom som potom<br />

konečne dosiahol žiadané trvalé<br />

uzdravenie. Skúsenosť ma naučila aj<br />

to, že u ľudí sa vonkajší prejav často<br />

neprekrýva s vnútornou skutočnosťou.<br />

Zostanem pri príklade „nepokoja“:<br />

pacienti často navonok pôsobili<br />

veľmi pokojným dojmom, aby<br />

kompenzovali svoj vnútorný nepokoj.<br />

Alebo niekto môže byť v každodennom<br />

živote veľmi láskavý, „v žalúdku“<br />

mu však leží ukrytý hnev a nechce<br />

vpustiť agresiu do svojho života.<br />

Svet Grálu: Čo si máme predstaviť<br />

pod pojmom „psychosomatická<br />

energetika“?<br />

Banis: Materialistická školská medicína<br />

pozná telo, a dušu považuje<br />

za vlastnosť hmoty. Ja som však presvedčený<br />

o tom, že duša je niečo samostatné<br />

a že okrem toho existujú<br />

jemnohmotné energie, ktoré dodnes<br />

nie sú objektívne merateľné. Pre<br />

zdravý a zmysluplný život je však<br />

nevyhnutné harmonické spolupôsobenie<br />

tela a duše. Kto má ako človek<br />

veľa jemnohmotnej energie, ten<br />

je čulý, temperamentný a spravidla<br />

zdravý. Chorí ľudia majú oproti<br />

tomu nízku úroveň energie a cítia<br />

sa skôr unavene a neradostne. Označenie,<br />

ktoré som zvolil, je takpovediac<br />

programom.<br />

Svet Grálu: S akými ťažkosťami chodia<br />

ľudia za Vami a ďalšími Vašimi terapeutmi?<br />

A aká je úspešnosť liečby?<br />

Banis: Väčšinu pacientov tvoria ľudia<br />

s chronickými problémami, ktoré nie<br />

je možné zvládnuť pomocou bežných<br />

lekárskych a psychoterapeutických<br />

metód. Okrem toho sú to aj ťažko chorí<br />

pacienti, ktorí chcú urobiť všetko, čo je<br />

v ich silách, a tak k paralelne prebiehajúcej<br />

konvenčnej liečbe hľadajú ďalšiu<br />

pomoc. Veľmi malá skupina chce urobiť<br />

niečo pre svoje zdravie preventívne.<br />

Väčšinou ide o ťažké chronické prípady,<br />

no napriek tomu máme úspešnosť presahujúcu<br />

80 percent, pričom za úspech<br />

považujeme buď uzdravenie, alebo aspoň<br />

výrazné zlepšenie. U detí máme<br />

úspešnosť dokonca okolo 90 percent –<br />

zrejme preto, že sú otvorenejšie. Dĺžka<br />

a úspešnosť liečby závisí od závažnosti<br />

ochorenia a veku pacienta.<br />

Svet Grálu: Vašou metódou sa liečia<br />

konflikty, ktoré sú príčinou chorôb.<br />

Čím je z Vášho pohľadu konflikt, aký<br />

má zmysel?<br />

Banis: Konflikty sú v prvom rade výrazom<br />

toho, že ľudia získavajú skúsenosti,<br />

z ktorých sa môžu čomusi naučiť.<br />

Keď sa dieťa popáli o horúci sporák,<br />

nabudúce už bude opatrnejšie. Pokiaľ<br />

PSYCHOSOMATICKÁ ENERGETIKA<br />

„Psychosomatická energetika“ (PSE) vyvinutá<br />

Dr. Reimarom Banisom je diagnostickou a súčasne terapeutickou<br />

metódou. Pomocou špeciálneho testovacieho<br />

prístroja sa merajú „štyri elementárne úrovne ľudskej<br />

energie“: vitálna = telo; emocionálna = pocit; mentálna<br />

= rozum/pamäť; kauzálna = duchovná. Namerané hodnoty<br />

sa porovnajú s normovanými hodnotami a odchýlky<br />

sa podrobia ďalšiemu vyšetreniu. Potom sa cielene hľadajú<br />

konflikty, z ktorých sa „napájajú“ príslušné problémy.<br />

Terapia prebieha prostredníctvom špeciálnych<br />

homeopatických liekov, ktoré pôsobia na konflikty tak,<br />

aby ich v priebehu liečby uvoľnili.<br />

LEKÁR A LIEČITEĽ (HEILPRAKTIKER)<br />

Dr. Reimar Banis sa narodil v Západnom Berlíne, v Nemecku<br />

je jedným z mála, ktorý je ako praktický lekár<br />

so zameraním na prírodné liečebné metódy súčasne aj<br />

vyškoleným liečiteľom. Vyštudoval medicínu na Univerzite<br />

v Heidelbergu, promoval z „vplyvu ohnísk na termoreguláciu“<br />

a po dvojročnom štúdiu na Celodennej škole<br />

v Bochume pôsobí od roku 1975 aj ako liečiteľ. V rokoch<br />

1985 až 1999 vykonával Dr. Reimar Banis prax domáceho<br />

zmluvného lekára poisťovne, odvtedy pôsobí ako súkromný<br />

lekár.<br />

Odkaz: http://www.rubimed.com<br />

Kontakt: Dr. Reimar Banis, Zum Scheidberg 9, D 66798, Wallerfangen-Gisingen<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


ROZHOVOR<br />

majú duševné konflikty traumatické<br />

následky, ktoré človeka učia opatrnosti,<br />

potom teda predstavujú akýsi druh<br />

ochrannej funkcie. Na jednej strane<br />

formujú našu osobnosť, dávajú duši určitú<br />

štruktúru, sú spoluzodpovedné<br />

aj za charakterové vlastnosti a slúžia<br />

na dozrievanie človeka. Na druhej<br />

strane však konflikty potláčajú<br />

i vlastné časti duše, v psychológii nazývané<br />

tieňmi. Snahy niečomu sa vyhnúť<br />

často obmedzujú priestor na vlastné<br />

konanie, robia človeka závislejším, zväzujú<br />

ho a často mu znemožňujú slobodné<br />

prežívanie prítomnosti. Okrem<br />

toho energetické blokády narušujú harmóniu<br />

buniek, takže po dlhšom čase<br />

môžu vzniknúť telesné choroby.<br />

Svet Grálu: „Psychosomatická energetika“<br />

je testovacia a terapeutická metóda.<br />

Prečo nestačí konflikty na základe<br />

testovania len pomenovať<br />

a pacientov už potom nechať takýto<br />

konflikt spracovať?<br />

Banis: To jednoducho ukázala skúsenosť.<br />

Mal som pacientov, ktorí<br />

mi po testovaní povedali, že tento<br />

konflikt už poznajú a že sa ho už<br />

dlhé roky snažili zbaviť, napríklad<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

