27.05.2018 Views

SG29

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

jún 2010 – august 2010<br />

Neviditeľné skutky, ktoré menia život<br />

strana 10<br />

Neviditeľný svet, ktorý sa riadi rovnakými<br />

zákonmi ako ten viditeľný<br />

strana 19<br />

Výber mena a výchova pred narodením<br />

strana 25<br />

Liečivá sila a zázračné uzdravenie<br />

strana 33<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

december 2010 – február 2011<br />

strana 13<br />

strana 16<br />

strana 21<br />

MUDr. Denisou Borošovou<br />

strana 25<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Príroda ich potrebuje,<br />

my ich potrebujeme.<br />

eme.<br />

Napriek tomu miznú...<br />

strana 5<br />

Rozhovor s homeopatkou<br />

Teréziou Stankovskou<br />

strana 15<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

strana 7<br />

marec – máj 2011<br />

september 2010 – november 2010<br />

Čo s<br />

prebytkom CO 2 v atmosfére?<br />

Vrátiť do pôdy!<br />

strana 20<br />

Varovné proroctvo krásnej Panej<br />

strana 39<br />

Na hranici medzi vedou a duchovným poznaním<br />

strana 6<br />

strana Nezvyčajný 36<br />

príbeh z dejín modernej justície<br />

strana 10<br />

Neviditeľné žiarenia, ktoré<br />

ovplyvňujú naše zdravie<br />

strana 30<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

Ako súvisia čakry, aura<br />

a energetické pole?<br />

strana 46<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Výskum starých jazykov<br />

prináša<br />

nový pohľad<br />

na nejasné<br />

né miesta Koránu<br />

strana 12<br />

alebo ako sa do hory volá,<br />

tak sa z hory ozýva<br />

strana 17<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Keď sa po transplantácii<br />

človek cíti ako niekto iný<br />

strana 13<br />

Nakoľko pravdepodobný<br />

bol vzťah Ježiša s Máriou<br />

Magdalénou?<br />

strana 37<br />

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo 30<br />

Anjelománia<br />

Na anjelov sa už nepozerá s bázňou<br />

a pocitom nedostupnosti. Nájdete ich<br />

na ezoterických festivaloch, na kartách,<br />

v knižkách. Sú to ale skutočne naši<br />

„bračekovia“, pripravení priletieť nám<br />

na pomoc, kedykoľvek si spomenieme?<br />

Kto sú vlastne anjeli?<br />

Vychádza v decembri 2011<br />

Svet Grálu<br />

24<br />

Tajomná moc<br />

myšlienok<br />

Svet, ktorý nevidíme,<br />

ale ktorý vidí nás.<br />

Svet Grálu<br />

vu<br />

Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

Výskum myšlienok<br />

Prečo miznú<br />

včely?<br />

Mágia – cesta do neznáma<br />

25<br />

19<br />

Homeopatia –<br />

Tajomstvo zrodenia<br />

vášeň na celý<br />

2012 život<br />

Cesta k životu Predposledné Vianoce,<br />

alebo zbytočná panika<br />

?<br />

Karma – čo to je?<br />

Seriál MUDr. Jana Paloučka<br />

Josef Bohuslav Foerster<br />

Keď sa práca stáva službou Bohu<br />

Svetlo, ktoré lieči<br />

Rozhovor s psychoterapeutkou<br />

Svet Grálu<br />

Humus – šanca pre klímu<br />

Turzovka – slovenské Lurdy<br />

Tajomstvo energetickej<br />

výmeny<br />

Dospievanie –<br />

kľúč k dospelosti<br />

Pre okolie neľahké obdobie života,<br />

pre človeka samotného rozhodujúce<br />

hľadanie životných postojov.<br />

Svet Grálu<br />

8 STRÁN NAVIAC !<br />

Milí čitatelia,<br />

od tohto čísla pre vás<br />

časopis opäť rozširujeme<br />

za nezmenenú cenu.<br />

Feng Shui<br />

Energia priestoru pre<br />

zdravý a harmonický<br />

27<br />

život<br />

Zánik hmoty<br />

Skrytý národ<br />

O podivuhodnej<br />

spolupráci medzi<br />

prírodou a človekom 1944: Posledný proces<br />

s čarodejnicami<br />

Ako rozlúštiť<br />

Korán?<br />

Dospievajúca<br />

mládež zblízka<br />

Svet Grálu<br />

26<br />

Zánik sveta v decembri 2012?<br />

Svet Grálu<br />

Radiestézia – cesta<br />

k harmonickému<br />

prostrediu<br />

Transplantácia<br />

spomienok<br />

Prečo ľudia po transplantácii<br />

preberajú vlastnosti svojich darcov?<br />

Transplantácia<br />

spomienok<br />

Tajomstvo Márie<br />

Magdalény


a žijem podľa Tajomstva a vychádza<br />

mi to...“, zdôveruje sa -násť-<br />

„J<br />

ročná dievčina svojej kamarátke v autobuse.<br />

Hovorí o tom, ako každý večer<br />

a každé ráno vysiela k vesmíru svoje<br />

túžby a ako jej ich inteligentný všehomír<br />

vypĺňa. „Vysnívajte si čokoľvek<br />

chcete a dôverujte tomu stopercentne,<br />

splní sa to.“ „Nemajte strach, pretože<br />

to, čoho sa najviac obávate, sa taktiež<br />

vyplní.“ „Priťahujete z vesmíru všetko,<br />

na čo myslíte... žijete tak, ako myslíte.“<br />

V istom zmysle oprávnené slogany,<br />

ktoré sa v rôznych verziách objavujú<br />

v ezoterických publikáciách už niekoľko<br />

desaťročí. Exkluzívne zabalené<br />

brožúrky sa pýšia návodmi na vytváranie<br />

bohatstva, zdravia a vôbec čohokoľvek,<br />

na čo si len človek spomenie.<br />

Autori týchto kníh sa radi odvolávajú<br />

na to, že údajne niečo veľmi podobné<br />

učili starí mudrci minulosti, vraj dokonca<br />

i Kristus. Veď povedal – proste<br />

a bude Vám dané, klopte a otvoria<br />

Vám. Je naozaj pravdepodobné, že to<br />

Ježiš skutočne vyriekol. Týmito slovami<br />

však asi nemal na mysli prosby<br />

o kariérny postup, odpustenie penále<br />

v banke, alebo dom s bazénom.<br />

Príbeh jeho života hovorí o inom:<br />

o ochote svojmu poslaniu obetovať<br />

všetko. Keď prišlo na najťažšie rozhodnutie,<br />

neprosil o záchranu života,<br />

ale o silu znášať svoj údel. To,<br />

čo nám v ezoterických bestseleroch<br />

konvenuje, je viera v ľudskú schopnosť<br />

svoj údel meniť. Áno, fatalistickým<br />

odovzdaním sa osudu, boli by<br />

sme ešte ľuďmi stredoveku. Vtedy sa<br />

verilo, že Stvoriteľ ustanovil pevný<br />

poriadok sveta, kde má každý svoje<br />

nezmeniteľné miesto, anjeli, démoni<br />

i ľudia. Cirkevní aj svetskí hodnostári<br />

si nezriedka navrávali, že sú v úrade<br />

z vôle Božej (a niektorí tomu zrejme<br />

veria aj v našich časoch). Bezmocnosť<br />

a rodová podmienenosť, vštepovaná<br />

ľuďom od útleho veku, však nemohla<br />

nadlho dusiť prejavy prebúdzajúceho<br />

sa ducha. Volanie po spravodlivosti<br />

a rovnom prístupe k Božím darom<br />

nakoniec prepuklo v reformácii<br />

a mnoho vecí sa nenávratne zmenilo.<br />

Zmenilo sa mnohé, ale zvedavosť ľudí<br />

na vlastnú budúcnosť ako aj smútok<br />

a reptanie na nevyspytateľný osud –<br />

to nás sprevádza dodnes. Koľko ľudí<br />

je ochotných v postmodernom 21. storočí<br />

vynaložiť nemalé prostriedky<br />

na výklady budúcnosti, len aby sa cítili<br />

istejší tvárou v tvár zajtrajšku. Verí<br />

sa v transformujúcu moc éry Vodnára,<br />

vo vykladanie kariet, veštenie z kávy,<br />

čaju, v astrologické výpočty. Šťastie<br />

má ten adept ezoteriky, ktorý včas<br />

rozpozná svoju závislosť na radách<br />

osobného gurua a nájde v sebe silu<br />

dôverovať vlastnej intuícii viac než<br />

najlepšie mieneným radám iných.<br />

Alebo keď pochopí, že jeho vlastná<br />

interpretácia udalostí veľmi ľahko nachádza<br />

potvrdenie proroctiev aj tam,<br />

kde niet čo vidieť a hľadať. Čomu sa<br />

dnes chce veriť najmenej, to je zákon<br />

dávania a brania. Často si svoje skutočné<br />

želania ani neuvedomujeme, tak<br />

sme zaujatí prchavými myšlienkami,<br />

takže tie skutočné city bujnejú a rastú<br />

len v našom podvedomí. Každý asi<br />

ľahko porozumie tomu, že človek,<br />

príliš nespokojný so svetom a túžiaci<br />

z neho „vypadnúť“, býva ľahšie náchylný<br />

k niektorému druhu duševnej<br />

choroby. Alebo, že nešťastné vzťahy<br />

skôr budú prenasledovať niekoho, kto<br />

si životného partnera vyberá podľa takých<br />

„podstatných“ vecí, ako je spoločenské<br />

postavenie, farba očí alebo<br />

obľúbený šport. Čo vlastne od života<br />

skutočne chceme – a chceme naozaj to<br />

podstatné? Je pravda, že všetko, čo si<br />

človek myslel a prial ho naozaj počká,<br />

či už tu na zemi, alebo v živote na druhom<br />

brehu. Sudičky však nemôžu nič<br />

iné, iba tkať z materiálu, ktorý sme im<br />

kedysi dodali. Výstižný obraz o tom<br />

podáva jedno prastaré podobenstvo<br />

z dávnoveku ľudstva, ktoré sa nám zachovalo<br />

vďaka Platónovi: Všetky ľudské<br />

duše, ešte pred zrodením, majú<br />

NA ÚVOD…<br />

možnosť vybrať si svoj „lós“, svoj osud<br />

z hŕbky farebných žrebov. Má to však<br />

jeden háčik. Na kartičke vidia iba<br />

časť budúceho osudu a skôr tú menej<br />

dôležitú. Tak sa mnohé duše vrhajú<br />

na karty, sľubujúce veľké bohatstvo.<br />

Nevedia, že na druhej strane lósu je<br />

nápis: Tyran – predčasná smrť. Podobne<br />

aj iné „lukratívne“ karty neraz<br />

skrývajú nepríjemné tajomstvá, ktoré<br />

ľudská duša odhalí až po príchode<br />

na zem. Len nemnoho duší siahne<br />

po takých málo vábnych kartách,<br />

ako je múdrosť, dobrí priatelia, alebo<br />

dokonca láska k najvyššiemu dobru.<br />

Tak mnoho duší, ktoré sa predčasne<br />

tešili zo svojej výhry, býva životom<br />

nesmierne sklamaných, zatiaľ čo ich<br />

prezieravejší spolupútnici pomaly<br />

a trpezlivo idú svojou cestou. Ako<br />

to už býva, často až na konci svojho<br />

života a nezriedka i po ňom nájdu<br />

svoju odmenu. Výstižné, nie? Myslím<br />

si – nechcime radšej poznať alebo<br />

násilne meniť svoj osud. Poznajme<br />

radšej svoje schopnosti – a v tom by<br />

snáď raz skutočne mohla pomôcť aj<br />

astrológia. Ale okrem týchto najrôznejších<br />

osudoznaleckých pomocných<br />

disciplín máme pri sebe vždy aj toho<br />

najlepšieho radcu – vnútorný hlas.<br />

Len sa skúsme sústrediť na chvíľu,<br />

ktorá prebieha práve teraz, a možno<br />

sa nám dostane rady, čo môžeme urobiť<br />

dnes (alebo zajtra). Jediným možným<br />

vytváraním lepšieho osudu je<br />

podľa mňa hľadanie skutočnej múdrosti<br />

a konanie<br />

podľa nej. K tomu<br />

Vám prajem veľa síl<br />

a odvahy!<br />

Roman Levický<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


OBSAH<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

Zákony šťastia<br />

Ako dosiahnuť väčšiu radosť zo života<br />

a kedy budeme skutočne šťastní?<br />

ROZHOVOR<br />

Každý priestor odzrkadľuje<br />

dušu človeka, ktorý ho obýva<br />

TÉMA<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

„Kým žijú deti na ulici...“<br />

Rozhovor s Andreou Gheorghe<br />

o umení FengShui a súvislostiach<br />

v živote<br />

Prečo to Boh všetko dopúšťa?<br />

Odpoveď hľadajú veľkí myslitelia aj obyčajní ľudia už po stáročia<br />

TÉMA<br />

Ukážka z diela Vo Svetle Pravdy –<br />

Posolstvo Grálu<br />

Prednáška Osud<br />

5<br />

9<br />

16<br />

20<br />

FOTOREPORTÁŽ<br />

Východné Slovensko<br />

PRÍRODA<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

Poetická i zádumčivá krása<br />

jazierka na východe Slovenska<br />

vo fotografiách Dezidera Miškáňa<br />

Plasty – zákerné nebezpečenstvo<br />

Odvrátená stránka pohodlného<br />

balenia<br />

Draví, zdatní, pripravení riskovať<br />

34<br />

38<br />

PRIKÁZANIA<br />

Deviate prikázanie 43<br />

Ohrozuje priemysel v Ázii blahobyt<br />

západnej Európy?<br />

TÉMA<br />

Karma<br />

O mieste na zemi, kde sa i malá<br />

pomoc stáva veľkým dobrodením<br />

22<br />

TÉMA<br />

Svoj osud máme vo vlastných rukách<br />

Prečo sme tým, kým sme<br />

44<br />

ZDRAVIE<br />

Geopatogénne zóny<br />

Osud – čo naň vplýva<br />

a ako ho zmeniť<br />

O účinkoch neviditeľného žiarenia na náš organizmus<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

24<br />

28<br />

50<br />

UKÁŽKA Z KNIHY<br />

Poznej svého anděla 54<br />

NÁZORY<br />

Listy čitateľov 56


SPOLOČNOSŤ<br />

Zákony<br />

šťastia<br />

ČÍM VIAC MÁM, TÝM<br />

SOM ŠŤASTNEJŠÍ<br />

Je to už raz tak. Šťastie je tou najvyhľadávanejšou<br />

vecou na svete. Elixír,<br />

po ktorom túži každá ľudská bytosť<br />

bez ohľadu na národnosť či vierovyznanie.<br />

Chceme ho všetci, rozdiel<br />

je iba v ceste, akou ho chceme dosiahnuť.<br />

Práve táto cesta sa u rôznych<br />

jednotlivcov veľmi líši v závislosti<br />

od ich vnútorných životných postojov.<br />

Západný svet uveril domnienke,<br />

že dosiahne šťastie prostredníctvom<br />

hmotného blahobytu. Tejto základnej<br />

myšlienke podriadil všetko – prácu,<br />

ktorá je vhodná len ak dobre vynáša,<br />

vzdelanie, ktorého výber je motivovaný<br />

možnosťou zárobku v budúcom<br />

povolaní, a nie osobnými vlohami<br />

jednotlivca, ako aj smerovanie hospodárstva<br />

– rast HDP je najvyššou<br />

podmienkou vyspelosti štátu, a tým<br />

i spokojnosti občanov.<br />

Profesor Richard Easterlin vo<br />

svojom článku: „Dá sa šťastie kúpiť<br />

za peniaze?“ vychádzal z údajov získaných<br />

prieskumom verejnej mienky<br />

a došiel k záveru, že pri porovnaniach<br />

názorov občanov rôznych štátov sa<br />

neprejavoval výrazný vzťah medzi<br />

priemerným príjmom na hlavu<br />

a stupňom pocitu šťastia. V rámci<br />

jednotlivých krajín, pri porovnávaní<br />

časových období sa však určitý vzťah<br />

prejavoval. Opýtaní Američania sa<br />

cítili v roku 1970 menej šťastní ako<br />

v roku 1957. Údaje za Ameriku medzi<br />

rokmi 1957 až 1970 sú významné<br />

už preto, že až do relatívne nedávnej<br />

doby žiadny národ nemal väčší<br />

sklon považovať sa za šťastný než<br />

práve Američania. Tieto výpovede<br />

prispievajú k pochybnostiam o tom,<br />

že by zvyšujúca sa životná úroveň<br />

bola priamo úmerná rastu spokojnosti<br />

obyvateľstva.<br />

Na svete nie je nič, čo by ľudia hľadali vytrvalejšie a s takým<br />

nasadením ako pravé šťastie. Je to niečo, čo hľadajú<br />

úplne všetci. Materialisti i veriaci, bohatí i chudobní.<br />

A napriek tomuto úmornému hľadaniu len málokto môže<br />

skutočne od srdca povedať, že je šťastný. Je šťastie niečo,<br />

o čo musíme deň čo deň bojovať, aby sme ho niekedy<br />

v ďalekej budúcnosti konečne dosiahli, alebo ho môžeme<br />

ľahko získať a denne sa z neho radovať?<br />

Ako dosiahnuť<br />

väčšiu radosť<br />

AK TO ZÍSKAM,<br />

POTOM UŽ BUDEM<br />

NAOZAJ ŠŤASTNÝ<br />

V podstate však nie sú potrebné<br />

žiadne výskumy, aby človek dospel<br />

k názoru, že napĺňanie hmotných<br />

potrieb neprináša človeku skutočné<br />

šťastie. Pri hlbšom zamyslení sa<br />

predsa môžeme na svojich životoch<br />

ľahko spozorovať, že takéto uspokojenie<br />

je len dočasné, je to chvíľa akejsi


SPOLOČNOSŤ<br />

spokojnosti, radosti, slasti. Ale aj<br />

v tejto chvíli si predsa uvedomujeme,<br />

že je pominuteľná a o chvíľku bude<br />

opäť preč. Okrem toho možno pri napĺňaní<br />

takýchto potrieb vypozorovať<br />

ešte jednu vec – ich neustále stupňovanie.<br />

Človek bývajúci v paneláku napríklad<br />

túži po veľkom dome so záhradou,<br />

bazénom a terénnym autom.<br />

Roky ťažko pracuje, aby tieto veci dosiahol,<br />

splnil si svoj sen a potom ich<br />

v pote tváre naozaj raz získa. Veľké<br />

nadšenie zo získaných vecí však trvá<br />

iba krátko, človeku zovšednejú a on<br />

cíti, že mu stále niečo chýba. Jeho nároky<br />

sa opäť zvýšia, túži mať viac, aby<br />

opäť zažil ten pocit radosti a takto<br />

sa to neustále stupňuje, pričom skutočné,<br />

trvalé uspokojenie sa nedostaví<br />

nikdy. Tento dej je zákonitý, môžeme<br />

ho zažiť všetci. Nepotrebujeme<br />

žiť celý život v blahobyte, aby sme si<br />

uvedomili, že skutočné šťastie neprináša.<br />

Iste sme mnohí mali životné<br />

obdobia, keď sa nám finančne darilo<br />

lepšie i horšie. Napriek tomu nemožno<br />

jednoznačne tvrdiť, že v čase<br />

keď sme boli bohatší, boli sme i šťastnejší.<br />

Poznáme tiež pocit, ako sme sa<br />

mesiace tešili na vytúženú dovolenku<br />

pri mori a keď sa pomaly schyľovala<br />

ku koncu, vzrastal náš pocit úzkosti<br />

z toho, že ideme opäť žiť „obyčajný<br />

jednotvárny život“. Je potrebné, aby<br />

človek svoj život takto odžil? V neustálych<br />

sínusoidách krátkodobej radosti<br />

a potom obyčajného jednotvárneho<br />

života? Kde je to rozprávkové<br />

trvalé šťastie, vari len v rozprávkach?<br />

Ak je človek vnímavý, môže k poznaniu<br />

márnosti takéhoto života dospieť<br />

v pomerne krátkom čase. Ak<br />

nerezignuje, môže sa vydať na cestu<br />

hľadania toho pravého šťastia a otvoria<br />

sa mu netušené obzory.<br />

DOSTANEME TO,<br />

ČO SI ŽELÁME?<br />

Počet ľudí, ktorí necítia životné naplnenie,<br />

stále rastie. Nie je preto náhoda,<br />

že sú dnes kníhkupectvá plné<br />

kníh, ktoré ponúkajú „zaručený<br />

návod na šťastný život“. Veľký boom<br />

zažívajú knihy o pozitívnom myslení.<br />

Podľa návodu niektorých z nich<br />

len jednoducho stačí, aby sme mysleli<br />

vždy pozitívne, nech sa deje čokoľvek,<br />

a náš život naberie iný smer. Napríklad<br />

stačí každé ráno myslieť na to, že<br />

chceme veľké červené BMW, po pár<br />

mesiacoch sa naše myšlienky zhmotnia<br />

a nejakým zvláštnym spôsobom<br />

to auto získame. Môj kamarát<br />

podobnú knihu<br />

čítal. Jednej noci sa mu<br />

prisnil sen, aby si kúpil<br />

žreb a vyhrá motorku.<br />

Na druhý deň si žreb<br />

kúpil a motorku naozaj<br />

vyhral. Možno na základe<br />

toho usudzovať, že stačí<br />

naozaj len pozitívne myslieť?<br />

Skúste to, no pravdepodobne<br />

zažijete o pár<br />

mesiacov sklamanie. Kamarátovi<br />

bol pravdepodobne<br />

osud v tej chvíli naklonený.<br />

Myšlienky majú<br />

obrovskú moc, ale nie sú<br />

všemocné. Majú schopnosť<br />

priťahovať podobné<br />

myšlienky a každopádne<br />

im možno prisudzovať<br />

pozitívny účinok, predsa<br />

však nedokážu všetko.<br />

Keby sme sa mohli cítiť<br />

šťastní len vďaka tomu, že<br />

si to budeme želať, proste<br />

by sme si to želali – a hra<br />

by bola dohraná. Ale tak<br />

to nie je. Ak sa matka<br />

v noci strachuje o svoje<br />

dieťa, ktoré malo byť už<br />

štyri hodiny doma, asi jej pramálo<br />

pomôže snažiť sa v takom emočnom<br />

rozpoložení tvoriť pozitívne myšlienky.<br />

Starosť o druhých pochádza<br />

z duše, z jadra človeka, ktoré je<br />

omnoho silnejšie ako myšlienkové<br />

chcenie.<br />

ROVNICA ŠŤASTIA<br />

Ak si prečítame všemožnú motivačnú<br />

literatúru, ktorá nám pomáha<br />

nájsť cestu k šťastiu, môžeme spozorovať<br />

určité podobné charakteristiky.<br />

Rovnica šťastia je pomerne jednoduchá:<br />

šťastie = uspokojenie/potreby.<br />

Človek je bohatý, ak má dosť peňazí,<br />

aby uspokojil všetky svoje túžby.


SPOLOČNOSŤ<br />

O pôvode symbolov šťastia<br />

Nie je celkom jasné, ako sa zrodili dnešné symboly šťastia.<br />

Existujú však určité výklady, ako mohli vzniknúť:<br />

• Štvorlístok<br />

Táto mutácia je v prírode relatívne vzácna, a práve mimoriadne veci sa<br />

spájajú so šťastím. Štyri lístky okrem toho pripomínajú rovnoramenný<br />

kríž, teda starý symbol Pravdy. Kedysi sa so štvorlístkom spájali aj povery.<br />

Napríklad dievča, ktoré si z takého štvorlístka odhryzlo (nie odtrhlo!), mohlo<br />

dúfať v šťastnú lásku.<br />

• Kominár<br />

Po tisícročia bývalo najdôležitejším centrom domu práve ohnisko a dobre<br />

fungujúci komín bol zárukou teplého jedla a príjemného tepla. Je jasné,<br />

že kominár mal mimoriadny význam, pretože zaručoval, že „srdce domu“<br />

bude dobre pracovať. A kde je centrum v poriadku, tam by malo fungovať<br />

i všetko ostatné…<br />

• Podkova<br />

Podkova chráni koňa, ktorý sa dávnejšie tešil mimoriadnej úcte vzhľadom<br />

na svoju silu a spôsobilosť na prácu v poľnohospodárstve a zaisťovanie<br />

mobility. Z ochrannej funkcie podkovy je možné vyvodiť domnienku,<br />

že bude chrániť aj ľudí pred nebezpečenstvom a zranením. Ale pozor!<br />

Podkova musí byť na stene zavesená otvorenou stranou nahor, inak „šťastie<br />

vypadne“.<br />

Existujú teda dva spôsoby, ako bohatstvo<br />

získať: Buď zarobíme, zdedíme,<br />

požičiame si, či nakradneme<br />

toľko peňazí, aby vyhovovali našim<br />

túžbam, alebo si vypestujeme spôsob<br />

života, v ktorom bude len málo<br />

túžob – tak budeme mať vždy dostatok<br />

peňazí. Ako hovorí Dan Millman,<br />

„Tajomstvo šťastia<br />

nespočíva v tom, že<br />

sa snažíš mať niečoho<br />

viac, ale v tom, že si<br />

pestuješ schopnosť<br />

radovať sa z mála“.<br />

• Lienka<br />

Lienka sedembodková, nazývaná aj pánbožkova kravička, má pestré krovky<br />

a navyše je skutočným šťastím pre záhradníka, pretože požiera vošky a patrí<br />

medzi rozkošných prirodzených bojovníkov proti škodcom.<br />

• Prasa<br />

U Germánov bol kanec ako posvätné zviera symbolom sily a plodnosti,<br />

blahobytu a bohatstva. Kto mal prasa, bol považovaný za privilegovaného,<br />

a tým i šťastného. Aj mimo európskeho kultúrneho okruhu má prasa<br />

podobný význam. V Číne je symbolom spokojnosti a domáceho šťastia<br />

a v Japonsku stelesňuje silu, rovnako ako kedysi u Germánov.<br />

autor motivačnej literatúry, ktorá<br />

ovplyvnila milióny ľudí: „Tajomstvo<br />

šťastia nespočíva v tom, že sa snažíš<br />

mať niečoho viac, ale v tom, že si pestuješ<br />

schopnosť radovať sa z mála“.<br />

Túto vetu sme v mnohých obmenách<br />

počuli viackrát, takže môže<br />

znieť ako prázdna fráza. Ono to<br />

totiž len tak nefunguje, zrazu si povedať:<br />

„dobre, idem sa tešiť z mála“.<br />

Napriek tomu sa to dá, je na to však<br />

potrebná zásadná vec – a tou je duchovné<br />

naplnenie.<br />

DUCHOVNÉ NAPLNENIE<br />

Duchovné naplnenie, ako to už<br />

názvu vyplýva, je niečo, čo naplní<br />

dušu človeka, to najhlbšie vnútro<br />

kaž dého z nás. A je to opäť niečo, čo<br />

mohol prežiť každý. Nepotrebujeme<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