Vitalita (zelená)<br />

Emocionálna (červená)<br />

Mentálna (modrá)<br />

Kauzálna (fialová)<br />

Táto grafika schematicky<br />

ukazuje „úrovne aury“, ako<br />

sa na ne pôsobí prostredníctvom<br />

psychosomatickej energetiky.<br />

kineziologicky alebo i psychoterapeuticky.<br />

Keďže sa však tento konflikt<br />

znova ukázal, jeho riešenie zrejme nebolo<br />

ešte ukončené. Z môjho pohľadu<br />

sú na skutočné vyliečenie nevyhnutné<br />

aj energetické zásahy.<br />

Svet Grálu: Ako prebieha liečba?<br />

Banis: Po anamnéze pacientovi v krátkosti<br />

vysvetlím postup. Mozgové frekvencie,<br />

ktoré sú aktivované naším<br />

testovacím prístrojom, sú istým spôsobom<br />

prepojené s aurou. Pacienta<br />

pripojím na náš testovací prístroj, generátor<br />

kmitočtov, a urobím záťažový<br />

test v štyroch energetických hladinách<br />

(pozn.: pozri rámček „Psychosomatická<br />

energetika“) so zodpovedajúcim<br />

kmitaním, ktoré prístroj vysiela<br />

so vzrastajúcou intenzitou. Na základe<br />

kineziologickej reakcie pacienta môžem<br />

zistiť, pri akom zaťažení dochádza<br />

ku stresovej reakcii. V ďalšom kroku<br />

testujem, o aký konflikt aktuálne ide<br />

a aká silná je jeho blokáda. Potom skúmam,<br />

či by na pacienta pôsobil liek,<br />

ktorý zodpovedá tomuto konfliktu.<br />

Priemerná dĺžka liečby konfliktu trvá<br />

približne tri až štyri mesiace. Spravidla<br />

sa pri následnom testovaní ukáže ďalší<br />

konflikt. V absolútnej väčšine prípadov<br />

je aktívny vždy len jeden jediný konflikt,<br />

čo považujem za obranný mechanizmus<br />

prírody, lebo inak by bol<br />

človek preťažený. Ostatné konflikty sú<br />

tak dlho pasívne, dokiaľ sa nevyrieši<br />

konflikt stojaci v popredí. Človek si<br />

očividne v priebehu svojej osobnej histórie<br />

vytvoril niekoľko vrstiev ako cibuľa,<br />

ktoré ho síce dobre chránia pred<br />

novými zraneniami, zároveň však obmedzujú<br />

jeho vlastný akčný rádius.<br />

Svet Grálu: Psychosomatická energetika<br />

sa používa pri mnohých telesných<br />

a duševných problémoch. Má<br />

táto metóda význam aj pre ľudí, ktorí<br />

si jednoducho želajú pokročiť ďalej<br />

vo svojom duchovnom vývoji, stať<br />

sa lepšími ľuďmi?<br />

Banis: Keď u človeka zistíme energetické<br />

blokády, potom ich spravidla<br />

môžeme aj uvoľniť. Tým mu umožníme,<br />

aby vo svojom živote lepšie využil<br />

svoj vnútorný potenciál. Či to<br />

potom aj skutočne robí, to už závisí<br />

od jeho rozhodnutia, jeho vôle. Väčšinou<br />

sme svedkami výrazného duševného<br />

vývojového skoku vpred, ľudia<br />

sa stávajú otvorenejšími, citlivejšími,<br />

lepšie vnímajú čo chcú a môžu to ľahšie<br />

dosiahnuť.<br />

Svet Grálu: Vlastnú prácu pacienta<br />

v procese liečby však zrejme nenahradí<br />

ani Vaša metóda...<br />

Banis: Môžeme povedať, že keď človek<br />

berie lieky bez vôle skutočne sa uzdraviť,<br />

potom mu taký liek ani nepomôže.<br />

Inak prebieha liečebný proces viac-menej<br />

nevedome, napr. prostredníctvom<br />

intenzívnejších snov.<br />

Svet Grálu: Aké ďalšie súvislosti sa vynorili<br />

v priebehu Vašich výskumov?<br />

Banis: Moje testy potvrdili, že štyri<br />

temperamenty podľa antickej náuky<br />

o základných telesných šťavách – sangvinický,<br />

melancholický, cholerický


ROZHOVOR<br />

a flegmatický – korešpondujú so zodpovedajúcimi<br />

konfliktmi. Rovnako<br />

možno rozlíšiť štyri základné formy<br />

strachu podľa Fritza Riemanna<br />

[pozn.: nemecký psychoanalytik,<br />

1902 – 1979]. Musím pripustiť aj existenciu<br />

minulých životov, napríklad<br />

keď u novorodenca testujem konflikt<br />

„zlosti“ a matka mi záporne odpovie<br />

na otázku, či bola počas tehotenstva<br />

vystavená nejakej agresii. Potom vychádzam<br />

z toho, že si duša tento konflikt<br />

prináša z minulého života. Často<br />

sa odhalené témy konfliktov prekrývajú<br />

so skúsenosťami z reinkarnačnej<br />

terapie... Akútne konflikty, ktoré<br />

zisťujeme, sa však často od bežných<br />

diagnóz psychoterapie odlišujú. Tá<br />

v takýchto prípadoch nedokáže rozpoznať<br />

skutočný konflikt a zaoberá<br />

sa skôr len následkami alebo okrajovými<br />

javmi.<br />

Svet Grálu: Ako sa stavajú homeopati,<br />

ktorí pracujú čisto podľa klasickej metódy,<br />

k Vašej metóde?<br />

Banis: Čiastočne z neznalosti ju odmietajú.<br />

Avšak obidve metódy je možné<br />

v praxi vzájomne dobre kombinovať.<br />

Keď má pacient napríklad migrénu<br />

a testovaný konflikt „nepokoj“, potom<br />

môžete migrénu rýchlo a účinne<br />

vyliečiť prostredníctvom vhodného<br />

samostatného lieku a súbežne s využitím<br />

psychosomatickej energetiky<br />

zabezpečiť, aby sa vyliečil konkrétny<br />

konflikt, ktorý je základom migrény.<br />

Týmto spôsobom sa migréna odstráni<br />

natrvalo. Naša metóda má všeobecne<br />

skôr pomalší účinok, zato však s trvalým<br />

úspechom.<br />

Svet Grálu: Nemôže veľký počet rôznych<br />

liekov vyvolať v organizme<br />

predsa len na dlhší čas predráždenosť?<br />

Banis: Pri tisícoch prípadov, ktoré sme<br />

sledovali, sme takýto prípad ešte nikdy<br />

nezaznamenali.<br />

„Pokušenie svätého Antona“ v podaní<br />

Hieronyma Boscha ukazuje svet<br />

nevedomia, ktorý je obývaný konfliktmi<br />

symbolicky zobrazenými v podobe<br />

hmyzích hororových postáv v dolnej<br />

časti obrazu. V horných častiach obrazu<br />

vidíme vojnu a s ňou súvisiace deštruktívne<br />

túžby, ako horia mestá a ľudia trpia<br />

ukrutným mučením. V spodnej časti<br />

obrazu sme konfrontovaní so všetkými<br />

ľudskými hriechmi. Z učených pánov, keď<br />

prídu o svoju fasádu, stávajú sa somári<br />

(vľavo). Ľudia sa v bizarných pozíciách<br />

krútia bolesťou (dole vpravo). Svätý Anton<br />

sa iba pevne drží skaly a modlí sa.<br />

Svet Grálu: Existujú k tejto metóde vedecké<br />

štúdie?<br />

Banis: Dosiaľ boli zrealizované dve<br />

praktické štúdie. Jednu z nich sme<br />

robili spolu s manželkou Dr. Ulrike<br />

Banisovou na 336 pacientoch. Ďalšiu<br />

uskutočnila na 226 pacientoch praktická<br />

lekárka Dr. Birgitt Holschuh-<br />

-Lorangová, ktorá pracuje podľa našej<br />

metódy. Výsledky sú takmer identické,<br />

s úspešnosťou 80,6 %, resp. 85 %.<br />

Svet Grálu: Na akých projektoch pracujete<br />

v súčasnosti?<br />

Banis: Teraz prebieha tzv. motýlí projekt.<br />

Jedna riaditeľka školy na dôchodku,<br />

žijúca v Rakúsku, sa stretla<br />

s našou metódou a začala so súhlasom<br />

vedenia, učiteľov a rodičov systematicky<br />

ošetrovať počas jedného<br />

roka vždy jednu triedu na prvom<br />

a druhom stupni a jednu maturitnú<br />

triedu, pričom dosahovala veľké<br />

pokroky. Žiaci boli celkovo vyrovnanejší,<br />

disciplinovanejší, správali<br />

sa spoločenskejšie, boli ochotnejší<br />

sa učiť, a celkovo prejavovali väčšiu<br />

radosť zo života, pričom najväčšie<br />

pokroky dosiahli tí najmladší. Výsledok<br />

tohto projektu viedol k tomu,<br />

že medzitým začal pod vedením<br />

Dr. Ulrike Banisovej väčší okruh<br />

osôb so systematickým ošetrovaním<br />

detí už od predškolského veku.<br />

Náklady sponzoruje Spolok pre PSE<br />

(psychosomatickú energetiku). Rozhodli<br />

sme sa pre názov „motýlí projekt“,<br />

aby sme vyjadrili, že z energeticky<br />

oslabených „zakuklených detí“<br />

sa stanú nádherné „motýle“ plné<br />

energie. Okrem toho i naďalej skúmam,<br />

ako ešte zvýšiť úspešnosť vyliečenia,<br />

a ako prvý krok som vyvinul<br />

nové lieky pre prípady, ktoré zatiaľ<br />

terapiám odolávajú. Prvé praktické<br />

skúsenosti sú sľubné.<br />

Svet Grálu: Srdečná vďaka za zaujímavý<br />

rozhovor.<br />

Claus Georg Tornai<br />

claus.georg.tornai@svetgralu.sk<br />

Literatúra:<br />

Banis Reimar, Durch Energieheilung<br />

zu neuem Leben, Atlas der<br />

psychosomatischen Energetik 1, Via<br />

Nova, 2007, 3. vydanie, ISBN 3936486158<br />

Banis Reimar, Spirituelle Energiemedizin,<br />

Atlas der psychosomatischen Energetik<br />

2, Via Nova, 2007, 1. vydanie, ISBN<br />

3866160550<br />

Banis Reimar, Psychosomatische Energetik,<br />

VAK-Verlag, 2005, 2. vydanie, ISBN<br />

3935767285<br />

Banis Ulrike, Handbuch der<br />

Psychosomatischen Energetik, Co’med<br />

Verlag, 3. vydanie, ISBN 3934672124<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


Jaskyňa obrích kryštálov


FOTOREPORTÁŽ<br />

Vítězslav<br />

Janáček<br />

atrím k milovníkom kameňov. Obyčajných,<br />

s krásnou kresbou, textúrou,<br />

P<br />

alebo pôvabného tvaru – tými si priebežne<br />

zapĺňam byt –, aj polodrahokamov,<br />

zvlášť liečivých, ktoré sú vernými<br />

sprievodcami môjho života a samozrejme<br />

i brúsených drahokamov. Tie však a žiaľ<br />

obdivujem len vo výkladoch.<br />

Kto aspoň na chvíľu podľahol čaru kryštálov,<br />

vie o čom je reč, keď sa taký kameň<br />

prirovná k malému vesmíru a zároveň neopakovateľnému<br />

umeleckému dielu živých<br />

farieb a dokonalej štruktúry. Kryštály sú<br />

základné tvary atomárneho mikrosveta<br />

vyrastené do rozmerov viditeľného makrosveta;<br />

jednoduchý poriadok, ktorý je<br />

príčinou vodivosti svetla, pre citlivého<br />

človeka i svetla duchovného. Sú človeku<br />

príkladom na usporiadanie svojho vnútorného<br />

života i celej spoločnosti.<br />

V mojej skromnej zbierke sa medzi<br />

inými nachádza aj 15 cm dlhá tyčinka<br />

selenitu (kryštalického sadrovca).<br />

Je to zamatovo hebký kameň, ktorého<br />

svetlo pripomína svit mesiaca (Selené –<br />

bohyňa Luny). Kedysi pri zaobstarávaní<br />

prvých kameňov vo mne budili nadšenie<br />

sotva centimetrové kamienky. Medzitým<br />

nastalo strojové drancovanie ložísk<br />

v Číne a Brazílii, do SR putovali jeden<br />

až dva metre vysoké geody a drúzy, ktoré<br />

vzbudzovali údiv.<br />

V roku 2000 človek musel pozmeniť<br />

svoju predstavu o tom, čo je Zem schopná<br />

vytvoriť; realita prekonala fantáziu, tentoraz<br />

na poli mineralógie. Pri vŕtaní v mexických<br />

striebro-zinkových baniach Naica<br />

boli objavené v hĺbke asi 370 m pod povrchom<br />

dosiaľ najväčšie známe prírodné<br />

kryštály. Dosahujú dĺžku až 11 m (uvádza<br />

sa aj 15 m) a priemer až 1,2 m, ide o čistý,<br />

priesvitný selenit. Na prvý pohľad budí<br />

fotografia dojem sci-fi alebo fantasy. Prechádzať<br />

sa po kryštáli ako po padnutom<br />

kmeni môže byť zaujímavý zážitok! Uvažuje<br />

sa o sprístupnení tohto náleziska<br />

verejnosti – aj napriek obavám z lovcov<br />

kryštálov. Jaskyňa si zatiaľ svoje bohatstvo<br />

chráni. V 60°C a pri 100%-nej vlhkosti tu<br />

kryštály selenitu z jaskyne v bani Naica<br />

drúza číreho selenitu širokého 18 cm<br />

totiž človek bez špeciálnej výbavy vydrží<br />

sotva pár minút a z dvoch pokusov odniesť<br />

si nejaký suvenír jeden skončil smrťou.<br />

Zem je oproti vesmíru maličká, ale<br />

pre rýľ človeka stále obrovská. Človek si<br />

myslí, že už takmer všetko objavil, a pri<br />

ďalšom objave mu vzápätí znovu padá<br />

brada. Pravdepodobne vôbec netuší, čo<br />

všetko Zem ešte skrýva. Koľko podobných<br />

jaskýň, koľko nevídaných pokladov?<br />

Možno budú raz vyzdvihnuté na povrch,<br />

možno, keď ľudia dozrejú a budú ich vedieť<br />

múdro užívať, až keď budú opäť stavať<br />

chrámy, nie však pre svoju slávu, ale<br />

ku cti Božej... A dosť možné, že bude raz<br />

na Zemi stáť aj kryštálový chrám, podobný<br />

tomu na nebesiach.<br />

Vítězslav Janáček<br />

vitezslav.janacek@svetgralu.cz<br />

Zdroje a odkazy<br />

Fotografia vľavo zakúpená<br />

od Science Photo Library<br />

en.wikipedia.org/wiki/Cave_of_the_Crystals<br />

geology.com/articles/naica-crystal-cave<br />

www.thatcrystalsite.com/caves.php<br />

Selenit = kryštalický sadrovec<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


42<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

Mehmet Yesilgöz<br />

Hiročernofukušima<br />

Už sme zabudli?


SPOLOČNOSŤ<br />

právy a fotografie, ktoré minulý rok<br />

S prichádzali z Japonska, boli otrasné.<br />

V onen osudný deň sa v tejto krajine<br />

zišli všetky možné katastrofy: zemetrasenie,<br />

tsunami, sopečný výbuch, studený<br />

front a ešte k tomu aj zamorenie<br />

rádioaktivitou, no predovšetkým šesť<br />

zničených jadrových reaktorov v komplexe<br />

elektrárne Fukušima Daiči. Ako<br />

by sa vtedy proti sužovaným Japoncom<br />

všetko spiklo.<br />

Táto nukleárna katastrofa sa však<br />

vzhľadom na geografickú polohu krajiny<br />

dala očakávať. Obyvatelia ostrova si<br />

so svojimi 55 atómovými elektrárňami<br />

dovoľujú luxus, ktorý v celosvetovom<br />

porovnaní predstihujú len USA so 104<br />

a Francúzsko s 58 elektrárňami.<br />

Na rozdiel od menovaných štátov<br />

má Japonsko nevýhodu v tom, že táto<br />

ostrovná krajina má tektonicky mimoriadne<br />

nepokojné podložie, rekordnú<br />

hustotou osídlenia. Prečo práve ľudia,<br />

ktorí odjakživa bojovali o zachovanie<br />

holej existencie na každom centimetri<br />

svojej neúrodnej zeme, svoj životný<br />

priestor pokryjú takými nebezpečnými<br />

zariadeniami? Človek sa pýta, prečo<br />

podstupujú riziko nehody v atómovej<br />

elektrárni, keď môže zapríčiniť neobývateľnosť<br />

veľkéj časti cennej rodnej<br />

zeme na mnoho desaťročí? Táto otázka<br />

sa vynorila v situácii, keď po explóziách<br />

hnal vietor rádioaktívne žiarenie<br />

smerom na Tokio. Ako by bolo možné<br />

evakuovať 35 miliónov ľudí a účinne<br />

dekontaminovať najväčšie mesto sveta?<br />

Ako by asi vyzerala ekonomická úroveň<br />

Zeme vychádzajúceho slnka, keby sa gigantické<br />

priemyselné oblasti Japonska<br />

kvôli zamoreniu premenili na zakázané<br />

zóny?<br />

Tieto otázky však platia i pre ostatné<br />

štáty. Z celosvetového počtu 443 jadrových<br />

elektrární je viac ako tucet pri nebezpečných<br />

zlomoch kontinentálnych<br />

dosiek, mnohé dokonca v blízkosti pobreží.<br />

Kam chce ľudstvo ujsť, keď Zem<br />

postihne ešte ďalšie atómové nešťastie?<br />

Prečo sa vôbec „bavíme“ o technológii,<br />

ktorej rádioaktívny odpad budeme<br />

opatrovať ešte 40 000 generácií? Musí<br />

každá krajina zažiť vlastnú nukleárnu<br />

katastrofu, kým ľudia precitnú a začnú<br />

sa zasadzovať za svet bez rádioaktivity?<br />

ATÓMOVÁ ENERGIA:<br />

VOJENSKÝ „ÚSPECH“<br />

Prvé krôčiky na získavanie energie<br />

z jadra prebehli v roku 1942 v rámci<br />

„Manhattanského projektu“. USA,<br />

ktoré boli v tej dobe vo vojne s Hitlerovým<br />

Nemeckom, sa usilovali o vojenské<br />

využitie jadrovej energie. Najprv<br />

bolo potrebné simulovať reťazovú<br />

reakciu, ktorú vedci dovtedy popísali<br />

len teoreticky. Zásadný zlom spôsobila<br />

skúška talianskeho fyzika Enrica<br />

Fermiho. Pod tribúnami štadiónu chicagskej<br />

univerzity vznikol pokusný<br />

reaktor Pile One. S výkonom 200 wattov<br />

sa stal s malým nadsadením prvou<br />

jadrovou elektrárňou sveta, i keď<br />

v tomto prípade samozrejme nešlo<br />

o výrobu elektrickej energie. Fermiho<br />

úspešný experiment sa stal základom<br />

pre stavbu vytúženej prvej atómovej<br />

bomby, ktorá bola o niečo neskôr<br />

zvrhnutá na Japonsko. Skaza Hirošimy<br />

a Nagasaki, akokoľvek čudne<br />

to môže znieť, bola začiatkom vojenského<br />

úspechu, ktorý dovolil stratégom<br />

východu i západu snívať o vlastnej<br />

„bombe“. Každý, kto chcel získať<br />

jadrovú zbraň, potreboval najprv zariadenie<br />

na výrobu štiepneho materiálu.<br />

Reaktor sa odvtedy stal súčasťou<br />

vojenského konceptu… bez reaktoru<br />

nie je bomba, bez bomby nie je reaktor.<br />

Že táto analógia platí dodnes, dokladá<br />

i obrovský záujem niektorých<br />

režimov o jadrovú energiu, za ktorým<br />

sa skrýva prianie získať atómovú<br />

bombu.<br />

V internetovom magazíne Telepolis<br />

publicista Norman Salomon opisuje<br />

prepojenie civilnej a vojenskej jadrovej<br />

energie: „Takzvaná „civilná atómová<br />

energia“ je mýtus. Použitie atómovej<br />

energie v energetike bol vždy v histórii<br />

len trójsky kôň v rukách nukleárneho<br />

zbrojného priemyslu.“ Bolo by<br />

napriek tomu dosť krátkozraké, 20 rokov<br />

po skončení studenej vojny, všetky<br />

súčasné problémy prisúdiť len mužom<br />

v uniformách. Celosvetovo je vo vojenských<br />

zásobárňach dosť uránu a plutónia<br />

na výrobu desiatok tisíc jadrových<br />

hlavíc, kto by v súčasnosti – a z akého<br />

dôvodu – konšpiratívne sliedil po ešte<br />

väčšom množstve jadrového paliva?<br />

POLITICKÉ<br />

ROZHODNUTIA<br />

Na pochopenie celkovej situácie si<br />

vysvetlime, prečo bola v posledných<br />

desaťročiach jadrová energia podporovaná<br />

gigantickými sumami a prečo<br />

sa štát i napriek tomu prihlásil ku všetkým<br />

škodám súvisiacim s jadrovou prevádzkou.<br />

Naviac rádioaktívny odpad<br />

prevádzkovateľov jadrových elektrární<br />

štát „likviduje“ na vlastné náklady. Sú<br />

dve možnosti: energetické koncerny<br />

majú významný vplyv na rozhodovanie<br />

štátu v tejto oblasti – alebo, štát nesie<br />

následky ťažko zmeniteľného rozhodnutia,<br />

keď stavil na zlý koncept získavania<br />

energie.<br />

Na konci 50-tych rokov 20. storočia<br />

nukleárna energia ľudí fascinovala.<br />

Prevládalo nadšenie a viera, že sa konečne<br />

podarilo nájsť bezpečný, čistý,<br />

lacný a nevyčerpateľný zdroj univerzálnej<br />

energie – pre stavebné stroje,<br />

spotrebiče v domácnosti, pohon áut<br />

a lietadiel. Zápas o urán podporili aj<br />

ropné krízy 70-tych rokov 20. storočia.<br />

Prekvapivo sa do využitia jadra pustili<br />

práve energetické koncerny, hoci zarábajú<br />

na energii z fosílnych palív, hoci<br />

sa tento spôsob získavania energie vôbec<br />

nevyplatí! Nakladanie s jadrovým<br />

odpadom by mohlo byť skoro drahšie<br />

ako elektrina získaná z atómu.<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


SPOLOČNOSŤ<br />

Do jadrovej energetiky prúdia obrovské<br />

štátne investície a subvencie.<br />

Keby prevádzkovatelia elektrární<br />

niesli všetky náklady, nemohli by mať<br />

zisk. Pre atómovú brandžu vznikli podmienky,<br />

o ktorých môžu iné odvetvia<br />

priemyslu len snívať. Vždy existovalo<br />

úzke prepojenie medzi štátom a jadrovou<br />

energetikou, pretože väčšina výrobcov<br />

elektrickej energie bola na začiatku<br />

elektrifikácie vo vlastníctve štátu a privatizovaná<br />

bola až neskôr. Väzby medzi<br />

štátom a energetickým priemyslom<br />

sa vždy vzájomne preplietali a tento odbor<br />

často pôsobí ako štát v štáte.<br />

Napríklad v Nemecku štát podľa<br />

Greenpeace medzi rokmi 1950 a 2010<br />

vyplatil 82 miliárd eur priamo prevádzkovateľom<br />

atómových elektrární,<br />

k tomu pripočítajme ešte daňové úľavy<br />

vo výške 112 miliárd a ďalších 100 miliárd<br />

eur za konečné uloženie jadrového<br />

odpadu. Ďalšie náklady ušetria<br />

koncerny vďaka odpusteniu zákonom<br />

predpísaného povinného ručenia. Poistná<br />

suma pre jadrovú katastrofu v Nemecku<br />

je podľa odhadu vlády cca 5 biliónov<br />

eur, atómové elektrárne sú však<br />

poistené len do výšky 2,5 miliardy eur…<br />

zvyšok musí prevziať štát.<br />

NA ZEMI JE 300 000 TON<br />

JADROVÉHO ODPADU<br />

– A ÚLOŽISKO CHÝBA<br />

K vysokým nákladom sa ešte pripája<br />

otázka konečného úložiska. Za 60 rokov<br />

ľudia vyprodukovali 300 000 ton<br />

rádioaktívneho materiálu s veľmi dlhým<br />

polčasom rozpadu. Napriek tomu<br />

nie je dodnes jasné, kde tento odpad<br />

skončí, aby neublížil prírode ani človeku.<br />

V súčasnosti sa používajú skladovacie<br />

nádrže a mokré alebo suché medzisklady,<br />

pričom ľahko rádioaktívny<br />

materiál je uložený v sudoch, vyhorené<br />

palivové články v castoroch (skr. „cask<br />

for storage and transport of radioactive<br />

material“ – kontajner na skladovanie<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

a transport rádioaktívneho materiálu).<br />

Pri vysoko aktívnych odpadoch je však<br />

vyriešené len ich dočasné uloženie. Hľadanie<br />

konečného úložiska je zložité. Je<br />

potrebné nájsť taký skladovací priestor,<br />

ktorý musí zostať ďalšie stovky tisíc<br />

rokov stabilný, teda bez geologickej aktivity<br />

a bez prístupu spodnej vody. Skúšobné<br />

koncové úložisko v Salzgesteine<br />

bojuje už dnes, dve desaťročia po spustení<br />

skúšobnej prevádzky, s masívnym<br />

zatekaním. Podzemné štóly sa teda musia<br />

pomocou obrovských finančných nákladov<br />

zaistiť proti priesakom, musia<br />

sa zabezpečiť alebo znovu vyniesť tisíce<br />

ton už uložených rádioaktívnych<br />

kontajnerov; hrozia miliardové investície<br />

a váhanie by malo ďalekosiahle dôsledky<br />

pre spodnú vodu.<br />

Najväčší problém predstavuje poruchovosť<br />

jadrových elektrární. Väčšinou<br />

ide o menej významné poruchy,<br />

ale história tejto technológie je plná<br />

i správ o vypadnutom chladiacom systéme,<br />

prehriatych palivových článkoch<br />

a iných stavoch núdze. Napriek tomu<br />

stále počúvame: „Viacstupňový bezpečnostný<br />

systém garantuje bezpečnosť<br />

obyvateľstva!“ A čo, keď štyri naftové<br />

generátory, externé zásobárne elektriny<br />

a batérie, s ktorými bezpečnostný<br />

koncept počíta, budú zničené prírodnou<br />

silou alebo teroristickým útokom?<br />

Wolfgang Renneberg, niekdajší riaditeľ<br />

nemeckého úradu pre jadrovú bezpečnosť,<br />

sa zmienil práve o tomto prípade<br />

v jednom z interview pre stanicu ARD:<br />

„Keby som bol teroristom, prerušil by<br />

som elektrické vedenie a potom by som<br />

pomocou rakety zničil núdzové naftové<br />

generátory. A hotovo!“ Tu sa ukazuje<br />

jeden z najväčších problémov atómovej<br />

energie: jadrová elektráreň potrebuje<br />

obeh vody, fungujúce čerpadlá, elektrický<br />

prúd. Bez chladenia sa teplota<br />

palivových článkov kontinuálne zvyšuje<br />

i po odstavení reaktora, v priemere<br />

približne o 0,3 až 1 stupeň za sekundu.<br />

Pokiaľ by teda vypadol prúd<br />

vrátane záložných systémov, neboli<br />

by metrové betónové steny nič platné<br />

– technika chybu neodpúšťa! V Černobyle<br />

stačila 26. apríla 1986 jedna pokazená<br />

skúška, aby vypukla katastrofa,<br />

ktorá stála životy stovky záchranárov<br />

a podľa odhadov spôsobila rakovinu<br />

a smrť 60 000 ľuďom! Dodnes je plocha<br />

o rozlohe 3,9 miliónov kilometrov<br />

štvorcových zamorenou oblasťou. Rádioaktívna<br />

tavenina momentálne odpočíva<br />

pod kabátom z metrovej vrstvy<br />

betónu, ktorý sa musí za extrémnych<br />

pomerov na mieste znovu obnovovať.<br />

Táto veľká jadrová katastrofa má pre<br />

Ukrajinu pochopiteľne i ďalekosiahle<br />

finančné následky: ročne sa musí investovať<br />

5 percent hrubého domáceho<br />

produktu do udržiavacích prác na „sarkofágu“.<br />

Už v roku 1957 došlo v ruskom jadrovom<br />

zariadení k havárii spôsobenej<br />

ľudským faktorom, pri ktorej uniklo obrovské<br />

množstvo rádioaktívneho materiálu<br />

do okolia, predovšetkým do rieky<br />

Teča. Táto havária sa považuje za tretiu<br />

najrozsiahlejšiu haváriu po Černobyle<br />

a Fukušime. Ožiarilo vtedy niekoľko tisíc<br />

ľudí. Vzhľadom na ľahostajné nakladanie<br />

s nebezpečnými látkami na území<br />

niekdajšieho Sovietskeho zväzu je rozsah<br />

jadrového znečistenia ťažko odhadnuteľný.<br />

Rieky slúžia ako stoka nefiltrovaných<br />

toxických odpadov, jedovaté<br />

látky znečisťujú celé pásy zeme, pretože<br />

sa ukladajú v starých hrdzavejúcich sudoch<br />

na skládkach pod otvoreným nebom,<br />

vydané napospas poveternostným<br />

podmienkam.<br />

I mnohé európske krajiny majú<br />

kvôli laxnému prístupu k rádioaktivite<br />

dôvod na obavy. Vo francúzskom<br />

zariadení na spracovanie paliva La<br />

Hague a britskom Sellafielde sa dovezené<br />

palivové články rozrežú a potom<br />

rozpustia v kyseline dusičnej. Tak<br />

sa z vyhoreného paliva získava urán<br />

a plutónium. Chemikálie, ktoré sa pri<br />

tomto procese používajú, sa po použití


SPOLOČNOSŤ<br />

vypustia do kanalizácie, ktorá ústi<br />

do mora. Podľa Greenpeace vypustia<br />

obe zariadenia denne okolo 10 miliónov<br />

litrov tekutého jadrového odpadu<br />

do Lamanšského prielivu a Írskeho<br />

mora – s hodnotou žiarenia, ktorá stonásobne<br />

prekračuje povolené množstvo.<br />

Vypúšťanie jadrového odpadu do vôd<br />

bolo pritom zakázané (až) v roku 1993.<br />

K znečisteniu morí ešte pripočítajme<br />

kontamináciu vzduchu spôsobenú veľkým<br />

množstvom rádioaktívnych plynov,<br />

ktoré sa do atmosféry z oboch zariadení<br />

vypúšťajú.<br />

RIEŠENIE SA HĽADÁ<br />

ŤAŽKO<br />

Pokiaľ sa rozhodneme napríklad<br />

po udalostiach vo Fukušime prehodnotiť<br />

prístup k jadrovej energetike,<br />

hľadanie náhrady nie je jednoduché.<br />

V búrlivých debatách o kolísajúcom<br />

prúde z veterných elektrární, o využití<br />

solárnej energie, ktoré sa v poslednom<br />

roku zvrhlo na tunelovanie<br />

štátnych peňazí, a o škodlivosti<br />

emisií z uhoľných elektrární (ktoré<br />

však spolu s vodnými a plynovými<br />

elektrárňami dokážu vyrovnávať kolísajúci<br />

výkon veterných a slnečných<br />

zdrojov), sa zabúda na mediálne nie<br />

príliš atraktívne riešenie – úspory<br />

energie. Napríklad podľa ministerstva<br />

priemyslu a obchodu ČR je energetická<br />

náročnosť českého priemyslu,<br />

ktorý je u nás najväčším spotrebiteľom<br />

elektriny, viac než trojnásobná oproti<br />

priemeru EU (www.svetprumyslu.cz).<br />

Za ČR sa umiestňuje len Rumunsko,<br />

Bulharsko, Litva a Estónsko.<br />

Česká republika patrí aj k najväčším<br />

svetovým vývozcom elektriny, vývoz<br />

by však mal v nasledujúcich rokoch<br />

klesať kvôli odstavovaniu niektorých<br />

uhoľných elektrární a predpokladanému<br />

rastu spotreby. Napríklad v roku<br />

2010 ČR vyviezla 19 % produkcie<br />

do zahraničia (Zdroj: ČEPS, a. s.).<br />

Úspory možno hľadať i v prevádzke<br />

domácností, poklese energetickej náročnosti<br />

budov (predovšetkým ich vykurovania),<br />

poklese nadprodukcie tovaru…<br />

Dúfajme tiež, že nám pomôžu<br />

inovácie a nové objavy nielen v oblasti<br />

výroby, skladovania a prenosu energie,<br />

ale i na poli energetických úspor.<br />

Ako i v mnohých iných oblastiach<br />

života človeka, i v energetike ide predovšetkým<br />

o dávny boj medzi zodpovednosťou<br />

a plytvaním, medzi<br />

prezieravosťou a uprednostňovaním<br />

krátkodobého úžitku. Môže sa zdať,<br />

že situáciu vedia ovplyvniť len politici,<br />

lobbisti a veľké energetické koncerny.<br />

Žijeme predsa v demokracii. No práve<br />

tá nám hovorí ústami klasika G. Bernarda<br />

Shawa: je to „systém, ktorý zaručuje,<br />

že nemáme lepšiu vládu, než si zaslúžime“.<br />

Vynasnažme sa teda urobiť si<br />

vlastný názor, a potom sa ním aj riadiť.<br />

Tak si zaslúžime aj lepšie podmienky<br />

na svoj život.<br />

Mehmet Yesilgöz<br />

mehmet.yesilgöz@svetgralu.sk<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