SPOLOČNOSŤ<br />

po tom pátrať v knihách, pretože takýto<br />

zážitok sme neraz iste okúsili.<br />

Niekto si vybaví spomienku, ako<br />

daroval chlapcovi zo susedstva bicykel,<br />

pretože boli prázdniny a on<br />

žiadny nemal. Chlapcova vďačnosť<br />

ho hriala pri srdci. Iný si predstaví<br />

úspešné zvládnutie náročnej úlohy<br />

v zamestnaní, ktoré prinieslo úžitok<br />

celej firme, ďalší daroval priateľke<br />

obraz, ktorý sám namaľoval. Možnosti<br />

ako toto naplnenie dosiahnuť<br />

sú tisícoraké, spája ich však spoločný<br />

menovateľ: „snaha byť na úžitok<br />

iným, nie sebe“. Práve pri tejto snahe,<br />

ktorá je zameraná na úžitok druhým,<br />

človeka zasiahne to najhlbšie<br />

šťastie, ktoré je schopné rozochvieť<br />

celé jeho telo, a dokonca umlčať hlasivky.<br />

V takomto okamihu má človek<br />

pocit, akoby ho zasiahla mocná, neviditeľná<br />

sila. V tejto chvíli človek vie,<br />

že toto je to šťastie, ktoré ospevovali<br />

básnici, toto je tá cesta, ktorou môže<br />

dosiahnuť blaženosť. Vtedy sa už viac<br />

nepotrebuje pýtať, nepotrebuje čítať<br />

knihy, nemá pochybnosti ani otázky,<br />

on to proste vie.<br />

ŠŤASTIE AKO<br />

VEDĽAJŠÍ EFEKT<br />

Na tento fakt poukazovalo mnoho<br />

významných osobností, predsa však<br />

ho musí každý z nás sám prežiť, aby si<br />

ho plne uvedomil a uveril mu. Človek<br />

potrebuje zmysel života, zmysluplnú<br />

činnosť, ktorej vedľajším efektom<br />

bude pravé čisté šťastie. To isté mal<br />

na mysli Thoreau, keď napísal: „Šťastie<br />

je ako motýľ: čím viac sa za ním<br />

naháňaš, tým viac ti uniká. Ale len<br />

čo začneš venovať pozornosť niečomu<br />

inému, ono priletí a poľahučky ti<br />

sadne na rameno.“<br />

Známy psychiater Viktor Frankl,<br />

ktorý prežil koncentračný tábor, poukazuje<br />

na to, že ak človek nájde<br />

svoj zmysel, nájde aj šťastie a vôľu<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

žiť i v tých najťažších vonkajších<br />

podmienkach.<br />

Ak sa človek dostane tak ďaleko<br />

a pochopí pravú podstatu šťastia<br />

a začne ju aj uplatňovať, celý jeho<br />

život sa od základu zmení. Nie je to<br />

tak, že by pozemské pôžitky a radosti<br />

zo svojho života vyradil a pohŕdal<br />

nimi. To vôbec nie je potrebné.<br />

Práve v duchovnom naplnení však<br />

má z týchto vecí omnoho silnejší<br />

pôžitok a väčšiu radosť. Nestavia si<br />

ich však za primárny základný cieľ,<br />

pretože vnútorne vníma, že pre jeho<br />

život nie sú nutné. Je predsa šťastný.<br />

V takomto živote prežíva aj povestné<br />

„šťastie bez príčiny“. Je to spôsobené<br />

tým, že je veľmi silne napojený na základnú<br />

životnú energiu, ktorá prúdi<br />

celým stvorením a hoci je neviditeľná,<br />

možno ju preciťovať. Toto neviditeľné<br />

spojenie sa prejavuje ako detská radosť<br />

zo všetkého, čo svet ponúka.<br />

Od pohľadu na krásneho motýľa,<br />

ktorý okolo preletí, až po hlas vetra,<br />

ktorý práve vanie. Ako píše Herbert<br />

Vollmann: „Len čo človek spozná, že<br />

iba spojenie s duchovnou silou je jeho<br />

najvyššie šťastie, za nič na svete už<br />

nebude chcieť postrádať jej vedomé<br />

prijímanie, nech sa nachádza kdekoľvek<br />

v nezmerných diaľkach stvorenia.“<br />

ŠŤASTIE V KAŽDEJ<br />

CHVÍLI<br />

Cesta k šťastiu je vlastne veľmi<br />

jednoduchá. Je len trocha ťažšie dosiahnuteľná,<br />

pretože nikto nás k nej<br />

nemôže prinútiť, ani nám šťastie vysypať<br />

do lona. Musíme za ním kráčať<br />

krok za krokom celkom sami. Je potrebné<br />

sa len trocha viac pozorovať,<br />

vnímať, ktoré činnosti nám dopomáhajú<br />

k tomu, aby sme mali v sebe viac<br />

životodarnej energie. Vtedy tiež spoznáme,<br />

že v nečinnosti by sme šťastie<br />

nikdy nedosiahli. A na tej ceste, trvalej<br />

snahe za vyšším cieľom, postupom<br />

času spozorujeme, že šťastie už<br />

nemusíme ďalej hľadať, pretože naša<br />

cesta je šťastie.<br />

Tomáš Výboch<br />

tomas.vyboch@svetgralu.sk<br />

Dan Millman – Múdrosť pokojného<br />

bojovníka<br />

Herbert Vollmann – Čo stojí za tým


ZDRAVIE<br />

Každý priestor<br />

odzrkadľuje dušu človeka,<br />

Moderný človek triedi odpadky, je biopotraviny<br />

a žije v byte zariadenom<br />

podľa FengShui. Trendy zdravého života<br />

a zdravého bývania považujú ľudia často<br />

za dostatočné pre kvalitne prežitý život.<br />

„Neničím planétu, verím v energiu,<br />

ktorá vytvorí v mojom dome pri dodržaní<br />

istých zásad harmóniu, znamená<br />

to teda, že i ja budem žiť v harmónii<br />

s vesmírom…“ No je to skutočne také<br />

ľahké? Pravidlá, o ktorých sa v literatúre<br />

o FengShui píše, sú – rovnako ako<br />

všetky ostatné „hity“ poslednej doby –<br />

predovšetkým podporným pomocníkom.<br />

Zásadná je totiž práve zmena, ktorú by<br />

mal človek urobiť v myslení a v postojoch,<br />

nestačí len správne pohnúť nábytkom<br />

a nad dvere zavesiť zvonkohru. Andrea<br />

Gheorghe spoznala ako poradkyňa<br />

v priebehu svojej praxe celý rad ľudí,<br />

ktorým FengShui pri správnom pochopení<br />

pomohlo z problémov…<br />

Rozprávala som jednej známej, že budem<br />

robiť rozhovor o FengShui a prekvapilo<br />

ma, že vôbec netušila, o čo ide.<br />

Myslela som si, že takúto otázku vôbec<br />

nepoložím, ale asi budem musieť – kvôli<br />

tým, ktorí o FengShui budú čítať prvýkrát…<br />

Tak o čo teda ide?<br />

ktorý ho obýva<br />

Rozhovor s Andreou Gheorghe<br />

o FengShui i súvislostiach v živote…<br />

FengShui v preklade znamená voda<br />

a vietor. Pradávne generácie verili, že<br />

celým naším vesmírom prúdi takzvaná<br />

energia čchi, jej pohyb a prejav možno<br />

prirovnať práve k vetru a vode. Stále častejšie<br />

sa dnes zaoberáme tým, na čo už<br />

vtedy ľudia prišli. Nerozlišovali medzi<br />

týmto a oným svetom, medzi hmotným<br />

a nehmotným. Všetko existujúce pre<br />

nich bol jeden SVET a jedna SILA – len<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


ZDRAVIE<br />

rôzne organizovaná. Týmto spôsobom<br />

chápania sveta a vďaka vysoko rozvinutému<br />

intuitívnemu vnímaniu dokázali<br />

nielen perfektne popísať prírodné zákonitosti,<br />

ale odovzdali nám dokonalé<br />

systémy, nad ktorými dnes stojí nejeden<br />

moderný vedec v úžase. Existuje stále<br />

viac definícií a popisov pre túto oblasť<br />

a niektoré sú také odborné, že už im ani<br />

sama nerozumiem. Zjednodušene by<br />

som povedala, že FengShui je umenie<br />

harmonického života v harmonickom<br />

prostredí.<br />

A čím to je, že je dnes také populárne?<br />

Dôvodom je stále sa zvyšujúci záujem<br />

a dopyt po zdravšom životnom<br />

štýle, po návrate k prírode, ku koreňom<br />

a k pôvodným hodnotám. FengShui<br />

dokáže pozitívne ovplyvňovať jemnohmotné<br />

prostredie človeka a vychádza<br />

z poznania, že vonkajší svet ovplyvňuje<br />

a pôsobí na naše podvedomie. Znalos ti<br />

prírodných zákonitostí a ich uplatnenie<br />

v staviteľstve boli súčasťou všetkých vyspelých<br />

kultúr a civilizácií – od Egypta<br />

cez antiku, gotiku, až po Santiniho baroko.<br />

A ja s veľkým potešením sledujem,<br />

ako sa princípy FengShui pomaly stávajú<br />

súčasťou i nášho života. U nás v malom,<br />

vo svete už v pomerne veľkom meradle.<br />

Pri FengShui sa hovorí o energii<br />

čchi, ktorá prúdi napríklad domom<br />

a ak narazí na nejakú blokádu, „netečie“<br />

správne.<br />

Áno. Je tu viac rovín, ktoré sa posudzujú.<br />

Základná je škola formy, ktorá<br />

sa zaoberá hmotou. Tá najrýchlejšie pôsobí<br />

na pohodu a zdravie človeka. Obsahom<br />

tejto školy je správne umiestnenie<br />

nábytku, použité materiály, tvary, farby<br />

a aj pravidlá prúdenia energie čchi. Snažíme<br />

sa dosiahnuť, aby energia neprúdila<br />

príliš rýchlo a aby sa nikde neblokovala.<br />

Toto je základ každého dobrého Feng-<br />

Shui. K tomu sa potom pridávajú metódy<br />

a školy, ktoré sa zaoberajú jemnohmotnejším<br />

svetom. Napríklad účinkami<br />

energie neba (slnko) na zemi sa zaoberá<br />

takzvaná škola kompasu, v ktorej môžeme<br />

okrem atmosféry priestoru vidieť<br />

i jednotlivé oblasti života ľudí. Ďalšie<br />

metódy skúmajú jemnohmotný svet<br />

priestoru a ľudí. Je to astrológia a pôsobenie<br />

času v našom hmotnom svete.<br />

Pokúsim sa dosť zostručniť váš životopis.<br />

FengShui sa zaoberáte už dvadsať<br />

rokov, dlho ste ho študovali a dnes<br />

o ňom i prednášate. Prevádzkovali ste<br />

aj obchod s predmetmi FengShui, v súčasnej<br />

dobe sa však už zaoberáte praxou<br />

a poradenstvom, cestujete po celej<br />

republike v aute s čínskym drakom .<br />

Praxou a poradenstvom sa zaoberám<br />

od roku 2003. Okrem toho od roku 2006<br />

vyučujem FengShui na strednej stavebnej<br />

priemyselnej škole v Brne. Priebežne<br />

usporadúvam a ponúkam aj semináre,<br />

kurzy, prednášky a školenia FengShui<br />

po celej republike. V súčasnej dobe spolupracujem<br />

s architektami a projektantmi,<br />

firmami a ľuďmi so vzťahom<br />

k zdravému bývaniu, ekológii, alternatívnym<br />

zdrojom energie a so vzťahom<br />

k holistickému prístupu k človeku a jeho<br />

životnému prostrediu. V osobnom poradenstve<br />

v oblasti zdravia a zvýšenia kvality<br />

života klientov ešte spolupracujem<br />

s lekármi zaoberajúcimi sa okrem svojej<br />

západnej lekárskej kvalifikácie i alternatívami<br />

ako je tradičná čínska medicína,<br />

akupunktúra, homeopatia, naturopatia<br />

a s odborníkmi na špeciálne masáže,<br />

psychoterapiu atď.<br />

Pôvod FengShui sa datuje do doby pred 6000 rokmi v starej Číne a v posledných<br />

rokoch sa stále viac uplatňuje i u nás na západe. Pod rôznymi názvami ako fengšuej,<br />

harmonizácia prostredia, zdravé bývanie, atď., sa stále častejšie objavuje na pultoch<br />

kníhkupectiev, v novinách a časopisoch, v ponuke služieb renomovaných architektov<br />

a poradcov FengShui, v inzercii realít, v podobe školení a seminárov, atď.<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

Čo vás presvedčilo o tom, že Feng-<br />

Shui je to pravé? Čo vás na tom tak<br />

nadchlo?<br />

Predchádzal tomu jeden veľmi silný<br />

okamih. Mala som zážitok prítomnosti<br />

vysokej energie. Mala som tridsaťtri<br />

rokov a stalo sa to náhle a bez varovania…<br />

Bola to svetelná explózia, dotyk<br />

božej prítomnosti, nedá sa to popísať slovami.<br />

Cítila som vysokú energiu a dostávali<br />

sa ku mne rôzne informácie…,<br />

i súkromné. Dôležité je však aj to, čo sa<br />

dialo potom. Asi tri dni som vôbec nemohla<br />

spať; prechádzala mnou energia,<br />

úplne som „vibrovala“, asi tri alebo štyri


ZDRAVIE<br />

mesiace som bola v stave, keď som žila,<br />

ale zároveň bola stále akoby nad týmto<br />

svetom…, bola som blažená. A zistila<br />

som aj, že vidím svet „farebne“ – patogénne<br />

zóny, energie priestoru, aury ľudí…<br />

po tých štyroch mesiacoch sa to začalo<br />

postupne zatvárať. Dnes tiež môžem vidieť,<br />

pokiaľ sa sústredím a chcem. Ale už<br />

to nie je samé od seba, už nie som akoby<br />

prenasledovaná na každom kroku, vrátila<br />

som sa nohami na zem.<br />

Ako na to dnes spomínate? A ako si<br />

to vysvetľujete?<br />

Bolo to nádherné, ale veľmi ťažké obdobie.<br />

V jednom okamihu som sa dostala<br />

zľava úplne doprava. Stalo sa to v čase,<br />

keď som verila v dokonalú prírodu, vedu<br />

a úžasného človeka, ale nie v Boha. Zaujímali<br />

ma síce filozofi a ich výklady sveta,<br />

ale trápil ma strach zo smrti, z nenaplnenia<br />

a z nenájdenia zmyslu života, že<br />

predsa tu nie sme preto, aby sme vyrástli<br />

a priviedli na svet ďalšie deti a potom<br />

sami umreli… Ten zážitok ma hodil<br />

úplne na inú stranu. Potom som sa už<br />

jednoducho musela vydať na cestu poznania<br />

– už aj preto, že inak by som<br />

asi skončila na psychiatrii. Začala som<br />

vnímať energie priestoru a vo FengShui<br />

našla veľa odpovedí na to, čo som videla.<br />

To bol pre mňa dôkaz, že som našla TO<br />

pravé. A neskôr, keď sa narodil môj syn<br />

Benedikt, overila som si na ňom množstvo<br />

vecí, ktoré som dovtedy poznala<br />

len teoreticky. Napríklad vplyv zrkadla<br />

v spálni, ktoré keď nebolo v noci zakryté,<br />

spôsobilo u syna nočné mory. To som si<br />

overila hneď niekoľkokrát.<br />

Mám z vášho rozprávania taký pocit,<br />

že ste sama prišli k akémusi poznaniu,<br />

ktoré by sa napríklad ani nemuselo<br />

volať FengShui. Môže to tak byť, že<br />

každý z tých poradcov je jedinečný –<br />

že jeden má veľa načítané a iný zase<br />

veľa zažil, spoznal a vyskúšal?<br />

Máte pravdu, FengShui mám v názve<br />

vlastne už len preto, že ľudí tento pojem<br />

oslovuje. Ale ja už skôr preferujem názov<br />

zdravé bývanie. A prišla som na to, že<br />

každý priestor odzrkadľuje dušu človeka,<br />

ktorý ho obýva. Je v podstate odrazom<br />

jeho vnútorného života. Nemám na to<br />

názov, ale zistila som, že veci sú omnoho<br />

zložitejšie, ako sa dá vyjadriť v knihách.<br />

Pristupujem k priestoru, ale v skutočnosti<br />

k človeku. Zistila som, že priestor<br />

môže na človeka pôsobiť pozitívne a pomôcť<br />

mu, ale sám osebe nič nevyrieši.<br />

Riešiť musí každý človek svoj život sám.<br />

Harmonický priestor mu to môže uľahčiť.<br />

Pochopiteľne, niektorí ľudia hľadajú<br />

FengShui kvôli tomu, že hľadajú pomoc.<br />

Cez priestor je to však cesta okľukou,<br />

treba ísť hlavne k človeku, k jeho duši<br />

a myšlienkam. Našťastie dnes pribúda<br />

klientov, ktorí dospeli tak ďaleko, že sa<br />

chcú rozvíjať, rásť, chcú zdravo jesť, žiť,<br />

mať dobré vzťahy a harmonický priestor.<br />

A to je iný prístup, a pre mňa ako poradkyňu<br />

ideálny.<br />

Ja sa veľmi dobre cítim v prostredí,<br />

kde je čisto. Respektíve, doma mi je<br />

najlepšie, keď mám poriadené a čisto,<br />

veci na svojom mieste. Potom mám<br />

pocit, že tam prúdi dobrá energia.<br />

Myslím si, že je to asi prirodzené. Človek<br />

má lepšiu náladu a úplne inak rieši<br />

napríklad konflikty, rôzne problémy...<br />

V neupratanom byte – nech sa snažím<br />

akokoľvek – nie som vždy spravodlivá<br />

k svojim deťom. Ale poznám aj domácnosť,<br />

kde majú vždy perfektne upratané,<br />

a necítim sa tam dobre. Akoby<br />

tomu domu chýbal život…, ten dom<br />

akoby človeka vysával. Tak ako je to<br />

s tou energiou?<br />

Chcela by som zboriť všetky mýty,<br />

ktoré sa píšu v knižkách. FengShui nie<br />

je štýl a ani nehlása, že máte mať sterilný<br />

poriadok. Dobré FengShui spoznáte<br />

podľa toho, že sa v priestore cítite<br />

dobre. A pokojne môže byť aj sem tam<br />

smietka na podlahe. Je to i prostredie,<br />

kde sú staré fotografie alebo starý nábytok,<br />

ktoré FengShui v knihách neodporúča.<br />

Ale je dôležité, ako sa tam cítite.<br />

A preto ani nikdy nikomu nediktujem,<br />

Andrea GHEORGHE (51 rokov) je dnes<br />

uznávanou poradkyňou FengShui. Žije<br />

v Brne a má päťročného syna Benedikta.<br />

„S FengShui som prvýkrát prišla do styku<br />

pred viac ako 20 rokmi v Rakúsku, kde som<br />

v tej dobe žila. Absolvovala som tam prvé<br />

semináre, na ktorých som sa stretla s majstrom<br />

FengShui z Číny, ktorý významne<br />

ovplyvnil moju ďalšiu orientáciu a smerovanie<br />

v tomto odbore. To ma tak nadchlo,<br />

že som sa v roku 2000 po návrate do našej<br />

republiky dala na štúdium dvojročnej Školy<br />

geomantie a FengShui. Súbežne som začala<br />

študovať taoistickú kozmológiu, tradičnú<br />

čínsku medicínu, astrológiu a intuitívne<br />

FengShui. Ako vyvrcholenie svojich<br />

štúdií považujem Európsku školu FengShui<br />

a štúdium Posvätnej geometrie.<br />

ako veľmi musí mať poriadené alebo<br />

čisto. Každý človek to cíti a spozná sám.<br />

FengShui je však rozhodne proti sterilnému<br />

prostrediu. Skôr ako by mali mať<br />

veci svoje pevné miesto natoľko, že pôsobí<br />

až mŕtvo, je niekedy omnoho lepšie,<br />

keď tamto stojí hrnček a tam fotka, veci,<br />

ku ktorým máte nejaké väzby. Všetko<br />

má mať svoje miesto dané životom človeka,<br />

ktorý tam býva. Dnes vidíte všade<br />

v časopisoch nádherne nafotené kuchyne,<br />

čisté obývačky a nie je tam nič<br />

iné, iba čistá línia, design. A ľudia, ktorí<br />

sú ovplyvniteľní módou a trendmi, sa<br />

to snažia docieliť aj u seba doma a stávajú<br />

sa tak otrokmi takéhoto prostredia.<br />

A keď tam prídete a všade je tak „čisto“,<br />

že máte pocit, že nesmiete nič pokrčiť<br />

alebo s niečím pohnúť, nemôžete sa tam<br />

ani dobre cítiť.<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


ZDRAVIE<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

Hovoríte o intuícii, ktorá nám napovie,<br />

či v byte prúdi harmonická energia.<br />

K tomu nám môže pomôcť i FengShui,<br />

kde sú určité pravidlá čo ÁNO a čo<br />

NIE… Dajme tomu, že verím, že to funguje,<br />

ale v zariadenom a zabývanom<br />

byte toho už nemôžem veľa zmeniť...<br />

V okamihu, keď človek získa skutočne<br />

veľa informácií a zistí, že všetko sa nedá,<br />

potrebuje zistiť, čo sa dá a čo je prioritou.<br />

Uvediem príklad. Keď chceme dosiahnuť<br />

zdravé spálne, zíde sa hneď niekoľko<br />

pravidel podľa FengShui, ktoré je<br />

dobré naplniť, aby človek dosiahol skutočne<br />

zdravý spánok a kvalitný priestor.<br />

Po prvé – aby nespal na tzv. patogénnych<br />

zónach, čiže na spodnej vode alebo<br />

geologickom zlome, ďalej aby bola posteľ<br />

správne umiestnená voči dverám<br />

a oknu, aby nespal priamo pod oknom<br />

alebo v prievane, alebo priamo oproti<br />

dverám, atď., okrem toho aby videl z postele<br />

na dvere i okno, aby mal pocit bezpečia.<br />

Niektorí ľudia sú citliví na svetovú<br />

stranu. Pre všetkých je všeobecne<br />

vhodný sever. A okrem toho sa ľudia<br />

delia ešte na dve skupiny, pre ktorých<br />

sú svetové strany rôzne. To už je štvrtý<br />

aspekt. A sú ďalšie – elektrosmog, materiály,<br />

šikminy, architektonické prvky…<br />

Poradca vidí, že nemôže naplniť všetky<br />

požiadavky, takže musí niekde ustúpiť<br />

a tu je dôležité vedieť, kde to možné je<br />

a kde nie. Knihy vám popíšu ideálny stav,<br />

ale ten sa dá často veľmi ťažko dosiahnuť.<br />

A tak dochádza k situáciám, keď sa<br />

žiaľ ustúpi tomu najdôležitejšiemu – teda<br />

patogénnej zóne. Preto je dôležitá prax –<br />

mnoho skúseností dá veľa vedomostí,<br />

a vďaka nim poznám spústu možností,<br />

ako veci riešiť, ako vyhodnotiť dôležitosť<br />

zmien.<br />

Takže k ideálnemu stavu<br />

sa môžeme blížiť, nemusíme<br />

ho naplniť.<br />

V časoch, keď FengShui<br />

vznikalo, ľudia sa omnoho<br />

viac venovali tomu, kde budú<br />

žiť. My sme už túto potrebu<br />

stratili alebo ani nemáme<br />

inú možnosť. Potom žijeme<br />

tam, kde nám je „vykázané“<br />

žiť. Ale vždy sa nájde riešenie.<br />

Vždy sa dá niečo vylepšiť.<br />

Takže ľuďom napríklad<br />

poradím, aby si na noc<br />

hlavne zatvárali dvere spálne<br />

a na okno dali ťažký záves.<br />

A pomôže to a ani to nie je<br />

finančne náročné.<br />

Rada spím pod šírym<br />

nebom. Musím sa v tej súvislosti<br />

opýtať: je na tom<br />

niečo zlé?<br />

Pokojný spánok pod<br />

šírym nebom by som prirovnala<br />

k čistote a nevinnosti<br />

malého dieťaťa, ktoré<br />

sa nezaťažené strachom<br />

z divokej zveri a zlých ľudí plne a pokojne<br />

oddá situácii, v ktorej sa nachádza…<br />

Tiež takto rada spávam, ale väčšinou<br />

si ľahnem hlavou k stromu, kríku,<br />

alebo k batohu. A sme opäť pri FengShui.<br />

A tie ťažké závesy sú kvôli svetelnému<br />

znečisteniu z ulice a rieši sa tak aj prievan<br />

medzi dvermi a oknom, čo v prírode<br />

nie je.<br />

Čo je najdôležitejšie pre dobrú<br />

energiu?<br />

Myslím, že zvládnuť tú hmotu.<br />

Umiestnenie nábytku, hlavne postelí,<br />

farby, ktoré veľmi pôsobia na človeka,<br />

a usmerniť energiu v priestore podľa pravidiel,<br />

ktoré sú dobre popísané vo väčšine<br />

knižiek o FengShui.<br />

Ale mne teraz chýba jedna vec, o ktorej<br />

ste sa už síce zmienili, a síce, že<br />

predpokladom toho správneho prúdenia<br />

musí byť správne nastavenie človeka,<br />

ktorý tam žije.<br />

Určite áno. To je najkrajšia práca i pre<br />

mňa, keď človek prichádza s tým, že chce<br />

i seba posunúť ďalej, že sa chce rozvíjať<br />

duchovne a pridať k tomu i priestor.<br />

Rada by som v tejto súvislosti spomenula<br />

jeden problém, o ktorom sa málo<br />

hovorí. FengShui, ktoré sa dosť rozšírilo<br />

po celej Európe, má korene v Hongkongu,<br />

nie v Číne. To je komerčné fengshui,<br />

ktoré vzniklo len pred asi 40 rokmi.<br />

Vidieť ho tam na každom kroku, i banky<br />

tam medzi sebou súperia, pomocou tvarov<br />

sa snažia vzájomne sa zlikvidovať.<br />

A toto fengshui sa dostalo do Ameriky<br />

a odtiaľ do Európy. Je to komercia. Môžete<br />

si kúpiť knižku a podľa šablóny sa<br />

pohrávať so svojím priestorom. V pôvodnom<br />

taoistickom FengShui z Číny<br />

je toto nemysliteľné. Tam je to vždy prepojené<br />

s múdrosťou, spojené s prírodou<br />

a jej zákonmi, so slnkom, s cestou životom.<br />

Číňania predpokladali, že človek<br />

bude dbať na životosprávu, na svoju<br />

duchovnú očistu, na priestor. Hovorili,<br />

že človek, priestor a čas sú partneri a že<br />

medzi partnermi existuje zákon – ako


ja na teba, tak ty na mňa. A preto existovala<br />

i omnoho väčšia úcta k priestoru<br />

a k nakladaniu s časom. Preto sa ľudia<br />

snažili žiť v prít omnosti, preto hovorili,<br />

že čas uráža žiť v minulosti alebo budúcnosti,<br />

že je potrebné žiť tu a teraz a dbať<br />

o svoj priestor, ktorý nám vráti to, ako<br />

sa k nemu správame. Toto je pôvodné<br />

FengShui, ktorému verím.<br />

Vo FengShui sú rôzne metódy, ktoré<br />

sú dané, ale asi 40 percent tvorí oblasť,<br />

ktorá sa riadi intuíciou. Žiadna<br />

kniha vám nenadiktuje, čo je potrebné<br />

u klienta rozpoznať. Intuícia vám poradí,<br />

čo je a čo nie je správne, a predovšetkým<br />

je potrebné vzájomne sa s klientom pochopiť.<br />

Je dobré mať na pamäti, že pokiaľ<br />

existuje nejaký problém, ktorý chce ten<br />

človek riešiť, potom je príčina u neho,<br />

nie v priestore. Jedine s jeho vnútornou<br />

zmenou sa môžu veci niekam posunúť.<br />

FengShui teda nepomôže tomu, kto<br />

sa sám nechce zmeniť, ale chce len<br />

meniť veci okolo seba?<br />

Uvediem príklad – človek, ktorý si<br />

ľahne na patogénnu zónu a ktorý nič<br />

na sebe nezmení, si aj po presťahovaní<br />

do nového domu znovu na tú zónu<br />

ľahne. Keď človek ochorie na zóne, ochorie<br />

na tom mieste v tele, kde mu to má<br />

priniesť nejakú informáciu. Ale len čo<br />

ľudia dospejú do štádia, že chcú veci<br />

zmeniť a naozaj ísť dopredu, všetko sa<br />

dá do pohybu a nájde sa aj lepšie miesto<br />

pre posteľ.<br />

Čomu všetkému potom môže Feng-<br />

Shui pomôcť?<br />

Môže pomôcť vo všetkých oblastiach<br />

života. Keď chcem harmonizovať<br />

priestor, dostanem sa do kontaktu<br />

s klientom a často prídeme na nejakú<br />

oblasť života, ktorú je potrebné podporiť.<br />

Preto treba, aby sa i poradca vyvíjal duchovne,<br />

aby vedel, prečo sa ľuďom dejú<br />

rôzne veci, poznať i príčiny chorôb, starostí,<br />

ktoré ľudí stretávajú – zdravotné,<br />

finančné, vzťahové, duševné a napríklad<br />

i alkoholizmus.<br />

A keď si ľudia napríklad kvôli prílivu<br />

financií dávajú do bytu žabku či<br />

iné podporné predmety? Môže to niečomu<br />

pomôcť?<br />

To bolo moje obrovské sklamanie,<br />

keď som mala obchod s takýmito predmetmi.<br />

Ľudia si často mysleli, že im žaba<br />

alebo kryštál vyrieši problémy. Každému<br />

som hovorila, že pokiaľ sa to podarí,<br />

potom majú takú vnútornú silu, že<br />

žabu ani kryštál v budúcnosti nebudú<br />

potrebovať. Symbolika je samozrejme<br />

silná a existujú tzv. akupunktúrne body<br />

priestoru, ktoré keď sa podporia, silno<br />

zavibrujú, ale nestane sa nič iné, len to,<br />

že zapôsobia na človeka – a ten človek<br />

môže niečo zmeniť v sebe, čo sa potom<br />

premietne do jeho života. Všetky problémy<br />

– zdravotné, finančné i vzťahové –<br />

je potrebné hľadať u človeka. V poslednej<br />

dobe sa často používa termín psychológia<br />

priestoru. V skutočnosti má dušu človek,<br />

nie priestor. Moja skúsenosť je taká, že<br />

všetci ľudia, ktorých stretávame, všetky<br />

situácie, ktoré zažívame, všetky naše<br />

radosti i starosti sú výsledkom reakcie<br />

medzi naším vnútrom a okolitým svetom.<br />

Žijeme obklopení obrovským zrkadlom.<br />

Musíme sa teda opäť vrátiť ku koreňom,<br />

k tomu, čo už ľudia dávno vedeli<br />

a z toho znovu vychádzať.<br />

FengShui je čínske, v Indii mali Vastu,<br />

na západe posvätnú geometriu – ľudia<br />

skúmali pôdu, či bude napríklad vhodná<br />

na postavenie mesta alebo domu. Pred<br />

založením Ríma nechali na pozemku<br />

pásť zvieratá, potom ich zabili a skúmali<br />

ich vnútornosti, pozorovali, kam si zvieratá<br />

ľahnú, a tak ďalej. Vzťah k priestoru<br />

mali ľudia vždy a všade a snažili sa ho<br />

nejako uchopiť a zmapovať. Dnešné<br />

FengShui, z ktorého by sme mali vychádzať,<br />

by malo byť súhrnom toho najlepšieho,<br />

na čo kedy ľudia prišli a malo by<br />

byť zároveň prepojené s tým, čo dnes<br />

máme k dispozícii v našich podmienkach.<br />

To je napríklad trvalo udržateľný<br />

spôsob života, obnoviteľné zdroje, prírodné<br />

materiály. Dnes musíme venovať<br />

pozornosť veciam, ktorými sa ľudia<br />

v minulosti zaoberať nemuseli, pretože<br />

žili viac v súlade s prírodou. FengShui<br />

by malo zahrnúť úplne všetko – človeka,<br />

priestor i čas. A nemali by sme riešiť len<br />

tú svoju spálničku, ale celý dom, dom<br />

v záhrade, v obci, v krajine, na Zemi<br />

i v celom Stvorení.<br />

Zhovárala sa Marie Šuláková<br />

marie.sulakova@svetgralu.cz<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


Prečo<br />

Siegfried Hagl<br />

to Boh všetko dopúšťa?<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


TÉMA<br />

V roku 1710 vyšlo v Amsterdame prvé vydanie „Teodícey“, diela Gottfrieda Wilhelma<br />

Leibniza, všestranného nemeckého učenca a jedného z najvýznamnejších filozofov<br />

svojej doby. Vo svojom diele hľadal odpoveď na otázku, prečo všemohúci Boh<br />

dopúšťa toľko utrpenia. Táto otázka sa stáva dnes ešte aktuálnejšia. V súčasnosti<br />

totiž prírodné katastrofy pripravujú o život asi 80 000 ľudí ročne.<br />

ottfried Wilhelm Leibniz (1646 –<br />

G 1716), sa vo svojom slávnom diele<br />

„Teodícea“ zaoberal „Božím dobrom,<br />

slobodou človeka“ a tiež „pôvodom<br />

zla“. O čo presne v diele ide?<br />

Ide o „zdôvodnenie, vysvetlenie<br />

Boha“; teda o pátranie po odpovedi<br />

na prastarú otázku: „Ako môže Boh<br />

takéto niečo dopustiť?“<br />

Tento rozsiahly spis si položil za cieľ<br />

rozpracovať náročnú dilemu a v 18.<br />

storočí sa stal jedným z najčítanejších<br />

diel. Prvé, francúzske vydanie bolo<br />

čoskoro nasledované nemeckým prekladom<br />

a potom aj ďalšími vydaniami<br />

v mnohých iných jazykoch. „Teodícea“<br />

však zostáva aj naďalej jedným z najrozpornejších<br />

diel.<br />

Leibniz dospel vo svojich úvahách<br />

k názoru, že žijeme v najlepšom svete,<br />

aký si len dokážeme predstaviť, pretože<br />

„...ak by nebol medzi všetkými<br />

možnými svetmi jeden, ktorý by bol<br />

tým najlepším, Boh by nestvoril žiaden.“<br />

(4, S. 110)<br />

Tento argument však nebol a ani<br />

dnes nie je uspokojivý pre každého.<br />

Mnohí pochybujú o spravodlivosti<br />

Boha keď tisíce, ba milióny ľudí, z pohľadu<br />

človeka často aj nevinných,<br />

kruto prichádzajú o život ako obete<br />

prírodných katastrof alebo páchaných<br />

zločinov. Ak vezmeme do úvahy viaceré<br />

udalosti za posledné desaťročia –<br />

genocída v Arménsku, masové vraždy<br />

a gulagy boľševikov, nacistické koncentračné<br />

tábory, vyhnanstvo z východného<br />

bloku, krutosti páchané počas<br />

Maovej proletárskej revolúcie v Číne,<br />

genocída v Juhoslávii, v Rwande, v Sudáne<br />

alebo v Kongu – je pochopiteľné,<br />

že môžu vyvolávať pochybnosti o Stvoriteľovej<br />

spravodlivosti.<br />

ZEMETRASENIE<br />

NA SVIATOK<br />

VŠETKÝCH SVÄTÝCH<br />

Ráno 1. novembra v roku 1755 postihlo<br />

hlavné mesto Portugalska Lisabon<br />

zemetrasenie, ktoré zničilo 85<br />

percent všetkých budov; medzi nimi<br />

kráľovské paláce, knižnice a väčšinu<br />

kostolov. 15-metrová prílivová vlna<br />

udrela smerom k ústiu rieky Tejo a pod<br />

jej tlakom praskali dvere domov a rúcali<br />

sa múry. Počet obetí sa odhaduje<br />

na 30 000 až 90 000 (z celkového počtu<br />

275 000 obyvateľov). Toto zemetrasenie<br />

sa tak stalo jednou z najstrašnejších<br />

prírodných katastrof v novších dejinách<br />

Európy. Okrem Lisabonu bola<br />

zasiahnutá aj južná provincia Algarve<br />

a dokonca i v Luxembursku, Škótsku,<br />

či vo Švajčiarsku boli tieto otrasy citeľné<br />

a spôsobili škody. Morská vlna<br />

vytrhla lode z ich kotvíšť v Anglicku,<br />

Holandsku a dokonca i vo Švédsku.<br />

Táto katastrofa prinútila portugalskú<br />

vládu urýchlene konať. Osvietenskými<br />

ideami ovplyvnený predseda vlády, neskôr<br />

známy ako Marquês de Pombal<br />

(1699–1782), vraj povedal: „A čo teraz?<br />

Pochovajte mŕtvych a nakŕmte živých.“<br />

Okamžite začal organizovať záchranné<br />

práce a odpratávanie trosiek. Na filozofovanie<br />

o duchovno-náboženskom<br />

význame tejto udalosti mu jednoducho<br />

nezostával čas. Nechal však spísať<br />

údaje o celom priebehu zemetrasenia<br />

a stal sa tak predchodcom modernej<br />

seizmológie.<br />

Tento prírodný úkaz fascinoval aj<br />

mladého filozofa Immanuela Kanta<br />

(1724–1804); zbieral o ňom dostupné<br />

informácie a hľadal jeho prírodné<br />

príčiny.<br />

Lisabon bol napokon na základe veľkorysých<br />

plánov znovu vybudovaný.<br />

AKO MOHOL BOH<br />

DOPUSTIŤ TAKÚTO<br />

OBROVSKÚ TRAGÉDIU?<br />

V celej Európe sa stalo lisabonské<br />

zemetrasenie veľkou mediálnou udalosťou.<br />

Dnes, keď sa to informáciami<br />

o katastrofách v televízii len tak hemží,<br />

sotva môžeme pochopiť, ako hlboko<br />

boli vtedy ľudia otrasení. Európske<br />

krajiny prejavili Lisabonu veľku solidaritu;<br />

boli totiž s portugalským hlavným<br />

mestom obchodne prepojení. No<br />

na druhej strane, 200 000 obetí, ktoré<br />

si táto katastrofa vyžiadala v severnej<br />

Afrike, zostalo pritom takmer bez<br />

povšimnutia.<br />

Toto silné zemetrasenie, ktoré pocítili<br />

aj mnohí ľudia stovky kilometrov<br />

od Lisabonu, sa prejavilo aj v duchovnej<br />

oblasti – otriaslo optimizmom viacerých<br />

osvietenských mysliteľov. Totiž<br />

silne katolícku krajinu, ktorá sa zasadzovala<br />

o šírenie kresťanstva po celom<br />

svete, zasiahol krutý úder. Bolo ťažké<br />

zosúladiť tradičné učenie duchovných,<br />

ktorí sa na zemetrasenie pozerali ako<br />

na „trest Boží“ (5, S. 69) 1<br />

Táto dramatická udalosť podnietila<br />

k úvahám mnohých filozofov a spisovateľov.<br />

V priebehu desaťročí tak<br />

vznikli rôzne diela:<br />

Voltaire (1694–1778) napríklad napísal<br />

báseň „Lisabonská katastrofa“,<br />

a jeho román „Candide“ je uštipačnou<br />

satirou na adresu Leibniza a jeho idey<br />

o „najlepšom možnom svete“.<br />

Heinrich von Kleist (1777–1811)<br />

je autorom rozprávania, ktoré je takisto<br />

reakciou na Lisabon a volá sa<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


TÉMA<br />

„Zemetrasenie v Čile“ (1805). No a Johann<br />

Wolfgang Goethe (1749–1832)<br />

vo svojich memoároch „Z môjho života,<br />

Básnictvo a Pravda“ opisuje, ako<br />

on sám (mal vtedy šesť rokov) prežíval<br />

túto katastrofu: „Mimoriadna udalosť<br />

vo svetových dejinách po prvýkrát hlboko<br />

naštrbila duševný pokoj chlapca.<br />

Prvého novembra v roku 1755 zasiahlo<br />

Lisabon zemetrasenie a vyvolalo tak<br />

veľkú hrôzu po celom svete, ktorý si<br />

už medzitým navykol na pokoj a mier.<br />

Bez akéhokoľvek varovania je veľké,<br />

prepychové sídlo, obchodné a súčasne<br />

prístavné mesto postihnuté hrôzostrašným<br />

nešťastím. Zem sa trasie a kníše,<br />

more kypí, lode sa navzájom zrážajú<br />

a rozbíjajú, rúcajú sa domy, aj kostoly<br />

a veže týčiace sa nad nimi, kráľovský<br />

palác je sčasti pohltený morom, zdá sa,<br />

že popukaná zem chrlí plamene: „všade<br />

sú hŕby trosiek a nad rozvalinami sa<br />

vznáša dym…“<br />

Po tejto prírodnej katastrofe mnohí<br />

začali pochybovať o „najlepšom možnom<br />

svete“, ktorý hlásal Leibniz. Mali<br />

tiež pochybnosti o jeho presvedčení, že<br />

je v silách ľudského rozumu pochopiť<br />

užitočnosť prírody a tak spoznať dobrého,<br />

múdreho Boha. V očiach niektorých<br />

kritikov – na čele s Voltairom – to<br />

už viac nebolo možné.<br />

Aj po roku 1945 sa pod vplyvom<br />

ohavností druhej svetovej vojny objavovali<br />

podobné skeptické myšlienky.<br />

Theodor Adorno (1903–1969) sa domnieval,<br />

že existuje analógia medzi lisabonskou<br />

katastrofou a holokaustom.<br />

V roku 1966 sa v časopise „Negatívna<br />

dialektika“ objavila jeho myšlienka, že<br />

zemetrasenie v Lisabone vraj stačilo<br />

na to, aby vyliečilo Voltaira z Leibnizovej<br />

Teodícey. 3<br />

Zrejme nikto nevyjadril vlastné<br />

vnútorné otrasy spôsobené touto udalosťou<br />

lepšie ako Goethe: „Chlapca,<br />

ktorý musel všetko opakovane vnímať,<br />

to vážne zasiahlo. Boh, stvoriteľ<br />

a udržovateľ neba i zeme, ktorý mu<br />

tak múdro a milostivo sprostredkoval<br />

objasnenie prvého článku viery, sa nepreukázal<br />

veľmi otcovsky, keď vydal<br />

napospas záhube ľudí spravodlivých<br />

spolu s nespravodlivými. Márne hľadala<br />

mladá duša spôsob, ako sa s týmito<br />

dojmami vysporiadať – o to viac,<br />

že ani mudrci a znalci biblických textov<br />

sa na vysvetlení tejto situácie nevedeli<br />

ujednotiť. “<br />

PREČO BOH<br />

DOPÚŠŤA ZLO?<br />

V 18. a 19. storočí existovali silné proticirkevné<br />

tendencie. Neboli zďaleka<br />

posledné; cirkev totiž nechcela akceptovať<br />

niektoré nevyvrátiteľné fakty. Skeptici<br />

hľadeli na lisabonské zemetrasenie<br />

len ako na ďalší dôkaz, spochybňujúci<br />

náboženské náuky. Prastará otázka<br />

hľadajúca pôvod zla, ktorú si kládol<br />

už antický filozof Epikuros (341–271<br />

pred Kr.), zostávala aj naďalej nezodpovedaná:<br />

„Ak ho (zlo; pozn. prekl.) Boh<br />

chce odstrániť, ale to nedokáže, znamená<br />

to, že je neschopný, ale také niečo<br />

sa s Bohom nezlučuje; ak to dokáže, ale<br />

nechce, je zlomyseľný, čo sa na neho<br />

taktiež nepodobá; ak to ani nechce<br />

a ani nedokáže, je súčasne zlomyseľný<br />

i neschopný a teda nie je Bohom; ale<br />

ak to chce a dokáže, čo mu ako jediné<br />

prislúcha, odkiaľ je potom všetko zlo?<br />

Alebo Prečo mu nezabráni?“ 2<br />

Každé náboženstvo má nejaké zdôvodnenie<br />

zla. Nespočetné kázne, diskusie,<br />

komentáre k Biblii, ku Koránu<br />

alebo iným náboženským spisom hľadajú<br />

odpovede, tie však napokon nikdy<br />

nie sú uspokojivé.<br />

Nájdeme dnes presvedčivejšiu cestu,<br />

ako sprístupniť to, čo je pre nás ľudí<br />

nepochopiteľné a nevysvetliteľné?<br />

Nájdeme odpoveď na otázku o ľudskom<br />

osude, Božej spravodlivosti<br />

a pôvode zla?<br />

Ja osobne som sa presvedčil o tom,<br />

že všetko je hneď zrozumiteľnejšie, keď<br />

nevychádzame z jediného pozemského<br />

života konkrétneho ľudského ducha,<br />

ale tento horizont rozšírime, berieme<br />

do úvahy aj slobodnú vôľu jednotlivca<br />

a nerátame so žiadnym osobitým druhom<br />

spravodlivosti, ktorá by platila vo<br />

výnimočných prípadoch. Takto môžeme<br />

počítať s všeobsiahlou, nadradenou,<br />

božskou spravodlivosťou, ktorá<br />

v sebe zahŕňa i zdanlivé náhody.<br />

K vyjasneniu týchto úvah a k pochopeniu<br />

širších súvislostí nám môžu prispieť<br />

aj prednášky z Posolstva Grálu<br />

„Vo Svetle Pravdy“ „Zodpovednosť“<br />

a „Osud“. Pochybnosti o Bohu a o jeho<br />

spravodlivosti, ktorým sa človek počas<br />

svojho života sotva vyhne, postupne<br />

zmiznú a prenechajú miesto presvedčeniu,<br />

že mnohé veci, ktoré sú pre nás<br />

dnes ešte nepochopiteľné, sa celkom určite<br />

uplatnia v obsiahlom obraze budúceho<br />

sveta.<br />

BOŽIA SPRAVODLIVOSŤ<br />

Z POHĽADU<br />

POSOLSTVA GRÁLU<br />

Na základe prednášok, ktoré nachádzame<br />

v Abd-ru-shinovom diele „Vo<br />

Svetle Pravdy“, sa dá na Leibnizovu<br />

otázku Teodícey ohľadne pôvodu zla<br />

nájsť presvedčivá odpoveď. Poznanie<br />

o stvorení, ktoré súvisí s témou katastrof,<br />

prinášajú nasledujúce úryvky.<br />

1. Boh nekoná nikdy ľubovoľne;<br />

jeho dokonalá vôľa sa prejavuje v nemenných<br />

zákonoch. Oni sú výrazom<br />

Božej vôle.<br />

Boh však vôbec nezasahuje priamo<br />

do všetkých týchto malých a veľkých<br />

ľudských starostí, do vojen, do utrpení<br />

a do všetkého, čo ešte na zemi je!<br />

Od počiatku votkal do stvorenia svoje<br />

dokonalé zákony, ktoré pracujú samočinne<br />

a nepodplatiteľne, takže sa všetko<br />

splňuje navlas presne a večne rovnako.<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


TÉMA<br />

Tým je nadobro vylúčené akékoľvek<br />

uprednostňovanie, krivda a nespravodlivosť.<br />

Boh sa nepotrebuje o to zvlášť<br />

starať. Jeho dielo nemá medzery. (Zväzok<br />

2, prednáška „Osud“)<br />

2. Aj my, ľudia, sme podriadení vláde<br />

týchto zákonitostí, avšak nie ako obete<br />

nemeniteľného osudu. Disponujeme<br />

veľkým priestorom, určeným pre rozhodnutia<br />

našej vôle, ale aj tento priestor<br />

podlieha zákonom stvorenia. To znamená:<br />

môžeme sa slobodne rozhodovať,<br />

ale musíme niesť následky týchto rozhodnutí<br />

a nesmieme sa spoliehať na to,<br />

že Boh v prípade zlého vývoja udalostí<br />

zasiahne do svetového diania a opraví,<br />

čo sa pokazilo.<br />

Neoblomne pretrváva zákon: „Čo<br />

človek zasieva, to aj mnohonásobne<br />

zožne!“<br />

Týchto pár slov skrýva v sebe a napovedá<br />

omnoho viac, než si pritom nejeden<br />

myslí. Zodpovedajú presne navlas<br />

skutočnému deju zvratného pôsobenia<br />

vo stvorení. Ani by sa nedal nájsť priliehavejší<br />

výraz na to. Tak ako žatva dáva<br />

mnohonásobok toho, čo bolo zasiate,<br />

presne tak aj človeka zastihne znovu<br />

mnohonásobne to, čo svojimi vlastnými<br />

citmi vzbudzuje a vysiela podľa<br />

druhu svojho chcenia.<br />

Človek nesie teda duchovne zodpovednosť<br />

za všetko, čo robí. Táto zodpovednosť<br />

začína už pri rozhodnutí;<br />

nie teda až po vykonaní činu, pretože<br />

čin je vlastne len výsledkom rozhodnutia.<br />

A rozhodnutie je prebudením vážneho<br />

chcenia! (Zväzok 2, prednáška<br />

„Zodpovednosť“)<br />

3. . To, že sme za seba plne zodpovední,<br />

však neznamená, že by bol človek<br />

vo stvorení odkázaný iba sám na seba.<br />

Môže nadviazať kontakt s Bohom – napríklad<br />

modlitbou – a tak získať silu.<br />

Človek, ktorý sa snaží vo vrúcnej<br />

modlitbe o niečo úpenlivo prosiť, dostane<br />

spojenie na základe svojho vnútorného<br />

stanoviska s tým miestom,<br />

kde mu môže byť poskytnutá pomoc.<br />

To som už raz povedal pri svojich vysvetleniach<br />

o pôsobení modlitby. Pod<br />

modlitbou sa však nemá rozumieť prosenie,<br />

ale velebenie a uctievanie! Každé<br />

zahĺbenie sa ľudského ducha takýmto<br />

spôsobom nie je ničím iným, než hľadaním<br />

spojenia! Hľadaním spojenia<br />

so Svetlom, čistotou a Životom! Priania<br />

ľudského ducha a túžby idú pritom<br />

stále ďalej. Človek duchovne ohmatáva<br />

hľadajúc svetlé výšiny! A ak pritom<br />

hľadá správne a vážne, tak nájde, ako<br />

to už Kristus prisľúbil. Nájde spojenie<br />

so Životom! (Zväzok 3, prednáška<br />

„Všadeprítomnosť“)<br />

4. Aby sme sa vyvinuli a duchovne<br />

dozreli, žijeme na zemi viackrát. Nadradená<br />

spravodlivosť Boha sa každému<br />

človeku zjavuje v jeho celostnom bytí.<br />

Nemal by ju preto hľadať v izolovaných<br />

udalostiach alebo v súčasnom pozemskom<br />

živote.<br />

Podľa toho je veľkým omylom, keď<br />

ľudia veria, že narodením sa začína<br />

úplne nový život, že teda dieťa je „nevinné“<br />

a že všetko dianie sa má pričítať<br />

krátkemu pozemskému bytiu. Keby<br />

to tak naozaj bolo, museli by sa samozrejme<br />

pri jestvujúcej spravodlivosti<br />

zhrnúť všetky príčiny, účinky a spätné<br />

pôsobenia do obdobia jedného pozemského<br />

bytia.<br />

Zanechajte tento omyl. Potom objavíte<br />

rýchlo vo všetkých udalostiach dnes<br />

tak často postrádanú logiku a spravodlivosť!<br />

(Zväzok 2, prednáška „Osud“)<br />

5. Úlohou nás, ľudí, je byť činnými,<br />

ťažiť z našich možností a budovať. Čím<br />

silnejšie je dobré chcenie človeka, tým<br />

lepšie je chránený pred spätnou väzbou<br />

svojich predchádzajúcich chybných<br />

rozhodnutí – aj toto je možné zdôvodniť<br />

účinkami zákonov stvorenia:<br />

Vďaka trvalému dobrému chceniu<br />

vo všetkom myslení i konaní prúdi<br />

taktiež spätným pôsobením posilňovanie<br />

z rovnorodého zdroja síl, a tým<br />

sa dobro v človeku samotnom neustále<br />

upevňuje, z neho vychádza a konečne<br />

podľa toho formuje jemnohmotné<br />

okolie, ktoré ho obklopí ako ochranný<br />

plášť, podobne ako vzduchová vrstva<br />

ochraňuje zemeguľu.<br />

Ak sa vracajú z minulosti k tomuto<br />

človeku zlé spätné pôsobenia k rozuzleniu,<br />

skĺznu sa po jeho čistom okolí<br />

alebo plášti, a tak sú od neho odvrátené.<br />

(Zväzok 2, prednáška „Osud“)<br />

6. Všetky zmeny v prírode, medzi<br />

nimi aj tzv. prírodné katastrofy, sú zapríčinené<br />

„bytostnými silami“, ktoré<br />

majú svoj pôvod nad hmotným svetom<br />

a pôsobia tiež v súlade so zákonmi stvorenia.<br />

Mnohé zvieratá sú vďaka svojmu<br />

„inštinktu“ s týmito silami v spojení, človek<br />

však už toto spojenie stratil. Lepší<br />

vzťah k prírode a predovšetkým k svetu<br />

zvierat by nás teda mohol ochrániť pred<br />

spomenutými udalosťami:<br />

Preto človek by si mal viac všímať<br />

zvieratá, aby sa im naučil rozumieť.<br />

Potom bude zviera skutočným priateľom<br />

človeka, lebo dokáže vyplniť medzery<br />

a stane sa tak ešte omnoho užitočnejším<br />

človeku než doteraz. (Zväzok<br />

3, prednáška „Zvierací inštinkt“)<br />

Siegfried Hagl<br />

hagl@svetgralu.cz<br />

citáty zostavil:<br />

Werner Huemer<br />

Literatúra:<br />

(1) Breidert Wolfgang, Die Erschütterung der<br />

vollkommenen Welt, Darmstadt, 1994<br />

(2) Epikur, Gott und das Elend der Welt, Leipzig,<br />

1887, S. 123<br />

(3) http://de.wikipedia.org/wiki/<br />

Erdbeben_von_Lissabon<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


TÉMA<br />

Ukážka z diela<br />

Ve svetle Pravdy<br />

– Posolstvo Grálu<br />

Abd-ru-shin<br />

prednášk a<br />

OSUD<br />

ĽUDIA hovoria o zaslúženom a nezaslúženom osude,<br />

o odmene a treste, o odplate a karme.<br />

To všetko sú len čiastočné označenia zákona, zakotveného<br />

vo stvorení: zákona o zvratnom pôsobení!<br />

Tento zákon spočíva v celom stvorení od prapočiatku<br />

a bol nezmazateľne votkaný do nikdy nekončiaceho diania<br />

ako potrebná a nevyhnutná súčasť samotného tvorenia<br />

a vývoja. Ako obrovský systém najjemnejších nervových<br />

vlákien udržiava a oživuje celý mohutný vesmír<br />

a podporuje trvalý pohyb k večnému dávaniu a prijímaniu.<br />

Jednoducho a stručne a predsa tak výstižne povedal to<br />

už Ježiš Kristus: „Čo človek zasieva, to aj zožne!“<br />

V týchto niekoľkých slovách sa tak skvele odzrkadľuje<br />

dianie a život v celom stvorení, že to sotva možno vyjadriť<br />

inak. Od vekov je votkaný zmysel týchto slov vo všetkom<br />

bytí; neotrasiteľne, nedotknuteľne, nepodplatiteľne<br />

v ustavičnom pôsobení.<br />

Môžete to vidieť, ak to vidieť chcete! Začnite pozorovaním<br />

vám teraz viditeľného okolia. Čo nazývate zákonmi<br />

prírody, sú vlastne zákony Božie a sú vôľou Stvoriteľovou.<br />

Rýchlo spoznáte, ako neochvejne a vytrvalo pracujú. Veď<br />

ak zasejete pšenicu, nezožnete raž a ak rozsievate raž, nemôže<br />

vám vyrásť ryža!<br />

To je každému človeku tak samozrejmé, že vôbec nepremýšľa<br />

o podstate vlastného diania. Preto si ani neuvedomuje<br />

prísny a mocný zákon, ktorý v tom spočíva.<br />

A predsa pritom stojí pred rozriešením záhady, ktorá by<br />

mu nemusela byť záhadou.<br />

Ten istý zákon, ktorý dokážete pozorovať pri sejbe, pôsobí<br />

s rovnakou istotou a silou i v tých najjemnejších veciach,<br />

ktoré ste schopní rozoznať len pomocou zväčšovacích<br />

skiel, a pokračujúc ešte ďalej, pôsobí do jemnohmotnej<br />

časti celého stvorenia, ktorá je omnoho väčšia. Nezmeniteľne<br />

spočíva v každom dianí aj v najjemnejšom vývoji<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