Hlas z druhej strany<br />

Artur Zatloukal<br />

Je ľahké kritizovať, a to aj kvalifikovane<br />

a oprávneme kritizovať. A je toho veľa,<br />

čo sa dá kritizovať. Horšie je to s odpoveďou<br />

na otázku, čo treba urobiť a ako<br />

to urobiť, reálne urobiť, a niesť za to<br />

všetky dôsledky. Všimnime si, koľko<br />

máme kvalifikovaných politických<br />

a ekonomických komentátorov a analytikov,<br />

a ako málo z nich by mohlo byť<br />

skutočne výkonnými politikmi a ekonómami,<br />

schopnými niečo skutočné<br />

presadiť a urobiť. Najskôr asi žiaden<br />

z nich. Ešte viac je nezodpovedných<br />

„študentských“ rojkov – to slovo nie je<br />

myslené ako pohana, ale ako označenie<br />

názorov zatiaľ dozrievajúcich ľudí,<br />

ktorí sami ešte prakticky nepracovali,<br />

len sa o veciach učili a počuli o nich.<br />

Časom pravdepodobne dozrejú, a tak<br />

je to správne.<br />

Pred rokmi nám v slovenskej elektrárni<br />

Nováky ukázali humorný leták<br />

ako reakciu na kritické letáky podráždených<br />

ekologických aktivistov: „Vážení<br />

priaznivci ekológie, práve sme<br />

zastavili poslednú atómovú a uhoľnú<br />

elektráreň a vypustili sme poslednú<br />

vodnú elektráreň. Prajeme vám veselé<br />

Vianoce!“ Na obrázku bol zmrznutý<br />

človiečik zababušený do svetrov a čapíc,<br />

so sviečkou v ruke.<br />

Otázka jadrovej energie je otázka pálčivá<br />

a bolestná a určite sa nedá zmiesť<br />

46<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

zo stola buchnutím doň. Dovoľte, milí<br />

čitatelia, aby zaznel aj hlas z druhej<br />

strany od človeka, ktorý sám v energetike<br />

pracoval.<br />

Jadrom problému nie je „atóm áno, či<br />

nie“, ale nesmierne kvantum elektriny<br />

a tepla, ktoré naša civilizácia spotrebováva.<br />

To kvantum elektriny je potrebné<br />

aj nejako vyrobiť; každú sekundu treba<br />

vyrábať presne toľko elektrickej energie,<br />

koľko sa jej spotrebováva. Pokiaľ<br />

by výroba poklesla čo i len na jedinú<br />

sekundu, nasledoval by kolaps elektrickej<br />

siete, povestný „blackout“, aký<br />

v minulosti už niekoľkokrát fatálne postihol<br />

napr. USA. Okrem elektriny spotrebovávame<br />

aj obrovské množstvo tepla,<br />

nielen na vytváranie komfortu v dobre<br />

vykúrených domoch, ale hlavne v priemysle<br />

na výrobu všetkých tých skvelých<br />

predmetov, ktorými sa obklopujeme,<br />

a ktorých se nechceme zriecť.<br />

Elektrinu nedokážeme my ľudia<br />

vyrábať inak než „hlúpo“, teda neobratne,<br />

nešikovne. Česká republika<br />

vyrába takmer 60 % elektriny z uhlia,<br />

30 % z atómu. Na Slovensku je z uhlia<br />

asi štvrtina elektriny, z jadra sa vyrába<br />

45 %, pomerne veľa dodávajú<br />

vodné elektrárne (15 %), ďalšia energia<br />

sa vyrába z plynu a dováža sa zo zahraničia.<br />

Uhoľná elektráreň vie z každého<br />

spáleného kilogramu premeniť<br />

na elektrinu len tretinu, zvyšok tepla<br />

neužitočne vyletí v oblaku pary z chladiacich<br />

veží a v dyme z komína. Atómová<br />

elektráreň je na tom ešte horšie,<br />

tá spracuje len o čosi viac ako štvrtinu<br />

energie z jadrového paliva, zvyšok tiež<br />

unikne z chladiacich veží. Potom tu<br />

máme ešte plyn a ropu, oboje väčšinou<br />

z Ruska, a nakoniec povestné obnoviteľné<br />

zdroje – elektrárne vodné, veterné<br />

a fotovoltaické, a biomasu.<br />

Každý zo spôsobov výroby energie<br />

je niečím kontroverzný. Nech chcete<br />

energiu vyrobiť akokoľvek, vždy narazíte<br />

na nevôľu nejakých odporcov<br />

a na tuhý odpor. Uhlie? Ťažobné limity,<br />

zaberanie dedín na okrajoch<br />

uhoľných baní, poddolované územia,<br />

haldy hlušiny, premena krajiny<br />

na priemyselnú oblasť. Plyn, ropa?<br />

Nesmierne čisté spaľovanie, ale so závislosťou<br />

na Rusku a Ukrajine. Stavba<br />

vodných elektrární? Poškodenie biotopu,<br />

zmena charakteru krajiny; a aj<br />

keby sme celé Česko alebo Slovensko<br />

premenili v jedinú reťaz vodných priehrad,<br />

nevyrobíme viac než niekoľko<br />

percent z tých obrovských spotrebovávaných<br />

kvánt elektriny.<br />

Slnečné elektrárne? Po všetkých<br />

škandáloch okolo fotovoltaiky v roku<br />

2010 hektáre a hektáre oplotených slnečných<br />

kolektorov vyrábajú v Česku


menej než 1 % elektriny, a to nepríjemným<br />

a nevítaným spôsobom: cez deň<br />

podľa počasia, večer, keď je elektrina<br />

potrebná najviac, naopak zaspávajú<br />

a namiesto nich musia o to viac zabrať<br />

tepelné elektrárne. Veterných elektrární<br />

je ešte menej, tie vyrábajú len<br />

pol percenta spotreby, a energiu vyrábajú<br />

nepredvídateľne a náhodne, podľa<br />

toho ako práve fúka; navyše zohyzďujú<br />

horskú krajinu a nikto okrem ich majiteľov<br />

ich nechce. A biomasa? Keby sme<br />

chceli významným spôsobom pokryť<br />

spotrebu energie, museli by sme našu<br />

zem premeniť na obrovské lány monokultúr,<br />

a len ich zber a spracovanie by<br />

si vyžadovalo ďalšiu spotrebu energie.<br />

Všetka tá pobúrenosť odporcov a aktivistov<br />

nedokáže odpovedať na otázku,<br />

ktorú si musia klásť tí, čo za zásobovanie<br />

energiou zodpovedajú: Ako teda<br />

konkrétne zabezpečíme zásobovanie<br />

elektrinou a teplom? Viete si prosím<br />

predstaviť, že by vám denne na 8 hodín<br />

vypínali elektrinu, pretože se rušia<br />

atómové elektrárne? Na Slovensku by<br />

to bolo skoro 12 hodín denne. Ešte viac<br />

by obmedzovanie energie postihlo priemysel,<br />

kde je každá hodina výpadku<br />

vo firme existenčnou otázkou.<br />

Jedinou zmysluplnou cestou je úspora<br />

spotreby: ako ČR, tak SR spotrebujú<br />

na rovnaký výrobok oveľa viac energie<br />

než iné štáty. Ale i táto cesta je len čiastočná,<br />

aj to znížené množstvo energie<br />

budeme musieť vyrobiť, a to rovnako<br />

nešikovne ako dosiaľ.<br />

Snáď sa v budúcnosti naučíme energiu<br />

vyrábať nejakým zázračne múdrym<br />

spôsobom, napríklad z vesmírneho vákua,<br />

alebo ju spotrebovávať rovnako<br />

úsporne, ako dokáže svietiť svetluška.<br />

A hlavne spotrebovávať podstatne, podstatne<br />

menšie množstvo. Ale dnes, tu<br />

a teraz a s nohami na zemi sa domnievam,<br />

že jadrová energetika je jednou<br />

z mnohých zlých stránok dnešného<br />

sveta, ako sme si ho svojím nesrdečným<br />

a bezcitným prístupom pripravili.<br />

Patria k nim autá a diaľnice, mobily,<br />

priemyselné komplexy, drancovanie<br />

prírody, ale aj bankový systém a vláda<br />

peňazí, pochybené a neúčinné zdravotníctvo…<br />

a nakoniec ten najmenej viditeľný<br />

svet, ktorý stojí na počiatku všetkých<br />

vecí: chtivosť mať všetko, baženie<br />

po moci, deformované medziľudské<br />

vzťahy, výchova detí a koniec-koncov<br />

zdeformovaný človek so zdeformovaným<br />

vzťahom k Bohu a k hodnotám<br />

vôbec.<br />

Áno, atómové elektrárne sú nebezpečný<br />

špás – ale sú snáď tie ostatné veci<br />

menej nebezpečné a menej zlé? Môžu<br />

snáď viesť k iným než katastrofálnym<br />

koncom?<br />

Čo teda robiť? Dovoľte mi osobný<br />

názor, a nikomu ho nevnucujem: nemyslím<br />

si, že existuje záchrana poklesnutého<br />

ľudstva ako celku; väčšina nie<br />

je ochotná sa akokoľvek meniť. Nie<br />

je ochotná rešpektovať vôľu Stvoriteľa<br />

v zákonitostiach, ktoré do svojho<br />

diela vložil; ani tú vôľu nepozná a ani<br />

sa o ňu nezaujíma. A platí prírodný zákon,<br />

že čokoľvek, čo nestojí vo vôli Stvoriteľa,<br />

sa musí zrútiť. A to už čoskoro.<br />

To, čo vydržalo vzdorovať po stáročia,<br />

končí svoju životnosť a nastáva doba<br />

jeho zrútenia. Bude to bolieť, bude to<br />

zdraviu škodlivé a budeme sa tým trápiť.<br />

Len človek, ktorý to všetko vezme<br />

na vedomie, pritaká tomuto bolestnému<br />

a nevyhnutnému deju a v pokore<br />

prijme svojho Boha takého, aký<br />

skutočne je, ktorý bude podľa jeho vôle<br />

žiť ako pravý, cituplný človek, dostane<br />

aspoň čiastočnú ochranu a aspoň čiastočne<br />

to bude mať ľahšie.<br />

A až TO bude ten pravý koniec i atómových<br />

elektrární.<br />

Artur Zatloukal<br />

artur.zatloukal@svetgralu.cz<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


Christopher Vasey<br />

Čas stojí a my plynieme<br />

Ako porozumieť času a zvíťaziť nad stresom.<br />

ČAS !<br />

V súčasnosti veľa ľudí pociťuje vo svojom živote priveľa<br />

stresu. Stále sa ponáhľame, aby sme stihli zvládnuť všetky<br />

povinnosti. Je však skutočne na vine nedostatok času?<br />

Plynie čas skutočne príliš rýchlo?<br />

Christopher Vasey vo svojej knihe ukazuje nový prístup,<br />

ako pracovať s časom a vyhnúť sa stresu. Rozlišuje pritom<br />

chronometrický, človekom zavedený pojem času (denný<br />

čas udávaný hodinami), a skutočný, večný čas, v ktorom<br />

sa pohybujeme. Vedomé prežívanie prítomnosti je kľúčom<br />

k porozumeniu času a k harmonickejšiemu utváraniu našich<br />

životov.<br />

CHRISTOPHER VASEY je švajčiarsky liečiteľ a známy<br />

autor radu kníh o zdraví a dôležitých otázkach života.<br />

Kniha „Čas stojí a my plynieme“ je už jeho štvrtou knihou,<br />

vydanou Nakladateľstvom Stiftung Gralsbotschaft.<br />

Christopher Vasey<br />

ČAS STOJÍ A MY<br />

PLYNEME<br />

Jak porozumět času<br />

a zvítězit nad stresem<br />

Co je čas ?<br />

Plyne čas skutečně ?<br />

Čas a život<br />

Nemít čas...<br />

Historie měření času<br />

Zvítězit nad časem<br />

Žít přítomností<br />

... a další témata<br />

EDICE SVĚT GRÁLU<br />

104 strán,<br />

mäkká väzba,<br />

formát 11,5 x 18 cm,<br />

hmotnosť: 110 g,<br />

český jazyk.<br />

Zvykne sa hovoriť, že staroba nie je choroba.<br />

Tak prečo sa starobe brániť? Načo<br />

ukrývať stopy svojho života či ich chcieť<br />

prekabátiť? Každá vráska je tvrdo získaná<br />

skúsenosť. Môže byť predsa krásne<br />

uvedomovať si svoje roky, skúsenosti, toleranciu<br />

a trpezlivosť, ktorú sme životom<br />

získali. Vidieť v nich tú krásu – to je múdrosť<br />

staroby.<br />

Cena knihy: 5,40 €<br />

Cena pre predplatiteľov: 5,00 €<br />

www.svetgralu.sk<br />

Nakladateľstvo<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Stuttgart<br />