vašich myšlienok, ktoré predsa tiež majú určitú hmotnosť.<br />

Ako ste sa len mohli domnievať, že práve tam by to malo<br />

byť iné, kde by ste si to priali vy? Vaše pochybnosti nie<br />

sú v skutočnosti nič iné, ako vyslovené vnútorné priania!<br />

V celom vám viditeľnom i neviditeľnom bytí nie je to<br />

inak. Každý druh plodí rovnaký druh, bez ohľadu z akej<br />

látky. A práve tak je to aj pri vzniku a raste, plodnosti<br />

a rovnakého spôsobu rodenia. Toto dianie je vo všetkom<br />

jednotné, nerobí žiadne rozdiely, nezanecháva medzery<br />

a nezastavuje sa ani pred inou časťou stvorenia; vlečie<br />

za sebou nepretržite a bez prerušenia všetky účinky ako<br />

neroztrhnuteľnú niť.<br />

I keď sa väčšina ľudstva vo svojej obmedzenosti a namyslenosti<br />

izolovala od vesmíru, Božie alebo prírodné zákony<br />

neprestali ľudstvo považovať za súčasť vesmíru a naďalej<br />

neprestali pracovať rovnako pokojne a pravidelne.<br />

A tak aj zákon zvratného pôsobenia má za následok,<br />

že všetko, čo človek zasieva, teda tam, kde zadá príčinu<br />

k pôsobeniu, tiež musí zožať!<br />

Človek má na začiatku každého počínania iba slobodné<br />

rozhodnutie, to jest môže rozhodovať, ktorým smerom<br />

má byť vedená prasila ním prúdiaca. Následky, ktoré<br />

z toho vznikli, musí potom človek znášať sám, pretože<br />

sila pôsobila ním určeným smerom. Napriek tomu mnoho<br />

ľudí zotrváva v tvrdení, že človek predsa nemá slobodnú<br />

vôľu, keď je podrobený osudu!<br />

Táto nerozvážnosť má slúžiť buď k sebaomámeniu alebo<br />

k hnevlivému podriadeniu sa niečomu nevyhnutnému,<br />

možno tiež k rezignácii, spojenej s reptaním, ale hlavne<br />

k sebaospravedlneniu. Veď každý z týchto naň dopadajúcich<br />

následkov mal svoj začiatok. A v tomto začiatku,<br />

v predchádzajúcom slobodnom rozhodnutí človeka, spočívala<br />

príčina pozdejších účinkov.<br />

Toto slobodné rozhodnutie predchádzalo každému<br />

zvratnému pôsobeniu, teda každému osudu! Človek


TÉMA<br />

svojím prvým chcením zakaždým vytvoril niečo, v čom<br />

neskoršie bude musieť žiť kratšiu alebo dlhšiu dobu. Kedy<br />

sa to stane, to je však veľmi rozdielne. Môže to byť ešte<br />

v tom istom živote, v ktorom dalo podnet prvé chcenie, ale<br />

práve tak sa to môže stať po odložení hrubohmotného tela,<br />

teda v jemnohmotnosti alebo ešte neskoršie, opäť v hrubohmotnom<br />

pozemskom živote.<br />

Tieto premeny nehrajú pritom žiadnu úlohu, ony človeka<br />

neoslobodzujú. Trvalo so sebou nesie spojovacie vlákna,<br />

kým sa z nich neuvoľní, to jest „nevykúpi“ konečným odčinením.<br />

To sa uskutoční zákonom zvratného pôsobenia.<br />

Tvorca je viazaný na svoj vlastný výtvor, i keď tento bol<br />

určený aj iným!<br />

Ak sa teda človek rozhodol vykonať druhému niečo zlé,<br />

či už myšlienkami, slovami alebo skutkami, potom tým<br />

„vyslal niečo do sveta“. Je úplne ľahostajné, či je to všetkým<br />

viditeľné alebo nie, teda či je to hrubohmotné alebo<br />

jemnohmotné. Má to silu, a tým aj život v sebe, ktorý sa<br />

ďalej vyvíja v zamýšľanom smere a činne sa prejaví.<br />

Akým účinkom sa prejaví na tom, komu je určený, záleží<br />

úplne od duševného stavu dotyčného. Môže mu to uškodiť,<br />

buď mnoho alebo málo, možno aj inak než bolo zamýšľané,<br />

alebo mu to vôbec neuškodí. Rozhodujúcim je opäť<br />

jeho vlastný duševný stav. Nikto teda nie je bez ochrany<br />

vydaný takým veciam napospas.<br />

Inak je to s tým človekom, ktorý svojím rozhodnutím<br />

a svojím chcením vyvolal príčinu k tomuto pohybu, kto<br />

bol teda jeho pôvodcom. Výtvor zostáva s ním bezpodmienečne<br />

spojený a po dlhšom alebo kratšom putovaní<br />

vesmírom vracia sa k nemu späť, posilnený a obťažený ako<br />

včela následkom príťažlivosti rovnorodého.<br />

Zákon zvratného pôsobenia sa pritom prejaví tak, že<br />

každý výtvor pri svojom pohybe vesmírom pritiahne<br />

k sebe rôzne výtvory rovnakého druhu, alebo je nimi priťahovaný.<br />

Vzájomným priťahovaním dochádza k zhlukovaniu,<br />

a tak vzniká prameň sily, ktorý vysiela ako z centrály<br />

zvýšenú silu rovnorodosti na všetkých tých, ktorí sú<br />

svojimi výtvormi akoby vláknami spojení so zhromaždiskom<br />

rovnakého druhu.<br />

Týmto posilnením nastáva čoraz väčšie zhustenie, až<br />

konečne z toho vzniká hrubohmotný účinok, následkom<br />

ktorého musí niekdajší pôvodca sám prežívať to, čo kedysi<br />

chcel, a tým sa konečne oslobodí.<br />

Tak vzniká a vyvíja sa ten obávaný a zneuznávaný osud!<br />

Je spravodlivý až do najmenšieho a najjemnejšieho odtieňa,<br />

pretože priťahovaním len rovnakých druhov nemôže<br />

v spätnom prúdení nikdy priniesť nič iné, než bolo<br />

pôvodne skutočne chcené.<br />

Prednášky diela „Vo svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu“ sa zaoberajú svetonázorovými<br />

otázkami a odpovedajú na ne<br />

jasným a dôsledným spôsobom. Pred<br />

čitateľom sa rozvinú zákonitosti usporiadania<br />

sveta ako obraz Stvoriteľovej<br />

vôle, vylíčené tak, aby ju mohol pochopiť<br />

a nájsť v okolitom svete. Osud, karma,<br />

reinkarnácia – pohľad do tohto a onoho<br />

sveta – apokalypsa a posledný súd – rodina,<br />

manželstvo a sexualita – milosť,<br />

láska a Božia spravodlivosť – odkiaľ pochádzame<br />

a kam ideme – misia a „obeť<br />

zmierenia“ Syna Božieho Ježiša…<br />

Pojem „Grál“ je, ako už napovedá sám<br />

názov diela, významnou témou „Posolstva<br />

Grálu“. Nie je to objekt stredovekých<br />

povestí, ale počiatočný bod,<br />

odkiaľ do vesmíru prenikla energia pri<br />

slovách „Buď Svetlo“ a odkiaľ dodnes<br />

stále priteká.<br />

Názov nemeckého originálu: Im Lichte<br />

der Wahrheit, Gralsbotschaft. Kniha<br />

bola vydaná v angličtine, arabčine,<br />

češtine, čínštine, estónčine, francúzštine,<br />

holandčine, taliančine, maďarčine,<br />

perzštine, poľštine, portugalčine,<br />

rumunčine, ruštine, slovenčine a španielčine<br />

v celkovom náklade asi jeden<br />

milión výtlačkov.<br />

Autor:<br />

Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt)<br />

Vydanie v jednom zväzku 832 strán,<br />

plátená väzba,<br />

prebal.<br />

Dielo Vo svetle<br />

Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu si môžete<br />

objednať prostredníctvom<br />

priloženého<br />

kupónu,<br />

alebo v našom<br />

on-line obchode<br />

na stránke<br />

www.svetgralu.sk<br />

Abd-ru-shin<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


Michael Oort<br />

„Kým žijú deti na ulici...“<br />

inshasa, hlavné mesto demokratickej<br />

republiky Kongo, Afrika:<br />

K<br />

v Mbongwane, v jednej z najchudobnejších<br />

štvrtí miliónového mesta, sa<br />

nachádza obdivuhodné stredisko pre<br />

deti bez domova „Pomoc zanedbaným<br />

deťom“ (L´aide à l`enfance dèfavorisè“,<br />

ďalej: AED).<br />

Stredisko AED vzniklo v roku 1966<br />

na podnet istého belgického právnika.<br />

Odvtedy sa stará o deti, ktoré sa ocitli<br />

na ulici a snaží sa ich začleniť späť do<br />

spoločnosti. V roku 1970 dosiahlo oficiálne<br />

uznávaný štatút spolku. AED<br />

dodnes bojuje o potrebné finančné prostriedky.<br />

Na Svet Grálu sa obrátil s naliehavou<br />

prosbou o podporu a pomoc.<br />

Spolok AED má v súčasnosti už<br />

osem centier – tri pre chlapcov a päť<br />

pre dievčatá. Domovy pre dievčatá sú<br />

menšie, celkový počet chlapcov totiž<br />

prevažuje.<br />

V štvrti Mbongwana býva teraz<br />

okolo sto chlapcov. Celodennú starostlivosť<br />

im zabezpečuje 23 pracovníkov<br />

podporovaných 240 dobrovoľníkmi.<br />

Tí sa snažia v nebezpečných častiach<br />

mesta zanedbané deti čo najskôr objaviť<br />

a podchytiť. Vyhľadávajú deti na<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

problémových miestach ako sú trhy,<br />

veľké autobusové zastávky či smetiská.<br />

V Kinshase žije v súčasnosti viac ako<br />

12 miliónov ľudí a ich počet stále rastie.<br />

Sú za tým vojnové nepokoje na východe<br />

krajiny. Tak sa do ťažkej situácie<br />

bez domova dostáva čoraz väčší počet<br />

detí. Práve tým sa spolok snaží pomôcť.<br />

Pracovníci pomerne presne vedú zápisy:<br />

odkiaľ asi ohrozené dieťa pochádza<br />

a z akých rodinných pomerov<br />

vyšlo, aj o prekonaných problémoch<br />

či možných ťažkostiach v budúcnosti.<br />

Stredisko AED nám predstavil jeho<br />

riaditeľ pán Kambana. Podľa jeho názoru<br />

je mimoriadne dôležité, aby sa<br />

problémové deti – budúci zverenci –<br />

podchytili čo najskôr. Čím dlhšie totiž<br />

žije dieťa na ulici, tým horšie sa neskôr<br />

začleňuje späť do rodiny a spoločnosti,<br />

vysvetľuje. Deti končia podľa neho na<br />

ulici z najrôznejších dôvodov. Niektoré<br />

sú sirotami, iné vlastní žijúci rodičia<br />

zavrhli. Mnohé sa stali detskými<br />

vojakmi na východe krajiny, ďalšie boli<br />

už trestané, prípadne prejavujú násilnícke<br />

sklony v správaní. O iných si rodičia<br />

mysleli, že sú prekliate, a preto<br />

ich vyhodili z domu.<br />

Tradícia „prekliatia“ v Kongu stále<br />

prežíva. Deti s nápadným správaním<br />

často prehlásia ich rodičia za „prekliate“<br />

a rýchlo sa ich zbavia. Obávajú<br />

sa totiž, že prinášajú rodine nešťastie,<br />

vysvetľuje riaditeľ Kambana.<br />

„Neskôr, keď sa deťom viditeľne dobre<br />

darí a majú v rukách remeslo, keď neprejavujú<br />

žiadne výstrelky, rodičia ich<br />

často kontaktujú,“ hovorí. Od detí si<br />

totiž sľubujú peniaze. Za svoju viac<br />

ako 25-ročnú prax ešte nikdy naozaj<br />

prekliate dieťa nestretol, dodáva.<br />

Keď sú deti do centra prijaté, nanovo<br />

si zvykajú na pravidelný režim<br />

dňa: spánok, stravu, šport. Stará sa<br />

o ne lekár a navštevujú školu. Veľký<br />

dôraz sa kladie na školskú a pracovnú<br />

integráciu. Nejde totiž len o zozbieranie<br />

detí z ulice, majú za cieľ priviesť<br />

ich späť do školy aj mimo centra. Tamojší<br />

učitelia preto musia prekonávať<br />

veľké prekážky, na prvom mieste<br />

analfabetizmus. Mnoho detí sa totiž<br />

nikdy neučilo čítať a písať. Tieto<br />

snahy znejú pekne, no v praxi to<br />

vôbec nie je jednoduché – nedostatok<br />

financií je badateľný na každom<br />

kroku.


Ak chcete spolku AED finančne prispieť,<br />

môžete poslať peniaze na účet:<br />

Príjemca:<br />

Verein zur Verwirklichung des Gralswissens von Abd-ru-shin<br />

Marktstraße 19, 6130 Schwaz, Österreich<br />

Bankové údaje: Raiffeisenkasse Vomp, Bankleitzahl 36348<br />

Konto-Nr. 34116<br />

IBAN: AT54 3634 8000 0003 4116<br />

BIC: RZTIA22348<br />

Variabilný symbol: Waisenkinder Kinshasa<br />

Vedľa mbongwanskej budovy AED je<br />

učilište. Tu sa učia budúci stolári, murári,<br />

elektrikári a záhradníci. Pred budovou<br />

tu predávajú svoje výrobky: stoličky,<br />

stoly, postele, no i rakvy z dreva.<br />

„Vyrábame predmety bežnej spotreby,“<br />

hovorí jeden z učiteľov. „A k životu<br />

patrí aj smrť,“ dodáva. Iný nás hrdo<br />

sprevádza výrobnými dielňami. Staré<br />

stroje, ktoré sú v prevádzke už 30 rokov,<br />

tu stále dobre slúžia. No veľa prác sa<br />

robí ručne. Jeden mladík reže pílkou<br />

časti skrine, už len pri pohľade naňho<br />

sa človek spotí. On si z toho nič nerobí<br />

a veselo sa baví s kamarátmi.<br />

Navštívime aj záhradníctvo. Jedným<br />

z veľkých problémov je tu zavlažovanie.<br />

Z pestovaných plodín na políčkach prevažuje<br />

druh horkého špenátu, ktorý si<br />

pestujú pre vlastnú potrebu. Na konci<br />

pozemku sme naďabili na 30 cm vysoký<br />

múrik – torzo skleníka. „My sme<br />

podľa dohody náš podiel práce splnili,“<br />

hovorí lapidárne riaditeľ Kambana,<br />

„ale náš partner nie, preto zatiaľ nie je<br />

dokončený.“ Na skleník si tak stredisko<br />

ešte počká.<br />

Pýtame sa pána riaditeľa, či tu pracuje<br />

rád. Bez váhania pritaká. Začal<br />

tu ešte v roku 1986, keď ako elektrikár<br />

viedol niekoľko kurzov. Chcel tak podporiť<br />

túto iniciatívu. „Táto práca ma<br />

tak chytila, že sa z vedľajšej činnosti<br />

stalo povolanie,“ hovorí. Deti na ulici<br />

sú preňho veľkou motivácou: „A kým<br />

deti na ulici existujú, budeme pomáhať.<br />

Sprevádzame ich aj počas včleňovania<br />

sa do rodín a spoločnosti,“ dodáva. Radosť<br />

z práce cíti hlavne pri pohľade na<br />

tie z nich, ktoré – napriek problémom –<br />

svoj život už dobre zvládajú.<br />

Ako už bolo povedané, najväčším<br />

problémom strediska je financovanie.<br />

V krajine, kde je všetkého nedostatok,<br />

pomoc deťom veľmi sťažujú<br />

chýbajúce potraviny, šatstvo, postele,<br />

matrace, športové potreby. Zoznam<br />

takmer nemá konca. Strecha budovy<br />

AED strediska bola síce pred časom<br />

renovovaná, no cez stropy izieb stále<br />

presvitá nebo. Kuchyňa, umyvárka, toalety<br />

– to všetko priam volá po oprave.<br />

Chýbajú aj postele a matrace – samozrejmosť,<br />

ktorú bežný Európan ani nevníma.<br />

Tie by zaistili aspoň minimálnu<br />

kvalitu života, nech nemusia pod jednou<br />

moskytiérou spať štyri deti. Existuje<br />

síce malá podpora štátu, napríklad<br />

na plat riaditeľa – teda 32 dolárov mesačne<br />

(niečo vyše 22 eur). Nedávno sa<br />

spolku AED podarilo nadviazať spoluprácu<br />

s UNICEF, no ani to nepokryje<br />

všetko.<br />

Po dvoch hodinách v centre, nastupujúc<br />

do pohodlného klimatizovaného<br />

auta, cítime voči obetavosti pracovníkov<br />

úprimný obdiv. V duchu sa pýtame,<br />

čo sa dá urobiť. Ako pomôcť? Naturálie,<br />

vecné dary, peniaze? Áno, no len so<br />

zárukou, že sa pomoc dostane presne<br />

tam, kde je najviac potrebná. Aj preto<br />

Nadácia Hnutia Grálu začala prvé rozhovory<br />

o možnej kooperácii a založila<br />

sponzorské konto.<br />

Všetkých, čo chcú Mbongwane pomôcť,<br />

s radosťou privítame a tešíme sa<br />

na ďalšiu spoluprácu. Vývoj v stredisku<br />

AED budeme naďalej sledovať a nové<br />

informácie zverejníme vo Svete Grálu.<br />

Michael Oort<br />

oort@svetgralu.sk<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


24<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

KARMA<br />

Heinz Forster<br />

Niekto je šťastný a v živote sa mu darí,<br />

iný má pocit, že to s ním ide „dole vodou“.<br />

Jeden je zdravý a vymetá bary či športoviská,<br />

druhý chodí po lekároch a s nádejou,<br />

hnevom, alebo už odovzdane<br />

čaká, kedy bude lepšie. „Je to osud“, povzdychnú<br />

si mnohí. „Asi mám zlú karmu“.<br />

Pojem karma sa v európskych krajinách<br />

rozšíril až v minulom storočí. Predtým<br />

ho poznali len vyznavači ázijských náboženstiev,<br />

dnes je frekventovaným, ba až<br />

módnym pojmom. Čo to však karma je?<br />

Ako vzniká a ako pôsobí?<br />

S<br />

lovo karma má svoj pôvod v sanskrte<br />

a znamená čin. Je hlavným<br />

článkom viery v brahmanizme i budhizme<br />

a hovorí, že osud človeka po<br />

smrti závisí od jeho práve ukončenej<br />

pozemskej existencie alebo od predchádzajúcich<br />

pozemských životov.<br />

Podľa svojich dobrých alebo zlých<br />

činov sa potom človek narodí v nebi,<br />

v pekle alebo znovu na zemi ako človek,<br />

zviera alebo rastlina. Toto učenie<br />

o karme vysvetľuje rôzne vlohy ľudí<br />

a ich osudy a ukazuje pôsobenie spravodlivosti<br />

v životoch ľudí. V indickej<br />

Bhagavad-Gíte slovo karma znamená<br />

aj čin a predstavuje „kauzalitu odplaty“,<br />

ktorá má rozhodujúci vplyv na<br />

osud v ďalšom pozemskom živote. Aj<br />

iné náboženstvá hľadia na karmu ako<br />

na princíp nutných následkov – karma<br />

nám prináša späť to, čo sme v živote<br />

sami ponúkali.<br />

Autor diela Posolstvo Grálu predstavuje<br />

karmu ako následok vlastnej<br />

minulosti. Karmu, svoj osud, si človek<br />

sám pripravil – a musí si ho aj sám znášať.<br />

Alebo, povedané slovami Jánovho<br />

Zjavenia: ak sa chce človek vrátiť naspäť<br />

do raja, musí svoj duševný šat, ktorý si<br />

sám zašpinil, aj sám vyprať.


TÉMA<br />

So všetkými svojimi rozhodnutiami<br />

zostávame spojení, až kým po<br />

sejbe nenastane žatva. Každým naším<br />

rozhodnutím vznikajú určité väzby,<br />

ktoré spoluvytvárajú náš osud. A naopak:<br />

to, čo nás potom ako karma<br />

stretáva, sú zákonité následky našich<br />

rozhodnutí, ktoré môžu pochádzať<br />

i z našich minulých životov.<br />

Aj v Posolstve Grálu je karma základným<br />

pojmom, no nie vo fatalistickom<br />

zmysle, pretože uplatnením<br />

svojej slobodnej vôle máme možnosť<br />

jej zlé účinky zoslabiť – práve tak,<br />

ako posilniť tie dobré. Svoju karmu<br />

si formujeme svojím myslením, rečou<br />

a konaním. Ako to vlastne prebieha?<br />

A<br />

SILA MYŠLIENOK,<br />

SLOV A ČINOV<br />

ko vieme, človek je viacúrovňová<br />

bytosť; pozostáva z hrubohmotného,<br />

viditeľného tela, z jemnohmotnej,<br />

neviditeľnej duše a z jadra tejto<br />

duše, ducha. Nesmrteľný ľudský duch<br />

dostáva možnosť zrieť skúsenosťami,<br />

ktoré zbiera na svojich putovaniach<br />

stvorením. Každý pozemský život<br />

je preto pre jeho podstatu – ľudskú<br />

dušu – dôležitý. Chcenie ducha pôsobí<br />

prostredníctvom jemnohmotného<br />

tela na telo hrubohmotné (fyzické)<br />

a prejavuje sa v ňom ako cit.<br />

To, čo na duchovnej úrovni chceme,<br />

čiže vôľa nášho ducha, môže prinášať<br />

následky v najrôznejších úrovniach.<br />

Čokoľvek myslíme, hovoríme alebo<br />

konáme, pôsobí na nás spätne. Alebo<br />

inak povedané: každý z nás si nepretržite<br />

vytvára svoju karmu. Preto ak<br />

sa chceme tešiť z dobrého, musíme<br />

najskôr dobro rozsievať. Posolstvo<br />

Grálu napríklad pripomína: „Udržujte<br />

krb svojho chcenia a svojich<br />

myšlienok čistý, založíte mier a budete<br />

šťastní!“ A v Biblii sa hovorí: „Čiňte<br />

pokánie!“ Obrátením sa k dobru, a to<br />

samozrejme aj na úrovni myšlienok,<br />

odvraciame sa od ťaživých spätných<br />

karmických účinkov.<br />

Je dôležité vedieť, že našou myšlienkovou<br />

činnosťou vznikajú v jemnohmotnom<br />

svete formy, ktoré zostávajú<br />

v neviditeľnom spojení so svojím<br />

pôvodcom. Čomu človek venuje veľa<br />

myšlienok, veľa vnútornej energie,<br />

to dostáva prílev rovnorodej sily. Je<br />

to ako s prácou v záhrade: ak svoju<br />

sejbu starostlivo zalievame a hnojíme,<br />

siatba vzíde a urodí sa mnohonásobok<br />

vysiatych semien.<br />

Aj v „záhrade myšlienok“ môžu<br />

vzchádzať užitočné rastliny, alebo aj<br />

nepotrebná či škodlivá burina. Okolo<br />

každého človeka – podľa jeho spôsobu<br />

myslenia – „kvitnú“ najrozličnejšie<br />

myšlienkové formy, spätne naňho<br />

pôsobia, podnecujú ho k zodpovedajúcim<br />

činom. „Uschnú“ až vtedy,<br />

keď ich prestaneme živiť, pretože sme<br />

zmenili svoj spôsob myslenia.<br />

Formy letmých myšlienok nemajú<br />

veľkú životnosť. Rýchlo zakrpatejú,<br />

lebo im chýba príliv sily. Naproti<br />

tomu formy, ktoré sa vytvárajú opakovaným,<br />

intenzívnym myslením,<br />

majú oveľa dlhší život. Prečo? Svojou<br />

príťažlivosťou sa zhromažďujú v centrálach,<br />

ktoré sa vytvárajú z rovnorodých,<br />

vzájomne sa posilňujúcich myšlienok<br />

mnohých ľudí. Myšlienkové<br />

formy potom pôsobia nielen spätne<br />

na pôvodcu, ale aj na iných, rovnako<br />

zmýšľajúcich ľudí a ovplyvňujú ich.<br />

Úplne odlišné útvary vznikajú, keď<br />

pri myšlienkovej činnosti spolupôsobí<br />

ešte aj sila cítenia. Z takýchto<br />

myšlienok môžu vznikať silné citové<br />

útvary, ktoré v jemnohmotnom<br />

svete – nezávisle od svojho pôvodcu –<br />

nadobudnú vlastný život. Vzhľad<br />

týchto myšlienkových foriem bude<br />

zodpovedať ich obsahu: môžu to byť<br />

nepríjemné útvary negatívnych foriem<br />

cítenia – nazývané aj démonmi,<br />

alebo útvary dobra a ušľachtilosti.<br />

Všetky formy a silové centrály,<br />

ktoré vznikajú naším myslením, sa<br />

nachádzajú na „onom svete“, čiže<br />

v oblasti hmotnosti, ktorú my bežne<br />

nevidíme. Napriek tomu jestvujú.<br />

V súlade so svojím obsahom sú rozvrstvené<br />

na jej svetlejších alebo tmavších<br />

úrovniach podľa svojej tiaže, t. j.<br />

temné silové centrály sú v hlbších<br />

oblastiach než centrály dobra a lásky.<br />

Tieto útvary nemajú nijakú presne určenú<br />

dobu životnosti merateľnú v hodinách,<br />

v dňoch či rokoch; zostávajú<br />

sformované a pôsobia na hmotný<br />

svet tak dlho, pokiaľ im ľudia svojím<br />

myslením dodávajú silu a tým<br />

ich vyživujú.<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


TÉMA<br />

Jemnohmotné útvary vznikajú<br />

nielen myslením, ale aj rečou. Svojou<br />

podstatou sú o niečo hrubšieho<br />

druhu – veď aj slová sú hutnejšie než<br />

myšlienky. Rečou vytvorené formy sa<br />

potom správajú podobne ako tie myšlienkové<br />

(formy). Ich účinky sú pochopiteľne<br />

zjavnejšie ako myšlienky.<br />

Pochvala, povzbudenie alebo naopak<br />

urážky a nadávky vzbudia okamžitú<br />

reakciu, no zároveň podľa sily ovplyvnenia<br />

dotyčnej osoby môžu vytvoriť<br />

aj karmické vlákna, ktoré častokrát<br />

pretrvajú celý pozemský život. Môže<br />

sa stať, že k ich rozuzleniu niekedy<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

dôjde až pri osudových stretnutiach<br />

v niektorom z nasledujúcich životov.<br />

Najhmatateľnejšie sú naše každodenné<br />

skutky. Pri troche bdelosti<br />

a pozornosti sú príčiny a ich následky<br />

ľahko pochopiteľné.<br />

SPÄTNÉ ÚČINKY KARMY<br />

D<br />

oteraz sme sa zaoberali vznikom<br />

karmických vláken, ktoré<br />

zostávajú spojené so svojím pôvodcom<br />

a raz sa k nemu vrátia. Kto alebo<br />

čo však stanoví túto hodinu? Túto<br />

otázku si asi kladie každý, kto veriac<br />

v spravodlivosť pozerá na ľudí, ktorým<br />

sa navonok vodí dobre, no svojím<br />

životom univerzálne zákony nectia,<br />

alebo dokonca hrubo porušujú.<br />

V samočinnom pôsobení zákonov<br />

stvorenia – rovnako ako zrejú rastliny<br />

pod vplyvom svetla, tmy, tepla,<br />

chladu, tlaku, vlhkosti, sucha alebo<br />

kombináciou týchto vplyvov – tak<br />

dozrieva aj karmické dianie resp.<br />

spätné pôsobenie. Hovorí sa, že „ na<br />

každého raz dôjde“, no nie je a ani<br />

nemá byť v našich rukách, kedy sa<br />

tak stane.


TÉMA<br />

okolnosti. Ani tzv. rany osudu nie sú<br />

riadené slepou náhodou. V minulosti<br />

sa ich predpovedaním zaoberali astrológovia<br />

a tí mali u mnohých panovníkov<br />

vážené postavenie. Vypočítané<br />

konštelácie planét a ich žiarenia<br />

sú však len kanálmi pre predpokladané<br />

spätné účinky. Striedanie postavenia<br />

planét umožňuje priechod<br />

spätných účinkov určitého druhu.<br />

Tieto účinky sa však prejavia iba<br />

tam, alebo u tých ľudí, ktorí sú spojení<br />

karmickými vláknami toho konkrétneho<br />

druhu. Ak na človeku práve<br />

také karmické vlákno nevisí, nemôže<br />

Č<br />

OSLOBODENIE SA<br />

OD ZLEJ KARMY<br />

lovek môže jedného dňa prísť<br />

k poznaniu, že jeho doterajší<br />

život nebol dobrý. Ťaží ho svedomie<br />

a chce sa zmeniť. Podvedome<br />

tuší, že nedávny nezdar a trápenie<br />

je spravodlivým údelom osudu a má<br />

obavy, že môže prísť ešte niečo horšie.<br />

Na spovedi bol, aj mu na chvíľu<br />

odľahlo, no uvedomuje si, že to bremeno<br />

len tak neodpadne tým, že sa<br />

niekomu zverí, že snáď kňaz odníme<br />

jeho vinu. Predsa platí, že čo človek<br />

Kto alebo čo určuje čas návratu karmy ?<br />

Tu hrajú dôležitú úlohu aj ďalšie súvislosti.<br />

Vezmime do úvahy napr. to,<br />

že každé naše vnútorné hnutie zmení<br />

i náš duševný šat – farbu aj formu<br />

jemnohmotného okolia človeka. Náš<br />

stav ovplyvnený duchovným chcením<br />

spôsobí, že v rámci zákona príťažlivosti<br />

rovnorodého druhu sa<br />

v určený čas spojí to, čo k sebe patrí.<br />

Tak napríklad žiaden človek nepríde<br />

na svet v ľubovoľnom, náhodnom<br />

okamihu, ale v presne určenom<br />

čase. Duši je umožnené inkarnovať<br />

sa vtedy, keď pre ňu nadišla správna<br />

chvíľa, nastali všetky potrebné<br />

sa prirodzene dostaviť účinok – ani<br />

záporný, ani kladný. Pôsobenie žiarenia<br />

takej hviezdy potom pre daného<br />

človeka znamená proste pauzu v prebiehajúcom<br />

karmickom pôsobení<br />

a v tomto „oddychovom čase“ môže<br />

napr. načerpať silu na znášanie ďalších<br />

„rán osudu“.<br />

Karmické účinky sú teda riadené<br />

zákonitým dianím. K tomu nepatrí<br />

len žiarenie nebeských telies alebo<br />

aj Zeme, ale aj rôzne jemnohmotné<br />

prúdy. O danom účinku spolurozhoduje<br />

vždy naše momentálne myšlienkové<br />

zameranie, ktoré – v rámci<br />

zákona príťažlivosti rovnakého<br />

druhu – pôsobí ako „pozvanie“ určitých<br />

myšlienkových foriem. Nech<br />

už sú karmické účinky vyvolané<br />

čímkoľvek, máme sa vyvarovať jednej<br />

častej základnej chyby – pri<br />

akýchkoľvek údeloch osudu reptať<br />

na Stvoriteľa, vyčítať jemu i celému<br />

svetu, prečo sa to muselo stať práve<br />

mne. Pri tomto postoji nemôže nastať<br />

uvoľnenie karmických vlákien, teda<br />

odčinenie karmy. Práve naopak: také<br />

výčitky privodia nadviazanie nových<br />

negatívnych vlákien osudu.<br />

zaseje, to aj zožne a toho sa on bojí.<br />

Zároveň sa utešuje výrokom „odpusť<br />

a bude ti odpustené“. Spoznáva, že<br />

jeho vinu mu nemôže odpustiť niekto<br />

ďalší ako napr. kňaz, odpustiť si<br />

môžu len ľudia zúčastnení na spore.<br />

Čo má teda robiť? Zisťuje, že zbavenie<br />

sa zlej karmy znamená vzájomné<br />

odpustenie si a ďalšia práca na sebe<br />

samom. Nový začiatok znamená<br />

nové priaznivé karmické vlákna<br />

a prináša vnútornú zmenu. Je to už<br />

iný človek, lepší a tým aj inorodý<br />

a práve táto inorodosť spôsobí, že<br />

prichádzajúce údery osudu utkané<br />

v minulosti nebudú nachádzať rovnorodosť<br />

aby sa na vinníkovi zachytili.<br />

Budú slabšie alebo len nepatrné.<br />

Chmáry sa pomaly rozplývajú<br />

a akoby zrazu vyšlo slnko. Doteraz<br />

skleslý a smutný človek spoznáva<br />

šťastie a dokonca aj lásku. Začína<br />

naozaj veriť, ba čo viac, jeho viera<br />

sa stáva presvedčením.<br />

Heinz Forster<br />

forster@svetgralu.sk<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


ZDRAVIE<br />

Geopatogénne zóny<br />

O kvalite miesta<br />

Anna Štefková, Rudolf Evanžin<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

Nič závažného nás netrápi, a predsa sa<br />

v noci často budíme, alebo sme ráno<br />

unavení viac, než keď sme si večer líhali<br />

do postele. Dôvod týchto ťažkostí môže<br />

byť v geopatogénnej zóne, ktorej vyžarovanie<br />

prechádza naším lôžkom. Toto<br />

pôsobenie zón je pre človeka škodlivé<br />

len v určitých prípadoch, a to napríklad<br />

ak je vyžarovanie príliš silné, alebo sa<br />

zóny krížia. Ak sú niekde zóny silné, nie<br />

je dobré situáciu podceňovať, pretože<br />

dôsledky môžu byť tragické.<br />

M<br />

ám doma na jednom okne<br />

miesto, kde spoľahlivo nič nerastie.<br />

Ani muškáty na vonkajšom<br />

parapete v lete, ani africké fialky vo<br />

vnútri. Môžem tam postaviť kvetináč<br />

s akoukoľvek rastlinou, kvetinu<br />

čoskoro napadnú vošky a uhynie.<br />

Nepomôžu postreky, hnojivá ani<br />

dohováranie. Stačí však kvetináč posunúť<br />

asi o pol metra a kvetina bez<br />

nejakej zvláštnej starostlivosti ožije.<br />

Vošky zmiznú, nové listy sa nedeformujú<br />

a objavia sa krásne veľké kvety.<br />

Nie je to však záležitosť len môjho<br />

okenného parapetu. Občas sú v záhradách<br />

živé ploty, kde rovnako veľké<br />

a v rovnakú dobu vysadené rastliny<br />

vykazujú rozdielny rast, alebo na niektorom<br />

mieste dokonca opakovane<br />

uhynú. Obzvlášť dobre je to vidieť<br />

na tujách vysadených okolo plotov<br />

pri rodinných domoch. Alebo stromy


ZDRAVIE<br />

v parku: niektorý rastie rovno, iný<br />

sa nakláňa a akoby v rámci svojich<br />

možností uhýba do strany, živorí<br />

a na jeho kmeni alebo vetvách sa objavujú<br />

nádory.<br />

Zo zeme na niektorých miestach<br />

zrejme vyžaruje niečo, čo rastliny nepriaznivo<br />

ovplyvňuje a môže spôsobiť<br />

aj ich úhyn. Z hľadiska rastlín je<br />

to niečo zlé, patogénne. A čo škodí<br />

rastlinám, zvyčajne škodí aj zvieratám<br />

a ľuďom.<br />

LASTOVIČKY NOSIA<br />

ŠŤASTIE A BOCIAN DETI<br />

R<br />

astliny nemôžu miesto nepriaznivej<br />

zóny opustiť, zvieratá sa<br />

však zónam až na zopár výnimiek<br />

vyhýbajú – mravce, včely a mačky ich<br />

naopak vyhľadávajú. Mravce si v lese<br />

s obľubou stavajú svoje mravenisko<br />

na krížení dvoch zón, včely v úli postavenom<br />

na geopatogénnej zóne vyrobia<br />

viac medu. Mačky na nich rady<br />

spávajú, no pes si na také miesto dobrovoľne<br />

neľahne. Ak sliepky na bidle<br />

medzi sebou nechávajú voľné miesto,<br />

prechádza kurínom takmer určite<br />

geopatogénna zóna. Nijaký vták si<br />

nepostaví hniezdo v geopatogénnej<br />

zóne, aj keď mu na nej umiestime<br />

búdku na hniezdenie. Tam, kde si<br />

lastovičky postavia svoje hniezda,<br />

zóny nie sú. Ani tam, kde sa usídli<br />

bocian, zóna určite nie je. Horšie je<br />

to so zvieratami, ktoré sa nemôžu<br />

voľne pohybovať, ako napríklad kone<br />

v tesných boxoch, zvieratá v klietkach<br />

alebo hromadne chované hospodárske<br />

zvieratá. Ak napríklad<br />

stajňou prechádza škodlivá zóna,<br />

zvieratá sú v nej nepokojné a časom<br />

môžu ochorieť.<br />

Podobný vplyv má aj na ľudí. Zóna<br />

pod lôžkom môže spôsobiť nepokojný<br />

spánok a nevyspatosť, v blízkosti<br />

pracovného stola zase nesústredenosť.<br />

V každom prípade nepriaznivo<br />

ovplyvňuje organizmus a zvyšuje náchylnosť<br />

na rôzne ochorenia. Problém<br />

je v tom, že na rozdiel od zvierat<br />

tieto zóny svojimi zmyslami nedokážeme<br />

vnímať. Ich prítomnosť si<br />

možno uvedomíme až časom, keď<br />

cítime, že niečo nie je v poriadku.<br />

ČO SÚ GEOPATOGÉNNE<br />

ZÓNY?<br />

N<br />

aša zem je pretkaná silovými<br />

poľami, medzi ktoré patria aj geopatogénne<br />

zóny. Nepriaznivé žiarenie<br />

vzniká na styčnej ploche dvoch<br />

substancií – pevnej a kvapalnej (podzemné<br />

toky a pramene), a pri deformáciách<br />

či zlomoch hlboko v pôde,<br />

často v hornatých oblastiach.<br />

Také zóny bývajú od seba vzdialené<br />

2 – 10 m, ich šírka je približne<br />

20 cm až 1 m. Pôsobia smerom nahor,<br />

kolmo, s malou odchýlkou, aj napriek<br />

niekoľkým poschodiam domu.<br />

Zóny sa navyše v určitých časových<br />

intervaloch posúvajú, akoby pulzovali,<br />

zhruba o 0,5 až 1,5 m. Niektorí<br />

prútikári sú voči tomuto síce skeptickí,<br />

no práve táto skutočnosť môže<br />

byť príčinou rozdielov v určení polohy<br />

geopatogénnych zón rôznymi<br />

osobami. Zmena polohy zón o 1 až<br />

2,5 m v priebehu roka môže byť zapríčinená<br />

aj vplyvom otáčania Zeme.<br />

Intenzívne, dlhotrvajúce dažde a povodne<br />

tiež môžu spôsobiť zmeny trás<br />

podzemných vodných tokov, a tým<br />

aj polohu zón ako tomu nasvedčuje<br />

aj výskum uskutočnený na Vysokej<br />

škole stavebnej v Hannoveri, ktorý<br />

sa uskutočnil pod vedením profesora<br />

intenzívne sa zaoberajúceho prútikárstvom.<br />

Okrem opísaných zón existujú na<br />

zemi ešte oveľa silnejšie (a tým aj nebezpečnejšie)<br />

silové zóny, vzdialené<br />

od seba až desiatky kilometrov s posunmi<br />

zhruba 5 km. Pri krížení niekoľkých<br />

takých zón vznikne veľmi<br />

silné silové stredisko, v ktorom sa<br />

nemôže žiadna osoba zdržovať bez<br />

ujmy na zdraví. Také miesta sú napríklad<br />

v Bulharsku, ale existujú aj<br />

v našej republike.<br />

Častým zdrojom problémov sú<br />

podzemné pramene. Je však zaujímavé,<br />

že obydlia nad vodnou hladinou<br />

škodlivé nie sú.<br />

Dr.<br />

PREČO SÚ ZÓNY<br />

NEBEZPEČNÉ<br />

Gerd Harms vo svojom článku<br />

o geopatogénnych zónach píše:<br />

„Na otázku, čo je podstatou nepriaznivého<br />

žiarenia geopatogénnych zón,<br />

nemožno zatiaľ odpovedať tak, aby<br />

sa uspokojila vedecká verejnosť. Keby<br />

to bolo možné, existovali by už dnes<br />

vhodné a spoľahlivé meracie prístroje.<br />

V súčasnej dobe môžeme iba pozorovať<br />

účinky tohto žiarenia a snažiť sa<br />

ich vyhodnotiť. Situáciu komplikuje<br />

skutočnosť, že účinky na biologický<br />

organizmus sú zistiteľné väčšinou až<br />

po dlhodobom pôsobení zóny.<br />

Náš organizmus je zrejme nastavený<br />

na rovnomerné hodnoty poľa<br />

žiarení a akákoľvek odchýlka v jeho<br />

intenzite, daná zlomami v zemskej<br />

kôre, podzemnými tokmi alebo<br />

zvýšenou koncentráciou minerálov<br />

v podzemných horninách vedie<br />

k zmenám, ktoré už náš organizmus<br />

vníma, a ktoré na neho v istých prípadoch<br />

veľmi nepriaznivo pôsobia.“<br />

N<br />

ÚČINKY<br />

GEOPATOGÉNNYCH<br />

ZÓN NA ĽUDSKÝ<br />

ORGANIZMUS<br />

epriaznivé účinky geopatogénnych<br />

zón poznali už starí<br />

Číňania pred 4 000 rokmi. Nazývali<br />

ich dračími žilami a pri<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


ZDRAVIE<br />

Posteľ č. 1: samovražda, posteľ č. 2: rakovina,<br />

posteľ č. 3: obyvateľ sa včas odsťahoval<br />

stavbe svojich obydlí sa im vyhýbali.<br />

Tento zvyk im zrejme zostal<br />

dodnes: údajne 9 z 10 Číňanov si<br />

necháva svoj pozemok pred stavbou<br />

domu skontrolovať na prítomnosť<br />

„zlých démonov“ – geopatogénnych<br />

zón. Rovnako aj starí<br />

Egypťania tradovali poznanie<br />

o škodlivých zónach. Keď si chceli<br />

postaviť dom, prihnali na svoj pozemok<br />

stádo kráv. Na mieste, kde<br />

sa zvieratá uložili na odpočinok,<br />

začali stavať, pretože si boli istí, že<br />

to miesto je dobré.<br />

V dejinách modernej Európy<br />

sa fenoménom nepriaznivých zón<br />

ako jeden z prvých intenzívne zaoberal<br />

Nemec Gustav von Pohl.<br />

Mnoho bádateľov v oblasti geopatogénnych<br />

zón a autorov kníh<br />

V izbe označenej "C" spal v posteli na zóne 20-ročný syn,<br />

pri nohách postele mal svoje miesto jeho pes, krásny<br />

vlčiak. Pes bol vycvičený, takže si večer vždy na pánov<br />

povel ľahol na miesto, kadiaľ neprechádzala žiadna<br />

zóna a kde ho jeho pán každé ráno našiel. Pretože<br />

i muž na svojej posteli zle spával, skúsil premiestniť<br />

posteľ na iné miesto - s výborným výsledkom.<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

na túto tému sa odvoláva<br />

na jeho práce.<br />

Von Pohl v roku 1929<br />

preskúmal pod dohľadom<br />

úradov v jemu neznámom<br />

meste Vilsbiburgu<br />

všetky silné<br />

geopatogénne zóny<br />

a zakreslil ich do mapy.<br />

Potom boli do rovnakej<br />

mapy zaznačené<br />

miesta, kde sa podľa<br />

registra vyskytovali<br />

nádorové ochorenia.<br />

Ukázalo sa, že miesta<br />

výskytu rakoviny sa bez výnimky<br />

kryjú s miestami, kde boli zistené<br />

geopatogénne zóny. Rovnako postupoval<br />

aj v niekoľkých iných<br />

mestách, kde zmapoval výskyt rôznych<br />

ochorení od reumatizmu<br />

po rakovinu. Svoju<br />

pôvodnú škálu intenzity<br />

nepriaznivého žiarenia 1 –<br />

12 musel po niekoľkoročnej<br />

práci v Bavorsku a vo<br />

Švajčiarsku rozšíriť až na<br />

1 – 16. Na rakovinu ochoreli<br />

ľudia, ktorých postele<br />

či pracovné miesta boli na<br />

zóne s intenzitou nepriaznivého<br />

žiarenia 9 a vyššie.<br />

V našich krajoch sa podobným<br />

výskumom zaoberali Dr.<br />

Juryšek a Dr. Gardavský, ktorí pred<br />

zhruba 30 rokmi<br />

riešili lekársko-štatistické<br />

a urbanistické<br />

aspekty sídelného<br />

územia „Letná“<br />

v Olomouci. Výskum<br />

sa rozbehol po tom,<br />

čo boli premerané<br />

dva objekty: vila jedného<br />

olomouckého<br />

architekta a jedna<br />

lekárska ordinácia.<br />

Keď sa vo vile vytýčil<br />

priebeh podzemného<br />

toku, poukázali<br />

jej vtedajší obyvatelia na skutočnosť,<br />

že práve nad týmto miestom<br />

zomrel na poschodí vily jej bývalý<br />

majiteľ. V lekárskej ordinácii<br />

zomreli dvaja pracovníci na rakovinu<br />

a tretí na ňu ťažko ochorel.<br />

Veľkosť skúmaného územia bola<br />

560 x 270 m s blokmi rodinnej zástavby<br />

medzi hlavným a bočným<br />

tokom rieky Moravy. Miesto sa<br />

zdalo byť na prvý pohľad ideálnym<br />

obytným prostredím – pokojná, slnečná<br />

poloha bez priemyselných<br />

exhalátov a intenzívnej dopravy.<br />

Na tomto území sa nachádzalo<br />

131 objektov. Nádorové ochorenia<br />

s celkom 104 mŕtvymi a 28 chorými<br />

boli evidované v 68 objektoch.<br />

Išlo prevažne o nádory v zažívacom<br />

trakte a pridružených orgánoch.<br />

Posteľ stála na krížení dvoch zón. Diagnóza:<br />

žalúdočné ťažkosti, nespavosť. Po premiestnení postele<br />

ťažkosti zmizli v priebehu niekoľkých mesiacov.<br />

Postupne boli v záhradách, domoch<br />

a bytoch identifikované<br />

podzemné toky. Ukázalo sa, že od<br />

hlavného toku rieky Moravy odbočujú<br />

jednotlivé potôčiky, ktoré<br />

pretekajú územím diagonálne, približujú<br />

sa k toku strednej Moravy,<br />

nevlievajú sa však do nej, ale oblúkom<br />

sa vracajú smerom k hlavnému<br />

toku. Vo všetkých domoch,<br />

pod ktorými toky prechádzali, boli<br />

zaznamenané prípady úmrtia na<br />

rakovinu alebo nádorové ochorenia.<br />

V domoch, kde toky prechádzali<br />

len okrajovo, alebo ich míňali,<br />

ochorenia ani úmrtia na rakovinu<br />

zistené neboli.


ZDRAVIE<br />

M<br />

AKO SPOZNÁM, ŽE<br />

SPÍM V ŠKODLIVEJ<br />

ZÓNE?<br />

alé deti spiace na geopatogénnej<br />

zóne v noci často odchádzajú<br />

do postele rodičov, alebo sa<br />

v postieľke sťahujú a ráno ich rodičia<br />

nachádzajú skrčené v kútiku, napriek<br />

tomu, že je v postieľke dosť miesta.<br />

S detskou postieľkou na geopatogénnej<br />

zóne mám aj ja svoje vlastné<br />

skúsenosti. Keď sa nám narodil syn,<br />

naše tretie dieťa, urobil mu manžel<br />

malú postieľku na mieru v našej<br />

panelákovej spálni, pretože v detskej<br />

izbe spali dcéry a viac postieľok<br />

sa tam nezmestilo. Noc čo noc<br />

sme k synovi vstávali až osemkrát,<br />

budil sa a plakal. Pritom sme mali<br />

byt na nepriaznivé zóny premeraný,<br />

postieľka sama nebola<br />

na zóne, v jej<br />

blízkosti však zóna<br />

prechádzala. Zrejme<br />

vyššie zmienený pohyb<br />

zóny a synova<br />

citlivosť na negatívne<br />

žiarenie, ktorá sa<br />

prejavovala aj v neskoršej<br />

dobe, spôsobili,<br />

že sme až do<br />

jeho ôsmich mesiacov<br />

nevedeli, čo to<br />

je celú noc prespať.<br />

Potom sme raz na<br />

jednu noc dali syna<br />

do detskej izby –<br />

a bola to prvá noc od jeho narodenia,<br />

ktorú prespal on i jeho rodičia.<br />

Je otázkou, či tzv. syndróm náhleho<br />

úmrtia dieťaťa tiež nesúvisí<br />

Pacientka spala na posteli, ktorá<br />

ležala na zóne. Bolesti trvali<br />

6 rokov, diagnóza bola ťažká<br />

neuralgia a bolesti v oblasti žlčníka.<br />

Operácia žlčníka nepomohla. Po<br />

pol roku po premiestnení postele<br />

bola pacientka bez ťažkostí.<br />

s umiestnením postieľky<br />

dieťaťa na silnej<br />

geopatogénnej<br />

zóne.<br />

Problémy môžu<br />

mať aj školáci, ak<br />

triedami prechádzajú<br />

nepriaznivé<br />

zóny. Deti, ktoré<br />

na nich v laviciach<br />

sedia, bývajú unavené,<br />

často podráždené<br />

a majú ťažkosti<br />

s koncentráciou.<br />

Vnímavejší ľudia<br />

môžu na zóne zle<br />

spať, trpieť migrénami,<br />

nevysvetliteľnou únavou alebo<br />

majú pocit chladu alebo nervozity.<br />

Veľký problém môže nastať, keď<br />

sa ľudia po závažnom ochorení či<br />

Podľa štatistiky Policajného prezídia z roku 2005 existujú na diaľnici D1 v Českej republike štyri miesta<br />

s vysokým výskytom dopravných nehôd: smerom od Prahy na Brno sú to úseky na 11., 52., 82. a 111. kilometri.<br />

Václav Hnátek, zamestnanec známeho českého denníka, a prútikár Jiří Tomášek preskúmali vyššie zmienený<br />

diaľničný úsek Praha-Brno, aby zistili, či a ako ovplyvnia psychiku vodiča anomálie v podloží diaľnice.<br />

Jiří Tomášek skúmal vybrané úseky kovovou virguľou. Na 11. kilometri diaľnice začala virguľa po prvý raz<br />

reagovať. Na ďalšej zastávke, 52. kilometri, na mieste, kde sa<br />

ročne stane viac ako 30 nehôd, reagovala virguľa opäť a dokonca<br />

silnejšie. Pôsobenie podložia je tu oveľa silnejšie než<br />

na 11. kilometri. Úsek je dlhší, má asi 200 metrov. Tretí úsek,<br />

neďaleko Humpolca, je negatívne preslávený predovšetkým<br />

nehodami významných osobností. Došlo tu k smrteľnej havárii<br />

Alexandra Dubčeka v roku 1992, nehodu tu mal aj Petr<br />

Haničinec. V marci 2008 tu nastala hromadná havária 116<br />

áut. Reakcia virgule tu bola najsilnejšia, a to na úseku zhruba<br />

2 kilometrov. Pri výjazde na Jihlavu, posledného vytipovaného<br />

miesta, sa ale s virguľou nedialo nič. Virguľa nereaguje,<br />

takže tu, na 111. kilometri diaľnice, vyžarovanie zeme nemá<br />

na dopravných nehodách žiadny podiel.<br />

Podľa Jiřího Tomáška je príčinou reakcie virgule v podloží cesty nejaká anomália, napríklad iná hornina.<br />

A buď iný druh horniny, alebo rozhranie medzi dvoma druhmi hornín spôsobuje to, čomu sa hovorí geoanomálna<br />

zóna. Anomálie v podloží ovplyvnia psychiku vodiča podobne ako je to s drôtmi s vysokým napätím<br />

- mnohých ľudí pod nimi rozbolí hlava. Rovnako pôsobí na človeka geomagnetické pole Zeme, a anomálie<br />

jeho vplyv len zosilnia. Potom stačí, aby bol vodič unavený, nesústredený, alebo aby sa trochu viac ponáhľal,<br />

a negatívne pôsobenie zóny k tragickému okamihu už len dopomôže. Geoanomálne zóny nemajú stabilné<br />

pôsobenie a v čase, keď je zvýšená slnečná aktivita, sú tieto zóny aktívnejšie. Opatrnosti na cestách teda nie<br />

je nikdy dosť.<br />

Podľa článku Václava Hnátka Proutkař na D1, zverejneného 5. 3. 2011 vo Víkende mf Dnes, spracovala Anna Štefková<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


ZDRAVIE<br />

Typické znamenie pre stromy rastúce na zónach: často až nápadne veľké hľuznaté výrastky.<br />

operácii z nevedomosti alebo ľahkomyseľnosti<br />

vrátia po pobyte v nemocnici<br />

do svojej postele na pôvodnom<br />

mieste. Návrat z nemocnice<br />

by mal byť určite popudom k preskúmaniu<br />

bytu či domu spoľahlivým<br />

prútikárom, ktorý jasne vytýči<br />

priebeh geopatogénnych zón.<br />

Ešte jeden problém môžu spôsobiť<br />

geopatogénne zóny – keď pretínajú<br />

cestu alebo diaľnicu. Pokiaľ sa na<br />

jednom mieste opakujú ťažké dopravné<br />

nehody, býva užitočné nechať<br />

daný úsek preskúmať na prítomnosť<br />

geopatogénnych zón. Keď<br />

vodiči prechádzajú také miesto veľkou<br />

rýchlosťou, môže u citlivejších<br />

jedincov dôjsť ku krátkodobému<br />

výpadku vedomia. Niekoľko takých<br />

miest výskumníci v Nemecku preverovali<br />

a ako príčinu nehôd určili<br />

geopatogénne zóny. Informoval<br />

o tom i časopis ADAC. Riešením je<br />

dopravná značka obmedzujúca rýchlosť<br />

jazdy v danom úseku.<br />

N<br />

ODRUŠIŤ, ALEBO<br />

USTÚPIŤ?<br />

echali sme si skúseným prútikárom<br />

prejsť byt a zakreslili<br />

nepriaznivé zóny do plániku. Ako<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