V mojom povolaní sa často stretávam<br />

so staršími ľuďmi. Vidím,<br />

ako sa mnohé veci v starobe zhoršujú<br />

a prehliadajú. Práve preto mi<br />

leží na srdci podpora vzájomného


Starnutie nie je nič pre slabochov<br />

Stephanie Naumannová<br />

porozumenia a lásky, aby sme vedeli<br />

starnutie chápať ako šancu. A nie<br />

ako chorobu, ktorej sa treba zbaviť,<br />

ktorú treba všetkými možnými prostriedkami<br />

potlačiť.<br />

Starí ľudia sú silnou cieľovou skupinou<br />

ekonomiky. Len na internete<br />

nájdete okolo 15 miliónov údajov<br />

na tému anti-aging prostriedkov či<br />

zákrokov. Chýba však zdravý postoj<br />

k starobe. K tomu úseku života, kde<br />

leží viac času za nami, než pred nami<br />

a budúcnosť má celkom iné naplnenie.<br />

Moja babička svoj vek nikdy netajila.<br />

Domnievam sa, že svoje<br />

starnutie zbadala až vtedy, keď potrebovala<br />

okuliare. A potom k tomu<br />

pribudla taška na kolieskach, pretože<br />

jej ruky nemali dosť sily nosiť ťažké<br />

veci. Ale zriedkavo si ťažkala na starobu,<br />

len na bolesti.<br />

„Šťastný je ten, kto zomrie starý<br />

a životom naplnený,“ čítame v Starom<br />

zákone. Všetci si želáme dosiahnuť<br />

vysoký vek – no málokto chce<br />

zostarnúť. Áno, starnutie nie je nič<br />

pre slabochov. Často bolí. Práve keď<br />

už nemáme času nazvyš, venujeme<br />

priveľa hodín nariekaniu na bolesti<br />

a choroby. A niekedy sa priam<br />

až pretekáme, kto má väčšie trápenie.<br />

Starnutie je rovnako ako každý<br />

úsek života – dar. „V starobe vieme<br />

lepšie zabrániť nehodám, v mladosti<br />

ich lepšie znášame,“ povedal Arthur<br />

Schopenhauer. Mladším ľuďom<br />

môžeme venovať blahodarnú zmes<br />

skúseností a tolerancie, lásku a porozumenie.<br />

Vážme si tento dar, čo<br />

sa prejavuje aj na našom zovňajšku.<br />

Skúsme nepodľahnúť raklamám – nemažme<br />

zviditeľnené skúsenosti ako<br />

stopy po zločine. Anti-aging pilulky<br />

či chirurgické zákroky predsa nezmenia<br />

naše vnútro. Berme sa radšej takí,<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


ZDRAVIE<br />

akí sme. Vnímajme prednosti svojho<br />

veku.<br />

Čo na tom, že sa unavíme skôr<br />

ako mladší ľudia, doprajeme si poobedňajší<br />

oddych či odídeme medzi<br />

prvými z večierka? Veď nie je prirodzené,<br />

aby 70-ročný človek chodil<br />

často do spoločnosti a zostával dlho<br />

do noci. Dvanásťmesačné dieťa tiež<br />

v noci nebudíme, aby sa hralo. Vieme<br />

predsa, že vo svojom veku potrebuje<br />

viac oddychu. Doprajme mladým<br />

väčšiu výdrž a nesmúťme, že už nie<br />

sme rovnako výkonní ako oni. Radujme<br />

sa z toho, že energia mladej<br />

generácie môže byť prospešná aj<br />

nám. A vytvorme svojou „ korunou<br />

stromu“ blahodarný tieň tým mladším.<br />

Bolo by krásne, keby starí ľudia<br />

častejšie od mladých cítili, že sú prospešní.<br />

Je príjemné počuť od dcéry<br />

alebo syna: „Taká, aká si, to je v poriadku.<br />

Som tu pre teba, kedykoľvek<br />

potrebuješ, tak ako si tu bývala ty,<br />

keď som bol malý a nemohúci“. Takéto<br />

slová už dnes nie sú samozrejmosťou.<br />

Mladí a starí už nebývajú<br />

spoločne pod jednou strechou. Byť<br />

úspešným v povolaní si vyžaduje<br />

od mladej generácie oveľa viac energie<br />

ako kedysi. Zodpovednosť za nevládnych<br />

starých ľudí sa tak často<br />

prenecháva opatrovateľským službám.<br />

Prirodzené puto sa tak oslabuje<br />

či úplne stráca.<br />

Nezostarneme však zo dňa na deň,<br />

starnutie sa začína už v mladosti. Preto<br />

máme každý deň žiť svoj život naplno,<br />

nelipnúť len na vonkajšom pohybe,<br />

lesku a kráse, ale naplniť ho duchovnými<br />

cieľmi, citmi a spomienkami.<br />

Starnutie nie je nič pre slabochov.<br />

Dlhý vek je veľkým darom života. Nemali<br />

by sme ho premrhať, odmietať<br />

či chcieť zmeniť. Usilujme sa využívať<br />

tie možnosti, ktoré nám tento úsek života<br />

ponúka, aby sme ho precítili. Jean<br />

Jacques Rousseau priliehavo povedal:<br />

„Nie ten človek žil najviac, ktorý sa dožil<br />

najvyššieho veku, ale ten, čo svoj<br />

život viac precítil.“<br />

Stephanie Naumannová<br />

naumannová@svetgralu.cz<br />

OČAMI STAREJ ŽENY<br />

Je krásne ráno. Žena vstane a pri otvorenom okne sa niekoľkokrát<br />

zhlboka nadýchne. Nie však na odporúčanie lekára,<br />

ale preto, že to jednoducho chce. Robí to takto každé<br />

ráno už 30 rokov. Žmúri oči do prvých slnečných lúčov<br />

dňa. Ten jej svižne máva na pozdrav konármi starého<br />

duba. Hneď vedľa neho rastie mladý javor. Je to krásny<br />

pohľad, ako tieto dva stromy stoja pekne vedľa seba. Žena<br />

má tento starý dub veľmi rada, môže sa oprieť o jeho silný<br />

kmeň a jeho obrovská koruna jej ponúkne tieň. A mladý<br />

javor v horúcich suchých dňoch zalieva, aby zosilnel a vyrovnal<br />

sa starému dubu.<br />

Po oblohe plynú malé a veľké oblaky. Jej dcéra hovorievala:<br />

„Mami, tie veľké oblaky sú tí starí a tie malé, to sú<br />

ich deti“. Dnes je obloha nádherne belasá, tak ako jej oči.<br />

Má radosť z každého dňa, ktorý pre ňu začína skoro<br />

ráno. Dlho spať totiž nemôže a ani nechce. Odhodí prikrývku<br />

a ide do kúpeľne. V zrkadle hľadí na svoju tvár.<br />

Drobné tmavé fliačiky pokryli v poslednom čase jej čelo.<br />

Kedysi to boli pehy – v lete zreteľnejšie než v zime. Rukami<br />

pomaly prechádza po svojich lícach. Pozoruje stopy času<br />

vyryté vo svojej tvári. Jej oči žiaria v jemnej, mäkkej pokožke,<br />

obklopené láskyplnými vráskami ako lúčmi. Tieto<br />

oči toho veľa videli a jej ruky zvládli veľa ťažkej práce.<br />

Všetko na jej tele je už staré. Zahľadí sa na seba a myšlienky<br />

jej putujú. Šaty si šila zo starých látok, pretože boli<br />

ešte dosť dobré. Ku každej si vymýšľala príhody, hladkala<br />

ich svojimi jemnými rukami. Mala radosť, keď im mohla<br />

dať nový účel. Kvetinový vzor je takmer vyblednutý, no<br />

látka pekne splýva s každým pohybom jej tela. Nie je tuhá<br />

ako nové materiály. Látka, ktorá vie rozprávať a ktorú si<br />

obľúbila, pretože je výnimočná.<br />

Látky si prinášala z ciest po cudzích krajinách. Stali<br />

sa z nich sukne a šaty, ktoré s ňou potom cestovali ďalej.<br />

Prezerá si každý jednotlivý diel a spomína na príhody,<br />

čo spolu zažili. Oživujú sa spomienky, ktorých sa nechce<br />

vzdať. Len tieto tkaniny ich môžu vyrozprávať.<br />

Dávno si mohla kúpiť nové konfekčné šaty. Ale tie obnosené<br />

sa stali jej súčasťou a ona nenájde iné, čo by sa k nej<br />

tak dobre hodili.<br />

Vedľa leží stará škatuľka na šitie. Patrila ešte jej matke.<br />

A ona ju odovzdá zase svojej dcére – spolu so všetkými<br />

tými veľkými a malými gombíkmi, stužkami, paspulkami<br />

a šujtáškami (ozdobnými šnúrkami).<br />

Láskyplne sa rozhliada po svojom byte. Znova pozrie<br />

do zrkadla a pousmeje sa svojmu krátkemu putovaniu<br />

v myšlienkach. Ani jej vlastný „materiál“ už nie je taký<br />

sýty ako pred rokmi – vlasy pobledli rovnako ako látka<br />

jej šiat. V ťažkých chvíľach sa vracia do minulosti k svojim<br />

skúsenostiam a spomienkam. Je pre ňu krásne, čo tam<br />

vidí. Nezmenila by vôbec nič.<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


Náboženské<br />

kulty a rituály<br />

Ako a prečo vznikali<br />

náboženské kulty<br />

a rituály?<br />

Siegfried Hagl<br />

51<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


SPOLOČNOSŤ<br />

O pravom význame rôznych duchovných kultov a rituálov vie dnes len málokto. Dodržiavajú<br />

sa často zo zvyku, pretože i naši predkovia ich dodržiavali. Tým sa však postupne<br />

vytratila ich živosť a vlastná vnútorná účasť zúčastnených osôb. Krásu a bohaté<br />

a vnútorné prežívanie nahradili strnulosť, zvyk a dogma. Dospelo to až do bodu,<br />

keď by sa väčšina ľudí týchto úkonov pokojne vzdala, pokiaľ by to v spoločnosti začalo<br />

platiť ako „moderné a prirodzené“. Avšak v minulosti mali náboženstvo a kulty<br />

najrôznejšieho druhu pre ľudí nedoceniteľný význam, ktorý spoluutváral a formoval<br />