ďalej? Odrušenie zóny by bolo, samozrejme,<br />

ideálnym riešením, keď<br />

na nej stojí posteľ alebo pracovný<br />

stôl – nie je každého hobby prestavovať<br />

nábytok v zariadenom byte.<br />

Často nastane problém, kam s ním,<br />

resp. kam s posteľou, keď miestnosti<br />

nie sú veľké a zón je viac. My<br />

sme doma vyskúšali listy papradia<br />

pod matracmi, misku s gaštanmi<br />

pod posteľou, rôzne špirály, geometrické<br />

obrazce, pyramídu i nejaké<br />

prístroje. Výsledok odrušenia<br />

bol problematický: prútikárova virguľa<br />

na danom mieste zostala síce<br />

v pokoji, no moje kvetiny tam napriek<br />

tomu ďalej chradli.<br />

No je to pochopiteľné. O vlastnej<br />

podstate negatívneho žiarenia<br />

na geopatogénnych zónach toho<br />

nevieme stále ešte dosť, preto je<br />

cielené a skutočne účinné odrušenie<br />

prirodzene ťažké a spojené<br />

s rizikami. Aj vtedy, keď nám nástroje,<br />

ktoré máme k dispozícii, či<br />

už je to špeciálna virguľa, prístroje,<br />

alebo obyčajný prútik, neukazujú<br />

žiadnu reakciu, neznamená to, že<br />

je natrvalo zrušený účinok, ktorý<br />

vyvoláva choroby. Okrem toho sú<br />

prútikári, ktorí tvrdia, že účinné<br />

odrušenie zóny nie je možné a jediným<br />

riešením je posteľ alebo pracovný<br />

stôl premiestniť, ak nechceme<br />

riskovať ochorenie.<br />

Dnes sa ľudia snažia stavať si<br />

domy ekologické, nízkoenergetické<br />

či pasívne. Máloktorá stavba<br />

však začne preskúmaním podložia<br />

pozemku. Mnohí architekti si pre<br />

seba nechajú pozemok skontrolovať<br />

na zóny, no svojim zákazníkom<br />

to väčšinou neporadia. Rovnako<br />

ako mnohí lekári: vo svojom dome<br />

o zónach vedia, pacientov na následky<br />

dlhodobého pobytu na zóne<br />

však neupozornia. Určite by sa dalo<br />

niektorým závažným ochoreniam<br />

predísť, keby ľudia o nepriaznivých<br />

zónach vedeli a týmto poznatkom<br />

sa riadili.<br />

Aj v roku 2011 prebieha v Českej republike<br />

projekt podporujúci zdravé životné<br />

prostredie, zameraný na detekciu geopatogénnych<br />

zón v domácnostiach<br />

a obytných priestoroch.<br />

Kontakt: gpz@gpz.cz<br />

Anna Štefková, Rudolf Evanžin<br />

stefkova@svetgralu.cz, evanzin@svetgralu.cz<br />

Literatúra:<br />

Dr. Gerd Harms: Wünschelruten,<br />

Wasseradern, Krankheitsherde,<br />

GralsWelt 18/2001<br />

Dr. Gerd Harms: Die Wissenschaften von<br />

der Ortsqualität, GralsWelt19/2001<br />

Gustav Freiherr von Pohl: Erdstrahlen<br />

als Krankheits- und Krebserrege,<br />

Fortschritt für alle – Verlag, 1978<br />

www.energytable.cz<br />

http://www.volny.cz/mhlasny/olomouc.htm<br />

a iné


FOTOREPORTÁŽ<br />

VÝCHODNÉ SLOVENSKO<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


JAZIERKO<br />

Bolo svedkom jeho detských hier i mládeneckých pasovačiek.<br />

Ako dospelý vodil k nemu svoje deti a aj deti jeho detí.<br />

Vždy mu pri ňom, ani nevedel prečo, bolo dobre.<br />

Raz sa zadumaný prechádzal na jeho brehu<br />

keď odrazu lúč svetla vytvoril krásu, ktorá ho okúzlila.<br />

Roky sa namáhal krásu jazierka na Šariši zachytiť.<br />

Jedného dňa sa mu to podarilo.<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


36<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


37<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


MEHMET YESILGÖZ<br />

ZÁKERNÉ NEBEZPEČENSTVO<br />

Keď starý morský vlk Charles Moore vyplával<br />

v roku 1997 so svojou loďou „Alguita“<br />

na preteky plachetníc Transpac naprieč<br />

Pacifikom, predstavoval si všetko<br />

úplne inak. Očakával krištáľovo čisté<br />

more, plné života. Avšak to, čo zbadal<br />

niekde medzi Los Angeles a Havajskými<br />

ostrovmi, mu vyrazilo dych. Kam až oko<br />

dohliadne, plávajú v donedávna čistom<br />

mori plastové fľaše, roztrhané plastové<br />

sáčky, viečka alebo blyštiace sa úlomky<br />

plastových predmetov. V celom oceáne<br />

pred loďou Alguita a hlboko pod ňou visí<br />

sivý závoj zvyškov všetkých vecí, ktoré<br />

s obrovským nasadením energie a surovín<br />

nezmyselne vyrábame a vzápätí sa<br />

ich tak nezmyselne „zbavujeme“. Zíde<br />

z očí, zíde z mysle.<br />

Nastáva bezvetrie. Moore sa práve<br />

dostal do známeho klimatického<br />

„mŕtveho uhla“, ktorý mu znemožňuje<br />

pokračovať v plavbe. Mnoho<br />

dní a nocí sa teda Moore plaví naprieč<br />

odpadom hrozivých rozmerov,<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

ktoré diplomovaného chemika vydesia<br />

a vyvolávajú v ňom mnohé otázky.<br />

Kam sa to len dostal? Odkiaľ pochádza<br />

tento civilizačný odpad a aké následky<br />

asi má obrovský zhluk plastov<br />

pre citlivý ekosystém morí?<br />

TICHOMORSKÝ<br />

ODPADKOVÝ VÍR –<br />

TOALETA BEZ ODTOKU<br />

To, čo Moore a neskôr ďalší vedci<br />

zdokumentovali na istom mieste<br />

v Pacifiku v priebehu mnohých<br />

prieskumných plavieb a expedícií,<br />

skutočne nepatrí medzi bežné zhluky<br />

smetí, s ktorými sa dá stretnúť pri<br />

pobreží miest. Útvar nachádzajúci<br />

sa v oceáne sa podobá ostrovu<br />

z odpadkov gigantických rozmerov.<br />

Dnes vieme, že neuveriteľná rozloha<br />

najväčšieho smetiska na svete<br />

zodpovedá ploche strednej Európy,<br />

niektoré zdroje hovoria dokonca<br />

o rozmeroch väčších, ako sú USA!<br />

Inými slovami, 550 míľ od kalifornského<br />

pobrežia je morom unášaná<br />

súvislá vrstva odpadkov s plochou<br />

cca 18 miliónov kilometrov štvorcových,<br />

hrúbkou až 10 metrov a hmotnosťou<br />

125 miliónov ton! Vzhľadom<br />

na tieto neuveriteľné čísla je o to desivejšie,<br />

že plávajúci ostrov z plastu je<br />

iba necelou tretinou celkového plastového<br />

odpadu. Zvyšných 70 percent<br />

odpadu klesá podľa odhadov holandských<br />

vedcov k morskému dnu a pochováva<br />

pod sebou akýkoľvek život.<br />

Oceánograf Curtis Ebbesmeyer sa<br />

už niekoľko rokov pred Moorovým<br />

objavom domnieval, že v dôsledku<br />

obrovských cirkulujúcich prúdov<br />

v našich oceánoch musí nutne dochádzať<br />

k zhlukovaniu odpadkov unášaných<br />

vodou. Motorom severného<br />

tichomorského prúdu sú vzostupné<br />

masy teplého vzduchu v blízkosti rovníka.<br />

Vzduch sa pohybom zeme a silami<br />

prúdení uvádza do otáčavého


CIVILIZÁCIA<br />

pohybu, pričom vzniká vodný vír<br />

otáčajúci sa v smere hodinových ručičiek.<br />

Ten so sebou strháva rýchlosťou<br />

jedenásť centimetrov za sekundu<br />

prakticky všetky vodou unášané<br />

predmety medzi Japonskom na jednej<br />

strane a USA na druhom konci<br />

Pacifiku a stláča ich do svojho stredu,<br />

kým časť z nich neklesne navždy ku<br />

dnu. Cynici preto oprávnene hovoria<br />

o „splachovaní toalety bez odtoku“.<br />

Okrem severného tichomorského<br />

prúdu existuje na našej planéte ešte<br />

niekoľko ďalších „morských vírov“<br />

a takmer vo všetkých týchto morských<br />

„zhromaždiskách“ sa našli<br />

znepokojivo vysoké koncentrácie<br />

odpadkov, a to najmä z plastu.<br />

KAŽDÝ ROK<br />

SA DO MORA<br />

DOSTANE 6 MILIÓNOV<br />

TON PLASTU!<br />

Z každoročnej celosvetovej výroby<br />

240 miliónov ton plastov sa podľa<br />

vedeckého grémia OSN pre výskum<br />

znečisťovania oceánov GESAMP dostane<br />

do morí a oceánov našej planéty<br />

viac ako šesť miliónov ton odpadu.<br />

Všimnite si dobre: rok čo rok! Celých<br />

80 percent tohto odpadu pochádza<br />

zo zemského povrchu. Nemalá časť<br />

odpadu je odviata vetrom priamo zo<br />

skládok. Najmä neoplotené „smetiská“<br />

v rozvojových krajinách sú trvalým<br />

zdrojom veľkého množstva fólií, vrecúšok<br />

alebo zvyškov styroporu. Podľa<br />

prepočtov organizácie „Marine Conservation<br />

Trust“ pochádza napríklad<br />

celá jedna tretina z odpadkov váľajúcich<br />

sa na britských plážach.<br />

Zvyšných jeden a pol milióna ton sa<br />

dostane do mora priamo z nákladných,<br />

osobných, rybárskych alebo spracovateľských<br />

lodí. Na palubách týchto lodí<br />

sa odpadky ako vždy vyhadzujú buď<br />

priamo cez lodné zábradlie alebo tajnými<br />

otvormi na zaoceánskych prázdninových<br />

parníkoch. Okrem toho nákladné<br />

lode cez búrky niekedy stratia<br />

časť svojho nákladu, v niektorých prípadoch<br />

dokonca i celé kontajnery.<br />

Katastrofálne rozmery odpadkového<br />

šialenstva završuje skutočnosť,<br />

že rozpadajúce sa plasty obsahujúce<br />

životu nebezpečné látky, sa stávajú<br />

potravou pre morské živočíchy. I keď<br />

hneď neuhynú, dostávajú sa obohatené<br />

o túto „výživu“ aj na náš tanier.<br />

ZVIERATÁ UMIERAJÚ<br />

S PLNÝM ŽALÚDKOM<br />

Medzi vzácnych „prirodzených<br />

nepriateľov“ plastov patria<br />

predovšetkým baktérie, ultrafialové<br />

slnečné žiarenie, vysoké teploty<br />

a mechanické sily založené<br />

na pohyboch vĺn. Plasty strácajú<br />

trvalým pôsobením týchto rozkladných<br />

síl postupne veľké množstvo<br />

chemických prídavných látok,<br />

ktoré sú dôležité pre tvarovú stálosť<br />

a elasticitu. Časom sa stávajú krehkejšími<br />

a krátko na to i lámavými.<br />

Tak dochádza k tomu, že unavený<br />

materiál je v kolosálnej „tichomorskej<br />

drvičke“ postupne porcovaný<br />

na mikroskopické čiastočky, ktoré<br />

predstavujú smrteľnú imitáciu<br />

potravy pre mnohé živočíchy.<br />

Mapa znázorňujúca umiestnenie plávajúceho zhromaždiska odpadov v Tichom oceáne<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


CIVILIZÁCIA<br />

Korytnačky považujú zvyšky nákupných<br />

tašiek za medúzy, veľryby<br />

si zamieňajú plastové vrecúška za<br />

sépie, morské vtáky lovia zapaľovače<br />

miesto rýb a mnohé ďalšie<br />

morské živočíchy utišujú hlad<br />

kusmi jedovatého plastu najrôznejších<br />

veľkostí. Pokiaľ sa priamo nepoškodia<br />

tráviace orgány ostrými<br />

predmetmi, alebo sa beznádejne neupchá<br />

tráviaci trakt nestráviteľnými<br />

kúskami, zvieratá hynú nakoniec<br />

hladom, pretože majú žalúdok plný<br />

plastov!<br />

ROZKLAD PLASTOV<br />

TRVÁ 400<br />

AŽ 700 ROKOV<br />

Zákernosť syntetických látok však<br />

spočíva v tom, že mikroskopické<br />

kúsky, vznikajúce rozomletím, ešte<br />

zďaleka neznamenajú ich „koniec“.<br />

Naopak, skutočné nebezpečenstvo<br />

v tejto fáze „života“ plastov<br />

iba začína. V závislosti na zložení<br />

potrebuje príroda na úplný rozklad<br />

týchto látok 400 až 700 rokov!<br />

Škodlivé pôsobenie plastových čiastočiek<br />

vzrastá práve so zmenšujúcimi<br />

sa rozmermi, ktoré sa vzhľadom<br />

na pozmenené chemické<br />

vlastnosti stávajú mimoriadne<br />

nebezpečnými.<br />

POMER PLASTU<br />

A PLANKTÓNU JE 60 :1<br />

Jedmi nasiaknutý pás častíc sa navyše<br />

pohybuje presne v onej osudnej<br />

hĺbke do 10 metrov, v ktorej pláva<br />

živočíšny planktón, ktorý je pre morské<br />

ekosystémy mimoriadne dôležitý.<br />

Planktón, éter oceánov, bohatý<br />

na živiny, je tvorený obrovským<br />

množstvom najmenších živočíchov,<br />

ako sú baktérie, raky, alebo hmyz,<br />

a predstavuje tak základnú potravu<br />

pre ryby. Počas nočného lovu si<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

zamieňajú kŕdle rýb plastové čiastočky<br />

za živočíšny planktón a plastom<br />

kontaminované ryby sú potom<br />

obľúbenou potravou tuniakov, mečúňov<br />

alebo zlatých makriel, ktoré<br />

zas patria medzi naše obľúbené jedlá.<br />

V niektorých oblastiach, ako je „tichomorský<br />

odpadkový vír“, dosiahol<br />

už pomer medzi plastovými mikročasticami<br />

a planktónom hrozivé čísla<br />

60:1, a táto tendencia stále rastie. Japonský<br />

vedec Hideshige Takada<br />

k tomu podotýka: „V niektorých oblastiach<br />

je vyššia pravdepodobnosť,<br />

že ryba zožerie plast namiesto skutočnej<br />

potravy.“ „Zámenou potravy“<br />

dochádza k ukladaniu jedov z plastov<br />

v telách morských živočíchov, ktoré<br />

potom putujú potravinovým reťazcom,<br />

až nakoniec dorazia až k nám.<br />

„SLZY MORSKEJ<br />

PANNY“ NA VŠETKÝCH<br />

PLÁŽACH<br />

Plávajúce plastové častice sa dostali<br />

dokonca už aj na pláže rekreačných<br />

oblastí, kde sa intenzívnym trením<br />

o morské dno ďalej zmenšujú a miesia<br />

s pieskom. Viditeľné guľovité<br />

a valcovité plastové pelety sa dajú<br />

nájsť už na všetkých plážach sveta<br />

a ľudia nimi nie sú pobúrení pravdepodobne<br />

iba preto, že sú v piesku<br />

málo nápadné. Odborníci tento fenomén<br />

nazývajú lyricky „slzami morskej<br />

panny“ a v mnohých pobrežných<br />

oblastiach už množstvo „plastových<br />

sĺz“ dokonca prevyšuje podiel pieskových<br />

zŕn.<br />

OBALY SA DOSTÁVAJÚ<br />

DO POTRAVY<br />

Inventúra tradičnej domácnosti<br />

ukazuje na prevahu plastov. Podiel<br />

potravín v plastových obaloch dosahuje<br />

v „chladničkách EU“ minimálne<br />

60 percent, často ešte omnoho<br />

viac. Či už ide o mliečne výrobky, nápoje<br />

alebo ovocie a zeleninu, neustále<br />

dochádza k priamemu kontaktu potravy<br />

s plastmi, čo väčšinou vedie ku<br />

kontaminácii potravín substanciami<br />

obsiahnutými v plastoch.<br />

Problém spočíva v molekulárnej<br />

štruktúre syntetického materiálu.<br />

Benzín, surovina na výrobu plastov,<br />

sa štiepi chemickým procesom zvaným<br />

„krakovanie“ na krátke uhľovodíkové<br />

molekulárne reťazce, ako<br />

sú etylén, propylén alebo butylén.<br />

Z nich potom takzvanou polymeráciou,<br />

čo je rozhodujúca chemická<br />

reakcia na výrobu plastov, vznikajú<br />

polyméry, teda dlhé reťazce molekúl<br />

so sieťovitou štruktúrou. Dlhé a vzájomne<br />

prepojené molekulové mostíky<br />

prepožičiavajú plastom odolnosť<br />

a elastické vlastnosti, ktoré rozbúšia<br />

srdce každého produktového dizajnéra.<br />

Pridávané látky však nie sú<br />

v plastovom materiáli viazané trvale<br />

a pôsobením kyselín, lúhov a najmä<br />

vysokých teplôt sa uvoľňujú do okolia,<br />

kde predstavujú nebezpečie pre<br />

naše zdravie.<br />

BISFENOL A – JED<br />

S FATÁLNYM<br />

ROZŠÍRENÍM<br />

S ročnou výrobou v objeme cca<br />

4 milióny ton patrí bisfenol A medzi<br />

najdôležitejšie priemyselné chemikálie<br />

na celom svete. Tam, kde je potrebný<br />

mechanicky a tepelne odolný<br />

plast – napríklad pri fľašiach pre<br />

dojčatá alebo plastových nádobách<br />

do mikrovlnnej rúry, alebo kde sa


CIVILIZÁCIA<br />

používajú epoxidové živice v lakoch,<br />

lepidlách, fóliových obaloch a povrchových<br />

úpravách, nachádza uplatnenie<br />

polykarbonát, do ktorého sa<br />

bisfenol A pridáva ako zásadná prídavná<br />

látka.<br />

Fatálne rozšírenie tejto chemikálie<br />

je viditeľné zo znepokojivých čísel<br />

prieskumu, ktorý sa uskutočnil v USA<br />

so vzorkou viac ako 2 500 dobrovoľníkov.<br />

U 92,6 percenta testovaných<br />

osôb zistili vedci v moči prítomnosť<br />

bisfenolu A! Bisfenol A je pritom zaradený<br />

medzi „endokrinne pôsobiace<br />

látky“. Vo svojom pôsobení sa teda<br />

podobá ženskému hormónu estrogénu,<br />

takže má okrem iného vplyv<br />

na látkovú výmenu, imunitný systém<br />

a vývoj orgánov. Bisfenol A sa uvádza<br />

aj v spojitosti s predčasnou pohlavnou<br />

zrelosťou dievčat, alergiami, ochoreniami<br />

srdca, diabetom 2. typu, rakovinami<br />

prostaty a prsníkov a úbytkom<br />

spermií. Vzhľadom na ročný<br />

obrat 800 miliárd eur si môžeme<br />

utvoriť obraz o politickej moci plastového<br />

priemyslu a jeho možnostiach<br />

ovplyvňovať vášnivé debaty o účinkoch<br />

bisfenolu A na ľudské zdravie.<br />

Napriek dôkazom a akútnej nutnosti<br />

konať si môže plastová lobby stále ešte<br />

dovoliť hrať starú hru so „znaleckými<br />

posudkami a protiposudkami“ bez<br />

toho, aby musela počítať s vážnym politickým<br />

protitlakom. Zatiaľ čo totiž<br />

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín<br />

(EFSA) nevidí v súvislosti s bisfenolom<br />

A žiadne zvýšené zdravotné<br />

riziko, varujú takmer všetky verejne<br />

financované štúdie v Európe i zámorí<br />

pred veľkými zdravotnými rizikami.<br />

Niet ani divu, keď bola „štúdia EU<br />

o nezávadnosti“ sponzorovaná najdôležitejšími<br />

výrobcami bisfenolu A,<br />

ako je BASF a Bayer …<br />

FTALÁTY – ZÁLUDNÉ<br />

ZMÄKČOVADLÁ<br />

Medzi bisfenolom A a takzvanými<br />

ftalátmi existuje mnoho paralel.<br />

S ročnou produkciou cca 5 miliónov<br />

ton je táto chemikália tiež dôležitou<br />

základnou priemyselnou surovinou<br />

a vzhľadom na veľké rozšírenie sa<br />

aj prakticky dá nájsť v tele každého<br />

človeka. Ftaláty v PVC sú napríklad<br />

zodpovedné za poddajnosť a elasticitu<br />

podlahových krytín, káblov, kobercov,<br />

detských hračiek, vecí pre<br />

dojčatá, atď. Bez týchto zmäkčovadiel<br />

by bol materiál tvrdý a krehký.<br />

Inak povedané, čím mäkší a elastickejší<br />

je plastový predmet, tým viac<br />

zmäkčovadiel obsahuje. Na rozdiel od<br />

bisfenolu A nie sú ale ftaláty s plastom<br />

pevne spojené, ale skôr iba obklopujú<br />

dlhé reťazce polymérov ako jemné<br />

molekulárne mazivo. Následkom voľného<br />

spojenia sa môžu zmäkčovadlá<br />

relatívne rýchlo odparovať, vypierať<br />

alebo odie rať. Tuky v potravinách<br />

balených do mäkčených fólií doslova<br />

magneticky priťahujú uvoľňujúce sa<br />

ftaláty, čím dochádza k enormnej<br />

kontaminácii potravy zmäkčovadlami.<br />

Pri pokusoch na zvieratách boli<br />

aj pri ftalátoch preukázané takmer<br />

rovnaké rakovinotvorné a degeneratívne<br />

účinky sprevádzané negatívnym<br />

vplyvom na plodnosť ako pri bisfenole<br />

A. Pozvoľna sa presadzujúce zákazy<br />

jedovatých zmäkčovadiel stále<br />

ešte nezahrnujú predmety, s ktorými<br />

človek prichádza do styku prostredníctvom<br />

vzduchu, kože alebo prachu.<br />

Práve v tom však vidia mnohí vedci<br />

ešte väčší zdroj nebezpečenstva…<br />

RIEŠENIE – VZDELÁVAŤ,<br />

VYSVETĽOVAŤ,<br />

HĽADAŤ ALTERNATÍVY!<br />

Na internetovej stránke „www.<br />

reset.to“ nájdete päť jednoduchých<br />

rád, ako sa vystríhať pred plastovým<br />

odpadom, a tým i škodlivým<br />

následkom:<br />

• Používajte vlastné nákupné tašky<br />

z tkaniny namiesto plastových vrecúšok<br />

a tašiek.<br />

• Pite vodu zo sklenených fliaš<br />

a upusťte od plastových fliaš na<br />

jedno použitie.<br />

• Recyklujte plasty tak často, ako je<br />

to len možné.<br />

• Riadne likvidujte vlastný odpad<br />

a nevyhadzujte ho voľne do prírody.<br />

• Upozorňujte priateľov a príbuzných<br />

na ich spotrebu plastov a povzbudzujte<br />

ich, aby od nich upustili.<br />

Kto chce seba a svojich blízkych<br />

chrániť pred následkami plastového<br />

šialenstva, nech začne najskôr u seba.<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


CIVILIZÁCIA<br />

Nevydarená globálna konferencia<br />

o zmenách klímy v Kodani ukazuje,<br />

že čakať na inštrukcie a rozkazy zo<br />

strany mocných a odložiť bokom<br />

vlastnú zodpovednosť je jednoducho<br />

krátkozraké. Vyčítavé nadávanie<br />

na politikov zakrýva pritom iba<br />

vlastný nezáujem o danú tému a lenivosť.<br />

Lamentovanie je vzhľadom<br />

na hroziaci ekologický kolaps nebezpečnou<br />

stratou času. Aj keď to znie<br />

otrepane, môže každý z nás svojím<br />

malým dielom niečo zmeniť – vo svojom<br />

regióne či obci, pred vlastnými<br />

domovými dverami, vlastným správaním.<br />

Pokiaľ zatvoríme oči pred<br />

touto povinnosťou voči blížnym<br />

a Matke Zemi, nezostane nám nič<br />

iné, než si problém s plastmi, s ktorými<br />

sa budeme stretávať celé stáročia,<br />

doslova vyjesť.<br />

Mehmet Yesilgöz<br />

yesilgoz@svetgralu.sk<br />

Krátko<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

S PACIENTMI<br />

V KÓME JE MOŽNÉ<br />

KOMUNIKOVAŤ<br />

Začiatkom roka Helen Gill z „Royal<br />

Hospital for Neurodisability“ v Londýne<br />

podala správu o svojej štúdii<br />

so 60 vegetatívnymi pacientmi: 43 %<br />

z nich bolo schopných komunikovať.<br />

Tímu zloženému z belgických a anglických<br />

vedeckých pracovníkov sa<br />

podarilo nadviazať spojenie s duchom<br />

ľudí s poškodeným mozgom<br />

a komunikovať s nimi prostredníctvom<br />

ich myšlienok. Komunikáciu im<br />

umožnili nové spôsoby snímkovania<br />

mozgu. Výsledky tejto štúdie dokazujú,<br />

že pacienti, u ktorých sa predtým<br />

predpokladalo, že sú celkom odtrhnutí<br />

od sveta, predsa len vnímajú<br />

a ich vedomie je zachované.<br />

Jednému belgickému pacientovi,<br />

sedem rokov v kóme po automobilovej<br />

nehode, sa napríklad podarilo na<br />

otázky výskumníkov odpovedať áno<br />

a nie pomocou myšlienok.<br />

Autori štúdie zdôrazňujú nové<br />

možnosti, ktoré metóda otvára, aby<br />

takíto pacienti mohli spolurozhodovať<br />

o svojom budúcom liečení. Bolo<br />

by možné priamo sa ich spýtať ako sa<br />

cítia, či trpia bolesťami, a predpísať<br />

príslušné lieky. Súčasne s nádejnými<br />

vyhliadkami sa však vynára mnoho<br />

nových etických otázok: napríklad<br />

o správnosti postupu, keď sa pacient<br />

v trvalej kóme nechá zomrieť zastavením<br />

liečby, ak postihnutý môže<br />

predsa ešte nejakým spôsobom odpovedať.<br />

Tento krok by však nemal<br />

byť dovolený ani v prípade, keby dotyčný<br />

dal jasne najavo, že si želá svoj<br />

pozemský život ukončiť.<br />

Dr. Gerd Harms<br />

harms@svetgralu.sk<br />

ANTIBIOTIKÁ ZMENIA<br />

ČREVNÚ FLÓRU<br />

NA DLHÝ ČAS<br />

Črevná flóra človeka potrebuje na<br />

svoju regeneráciu po liečbe antibiotikami<br />

oveľa dlhší čas, než sme sa<br />

doteraz domnievali. Túto informáciu<br />

zverejnili vedci z tímu Cecilie<br />

Jernberg zo švédskeho Inštitútu pre<br />

kontrolu infekčných ochorení v časopise<br />

„Microbiology“. Podľa nich môže<br />

viesť už sedemdňové liečenie antibiotikami<br />

k vytvoreniu génov spôsobujúcich<br />

rezistenciu voči antibiotikám<br />

u bežných črevných baktérií. Tieto<br />

gény sú zistiteľné ešte po dvoch rokoch,<br />

aj keď sa medzitým už žiadne<br />

ďalšie antibiotiká neužívali. Doteraz<br />

panoval názor, že črevná flóra je po<br />

liečbe antibiotikami do troch mesiacov<br />

opäť v poriadku.<br />

Aj keď genetické „kódovanie rezistencie“<br />

ešte neznamená, že sa rezistencia<br />

musí aj prejaviť, dáva tento objav<br />

švédskych odborníkov za pravdu<br />

všetkým, ktorí varujú pred rizikom,<br />

ktorým je strata účinnosti pri častom<br />

podávaní antibiotík. Dr. Christoph<br />

Wenisch, vedúci oddelenia infekčnej<br />

medicíny Sociálno-lekárskeho centra<br />

vo Viedni (SMZ), povedal: „Každý lekár<br />

by si mal dvakrát rozmyslieť, kým<br />

niečo ľahkomyseľne predpíše. Dnešok<br />

nám ukazuje, že v prevencii šírenia<br />

rezistentných mutantov bude najdôležitejším<br />

krokom obmedzenie užívania<br />

antibiotík.“ Táto téma je dnes<br />

mimoriadne aktuálna – obvykle sa<br />

totiž rezistencia rieši vývojom ďalších<br />

antibiotík. Nachádzať nové antibiotiká<br />

bude však čoraz ťažšie.<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk


PRIKÁZANIA<br />

„Nebudeš<br />

bažiť<br />

po žene<br />

blížneho<br />

svojho!“<br />

Martin Ernst<br />

Deviate<br />

prikázanie<br />

Príťažlivosť medzi mužom a ženou<br />

je prirodzená. Sú to protipóly,<br />

ktoré zo svojej podstaty túžia<br />

po doplnení. Táto túžba však ľahkomyseľným<br />

konaním ľudí celkom<br />

stratila svoju prirodzenosť. Muži radi<br />

obdivujú ženy, ženy sú rady, keď sú<br />

obdivované. Vzťahy vôbec sú asi najbežnejšou<br />

témou filmov, aj diskusií<br />

medzi kamarátmi, šťavnatým sústom<br />

bulváru. Chýba tu ušľachtilosť a úcta.<br />

Deviate prikázanie varuje pred<br />

hriešnou túžbou po inej žene,<br />

po žene svojho blížneho, v širšom<br />

zmysle však aj pred chtivosťou ako<br />

takou a pred pudovou žiadostivosťou<br />

voči všetkým ženám.<br />

Čo si máme predstaviť pod chtivosťou<br />

a žiadostivosťou snáď netreba<br />

veľmi vysvetľovať. Nečistými, nízkymi<br />

myšlienkami celkom iste nie<br />

je vyvolaný ušľachtilý záujem, ale len<br />

pudová túžba, ktorá podnecuje človeka<br />

k tomu, aby podľahol nečistému<br />

„potešeniu“, a nedbal tak na cestu,<br />

ktorú nám ukázal Stvoriteľ.<br />

Je nesprávne zbližovať sa žiadostivo<br />

so ženou, ktorá je spojená<br />

s iným mužom. A pestovať nečisté<br />

myšlienky je zlo voči všetkým ženám.<br />

Pudová túžba nemá nič spoločné so<br />

skutočnou, duševnou láskou, ktorá<br />

prejavuje žene výhradne úctu a ohľaduplnosť.<br />

Pudové „zbližovanie sa“ začína už<br />

pohľadom. Pozorujúc osobu, hľadám<br />

a objavujem jej vnady, ktoré podnietené<br />

fantáziou vzbudzujú myšlienky<br />

túžby. Dychtím po tom, aby som si ju<br />

mohol pritiahnuť k sebe. O koľko by<br />

bývalo lepšie, keby som takú osobu –<br />

vôbec každého človeka – dokázal najskôr<br />

prehliadnuť svojím „vnútorným<br />

zrakom“.<br />

K tomu uvediem jeden príklad<br />

z vlastného života. Krátko pred<br />

ukončením mojich štúdií mi lekár<br />

zistil, že mi údajne hrozí oslepnutie.<br />

Okamžite ma operoval, a potom som<br />

mal na nejaký čas obväzom zakryté<br />

obe oči. Keďže som sa vtedy nemohol<br />

postarať sám o seba, opatrovali ma<br />

sestričky. V starostlivosti o mňa sa<br />

ich striedalo niekoľko. Umývali ma,<br />

kŕmili, ukladali do postele a vodili<br />

na toaletu. Táto starostlivosť mala<br />

však veľmi rôznorodé podoby. Jedna<br />

zo sestier sa stále ponáhľala. Jedlo<br />

mi strkala do úst tak rýchlo, až mi<br />

to bolo nepríjemné. Pri osušovaní<br />

som mal dojem, že zo mňa zoderie<br />

kožu. Celkom odlišný bol prístup<br />

inej sestry. Tá so mnou mala trpezlivosť.<br />

Raz pri nočnej službe sa dokonca<br />

ponúkla, že ak chcem, môže<br />

mi niečo prečítať.<br />

Po niekoľkých týždňoch bolo<br />

zrejmé, že sa operácia podarila; obväzy<br />

mi sňali a ja som sa opäť radostne<br />

díval na svet! Primár mi pri<br />

prepúšťaní z nemocnice predstavil<br />

aj všetky tie sestričky. Teraz som ich<br />

prvýkrát videl „zvonku“. Jedna sa<br />

mi obzvlášť páčila. Bola pekná ako<br />

obrázok a patrila bezpochyby k tým<br />

ženám, ktoré by každý označil za príťažlivé.<br />

A predstavte si, bola to práve<br />

tá sestra, ktorá ma vždy tak narýchlo“odflákla“.<br />

Ako posledná mi podala<br />

ruku taká bacuľatá a nenápadná sestra<br />

nižšieho vzrastu. Podľa jej hlasu<br />

som v nej spoznal milého „anjela“,<br />

ktorý sa o mňa tak láskyplne staral.<br />

Keby som sa s ňou predtým stretol<br />

len pohľadom, určite by som ju prehliadol.<br />

Po tejto skúsenosti som bol<br />

v hodnotení ľudí už opatrnejší.<br />

„Nebudeš bažiť po žene blížneho<br />

svojho!“ Nie je to teda len zrak, ktorý<br />

sa nechá oslepiť vonkajším leskom.<br />

Sú to aj nečisté myšlienky, ktoré kalia<br />

náš pohľad na pravé hodnoty a vedú<br />

k tomu, že pri takých pokušeniach<br />

môžeme podľahnúť. Staré úslovie<br />

„bdej a modli sa“ pomáha rozpoznávať<br />

tieto situácie, vyhýbať sa im<br />

a odolávať nečistej chtivosti.<br />

K tomu ešte musím dodať, že dnes,<br />

žiaľ, existujú ženy, ktoré nám mužom<br />

dodržiavanie deviateho prikázania<br />

sťažujú, či už vedome alebo<br />

nevedome. Spôsobom, akým sa prezentujú<br />

na verejnosti – svojím odevom<br />

a správaním, vyvolávajú túžbu.<br />

Chcú sa páčiť, za podpory módy<br />

a prevládajúcich názorov sa snažia<br />

byť príťažlivé a zvodné, čím vo veľkej<br />

miere nesú spoluvinu na prekračovaní<br />

tohto prikázania.<br />

Martin Ernst •<br />

ernst@svetgralu.sk<br />

Knihu<br />

Desatoro<br />

Božích<br />

prikázaní,<br />

Otčenáš<br />

si môžete objednať prostredníctvom<br />

kupónu v časopise,<br />

alebo v našom on-line obchode<br />

na www.svetgralu.sk<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


SPOLOČNOSŤ<br />

Draví, zdatní,<br />

pripravení riskovať<br />

Časy, keď sme u ázijských výrobkov oceňovali<br />

predovšetkým nízku cenu, sú už za nami; dnes<br />

zákazníka teší aj ich zlepšujúca sa kvalita. Veď<br />

takmer každý významný výrobca západnej Európy<br />

má v Ázii svoju fabriku. Transfer technológií<br />

a výrobných liniek podporuje technologický pokrok<br />

a finančnú silu ázijských krajín. Vynárajú sa však<br />

obavy: nebude daň za náš blahobyt privysoká?<br />

Ohrozuje<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

priemysel v Ázii


Made in Korea<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

02450 00 5669 32<br />

Made in China<br />

Made in Japan<br />

Siegfried Hagl<br />

blahobyt západnej Európy? 45<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


Made in China<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

Made in Korea<br />

V<br />

apríli roku 1983 som po prvý<br />

raz cestoval na niekoľko týždňov<br />

do Južnej Kórey. Mojou úlohou bolo<br />

oboznámiť jedného kórejského výrobcu<br />

plášťov na bicykle s vývojom<br />

a konštrukciou vtedy ešte diagonálnych<br />

pneumatík na motocykle. Skúsenosti<br />

v tomto odbore som zbieral<br />

ako vedúci vývoja jedného nemeckého<br />

výrobcu pneumatík a mal som<br />

prehľad o vtedajších moderných<br />

technológiách.<br />

Počas spiatočnej cesty som mal<br />

spočiatku z toho všetkého zlé svedomie<br />

a pýtal som sa sám seba, či sa<br />

nepodieľam na tom, že rozvojovej<br />

krajine dodáme teraz moderné technológie,<br />

ktoré budú potom konkurovať<br />

našim nemeckým firmám, čo by<br />

mohlo u nás spôsobiť stratu pracovných<br />

miest.<br />

Potom som si uvedomil, že niekoľko<br />

mesiacov predtým bol šéf<br />

Volkswagenu Carl Hahn v Číne, aby<br />

podpísal s čínskou skupinou SAIC<br />

zmluvu o výrobe automobilov VW<br />

Santana v Čínskej ľudovej republike.<br />

Pri pomyslení na tento obrovský<br />

technologický transfer od jedného<br />

z najväčších nemeckých priemyselných<br />

podnikov som si pripadal celkom<br />

bezvýznamný, i so svojou aktovkou<br />

plnou osobných poznámok<br />

a všetkými svojimi odbornými znalosťami<br />

v hlave…<br />

O<br />

„ekonomickom<br />

ČO NÁM HROZÍ<br />

Z VÝCHODU?<br />

nebezpečenstve<br />

z Východu“ sa hovorí už<br />

hádam sto rokov. Japonsko dokázalo<br />

po vynútenom otvorení sa voči<br />

Západu v roku 1854 prekvapujúco<br />

rýchlo dosiahnuť úroveň západnej<br />

techniky. V roku 1905 Japonci dokonca<br />

vyhrali vojnu proti európskej<br />

veľmoci – Rusku. Čo by sa asi stalo,<br />

keby sa so svojím gigantickým poč-<br />

46<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

tom obyvateľov rozhodla vydať podobnou<br />

cestou aj Čína?<br />

Číňania sa však rozhádali v občianskych<br />

vojnách a krajina viedla<br />

dlhý a vysiľujúci boj proti invázii Japoncov.<br />

Po krvavom víťazstve komunistov<br />

v roku 1949 prišla maoistická<br />

kultúrna revolúcia (1965–1976),<br />

ktorá stála životy mnohých miliónov<br />

ľudí. A nielen to; zničila aj veľkú<br />

časť kultúrnych pamiatok, ktorým<br />

sa podarilo prežiť desiatky nepokojných<br />

rokov a mnohoraké vojenské<br />

konflikty. Vzhľadom na tento samodeštruktívny<br />

vývoj sa zdalo „nebezpečenstvo<br />

z Východu“ na dlhší čas<br />

zažehnané.<br />

V druhej svetovej vojne utrpelo<br />

Japonsko (tzv. „veľký tiger“) ťažkú<br />

porážku, no rovnako ako Nemecko<br />

sa otriaslo rýchlejšie, než sa čakalo.<br />

Japonské kolónie Kórea a Taiwan,<br />

ako aj Japoncami dobytá anglická<br />

kolónia Singapur („malé tigre“) sa<br />

po druhej svetovej vojne osamostatnili<br />

a snažili sa dosiahnuť západnú<br />

priemyselnú úroveň.<br />

Veľký potenciál usilovných a nezriedka<br />

už i dobre odborne vzdelaných<br />

obyvateľov južnej Ázie bol<br />

na Západe podcenený, zrejme aj<br />

02450 00 5669 32<br />

preto, že po druhej svetovej vojne<br />

sa spočiatku väčšie rozvojové možnosti<br />

pripisovali africkým krajinám.<br />

Najmä USA sa po vyhratej vojne<br />

a vzostupe na čelo svetových veľmocí<br />

cítili „na koni“. Svoju vedecko-technickú<br />

nadvládu zdôraznili pri kozmických<br />

pretekoch o prvé pristátie<br />

človeka na Mesiaci (1969).<br />

Až keď sa Japonsko postupne dostalo<br />

medzi najdôležitejšie exportujúce<br />

štáty na svete v 60-tych rokoch,<br />

bystrí pozorovatelia začali tušiť skutočné<br />

možnosti ďalekej Ázie.<br />

PREČO BOLA<br />

KONKURENCIA<br />

Z VÝCHODU<br />

PODCENENÁ?<br />

Keď som v roku 1983 cestoval<br />

do Južnej Kórey po prvý raz, videl<br />

som krajinu, ktorá práve prechádzala<br />

od svojej rozvojovej minulosti<br />

k priemyselnej budúcnosti. Južná<br />

Kórea, kedysi žijúca predovšetkým<br />

z poľnohospodárstva, bola po skončení<br />

kórejskej vojny (1953) celkom<br />

spustošená a stala sa jednou z naj-


SPOLOČNOSŤ<br />

02450 00 5669 32<br />

chudobnejších krajín na svete. Štátom,<br />

ktorý nemal žiadne významnejšie<br />

zásoby ropy, uhlia ani rúd. V takej<br />

husto osídlenej krajine, kde nedokážu<br />

jej lesy pokryť ani spotrebu<br />

dreva, mohli stavať len na usilovnosti<br />

vlastných ľudí – a to aj urobili. O niekoľko<br />

desaťročí neskôr, v 80-tych rokoch,<br />

sa Južná Kórea s vtedajšími 40<br />

miliónmi obyvateľov (1) vypracovala<br />

na desiatu najvýznamnejšiu priemyselnú<br />

krajinu na svete. No nie na štát<br />

s demokratickými štruktúrami, ale<br />

spočiatku pod tvrdou diktatúrou<br />

s maskou demokracie.<br />

Ako inžiniera ma mimoriadne<br />

zaujala koexistencia výrobného<br />

zariadenia zrelého do šrotu povedľa<br />

moderných strojov. Videl som<br />

tam výrobné linky, ktoré mohli pochádzať<br />

z čias prvej svetovej vojny.<br />

Hneď vedľa sa budovali tie najmodernejšie<br />

obrábacie stroje – napríklad<br />

na výrobu ventilov na bicykle,<br />

aké som nevidel ani u konkurentov<br />

v Nemecku. Kórejskí inžinieri<br />

boli dokonale pripravení na požiadavky<br />

modernej techniky (výraz<br />

„high-tech“ sa začal používať až neskôr).<br />

Mojim partnerom bolo rýchlo<br />

jasné, že ich poznatky o konštrukcii<br />

moderných pneumatík na motocykle<br />

boli dovtedy nedostatočné,<br />

preto moje odporúčania prijímali<br />

a úspešne realizovali.<br />

Pri mojej prvej návšteve som dospel<br />

k viacerým poznatkom, ktoré<br />

na Západe v tých časoch vôbec neboli<br />

v centre pozornosti:<br />

• Pri vtedajšej úrovni platov (2) bolo<br />

možné akékoľvek technologické<br />

dielo vyrábať v Kórei lacnejšie než<br />

u nás. Mám na mysli napríklad automobily<br />

alebo lode. Koniec-koncov<br />

už vtedy existovali v Kórei dve lodenice,<br />

ktoré sa radili k najväčším<br />

na svete. Aj autá sa vyrábali a exportovali<br />

už vo veľkom. A dnes sú kórejské<br />

osobné autá aj v Európe bežným<br />

javom.<br />

• Krajiny so starými remeselnými<br />

tradíciami sa bez ťažkostí zoznamujú<br />

s modernou technológiou. Neplatí to<br />

len pre južnú a juhovýchodnú Áziu<br />

(Čína, Japonsko, Južná Kórea, Singapur,<br />

Taiwan atď.) a Indiu (3) , bolo to<br />

tak napríklad aj v Bavorsku, ktoré sa<br />

stalo priemyselnou krajinou vlastne<br />

až po druhej svetovej vojne. Bavorsko<br />

sa takisto mohlo opierať o svoju<br />

dlhú tradíciu remesiel, napríklad<br />

na augsburských striebrotepcov.<br />

• Rozvojové krajiny nie sú spokojné<br />

s technológiou náročnou na pracovné<br />

sily napriek tomu, že im pri<br />

tamojšej platovej úrovni postačovala,<br />

keďže lacných pracovných síl je dostatok<br />

a nie je nutné výrobu racionalizovať.<br />

Ale časy, keď sa zastarané<br />

zariadenia, napríklad z Anglicka, vyvážali<br />

do kolónií, sú už minulosťou.<br />

Dnes aj v exotických krajinách firmy<br />

požadujú najmodernejšiu techniku,<br />

ktorú v neuveriteľne krátkom čase<br />

skvele zvládajú.<br />

• Rozvojové krajiny sa neuspokojujú<br />

s výrobou štandardných produktov.<br />

Chcú aj špičkové „high-tech“ výrobky<br />

s perspektívou vysokého rastu.<br />

• V konfuciánskej tradícii južnej<br />

Ázie sa kladie veľký dôraz na vzdelávanie.<br />

Už od malých školákov sa<br />

požadujú pracovné úlohy, čo u nás<br />

bežné nie je (4) . Kórejské univerzity sa<br />

už v 80-tych rokoch usilovali o dosiahnutie<br />

úrovne amerických univerzít.<br />

Špičkoví pracovníci v priemysle<br />

sú často absolventmi najlepších univerzít<br />

v zahraničí (väčšinou v USA).<br />

• Konfuciánska filozofia mala<br />

v tých časoch významný vplyv na kórejské<br />

a ostatné juhoázijské spoločnosti.<br />

Pre hierarchicky organizovaný<br />

priemysel bola Konfuciom požadovaná<br />

lojalita voči vyššie postaveným<br />

veľkou výhodou. Odvtedy však<br />

dôvera vo vedenie podniku najmä<br />

u mladších ľudí klesá, aspoň v Japonsku<br />

a Kórei. Je to najmä odvtedy, čo<br />

veľké spoločnosti v krízových situáciách<br />

nedodržiavali tradičnú záruku<br />

celoživotného zamestnania. Konfuciánska<br />

etika, ktorá chce slúžiť výchove<br />

ušľachtilého ľudstva, sa navyše<br />

v týchto krajinách niekedy vykladá<br />

takým spôsobom, ktorý pripúšťa korupciu.<br />

V<br />

súčasnosti<br />

DRAK SA PREBÚDZA<br />

A SLON SA ODTRHOL<br />

Z REŤAZE<br />

najľudnatejšia krajina<br />

na svete sa s enormným úsilím<br />

snaží dohoniť straty – práve tak<br />

ako India so svojím síce menším, ale<br />

rýchlejšie rastúcim počtom obyvateľov.<br />

Tak ako napríklad v 18. storočí<br />

v Anglicku, v 19. storočí v Nemecku<br />

a Japonsku, v 20. storočí sa priemyselná<br />

revolúcia v Číne a Indii taktiež<br />

začínala textilným priemyslom.<br />

V súčasnosti vládne textilnému priemyslu<br />

„veľký drak“ (Čína) a „slon“<br />

(India). V strednej Európe sa výroba<br />

textilného tovaru, kožených výrobkov,<br />

topánok a hračiek stala iba okrajovým<br />

odvetvím zameraným na luxusné<br />

značky.<br />

Mladé priemyselné krajiny Ázie sa<br />

vo všetkých oblastiach usilujú o vedúce<br />

postavenie v celosvetovom meradle.<br />

O optike a fotografii zrejme<br />

ani nemusíme hovoriť. Nemecký<br />

optický priemysel, kedysi najlepší<br />

na svete, vytlačili z trhu japonské<br />

firmy už pred desaťročiami do úzko<br />

špecializovaných odvetví.<br />

V Ázii dávno pochopili, že v súčasnej<br />

dobe dosahujú najvyšší rast informačné<br />

technológie a aj v tejto oblasti<br />

sa snažia dostať na čelné pozície.<br />

V automobilovom priemysle, najdôležitejšom<br />

odvetví nemeckého<br />

priemyslu, sa teraz VW snaží dohnať<br />

japonskú Toyotu na pozícii<br />

najväčšieho výrobcu automobilov<br />

na svete. General Motors (USA) sa<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

Made in Japan<br />

29 | 2011


Made in China<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

Made in Korea<br />

prepadol. Vysoko kvalitné západné<br />

automobily sa v mnohých krajinách<br />

stále ešte dobre predávajú, dokonca<br />

i v Číne. Tam však tieto autá prichádzajú<br />

na trh prevažne z domácej produkcie<br />

a tak pôvodní európski výrobcovia<br />

v domovských krajinách<br />

sotva môžu vytvárať nové pracovné<br />

miesta.<br />

Samotní Číňania – aj keď napr.<br />

v roku 2010 vyrobili 18 miliónov motorových<br />

vozidiel, čo je oproti roku<br />

2000 deväťnásobne viac – kvalitou<br />

svojich automobilov stále ešte zaostávajú<br />

za Európou a USA. V súčasnosti<br />

Čína zatiaľ nemá v ponuke<br />

autá vhodné pre finančne silných<br />

amerických alebo európskych zákazníkov.<br />

Terénne vozidlo Jiangling<br />

„Landwind“ a auto strednej triedy<br />

Brilliance BS 6 totiž v nárazových<br />

testoch prepadli. Ani vylepšené a cenovo<br />

výhodné auto strednej triedy<br />

BS 4 v nárazových testoch nepresvedčilo<br />

a aj technickým riešením zaostávalo<br />

asi o jedno desaťročie. To sú<br />

však menší výrobcovia. Invázia tých<br />

veľkých, možno dokonca aj s elektromobilmi,<br />

nás ešte len čaká.<br />

Číňanov nesmieme v žiadnom prípade<br />

podceňovať, aj keď v súčasnosti<br />

prvotriednym osobným autám z Európy<br />

konkurovať nemôžu. Ich schopnosť<br />

rýchlo napredovať je totiž obdivuhodná.<br />

Koniec-koncov, potrebné<br />

know-how na výrobu automobilov<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