celú spoločnosť.<br />

Z<br />

archeologických nálezov možno<br />

vytušiť, že religiozitu vyjadrovali<br />

ľudia už pred stotisíc rokmi v kultových<br />

aktoch alebo rituáloch.<br />

Ľudia staršej doby kamennej, rovnako<br />

ako my dnes, pravdepodobne cítili<br />

potrebu podeliť sa nejakým spôsobom<br />

o svoje zážitky z vypätých situácií.<br />

Robili tak napríklad, keď chceli vyjadriť<br />

vďaku za záchranu z nebezpečenstva,<br />

prosiť o zdravie, uzmieriť si dušu<br />

skoleného zvieraťa, atď. Aj zvláštne<br />

udalosti, napríklad narodenie dieťaťa,<br />

mimoriadny lovecký úspech, prírodné<br />

katastrofy, choroba alebo smrť viedli<br />

k rituálom, ktorými vyjadrovali význam<br />

týchto dejov. Toto sa dialo už pred<br />

35 000 rokmi, napríklad pri pohreboch<br />

neandertálcov, ktorí vkladali mŕtvym<br />

do hrobu kvetiny – dnes je to ešte stále<br />

jeden z najstarších zvykov ľudstva. Vyjadruje<br />

náklonnosť k zosnulej osobe<br />

a zároveň zmysel pre krásu.<br />

Z týchto nálezov môžeme vyvodzovať,<br />

že dané rituály mali určitý význam,<br />

ale konkrétne náboženské predstavy,<br />

vieru, alebo mýty nie je možné odhadnúť<br />

z nálezísk vecí a kostí v hroboch.<br />

Spoľahlivé správy o náboženskom prežívaní<br />

našich prapredkov prichádzajú<br />

až s vynálezom písma.<br />

Pretože ľudia prirodzene cítili potrebu<br />

mať vo svojich činnostiach poriadok,<br />

začali dovtedy iba spontánne<br />

náboženské počínanie schematizovať.<br />

Tak vznikli početné (nielen náboženské)<br />

rituály, ktoré sa dochovali<br />

dodnes, a ešte stále spoluutvárajú<br />

náš život. Praktizujú sa väčšinou bez<br />

52<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

premýšľania o tom, prečo vznikli (napr.<br />

potriasanie rukami).<br />

Dôležité úseky života sprevádzali<br />

obrady a ceremónie. U všetkých známych<br />

kultúr existujú rituály pri narodení,<br />

dospievaní, svadbe, chorobe,<br />

smrti atď., ktoré vykonávajú povolané<br />

osoby, napríklad kňazi alebo šamani.<br />

Ďalším vývojom sa forma a obsah rituálov<br />

postupne menili. Na prvý pohľad<br />

sú v rôznych náboženstvách ceremónie<br />

rozdielne, ale pri bližšom pozorovaní<br />

sa ukazuje, že aj dnešné rituály<br />

sledujú podobný cieľ ako ich prastaré<br />

vzory pred mnohými tisícročiami.<br />

Problémy ľudí sa síce formálne zmenili,<br />

v jadre však zostali už celé tisícročia<br />

rovnaké. Živý dozvuk snahy o kontakt<br />

s vyššími svetmi sa dodnes nachádza<br />

v uctievaní svätých kresťanskými<br />

cirkvami. Za pôvodcov určitých dejov<br />

(napr. úroda na poliach, požiar, nedostatok<br />

vody, choroby a iné), sa v minulosti<br />

považovali prírodné bytostné sily,<br />

dnes označované ako božstvá, napríklad<br />

slovanské, germánske, atď. Dnes<br />

sa veriaci obracajú skôr na tzv. „patrónov“.<br />

Aj im sa prihovárajú pomocou<br />

rituálov – modlitbami, zapaľovaním<br />

sviečok, procesiami, obetami – teraz<br />

väčšinou peňažnými darmi.<br />

Pritom stojí za povšimnutie, že v minulosti<br />

neexistovalo rozdelenie náboženského<br />

a štátneho zákonodarstva.<br />

Morálne aj spoločenské hodnoty určovalo<br />

náboženstvo.<br />

Pravekí ľudia boli pravdepodobne<br />

v užšom kontakte s prírodnými bytosťami<br />

a snažili sa žiť v harmónii<br />

s týmito dôležitými služobníkmi Boha.<br />

To sa darilo hlavne vtedy, keď chápali<br />

ich úlohu a poslanie.<br />

Snaha o kontakty s týmito, pre nás<br />

už neviditeľnými bytosťami pravdepodobne<br />

skôr či neskôr tiež viedla k rituálom.<br />

To dokazuje napríklad aj výklad<br />

veštieb antických národov, ktoré<br />

sa mohli dorozumievať s bohmi.<br />

V ďalšom vývoji náboženstva vznikli<br />

kulty. Ich súčasťou boli rituály, obetné<br />

dary, modlitby, spoločné jedlo, sakrálna<br />

hudba, kultové tance, pôst atď.<br />

Ľudia sa zhromažďovali v určitý čas<br />

na určenom mieste, aby tam spoločne<br />

vykonávali kultové úkony. V náboženstvách<br />

všetkých národov sa preto vyskytujú<br />

sviatky jari, procesie, oslavy<br />

úrody, letného a zimného slnovratu.<br />

Také rituály mali a majú veľký význam<br />

pre vytváranie komunít v spoločnosti<br />

alebo v náboženských obciach.<br />

V minulých tisícročiach vykonávali<br />

jednotlivé spoločenské skupiny (rodina,<br />

dedina, mesto, štát) spravidla<br />

rovnaké kulty a aj touto formou zdieľali<br />

svoje náboženské vyznanie. V podstate<br />

sa všetci spoluobčania schádzali<br />

na pravidelné pobožnosti a spoločne<br />

oslavovali sviatky v priebehu celého<br />

roka.<br />

Dnes táto pospolitosť chýba. Krajiny<br />

a štáty sa stávajú čisto účelovými spoločnosťami,<br />

v ktorých dominuje egoizmus.<br />

Nedeľné príhovory politikov,<br />

ktorí nabádajú k zmyslu pre pospolitosť,<br />

nemôžu nahradiť eticko-náboženský<br />

základ.<br />

Systematizácia a úradná úprava kultov<br />

a rituálov viedli v priebehu storočí<br />

ku vzniku duchovenstva s hierarchickou<br />

štruktúrou. Kňazi potom ustanovili<br />

väčšinou ešte komplikovanejšie<br />

teológie, ktorým väčšina veriacich nerozumela.<br />

K tomu sa nezriedka pridali<br />

predpisy na oblečenie, hygienu, stravovanie,<br />

dodržiavanie pôstu a zvláštne<br />

sviatky, ktorými sa jednotlivé náboženské<br />

skupiny vyznačujú, alebo


trana 36<br />

aj odlišujú od ostatných skupín. Pri<br />

migrácii potom také skupiny prisťahovalcov<br />

s vyhraneným správaním<br />

vzbudzujú obavu a nedôveru a stávajú<br />

sa outsidermi spoločnosti.<br />

Rozvoj predpismi zaťažených náboženstiev<br />

prináša nebezpečenstvo,<br />

že sa vytratí spontánnosť, vnútorné<br />

prežívanie, vlastné náboženské cítenie<br />

a že kulty ustrnú na presne vypracovanej,<br />

často komplikovanej, azda<br />

nádhernej, avšak len povrchnej forme<br />

a stratia svoj žijúci, duchovný obsah.<br />

Ako sa píše v Biblii „litera zabíja, kým<br />

Duch oživuje.“ (2. Kor. 3,6). Tento<br />

sklon k ustrnutiu si ľudia často uvedomujú<br />

a vnímajú jeho menejcennosť.<br />

U všetkých náboženstiev bola a je<br />

snaha pretrhať ustrnuté formy vnútorným<br />

hĺbaním, mystikou, extázou,<br />

buditeľským hnutím, reformátorskou<br />

činnosťou a vrátiť sa k pôvodnému,<br />

duchovnému obsahu. Väčšinou konzervatívne<br />

vedúce osobnosti náboženských<br />

spoločností alebo cirkví však<br />

takú, väčšinou spontánnu a ťažko<br />

kontrolovateľnú činnosť vnímajú<br />

s nevôľou a odmietajú ju ako „charizmatickú“<br />

alebo dokonca kacírsku.<br />

Takýto dogmatický postoj však pácha<br />

obrovské škody, pretože tým zmysel<br />

kultov a náboženstva stráca svoj skutočný<br />

význam – večnú snahu človeka<br />

priblížiť sa k božstvu. A to je možné<br />

len neúnavným duchovným úsilím,<br />

skúmaním otázok, kto sme a prečo<br />

sme tu, a nie pasívnym, bezmyšlienkovitým<br />

prijímaním vecí, ktoré<br />

sa nám ponúkajú.<br />

Vážení zákazníci,<br />

staňte sa predplatiteľmi Sveta Grálu<br />

a získajte množstvo výhod!<br />

Časopis bez reklamy a stále<br />

za nezmenenú cenu 2,89 Eur !<br />

Cena predplatného 10,62 Eur<br />

Svet t Grálu Grálu<br />

Svet Grálu Grálu<br />

26<br />

Výrazná zľava na nákup kníh cez on-line<br />

obchod na stránke www.svetgralu.sk<br />

Možnosť nákupu v on-line obchode platobnou kartou!<br />

Pri predplatení časopisu pre známeho<br />

získa 2 staršie čísla SG zdarma<br />

Predposledné Vianoce,<br />

27<br />

Transplantácia<br />

spomienok<br />

Prečo ľudia po transplantáci<br />

preberajú<br />

vlastnosti svojich darcov?<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Svet Grálu<br />

Energia priestoru pre<br />

zdravý a harmonický<br />

Skrytý národ<br />

www.svetgralu.sk<br />

Svet Grálu<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

O podivuhodnej<br />

spolupráci medzi<br />

prírodou a človekom<br />

strana36<br />

Transplantácia<br />

spomienok<br />

Keď sa po transplantác i<br />

človek cíti ako niekto iný<br />

strana 13<br />

Tajomstvo Márie<br />

Magdalény<br />

Nakoľko pravdepodobný<br />

bol vzťah Ježiša s Máriou<br />

Magdalénou?<br />

strana 37<br />

+<br />

ročné predplatné<br />

2 staršie čísla zdarma<br />

Obdarujte svojich priateľov a známych originálnym<br />

darčekom, z ktorého sa budú tešiť po celý rok!<br />

Stačí uviesť ich meno a adresu do poznámky pri objednávke<br />

a časopis im zašleme do poštovej schránky.<br />

Siegfried Hagl<br />

hagl@svetgralu.sk<br />

Pri nákupe nad 50 Eur cez on-line obchod získate možnosť<br />

zakúpiť predplatné SG na 1 rok za akciovú cenu 7 Eur,<br />

alebo si môžete vybrať pre seba alebo svojich známych<br />

jedno z CD: CD Mária/CD Ježiš


FÓRUM<br />

Obzretie sa za prednáškovým fórom<br />

Chceme byť zdraví a šťastní,<br />

ale vieme ako na to?<br />

Na prednáškovom fóre, ktoré sa uskutočnilo 12. novembra 2011 v Brne, sme sa zamerali<br />

na tému zdravia a šťastia, o ktoré sa každý z nás usiluje. Napriek tomu nám<br />

tieto dve hodnoty v našich životoch akosi chýbajú. Pozvali sme preto troch prednášajúcich<br />

– lekárku, terapeutku a liečiteľa – MUDr. Margarétu Černákovú, Jitku Kubečkovú<br />

a MUDr. Jana Paloučka, aby sme sa dozvedeli viac o podstate zdravia a šťastia<br />

z celostného hľadiska. Súčasťou fóra bolo aj predstavenie nového českého prekladu<br />

knihy „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ od Abd-ru-shina za účasti autorov prekladu<br />

– Ing. Jana Zubatého a Ing. Artura Zatloukala a napokon projekcia videorozhovoru<br />

s Rüdigerom Dahlkem.<br />

Rád by som Vás teraz bližšie zoznámil s obsahom jednotlivých prednášok.<br />

F<br />

VÁCLAV KAZDA<br />

órum zahájila prednáška „Lekárska<br />

starostlivosť o dušu pacienta<br />

– liečba zmyslom“ MUDr. Margaréty<br />

Černákovej z Bratislavy. Pani Černáková<br />

sa dlhodobo zaoberá logoterapiou<br />

– metódou psychoterapie, ktorú<br />

vyvinul Rakúšan Viktor Emanuel<br />

Frankl. Základom tohto terapeutického<br />

smeru je citlivé napomáhanie,<br />

aby pacient videl v tom, čo prežíva,<br />

zmysel a pokúsil sa pozrieť do tváre<br />

možným príčinám svojho utrpenia.<br />

Na to, ako liečiť ľudské duše hľadaním<br />

a nachádzaním zmyslu života<br />

neexistuje podľa MUDr. Černákovej<br />

návod. Nejde totiž o klasický<br />

vzťah medzi pacientom a lekárom.<br />

Ide o stretnutie dvoch duší – terapeut<br />

počúva, nepresviedča, ale spoločne<br />

s pacientom hľadá možné<br />

šance, ktoré pacientovi ešte zostávajú.<br />

54<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

Konkrétne tak možno pomôcť napríklad<br />

ľuďom, ktorým odišiel niekto<br />

blízky. Tí totiž niekedy vo svojom<br />

smútku prehliadnu, že majú nablízku<br />

aj iných ľudí, ktorí ich pomoc<br />

teraz veľmi potrebujú.<br />

Zásadné pri logoterapii je pomôcť<br />

pacientovi pozrieť sa na to krásne,<br />

Prednáška MUDr. Margaréty Černákovej<br />

čo v živote zažil, nie len na obdobie<br />

utrpenia. Pacienti sa potom<br />

často rozpomenú na šťastné detstvo,<br />

krásne chvíle s blízkymi ľuďmi, na to,<br />

že sa v živote o niečo krásne a užitočné<br />

usilovali, alebo že v minulosti<br />

mnohé ťažkosti z lásky k svojím deťom<br />

alebo blízkym ľuďom prekonali.<br />

Osvieženie týchto zážitkov a slová<br />

uznania zo strany terapeutky pacientovi<br />

pomôžu znovu si uvedomiť<br />

vlastnú hodnotu, prebúdzajú v ňom<br />

vďačnosť za bohato prežitý život. Zároveň<br />

pacient postupne dostáva odvahu<br />

pozrieť sa aj na tienisté stránky<br />

svojho života.<br />

K MUDr. Černákovej často prichádzajú<br />

ľudia, ktorí od života čakajú,<br />

že im má niečo dať. Nepýtajú


FÓRUM<br />

sa, čo od nich život očakáva, čo<br />

majú v živote hľadať a naplniť. Tým<br />

si však spôsobujú zbytočné utrpenie,<br />

sklamanie, smútok a zúfalstvo.<br />

Terapeutka sa potom snaží doviesť<br />

takých pacientov k záujmu o iných<br />

ľudí, k odpútaniu sa od seba samých<br />

Jitka Kubečková<br />

a svojich starostí a stáleho myšlienkového<br />

krúženia okolo nich. A práve<br />

vtedy, keď sa človek neusiluje o to,<br />

aby urobil šťastným sám seba, ale<br />

niekoho iného, vzniká ako vedľajší<br />

produkt pocit šťastia.<br />

Je viacero ciest, ako sa odpútať<br />

od zamerania sa na seba samého –<br />

Viktor E. Frankl napríklad odporúčal<br />

oddať sa nejakej vznešenej<br />

myšlienke alebo dobrej veci. A pani<br />

Černáková k tomu dodáva: „Kto pochopil,<br />

kde je ho treba, tomu prídu<br />

aj sily na zvládnutie jeho úlohy. Ale<br />

pokiaľ len zvažujeme, či máme dosť síl<br />

na danú úlohu, tak opäť len skúmame<br />

svoje vlastné slabosti a neschopnosti,<br />

a to nás ešte viac frustruje.“<br />

P<br />

V<br />

ani Jitka Kubečková sa vo svojej<br />

prednáške „Osem prirodzených<br />

kvalít – cesta k zdraviu“<br />

venovala medzinárodnému<br />

ozdravnému životnému štýlu<br />

„NEWSTART“, ktorý sa orientuje<br />

na prevenciu civilizačných<br />

chorôb a na liečbu vyváženým<br />

životným štýlom. Vo svojej<br />

prednáške podčiarkla, že tento<br />

ozdravný program kladie dôraz<br />

na telesnú, duševnú i duchovnú<br />

rovinu človeka. Zdravie<br />

je spojené nielen s výživou,<br />

pravidelným cvičením, ale aj<br />

so striedmym životom, dostatkom<br />

odpočinku, dostatkom slnečného<br />

svitu a v neposlednom<br />

rade s dôverou v život. Veľmi<br />

dôležitá je pre zdravie človeka<br />

aj spiritualita, starosť o najvnútornejšie<br />

potreby človeka:<br />

„Život je podaná ruka, príležitosť<br />

na rozvoj, aby sme formovali<br />

svoj charakter, boli na zemi<br />

prospešní. Život nám dáva príležitosť<br />

prebudiť v sebe túžbu<br />

po kráse, po čistote, po ušľachtilosti,<br />

po niečom, čo nás veľkosťou<br />

presahuje.“<br />

poslednej prednáške „Malé príčiny,<br />

veľké následky“ MUDr. Jan<br />

Palouček jednak ozrejmil význam<br />

opakovania čiže rezonancie pre náš<br />

duchovný vývoj i telesné zdravie,<br />

jednak rozhodujúce duchovné dianie,<br />

mocne ovplyvňujúce našu dobu.<br />

Ak sa venujeme niečomu opakovane,<br />

a to aj v myšlienkach, začína<br />

to intenzívne pôsobiť a prinášať<br />

plody. Nadanie alebo mimoriadne<br />

vlastnosti, ktoré máme a považujeme<br />

ich za samozrejmé, sme v minulosti<br />

získali často práve opakovaným myslením.<br />

Ale aj opakované zanedbávanie<br />

vecí, ktoré sú pre ľudský život<br />

zásadné, prináša svoje, žiaľ často<br />

nepríjemné plody. Prednášajúci to<br />

dokumentoval na Alzheimerovej<br />

chorobe. Ľudský mozog má časti<br />

(predné cingulum a ďalšie), ktoré –<br />

ako nedávno veda odhalila – spracovávajú<br />

morálne a citové otázky.<br />

V tele platí, že funkcia udržuje orgán,<br />

a každá bunka v tele, ak nemá<br />

„prácu“, odumiera. Pokiaľ nezamestnávame<br />

svoj cit a súčasne pôsobením<br />

všadeprítomného násilia v médiách<br />

sa ešte navyše citovo otupujeme, prestávajú<br />

byť tieto časti mozgu prekrvované<br />

a ich bunky sú potom náchylné<br />

k rôznym degeneratívnym<br />

prejavom. Po rokoch a desaťročiach<br />

takého prístupu sa môže prejaviť degenerácia<br />

a v príslušnej časti mozgu<br />

sa začnú ukladať metabolity látky.<br />

Tým vzniká demencia.<br />

Jej vznik však podľa MUDr. Paloučka<br />

zároveň uvoľňuje cestu<br />

k vlastnému vnútru: „Človek, ktorý<br />

ochorie na Alzheimerovu chorobu,<br />

sa často stáva radostnejším. Prejavia<br />

sa emócie, ktoré pre neho boli po desaťročia<br />

tabu. Naraz dokáže ľuďom<br />

povedať, že ich má rád, že pre neho<br />

niečo znamenajú. Choroba u neho<br />

uvoľňuje citovú oblasť v mozgu. Necháva<br />

človeka žiť jeho citom. Je to<br />

akési prepustenie z kliatby. Duch<br />

sa stáva schopným prejavu a oslobodzuje<br />

sa z väzenia, kde ho natlačila<br />

a uväznila naša rozumová vôľa tým,<br />

že sa takzvane ovládame a nejdeme<br />

smerom, ktorý nám ukazuje náš cit<br />

a svedomie, ale smerom, ktorý nám<br />

ukazujú druhí ľudia.“<br />

Ako sa teda vyhnúť degenerácii<br />

vlastného mozgu? Prednášajúci to<br />

zhrnul takto:<br />

„Ak sa chce človek uchrániť pred<br />

vznikom demencie, mal by sa usilovať<br />

žiť úplne inak, než je to dnes<br />

55<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012


FÓRUM<br />

normálne. Má zamestnávať svoje<br />

svedomie, má hľadať pravdu vo svojom<br />

živote, zmysel udalostí svojho života,<br />

má sa stať človekom, ktorý súcití<br />

s tými druhými, má žiť v určitých<br />

morálnych zásadách a mal by sa pustiť<br />

do hľadania týchto zásad, pretože<br />

v dnešnej spoločnosti akoby boli tieto<br />

zásady takmer stratené.“<br />

Druhú časť prednášky MUDr. Palouček<br />

venoval súčasnému duchovnému<br />

dianiu a jeho súvislostiam<br />

s planétou Pluto, a okrem toho aj<br />

o rakovine. Túto časť uvádzame celú,<br />

pretože ju považujeme za veľmi dôležitú.<br />

„Pripomeniem, že planéta Pluto bola<br />

objavená na prelome roku 1929/1930<br />

– v čase Obratu svetov. Podnet na jej<br />

objavenie dal americký astronóm Percival<br />

Lowell; založil aj observatórium,<br />

ktoré Pluto skutočne objavilo. Ako nie<br />

je náhoda, aké človek dostane meno,<br />

rovnako nie je náhoda, keď za objavom<br />

nejakej planéty stojí osoba menom<br />

Percival Lowell. Náhoda nie je<br />

ani to, že meno tejto planéte dala anglická<br />

dievčina, ktorá sa volala Venetia,<br />

čo je v prenesenom slova zmysle<br />

Venuša, symbol ženskosti.<br />

Objav akejkoľvek planéty sa vždy<br />

spájal s nejakým vývojovým skokom<br />

celého ľudstva. To znamená, že objav<br />

je načasovaný na určitý okamih<br />

a je rovnoznačný s nástupom nového,<br />

silného pôsobenia. Neznamená<br />

to však, že začína pôsobiť až od toho<br />

okamihu. Je to niečo ako pôrod – keď<br />

sa niekto na Zemi narodí, neznamená,<br />

že práve vznikol. Narodí sa – to znamená,<br />

že prejde hranicu z onoho sveta<br />

sem, že sa začal tu na Zemi prejavovať.<br />

A v tejto pozemskej podobe je<br />

ľuďom viditeľný a môže medzi nimi<br />

aj silnejšie pôsobiť. Rovnako je to aj<br />

s planétou.<br />

Od chvíle svojho objavenia začína<br />

Pluto silnejšie uplatňovať svoj vplyv,<br />

ktorý poznamenáva celú dobu.<br />

56<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

Energia Pluta si vynucuje totálny<br />

obrat. Táto energia, ktorá sem odvtedy<br />

v zosilnenej miere prúdi, mala<br />

vyvolať zjednotenie ducha a hmoty.<br />

MUDr. Jan Palouček<br />

Kto sa venuje trochu astrológii, vie,<br />

že Pluto znamená duchovné obrodenie,<br />

duchovné znovuzrodenie, úplný<br />

prevrat, obrat vo všetkom dianí. Je to<br />

však sila, ktorá zlým použitím spôsobí<br />

pravý opak. Namiesto zjednotenia privodí<br />

totálne rozdelenie a jej výsledkom<br />

je potom extrémizmus, fanatizmus,<br />

terorizmus, boj o moc, rozmáhajúce<br />

sa násilie. To sú znamenia dnešnej<br />

doby. Pluto mal v histórii nášho ľudstva<br />

znamenať úplný prevrat, zjednotenie<br />

všetkých ľudí, ktorí mali dôjsť<br />

k presvedčeniu, že duch a hmota tvoria<br />

jeden svet. Bola objavená rádioaktivita,<br />

ktorá mala byť rozpoznaná<br />

ako vlastnosť ducha. Mala byť objavená<br />

jadrová sila človeka, duch, jeho<br />

duchovná sila.Namiesto toho však<br />

bola rádioaktivita rozpoznaná, nie<br />

ako duchovný prejav, ale vlastnosť<br />

hmoty. A od toho okamihu, tohto rozhodnutia,<br />

tohto postoja, ktorý<br />

nebol len vedecký, táto sila začala<br />

pôsobiť v opačnom smere,<br />

to znamená, namiesto k zjednoteniu<br />

pôsobí k polarizácii. My<br />

často hovoríme, že život nie je<br />

čiernobiely. Tým máme na mysli,<br />

že medzi čiernou a bielou nie<br />

je presná hranica, že medzi<br />

nimi existuje ešte široká škála<br />

od tmavo sivej až po skoro bielu.<br />

Ale pôsobenie Pluta spočíva<br />

v tom, že tú hranicu vymedzuje<br />

– že to, čo leží blízko hranice,<br />

sa rovnako začína pohybovať<br />

ku svojim pólom. Výsledkom<br />

toho je, že sa všetko ženie<br />

do akéhosi extrému, že kontrast<br />

medzi dobrom a zlom sa stále<br />

stupňuje, že sa roztvára priepasť.<br />

V myslení je už táto tendencia<br />

dobre zrejmá. Takým konečným<br />

výsledkom tohto procesu rozštiepenia<br />

je úplná nechápavosť<br />

v otázkach ducha. To znamená,<br />

že svet je dnes skutočne plný<br />

ľudí, ktorí nemajú o duchovne<br />

pojem, ani o tieto veci nemajú záujem.<br />

Prvým takým počinom vedy a ľudstva<br />

po objavení rádioaktivity bolo využitie<br />

jadrového štiepenia. V tom je hlboká<br />

symbolika, pretože pri jadrovom<br />

štiepení dochádza k oddeleniu<br />

duchovnej podstaty od hmoty. Ľudstvo<br />

sa dopustilo pravého opaku toho,<br />

čo malo urobiť. Sila Pluta mala privodiť<br />

poznanie o duchovnej podstate<br />

hmoty, bola určená na to, aby sa oboje<br />

ešte viac primklo k sebe a hmota bola<br />

pôsobením ducha zušľachtená! Jedine<br />

tak je možné hmotu na Zemi udržať<br />

zdravú, ovládať ju a riadiť správnym<br />

spôsobom. To bol počiatok rozpoltenia.<br />

A to je odvtedy dokumentované celým<br />

radom veľmi zaujímavých udalostí.


FÓRUM<br />

Množia sa katastrofy; chcem poukázať<br />

len na dve také, ktoré majú skutočne<br />

pekný, symbolický význam, aj<br />

keď samy osebe neboli pekné. Po roku<br />

1984, keď Pluto vstúpilo do svojho domovského<br />

znamenia, do znamenia<br />

Škorpióna, to bolo dvanásť rokov takých<br />

nápadných, symbolických tragédií<br />

a nešťastí. Prvé z nich bolo stroskotanie<br />

francúzskeho tankeru, ktorý prevážal<br />

kontajnery s rádioaktívnym plutóniom<br />

pri belgických brehoch. Tá loď sa rozlomila<br />

presne v polovici, čo sa obvykle<br />

nestáva. Udalosť vyvolala veľké obavy,<br />

ale človek to pozoruje len ako zaujímavosť:<br />

niekde stroskotala loď naložená<br />

rádioaktívnym plutóniom. Ale to sú<br />

pre nás signály, že niečo nie je v poriadku!<br />

Týmto spôsobom sa nám pripomína,<br />

že sa ide zlou cestou. O niekoľko<br />

rokov neskôr sa v Čiernom mori potopil<br />

ruský krížnik, ktorý predtým plával<br />

pod názvom Berlín pod nemeckou vlajkou.<br />

Ten tiež klesol až na dno, pretože<br />

Pluto pôsobí dôkladne, až do konca.<br />

A Berlín bol v tých časoch rozdeleným<br />

mestom; to je zase hlboká symbolika,<br />

zase informácia, že niečo nie je v poriadku.<br />

Potom nasledovala jadrová<br />

havária v Černobyle, zase ten istý signál,<br />

Fukushima teraz, ale medzitým<br />

celý rad iných udalostí, ktoré človek<br />

sleduje len ako zaujímavosti a neuvedomuje<br />

si, že to je všetko zle. Sú to stále<br />

pribúdajúce, množiace sa a zosilňujúce<br />

sa informácie o tom, že to nie je<br />

správny smer.<br />

Aj v zdravotníctve existuje celý rad<br />

indícií. Telo možno udržať v zdravom<br />

stave iba vyžarovaním ducha, čiže<br />

jadrovou silou človeka, ale tá musí<br />

vychádzať zvnútra, z jeho úsilia. Namiesto<br />

toho dnes liečime rakovinu<br />

ožarovaním, to znamená rádioaktivitou,<br />

duchovnou silou, ktorá nemá<br />

pôvod vo vnútornom úsilí, v rozvinutí<br />

schopností človeka, ale prichádza<br />

zvonku. Duch ako jadro ľudskej<br />

bytosti, nadradený všetkým ostatným<br />

obalom, má za úlohu udržiavať<br />

formu tela, formu každej bunky, každého<br />

orgánu, a pokiaľ vyžarovanie<br />

z vnútra nie je silné, nemá človek silu<br />

správne vyhodnocovať udalosti svojho<br />

života, nechápe ich, nevie, prečo<br />

sa stali. To mu spôsobuje otrasy, veľkú<br />

bolesť, s ktorou sa nedokáže zverovať,<br />

ktorú nedokáže ventilovať. Zostáva<br />

mu obava, strach z toho, čo bude.<br />

Zrazu nemá pre svoju životnú situáciu<br />

žiadne riešenie, pretože je vnútri<br />

slabý, nepozná zákony, nepozná pravidlá<br />

života. A tak pri vzniku nádorov<br />

dochádza k obdobnej veci, ako v každom<br />

zmyslovom orgáne. Zmyslový<br />

orgán, napríklad oko, je na to, aby<br />

zachytilo informáciu prichádzajúcu<br />

zvonka a viedlo ju ďalej, čiže smerom<br />

do mozgu. No keď človek trpí bolesťou,<br />

prichádza tento impulz – napríklad<br />

zúfalstvo alebo strach – zvnútra,<br />

a odráža sa akoby od železnej steny<br />

AUDIO NAHRÁVKY z prednáškového fóra 2011<br />

Ing. Jan Zubatý<br />

a Ing. Artur Zatloukal<br />

MUDr. Margaréta Černáková<br />

á SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ<br />

O LÉKAŘSKÉ PÉČI O DUŠI<br />

NOVÉHO PŘEKLADU<br />

PACIENTA - LÉČBA SMYSLEM<br />

POSELSTVÍ GRÁLU<br />

Záznam z přednáškového fóra Světa Grálu<br />

v Brně listopad 2011<br />

© 2011 Integrál Brno, s.r.o.<br />

Veškerá práva vyhrazena.<br />

Jitka<br />

Kbečk<br />

Kubečková<br />

OSM PŘIROZENÝCH KVALIT -<br />

CESTA KE ZDRAVÍ<br />

Záznam z přednáškového fóra Světa Grálu<br />

v Brně listopad 2011<br />

© 2011 Integrál Brno, s.r.o.<br />

Veškerá práva vyhrazena.<br />

MUDr. Jan Palouček<br />

MALÉ PŘÍČINY,<br />

VELKÉ NÁSLEDKY<br />

Cena 2,60 € / CD<br />

ZĽAVA<br />

Celá sada 4 CD<br />

9,40 €<br />

MUDr. Margaréta Černáková<br />

O lékařské péči o duši pacienta –<br />

léčba smyslem<br />

Ing. Jan Zubatý a Ing. Artur Zatloukal<br />

Slavnostní uvedení nového překladu<br />

Poselství Grálu od Abd-ru-shina<br />

Záznam z přednáškového fóra Světa Grálu<br />

v Brně listopad 2011<br />

© 2011 Integrál Brno, s.r.o.<br />

Veškerá práva vyhrazena.<br />

Záznam z přednáškového fóra Světa Grálu<br />

v Brně listopad 2011<br />

álu © 2011 Integrál Brno, s.r.o.<br />

Veškerá práva vyhrazena.<br />

OBJEDNÁVAJTE NA ADRESE:<br />

Svet Grálu, n. o. Páričkova 21, 821 08 Bratislava<br />

Tel./fax: 0903 907 233, e-mail: obchod@svetgralu.sk<br />

www.svetgralu.sk<br />

Jitka Kubečková<br />

Osm přirozených kvalit – cesta ke zdraví<br />

MUDr. Jan Palouček<br />

Malé příčiny, velké následky


FÓRUM<br />

58<br />

Svet Grálu<br />

31 | 2012<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

Číslo 31/2012, vyšlo 1. 3. 2012.<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU n. o.<br />

Vojenská 9, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie:<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice),<br />

Roman Levický (Slanec), Rastislav Podivinský<br />

(Trenčianske Teplice), Tomáš Výboch (Komárno),<br />

Václav Kazda (Brno), Anna Štefková (Zlín),<br />

Marie Šuláková (Veselíčko), Artur Zatloukal st.<br />

(Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová,<br />

Rastislav Podivinský, Adela Slováčková, Andrea<br />

Stúpalová, Vladimír Trebichalský, Dagmar<br />

Trangošová, Tomáš Výboch<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o.<br />

Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok), Oto Výboch (Komárno)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Alena Nairn (Praha),<br />

Martin Pukančík (Košice)<br />

Tlač:<br />

Tiskárna Grafico s.r.o., Opava<br />

Ilustrácie:<br />

• DepositPhotos.com: Valery Seleznev, Moscow, Russian Federation (titul);<br />

Robert Byron, Fuquay-Varina, United States (titul); Sergii Kolesnyk, Kharkov,<br />

Ukraine (2); Serhiy Stakhnyk, Faro, Portugalsko (2); Viktor Cap, Olomouc,<br />

Czech Republic (15); Erik Reis, Caldas da Rainha, Portugalsko (29); Sergey<br />

Kamshylin, Kiev, Ukraine (42); Nobora (45); Yuiyui (47); Crisferra (51); Alex<br />

Petelin, Moscow, Russian Federation (zadná strana)<br />

• Science Photo Library : Javier Trueba/Madrid Scientific Films, Španělsko (40)<br />

• Commons.wikimedia.org: Robert Lavinsky, Richardson, Texas, USA (41);<br />

Parent Géry (41)<br />

• Svet Grálu: Karel Prskavec (54-56); redakcia (33, 48)<br />

• GralsWelt: (5, 10, 22-26, 28, 34-36, 38-39, 49)<br />

• Istockphoto.com: Blue Cutler (titul); CurvaBezier (6); Jon Schulte, USA (30)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

opakovane naspäť. Dochádza tak<br />

k reflexii, zadržaniu tejto informácie,<br />

bolesti, a pod. a nahromadením tejto<br />

energie dôjde k tomu, že bunky začnú<br />

bujnieť z jej nadbytku. To znamená,<br />

že pôvodom rakoviny je neschopnosť<br />

vysporiadať sa s udalosťami svojho<br />

života a urobiť z nich konštruktívnu<br />

skúsenosť, premeniť udalosti svojho<br />

života na vnútornú duchovnú zrelosť.<br />

Na to, aby to človek vedel a urobil, potrebuje<br />

o živote niečo vedieť. Potrebuje<br />

poznať zmysel života, musí sa ním zaoberať<br />

vedome, s vedomím vyššieho<br />

zmyslu. Jedine týmto spôsobom môžu<br />

energie vychádzať von a nevracať sa.<br />

V dnešnej dobe máme teda možnosť<br />

pozorovať známky pokračujúceho rozdeľovania<br />

vo všetkých rovinách. Nenechajte<br />

sa mýliť globalizáciou, to je tiež<br />

rozdeľovanie. Nikto už nikomu nedôveruje,<br />

nikto nie je schopný podpísať<br />

zmluvu, ktorá prežije päť rokov, všetko<br />

sa neustále mení. Možno aj vo vašich<br />

radoch je niekto, kto prežíva vo svojom<br />

živote úplné obraty a možno aj kotrmelce,<br />

keď sa všetko naraz prepóluje<br />

a je zo dňa na deň inak. Pluto pôsobí<br />

ešte i v tom, že všetkému dodáva masový<br />

charakter. A toto dnes vidíme pred<br />

očami: nejde len o zmeny v osudoch<br />

jednotlivcov, ale čoraz viac o zmeny<br />

národov a nakoniec i celého ľudstva.<br />

Pluto je dôkladný, nezastaví sa; táto<br />

sila privedie proces zmeny k dovŕšeniu.<br />

Bude to znamenať, že sa predovšetkým<br />

rozpomenieme na svoje pôvodné<br />

určenie, že sa začneme zaoberať<br />

tým, čo je nám uložené ako povinnosť<br />

– naša splátka za dar života na Zemi.<br />

Ale kto z ľudí sa pýta, čo za to? Život je<br />

dosť veľký dar na to, aby si človek túto<br />

otázku položil.<br />

Prial by som si, aby sa všetci stali<br />

aktívnejšími spolutvorcami budúceho<br />

sveta. Aby sme konečne pochopili,<br />

že vôbec nemáme právo<br />

sa na niečo sťažovať: že máme<br />

takú politiku, že niečo nefunguje<br />

v našom štáte, alebo že niečo nefunguje<br />

vo svete. Nemohlo by sa nič také<br />

na Zemi rozmáhať, keby sme neprikyvovali,<br />

keby sme k tomu neboli ľahostajní.<br />

Pretože to, čo je hore, o tom<br />

rozhodujú tí dole – svojimi nárokmi,<br />

svojimi požiadavkami. Ide o to, aby<br />

si to každý vzal za svoju vec a neprenechával<br />

to tým takzvane vyšším,<br />

ktorí tomu lepšie rozumejú, ktorí<br />

majú väčšie schopnosti. Vedzme,<br />

že to tak vôbec nie je, ide o to, aby<br />

sa do diania človek vložil sám so svojimi<br />

nárokmi. Nemôžeme sa sťažovať<br />

na to, že lekári niečomu nerozumejú,<br />

keď ich k tomu nevychovávame.<br />

Pacienti musia povedať: pán doktor,<br />

toto sa mi nepáči, toto mi nevyhovuje,<br />

ja nie som hmota, ja považujem<br />

svoj vnútorný život za realitu, a ak<br />

vy sa na mňa chcete dívať ako na kus<br />

hmoty, kým v skutočnosti nie som, tak<br />

je mi ľúto, idem niekam inam. Keď to<br />

urobia všetci, nastane zmätok medzi<br />

lekármi, rýchlo budú rozmýšľať o tom,<br />

čo robiť, aby ešte mali prácu, keď to<br />

trošku preženiem. V tomto zmysle<br />

sa môžeme vložiť do diania okolo seba.<br />

To by som nám prial.“<br />

K tejto výzve sa osobne pripájam<br />

a prajem nám všetkým, aby sme poznatky<br />

a skúsenosti z týchto prednášok<br />

včlenili do svojich životov. Jedine<br />

tak majú zmysel.<br />

Ďalšie prednáškové fórum sa uskutoční<br />

v sobotu 10. novembra 2012<br />

v Brne. Vzhľadom na priaznivý ohlas<br />

uvažujeme aj o organizácii menších<br />

prednáškových fór na iných miestach<br />

a uvítame Vaše tipy a odporúčania.<br />

Václav Kazda<br />

kazda@svetgralu.cz


Centrum Sveta Grálu<br />

v centre Košíc<br />

Centrum Sveta Grálu v Košiciach sme zriadili so zámerom poskytnúť ľuďom<br />

priestor na stretnutia a vzájomnú výmenu ich zážitkov, postojov a skúseností<br />

najmä z duchovnej oblasti. Rozhovor sa už v antike, i neskôr, považoval za najlepší<br />

spôsob hľadania pravdy. Nezriedka umožňuje nahliadnuť do vecí nečakane novým<br />

pohľadom z druhej či tretej strany. Býva povzbudením, osviežením i naplnením.<br />

V našom centre sú k dispozícii desiatky zaujímavých kníh, ktoré si môžete prezrieť,<br />

požičať alebo zakúpiť. Ďalej sú k dispozícii CD a DVD ako aj všetky čísla<br />

nášho časopisu.<br />

Malý, útulný priestor priamo v centre mesta by sa mal stať miestom zdieľania.<br />

Nielen zdieľania informácií, ale aj dobrých kníh, filmov, zručností, umeleckých<br />

postupov … a všetkého, čo sa dotýka poznávania a využívania duchovných zákonov<br />

v praktickom živote.<br />

Pokiaľ budete chcieť navštíviť naše nové centrum, alebo zúčastniť sa niektorej<br />

z pripravovaných akcií, dajte nám prosím o sebe vedieť. E-mailom, telefónom,<br />

alebo akokoľvek inak.<br />

Otváracie hodiny, kontakt a kalendár podujatí nájdete na stránke www. svetgralu.sk<br />

v sekcii Forum.<br />

Tešíme sa na stretnutie s Vami!<br />

Kontakty:<br />

Rudolf Harčarík, mobil 0905 889 088<br />

e-mail: harcarik@svetgralu.sk<br />

Peter Knap, mobil 0915 927 450<br />

e-mail: knap@svetgralu.sk<br />

Adresa:<br />

Svet Grálu, n.o.<br />

Kontaktné centrum<br />

Hlavná 85<br />

Košice<br />

Otváracie hodiny Centra SG:<br />

v utorok od 14.00 do 17.00<br />

vo štvrtok od 16.00 do 19.00<br />

Kalendár podujatí<br />

1. marca 2012 17.00-19.00 hod. Čaj o piatej.<br />

Rozhovory o duchovných súvislostiach v živote.<br />

Téma: Život z druhej perspektívy<br />

6. marca 2012 15.00-17.00 hod.<br />

Rozhovory o kráse umenia.<br />

8.februára 2012 17.00-19.00 hod. Čaj o piatej.<br />

Rozhovory o duchovných súvislostiach v živote.<br />

Téma: Je príbeh rodu Homo na konci?<br />

13.marca 2012 15.00-17.00 hod.<br />

Rozhovory o umení krásy.<br />

15.marca 2012 17.00-19.00 hod. Čaj o piatej.<br />

Rozhovory o duchovných súvislostiach v živote.<br />

Téma: Byť voľný ako vták...<br />

20.marca 2012 15.00-17.00 hod.<br />

Rozhovory o kráse umenia.<br />

22.marca 2012 17.00-19.00 hod. Čaj o piatej.<br />

Rozhovory o duchovných súvislostiach v živote.<br />

Téma: Cesty z labyrintu dneška<br />

27.marca 2012 15.00-17.00 hod.<br />

Rozhovory o umení krásy.<br />

29.marca 2012 17.00-19.00 hod. Čaj o piatej.<br />

Rozhovory o duchovných súvislostiach v živote.<br />

Téma: Vedomé a nevedomé bytie


Jediný skutočný boj treba viesť sám<br />

so sebou. Stať sa nezmieriťeľný<br />

k sebe a láskavý k druhým. Iná cesta<br />

ako premôcť zlo, nie je.<br />

MUDr. Jan Palouček

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!