a príslušné vzdelanie získali čínski<br />

odborníci od značiek BMW, Mercedes-Benz<br />

a VW.<br />

V Indii sú pomery trochu iné. Tu<br />

je dopyt predovšetkým po lacných<br />

autách, ktoré možno v požadovaných<br />

cenách vyrábať len v rozvojových<br />

krajinách. Ešte v januári 2008 bolo<br />

predstavené auto TATA Nano, ktorého<br />

základná verzia stojí 2500 amerických<br />

dolárov. Súčasné prevedenie<br />

Nano nie je ešte autom pre Európu,<br />

ale aj v tejto oblasti indickí výrobcovia<br />

napredujú a majú veľké plány.<br />

Európska verzia automobilu Nano<br />

má prísť na európsky trh v roku 2012.<br />

Sny Američanov a Európanov<br />

o obrovských ázijských trhoch sa<br />

teda čiastočne rozplynuli, pretože<br />

Číňania a Indovia chcú vlastnými<br />

produktmi pokryť nielen domáci<br />

trh, ale hodlajú vyrábať aj na export.<br />

V roku 2010 predbehla Čína dovtedy<br />

vedúce Nemecko na pozícii najväčšieho<br />

vývozcu na svete. Klasickým<br />

priemyselným krajinám zostávajú<br />

na export do Ázie luxusné značky<br />

a predovšetkým investičné prostriedky,<br />

ktoré opäť slúžia na zlepšovanie<br />

konkurenčného postavenia<br />

Aziatov. Nemecko ako priemyselná<br />

krajina v posledných desaťročiach<br />

trvale upadá. Alarmujúcim signálom<br />

najvyššieho stupňa je napríklad<br />

zámer automobilky Mercedes-Benz<br />

premiestniť svoju výrobu vozidiel<br />

triedy C (najpredávanejší model koncernu)<br />

do USA.<br />

S<br />

preberaním<br />

HLAVNÝ CIEĽ –<br />

NAJVYŠŠÍ VÝNOS!<br />

02450 00 5669 32<br />

cudzích technológií<br />

si v Ázii nelámu hlavu rovnako<br />

ako s napodobeninami, ktoré porušujú<br />

patentové práva. Zmluvy so<br />

zahraničnými investormi častokrát<br />

umožňujú, aby sa mohlo využívať<br />

ich know-how. Dochádza tým k prenosu<br />

technických znalostí v dosiaľ<br />

nevídanom rozsahu. Nedajú sa s ním<br />

porovnať ani obdobia po oboch svetových<br />

vojnách 20. storočia, keď si<br />

víťazné strany prisvojovali nemecké<br />

patenty.<br />

V priebehu globalizácie si firmy<br />

z Európy a USA nechceli nechať ujsť<br />

obrovské ázijské trhy. Na druhej<br />

strane – do strategických krajín<br />

môžu vstúpiť len vtedy, keď v nich<br />

budú svoje produkty aj vyrábať<br />

a sčasti dokonca i vyvíjať. Západný<br />

kapitál tak prúdi tam, kde je vidina<br />

najvyššieho výnosu, a tomu sa<br />

podriaďuje aj odovzdávanie cenných<br />

odborných znalostí. O automobilkách,<br />

ktoré napríklad Číne darujú<br />

svoje know-how, sme sa už zmienili.<br />

Existujú však aj ďalšie príklady.<br />

Prvá komerčná dráha na princípe<br />

magnetickej levitácie (Maglev),<br />

za ktorej vývoj zaplatili nemeckí daňoví<br />

poplatníci ohromnú čiastku,<br />

bola postavená v Číne. Pri nejakej<br />

ďalšej (hoci nepravdepodobnej) zákazke<br />

tohto druhu by to boli pravdepodobne<br />

práve Číňania, na základe<br />

tohto know-how, ktorí by vo výberovom<br />

konaní podali najvýhodnejšiu<br />

ponuku.<br />

Aby bolo možné predávať lietadlá<br />

v Číne, musí sa tam Airbus A 320 aj<br />

montovať, a Číňania chcú dosiahnuť<br />

to, aby koncern EADS v Číne aj vyví-


SPOLOČNOSŤ<br />

02450 00 5669 32<br />

jal. Navyše ázijské koncerny skupujú<br />

aj známe západné firmy, vrátane ich<br />

vlastného know-how.<br />

GLOBALIZÁCIA<br />

BEZ KONTROLY<br />

Dať novému vývoju impulz je oveľa<br />

ľahšie, než ho potom, keď sa rozbehne,<br />

kontrolovať. To platí rovnako<br />

v politike aj v ekonómii.<br />

Globalizácia so svojou vlastnou<br />

dynamikou sa už dávno vymkla<br />

akejkoľvek kontrole a mení svet nežiadúcim<br />

smerom. Z ekologického<br />

hľadiska dokonca ohrozuje celú Zem.<br />

Tvrdenie, že v prípade globalizácie ide<br />

o uplatňovanie „slobody bez hraníc“,<br />

je v skutočnosti púhou frázou. Politika<br />

iba bezmocne reaguje na rýchle<br />

zmeny, z ktorých sú ľudia už unavení.<br />

Kapitalistické hospodárstvo so svojou<br />

krátkodobou maximalizáciou<br />

zisku zažíva tvrdý konkurenčný boj<br />

o tzv. kľúčové kompetencie (5) . Sotva<br />

tu možno hovoriť o zdravých víziách<br />

v globálnych súvislostiach. Zo strany<br />

vlastníkov kapitálu nemožno očakávať<br />

ani sociálnu zodpovednosť, ktorá<br />

je nevyhnutná pre úspešnú a harmonickú<br />

budúcnosť.<br />

Treba povedať, že tieto hospodárske<br />

zmeny neprišli nečakane a nepredvídateľne<br />

ako živelná pohroma.<br />

Ako píše kultúrny historik Wolfgang<br />

Schivelbusch vo svojom príspevku<br />

pre časopis Spiegel (23/2007, str. 187),<br />

„fantazmagória nekonečných rozmerov“<br />

zastrela mozgy bossov s rozhodovacími<br />

právomocami tak, že už<br />

ani poriadne nevedia, čo je ekonomická<br />

racionalita a čo verejný povyk.<br />

Už roky upozorňujúce výstrahy<br />

pred globalizáciou zostávajú v tejto<br />

eufórii bez pozornosti. Anglický ekonomický<br />

a sociálny teoretik John A.<br />

Hobson upozorňoval vo svojej knihe<br />

„Imperialism“ (prvej modernej globalizačnej<br />

teórii), už v roku 1902, aké<br />

následky by mohla mať industrializácia<br />

mimoeurópskeho sveta pre<br />

starý kontinent. Hobson vo svojej<br />

vízii vylíčil jeho ekonomickú skazu<br />

v záplave bezkonkurenčne lacnej<br />

globálnej masovej produkcie. Chcieť<br />

konkurovať na tejto úrovni pripadalo<br />

Hobsonovi beznádejné. Namiesto<br />

toho odporučil švajčiarsku a dánsku<br />

cestu vysoko kvalitnej výroby, ktorá<br />

by bola svojím spôsobom bezkonkurenčná.<br />

TIGER A DRAK<br />

VYSTRAŠÍ, SLON<br />

ZAŠLIAPE<br />

Je najvyšší čas, aby sa Európa prestala<br />

nedbanlivo pohrávať, aby sa<br />

predstavitelia vlád, politické strany,<br />

zamestnávatelia, odbory a iné inštitúcie<br />

vzájomne prestali blokovať<br />

a brániť tak reformnému úsiliu.<br />

Je čas na nevyhnutné štrukturálne<br />

zmeny. Vyššia platová úroveň v západných<br />

krajinách bude totiž udržateľná<br />

len vtedy, keď budú aj produkty<br />

o toľko lepšie, o koľko sú<br />

drahšie. A to predpokladá predovšetkým<br />

rozvoj výskumu a inovácií,<br />

Poznámky:<br />

(1) V súčasnosti má Južná Kórea 48 miliónov<br />

obyvateľov a hustotu populácie 483<br />

obyvateľov na km² (Nemecko má<br />

231, Rakúsko 97, Švajčiarsko 178, Česká<br />

republika 133 a Slovensko 110 (pozri<br />

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_<br />

štátov_podľa_hustoty_obyvateľstva)<br />

obyvateľov na km²).<br />

(2) V roku 1983 sa v Južnej Kórei pracovalo<br />

54 hodín týždenne, dovolenka bola<br />

dva až tri dni za rok. Celkové náklady<br />

na pracovníka dosahovali cca 390 €<br />

za mesiac. V tom sú zahrnuté aj náklady<br />

na odstupné, ktoré sa vtedy vyplácalo<br />

po dosiahnutí dôchodkového veku.<br />

Dôchodkové poistenie v tých časoch<br />

ešte neexistovalo. Pracovníci menili<br />

zamestnávateľa len zriedka a spravidla<br />

zostávali svojej firme verní po celý<br />

pracovný život (ako ostatne i v Japonsku).<br />

Od tých čias platy dramaticky vzrástli<br />

investovanie do výchovy odborníkov,<br />

ale aj odstránenie byrokracie<br />

prekračujúcej zdravú mieru. Je nevyhnutné<br />

spoznať hrozby a riziká<br />

nadchádzajúcej doby a podľa toho<br />

konať. Aziati na nás nebudú brať žiaden<br />

ohľad. Sú draví, zdatní, pracovití<br />

a pripravení riskovať. Uvedomme<br />

si, že ich podporujú vlády, pre ktoré<br />

sociálne štandardy a ochrana životného<br />

prostredia zďaleka nie sú také<br />

dôležité ako vidina rýchleho hospodárskeho<br />

rastu.<br />

Siegfried Hagl •<br />

hagl@svetgralu.sk<br />

a sú temer dvojnásobné. Pre niektoré<br />

produkty, napríklad pneumatiky<br />

na bicykle, je už Južná Kórea príliš<br />

drahá a výrobcovia odišli do lacnejších<br />

krajín, ako je Malajzia alebo Thajsko. Ani<br />

záruku celoživotného zamestnania sa<br />

v Japonsku ani Kórei nepodarilo udržať,<br />

čo viedlo k strate dôvery v podniky.<br />

(3) Medzitým sa objavili ďalšie snaživé<br />

krajiny ako Brazília, Kazachstan, Rusko,<br />

Južná Afrika, ktoré nasledujú vzor<br />

„juhoázijského zázraku“.<br />

(4) Žiaci jednej strednej školy v Južnej<br />

Kórei mali na spanie sotva viac než päť<br />

hodín času a museli sa stále učiť, a to aj<br />

v nedeľu a počas sviatkov.<br />

(5) Za kľúčovú kompetenciu je označovaná<br />

schopnosť, resp. činnosť, ktorú podnik<br />

dokáže v porovnaní s konkurenciou<br />

uskutočňovať lepšie, čím získava<br />

konkurenčnú výhodu.<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

Made in Japan<br />

29 | 2011


Christopher Vasey<br />

Svoj osud<br />

Osobnosť človeka je výsledkom<br />

súhry génov, výchovy a vlastných<br />

životom nadobudnutých skúseností.<br />

Taký je aspoň názor väčšiny<br />

ľudí. Dôkladnejšie uvažovanie<br />

nás však prinúti tento názor<br />

spochybniť a hľadať odpovede<br />

inde. Pri tom môžeme s úžasom<br />

pozorovať, že život človeka, pomery,<br />

v akých sa rodí, povaha<br />

a okolie, ktoré ho obklopuje, sú<br />

výsledkom jeho dávnych i súčasných<br />

rozhodnutí a že celý svoj<br />

život „má vo vlastných rukách“.<br />

máme<br />

vo vlastných<br />

rukách<br />

Prečo som tým, kým som<br />

• Čo tvorí osobnosť človeka?<br />

• Vyberáme si svojich rodičov sami?<br />

• Aký vplyv majú hviezdy na náš život?<br />

UTVÁRANIE OSOBNOSTI<br />

V PÔSOBENÍ ZÁKONA<br />

SPÄTNÉHO PÔSOBENIA<br />

Formovanie vlastnej individuality<br />

človeka sa riadi predovšetkým zákonom<br />

spätného pôsobenia. Prejavy<br />

tohto prírodného zákona možno pozorovať<br />

v tisícorakých formách každý<br />

deň. Jeho podstata je veľmi jednoduchá<br />

a možno práve preto ľuďmi ne-<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

povšimnutá. Hovorí o tom, že každé<br />

konanie má svoj následok a tento<br />

následok zodpovedá druhu pôvodného<br />

prejavu. Je však mnohonásobne<br />

zosilnený. „Niet dymu bez ohňa,“<br />

správne vysvetľuje pôsobenie tohto<br />

zákona ľudová múdrosť.<br />

V Biblii je zákon spätného pôsobenia<br />

opísaný slovami: „Čo človek zaseje,<br />

to aj zožne!“ V tom už tiež spočíva<br />

odpoveď: príjemcom „úrody“ je<br />

rovnaký človek, ktorý „sejbu“ zasial.<br />

To sa týka aj charakterových vlastností<br />

a sklonov každého človeka.<br />

Povaha každého jednotlivca pri narodení<br />

je výsledkom jeho vlastnej<br />

činnosti a chcenia. Ona je úrodou<br />

jeho vlastnej sejby, teda predošlých<br />

rozhodnutí a činov.<br />

Každý človek, keďže disponuje<br />

slobodnou vôľou, môže rozhodovať<br />

o druhu svojej „sejby“. Pokiaľ<br />

sa napríklad pri životných prekážkach<br />

opakovane rozhoduje, že ich


OSUD<br />

bude prekonávať a neskryje sa pred<br />

nimi, tak sa z tohto postoja môže vyvinúť<br />

odvaha a sebadôvera. Kto naproti<br />

tomu ihneď rezignovane zvesí<br />

ramená, môže si vypestovať sklon<br />

k rezignácii a zbabelosti. V priebehu<br />

času sa môžu také vlastnosti prejavovať<br />

stále silnejšie a nakoniec utvárať<br />

osobnosť človeka – tak dlho, kým<br />

opäť nezmení svoje chcenie, čím sa<br />

zodpovedajúcim spôsobom rozvinú<br />

iné charakterové vlastnosti.<br />

Človek preto sám vytvoril dobré<br />

alebo zlé „majstrovské dielo“, ktorým<br />

sám je. Novorodenec má „nové“ iba<br />

svoje telo. Jeho vlastná bytosť, duch,<br />

toho veľa prežil už pred týmto pozemským<br />

životom.<br />

Ak napríklad Wolfgang Amadeus<br />

Mozart hral na klavíri už vo veku<br />

4 rokov a svoje okolie udivoval neobvyklými<br />

hudobnými schopnosťami,<br />

tak dôvod nebol ten, že jeho<br />

rodičia boli hudobníci a on tento talent<br />

po nich zdedil, ale on svoj talent<br />

sám rozvinul v predošlých životoch.<br />

Tento talent, podobne ako<br />

každá iná schopnosť duše, spolurozhodoval<br />

v procese inkarnácie pri<br />

tom, akým rodičom sa duša narodí.<br />

Každá vlastnosť človeka pôsobí príťažlivo<br />

na rovnaké vlastnosti u iných<br />

osôb. Duša, ktorá sa má kvôli ďalšiemu<br />

vývoju vteliť do nového tela, je<br />

priťahovaná k takým rodičom, ktorí<br />

disponujú podobnými nadaniami,<br />

schopnosťami, ale i slabosťami ako<br />

má ona sama. Preto sa navonok zdá,<br />

akoby dieťa zdedilo vlastnosti svojich<br />

rodičov, no v skutočnosti je dôvodom<br />

rovnakých povahových čŕt detí a rodičov<br />

zákon rovnorodosti.<br />

Géniovia sú často obdivovaní pre<br />

ľahkosť, s akou sa pohybujú vo svojom<br />

odbore. Človek má dojem, že je<br />

pre nich všetko úplne jednoduché<br />

a že im asi dobrá víla vložila do kolísky<br />

výnimočné nadanie. V skutočnosti<br />

však stojí za každou schopnosťou<br />

veľa vynaloženej energie a práce.<br />

Ak si dieťa „prináša so sebou“ vynikajúce<br />

schopnosti, tak na tom pracovalo<br />

v predošlých životoch a i v budúcnosti<br />

bude musieť vynakladať veľa<br />

úsilia, aby si tieto schopnosti udržalo,<br />

alebo ich ďalej rozvíjalo.<br />

Ak sú také „vrodené vlohy“ silne<br />

rozvinuté, tlačia často dieťa určitým<br />

smerom. Dieťa napríklad s istotou<br />

prehlási, že chce byť lekárom, architektom<br />

alebo klaviristom – a neskôr<br />

sa ním skutočne aj stane.<br />

Zákon sejby a žatvy, ktorý je základom<br />

pre utváranie ľudskej osobnosti,<br />

núti dieťa – a neskôr dospelého –<br />

k ďalšiemu rozvoju, a to prostredníctvom<br />

„plodov“, ktoré prináša a ktoré<br />

motivujú človeka k ďalšiemu napredovaniu.<br />

Každá úroda nás totiž informuje<br />

o tom, či bola naša sejba blahodarná,<br />

alebo nie.<br />

POZADIE OSUDU<br />

DIEŤAŤA<br />

Každá inkarnácia prináša človeku<br />

časť úrody z predošlých životov.<br />

To sa môže prejaviť v každodenných<br />

situáciách. Kto ostatným pomáhal,<br />

rešpektoval ich a povzbudzoval, ten<br />

bude to isté zažívať sám na sebe, to<br />

znamená, že sám zažije od druhých<br />

ľudí rešpekt, povzbudenie a pomoc<br />

v núdzi. Kto naopak rozsieval násilie,<br />

utláčal alebo podvádzal, bude teraz<br />

musieť na sebe prežívať podobné<br />

skutky, pokiaľ sa od svojej sejby vnútorne<br />

nepolepšil. Karmické spätné<br />

pôsobenia sa zoslabia v prípade, ak<br />

človek rozpozná svoje chyby a vnútorne<br />

sa zmení. K spätnému pôsobeniu<br />

dôjde v každom ohľade, avšak<br />

v zoslabenej podobe.<br />

Okolnosti inkarnácie, ako aj ďalší<br />

osud človeka, sú teda následky mnohých<br />

rozhodnutí z predošlých dôb.<br />

V závislosti od skúseností, ktoré<br />

človek potrebuje na svoje ďalšie duchovné<br />

dozrievanie, sa inkarnuje<br />

do určitej epochy a do určitej oblasti<br />

zeme, do doby prebytku alebo nedostatku,<br />

kultúrneho rozmachu alebo<br />

úpadku, do malej dedinky alebo veľkého<br />

mesta, a potom, samozrejme, aj<br />

do určitej rodiny. Na svojej osudovej<br />

ceste nájde buď veľa radosti alebo<br />

žiaľu, chorobu alebo vojnu, blahobyt,<br />

alebo hlad atď. Dokonca medzi<br />

ľuďmi, ktorí s ním v tomto prostredí<br />

žijú, budú aj takí, s ktorými sa stretol<br />

už skôr. Takéto „opätovné stretnutie“<br />

môže človek často vytušiť. Prejaví<br />

sa napríklad tak, že pri zoznámení<br />

sa s novou osobou má pocit, akoby<br />

sa už niekedy predtým videli, alebo<br />

poznali, pričom z praktického hľadiska<br />

to je v tomto živote vylúčené.<br />

Spojené pôsobenie zákonov príťažlivosti<br />

rovnorodého a spätného pôsobenia<br />

bdie nad tým, aby každé<br />

dieťa prišlo na svet presne na správnom<br />

mieste a obklopené správnymi<br />

ľuďmi. Správne osoby však nie sú tie,<br />

ktoré by mu boli najviac sympatické,<br />

alebo by mu učinili život čo najjednoduchším.<br />

Sú to osoby, ktoré disponujú<br />

takými ľudskými vlastnosťami,<br />

ktoré osobnosť dieťaťa na svoj<br />

vývoj najviac potrebuje. Pretože tieto<br />

zákony pôsobia bez výnimky a všeobsiahlo,<br />

neexistujú v oblasti inkarnácie<br />

žiadne omyly, žiadna svojvôľa,<br />

žiadne náhody.<br />

Osudové udalosti v našom každodennom<br />

živote, či už radosti alebo<br />

problémy v rodinnom, sociálnom<br />

a pracovnom živote, sú z veľkej časti<br />

následkami veľmi dávnych rozhodnutí,<br />

ale, samozrejme, aj dôsledky súčasných<br />

rozhodnutí. Dokonca aj keď<br />

sa vedome alebo z nedostatku odvahy<br />

nechceme v dôležitej veci rozhodnúť<br />

pre zmenu, toto je rozhodnutie,<br />

alebo presnejšie vnútorný postoj,<br />

odrážajúci hnutia duše. Ľudský duch<br />

totiž musí podľa zákona pohybu<br />

rozvíjať a používať svoje schopnosti.<br />

„Kto nejde vpred, ide späť,“ vystihuje<br />

realitu jedno porekadlo.<br />

51<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


OSUD<br />

52<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

PONAUČENIE<br />

Z VLASTNÉHO<br />

PREŽÍVANIA<br />

Človek sa môže z každého zážitku<br />

niečo naučiť, pričom toto učenie<br />

nemáme chápať ako niečo intelektuálne.<br />

Ide o prežitia, ktoré sa dotýkajú<br />

ducha človeka a nie len jeho<br />

mozgu.<br />

Medzi intelektuálnym a duchovným<br />

poznaním existuje veľký rozdiel.<br />

Človek napríklad svojím rozumom<br />

veľmi dobre chápe, že lož<br />

a krádež nie sú správne – a napriek<br />

tomu klame a kradne. Toto poznanie<br />

v ňom nie je skutočne zakotvené. Až<br />

keď sám bude musieť jedného dňa trpieť<br />

následkom klamstva alebo krádeže,<br />

potom možno skutočne prežije<br />

dosah takého konania. Vlastná<br />

skúsenosť ho naučí, a toto poznanie<br />

si privlastní. Vryje sa nielen do pominuteľnej<br />

pamäti mozgu, ale aj<br />

do duše.<br />

PREČO PRÁVE TÍTO<br />

RODIČIA, A NIE INÍ?<br />

Na väčšinu ľudí v priebehu života<br />

najviac pôsobí rodinný život.<br />

Rodičia sú pre dieťa blízkymi<br />

osobami s rozhodujúcim vplyvom,<br />

s ktorými žije približne prvú štvrtinu<br />

svojho života.<br />

Ich schopnosti a silné stránky podnecujú<br />

deti k tomu, aby v živote konali<br />

podobne, ich slabosti pôsobia<br />

odpudivo a môžu dieťa primäť, aby<br />

sa správalo inak.<br />

Lenže aké zákonitosti potom vedú<br />

k tomu, aby sa dieťa inkarnovalo<br />

práve u týchto rodičov, a nie u nejakých<br />

iných?<br />

Rozhodujúce pôsobenie pre inkarnáciu<br />

má duševná rovnorodosť medzi<br />

rodičmi a dieťaťom alebo karmické<br />

súvislosti. Dieťa mohlo byť napríklad<br />

vo svojom predošlom živote veľkou<br />

oporou svojej súčasnej matke a matka<br />

má teraz príležitosť túto obetavosť<br />

oplatiť. No dieťa mohlo mať v predošlom<br />

živote napríklad aj nezhody<br />

s jedným z rodičov. Teraz majú obe<br />

„strany sváru“ príležitosť vzájomne<br />

na sebe dozrievať a zmeniť svoj postoj<br />

voči sebe navzájom.<br />

Pokiaľ predošlé nesprávne počínanie<br />

človeka spôsobilo druhému<br />

škodu, potom je opätovné stretnutie<br />

oboch absolútnou nevyhnutnosťou.<br />

Aby došlo k spravodlivému vyrovnaniu,<br />

musí páchateľ škodu na svojej<br />

obeti opäť napraviť. K tomuto vyrovnaniu<br />

môže nejakým spôsobom<br />

dôjsť počas spoločného prežívania.<br />

Blízky vzťah v rodinnom živote,<br />

láska, ktorá sa vyvíja celkom prirodzeným<br />

spôsobom medzi členmi<br />

rodiny, ponúka pomoc pre nápravu<br />

a vnútorný prerod, ktorý je základom<br />

tohto kroku.<br />

Karmické vlákna môžu z tohto<br />

dôvodu pôsobiť nielen medzi rodičmi<br />

a ich deťmi, ale prirodzene sú<br />

do nich zapojení aj súrodenci, prarodičia,<br />

strýčkovia, tety, bratanci<br />

a sesternice atď.<br />

Väčšina ľudí vo svojom vnútri cíti,<br />

že vo „svojej“ rodine nežijú náhodne.<br />

Všetci máme takých rodičov, akých<br />

si zaslúžime, také deti, aké si zaslúžime<br />

– a naše deti majú rodičov,<br />

akých si zaslúžia.<br />

VYBERÁ SI DIEŤA<br />

SVOJICH RODIČOV?<br />

Môžeme sa stretnúť s názorom,<br />

že si človek na onom svete pred<br />

inkarnáciou vyhľadáva svojich rodičov<br />

vedome s ohľadom na určité<br />

ciele. V skutočnosti však v týchto veciach<br />

neexistuje žiadna svojvoľná sloboda.<br />

Želania a túžby, samozrejme,<br />

môžu udávať smer, ale človek nedokáže<br />

zmeniť vlastnú povahu „obratom<br />

ruky“, ani prestrihnúť svoje osudové<br />

vlákna. V konečnom dôsledku<br />

preto zákony príťažlivosti rovnorodého<br />

a spätného pôsobenia dovedú<br />

každého človeka presne k „jeho“ rodičom.<br />

Ak sa niekto inkarnuje, tak je<br />

to preto, lebo si už prežil svoju<br />

časť vývoja na onom svete a musí<br />

na zemi zbierať skúsenosti, uvoľňovať<br />

osudové vlákna, alebo splniť<br />

inú úlohu.<br />

Názor: „Vybral som si svojich rodičov<br />

pre túto inkarnáciu“ súhlasí<br />

preto všeobecne iba v tom zmysle, že<br />

sme dávnejšie sami učinili mnohé<br />

rozhodnutia, ktoré sformovali našu<br />

osobnosť a osud, a to nás potom<br />

v novom pozemskom živote priviedlo<br />

do konkrétneho prostredia<br />

a ku konkrétnym rodičom.


OKAMIH NARODENIA<br />

A ASTROLÓGIA<br />

Skutočnosť, že osobnosť a osud<br />

dieťaťa sú výsledkom rozhodnutia<br />

jeho vlastnej slobodnej vôle, stojí<br />

na prvý pohľad v rozpore s astrológiou,<br />

ktorá predsa vychádza z toho,<br />

že existuje súvislosť medzi osobnosťou<br />

a osudom dieťaťa a postavením<br />

hviezd v okamihu narodenia.<br />

Dieťa však v skutočnosti nemá určitý<br />

charakter a určitý osud preto, že<br />

hviezdy stáli na nebi v určitej konštelácii.<br />

Naopak, človek sa narodil<br />

pod týmto vyžarovaním hviezd, pretože<br />

má určitý charakter, ktorý sa<br />

zhodoval s touto konšteláciou hviezd<br />

v dobe narodenia.<br />

Predtým sme si síce povedali, že<br />

nám zákon spätného pôsobenia prináša<br />

plody vlastnej sejby, čiže karmu<br />

alebo osud, no doteraz sme sa ešte<br />

nezaoberali tým, ako to konkrétne<br />

prebieha. Tento proces súvisí s planétami<br />

našej slnečnej sústavy ako<br />

aj s ďalšími nebeskými telesami. Ich<br />

žiarenia tvoria „kanály“, cez ktoré<br />

akoby „pritekala“ z vesmíru karma<br />

ku každému človeku. Abd-ru-shin<br />

k tomu píše vo svojej prednáške<br />

„Astrológia“: „Žiarenie hviezd tvorí<br />

len cesty a prieplavy, po ktorých<br />

môže sústredenejšie prenikať všetko<br />

jemnohmotne živé k ľudskej duši, aby<br />

sa tam prejavilo. Obrazne vyjadrené,<br />

možno povedať: hviezdy dávajú signál<br />

pre obdobia, v ktorých sa vracajú<br />

po ich lúčoch spätné účinky a iné<br />

vplyvy, aby sústredenejšie a zomknutejšie<br />

mohli prúdiť k človeku. K nepriaznivým<br />

alebo nepriateľským žiareniam<br />

hviezd sa pridružia zlé prúdy,<br />

vznášajúce sa pre dotyčného človeka<br />

v jemnohmotnom svete; naproti<br />

tomu k priaznivým žiareniam sa pripájajú<br />

len dobré prúdy v dôsledku<br />

rovnorodosti.“ („Vo svetle Pravdy“,<br />

zväzok II, prednáška 26)<br />

Neexistuje teda žiadny rozpor medzi<br />

astrológiou a skutočnosťou, že si<br />

svoj osud formujeme sami. Hviezdy<br />

neurčujú náš osud, len prispievajú<br />

k tomu, že sa môže sformovať. Vyžarovanie<br />

hviezd umožňuje, aby ku<br />

každému z nás prichádzalo to, čo si<br />

zaslúžime.<br />

Každý človek sa narodí za určitého<br />

vyžarovania hviezd, pretože je<br />

vnútorne rovnorodý s ich energiami.<br />

Okamih narodenia predstavuje moment,<br />

v ktorom je človek na jednej<br />

strane duševne a na druhej strane<br />

telesne zrelý pre hrubohmotný svet<br />

a jeho vnútorný stav harmonicky ladí<br />

s určitou dobou a určitým miestom,<br />

aby v priebehu ďalšieho života prežil<br />

celkom určitý sled udalostí.<br />

Nie je preto vhodné, aby sa okamih<br />

narodenia svojvoľne menil, napríklad<br />

cisárskym rezom z pohodlnosti<br />

matky skôr, než sa spontánne<br />

dostavia pôrodné bolesti. Také zásahy<br />

umelo posúvajú hodinu narodenia<br />

dopredu, a čím viac sa prichádzajúce<br />

dieťa vzdiali od zákonitosťami<br />

určeného ideálneho času prirodzeného<br />

pôrodu, tým viac námahy potom<br />

musí inkarnovaná duša vynaložiť,<br />

aby sa prispôsobila svojmu telu<br />

a životným okolnostiam.<br />

Pokiaľ však musí k pôrodu dôjsť<br />

z nevyhnutných lekárskych dôvodov<br />

pred vypočítaným termínom, môže<br />

byť táto udalosť prirodzene už súčasťou<br />

osudu dieťaťa.<br />

Christopher Vasey •<br />

vasey@svetgralu.sk<br />

53<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


TÉMA<br />

Ukážka z knihy: Poznej svého anděla<br />

Musela jsem opět na vyšetření<br />

na kliniku, na univerzitní<br />

kliniku, kde jsem ještě nebyla.<br />

Chtěla jsem se nejdříve bránit,<br />

brzy jsem si však všimla, že nemám<br />

žádnou šanci; vzdala jsem se tedy<br />

svému osudu. Od oné nehody jsem<br />

do žádné nemocnice nevstoupila a to<br />

bylo už několik let. Už zdaleka se mě<br />

zmocňoval nedobrý pocit. Když jsem<br />

pak stanula v bráně, vylekala jsem<br />

se k smrti. Poprvé od doby, co jsem<br />

mohla ‚vidět‘, se mě zmocnila nepopsatelná<br />

úzkost. Byl to obraz chaosu.<br />

Duchové žijících i mrtvých zvířat<br />

a lidí, všechno byla jediná vřící černá<br />

masa. Nade vším ležel obrovský duchovní<br />

výkřik o pomoc. Jak zde<br />

mohl člověk pracovat, aniž by ho to<br />

drtilo? Řekli mi, že zde zůstanu dva<br />

dny. Třásla jsem se po celém těle. Nemohla<br />

jsem meditovat. Bez přestání<br />

do mě bušily stíny, nenechaly mi ani<br />

nejnepatrnější místo klidu. Prosila<br />

jsem Michaela o pomoc, teprve pak<br />

se mi podařilo světelným křížem<br />

dosáhnout trochu volného místa<br />

a klidu. Nikdy mi nebylo jeho působení<br />

tak zřejmé jako zde. Jeho<br />

paprsky vytvořily ochrannou zeď,<br />

která mě zahalila. Ale na spánek nebylo<br />

ani pomyšlení. Jakmile mě nechali<br />

lékaři v klidu, uchylovala jsem<br />

se k Michaelovi.<br />

„Mnozí zde musí strávit celý život!“<br />

Prohlížela jsem si lékaře a sestry.<br />

Vypadali jako zajatci v hradě<br />

stínů. Stíny přicházely ze všech<br />

stran, táhly se za nimi, vysávaly<br />

je. Kdo zde chtěl přežít, musel mít<br />

opravdu otrlou povahu – anebo být<br />

svatý. Některé z těchto svatých jsem<br />

mohla vidět. Jako ochranný stan je<br />

obklopovaly modlitba a láska. Pokorně<br />

sloužili všem, drželi ustavičně<br />

kousek míru v rukou a rozdělovali<br />

těm, kteří po něm natahovali ruce.<br />

Porozumění, dobrota a útěcha za-<br />

54<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

halovaly i jejich pacienty do ochranného<br />

pláště. Energie, kterou neustále<br />

šířili, tekla nepřetržitě z duchovní<br />

říše, nikdy nevysychající pramen pro<br />

toho, kdo o to prosí a modlí se za to.<br />

Pod mým pokojem musela být<br />

předsíň k peklu. Jen s Michaelovou<br />

ochranou jsem se tam odvážila. Byly<br />

to ‚duše‘ desetitisíců zvířat, které jako<br />

vlnící se moře slz, strachu a nářků plnily<br />

prostory. Nikdy jsem neviděla<br />

nic strašlivějšího, nikdy větší utrpení.<br />

Tato zvířata byla vystavena nepopsatelnému<br />

trápení. Bylo to peklo!<br />

Vytvořené nejstrašnějším zločinem<br />

lidstva, vivisekcí. Tato zvířata operovali<br />

při vědomí, bez uspání. Kdyby<br />

existovala škola pro ďábla, muselo<br />

by to být zde! Duše zvířat, jinak tak<br />

veselých bytostí, byly zohaveny až<br />

k nepoznání. Duše zvířat nevězí tak<br />

pevně v těle jako u lidí. Proto snáší<br />

zvíře ‚normální‘ bolest mnohem lehčeji.<br />

Zvíře netrpí zpravidla při zranění<br />

a nemoci zdaleka tak silně jako<br />

člověk. Myš, s kterou si hraje kočka,<br />

zebra, kterou zabil lev, moucha, kterou<br />

zajal pavouk, tím netrpí. Jejich<br />

duše se vzdálí od těla tak daleko, že<br />

tím zůstává neobtěžována. Jen nelidské<br />

mučení může vést u zvířete<br />

k tomu, že jeho duše je do toho vtažena,<br />

že trpí pekelná muka a tím je<br />

znetvořena tak, jak jsem to našla zde.<br />

„Proč? K čemu?“<br />

Odpověď na to není možná.<br />

„Tak jako nemůže vyrůst z války<br />

nikdy pravý mír a z neštěstí druhých<br />

nikdy štěstí, tak se nedá utrpením<br />

druhých překonat vlastní nemoc.<br />

Z bolesti, bídy a smrti se nemůže nikdy<br />

zrodit zdraví – i když se jedná<br />

nebo právě když se jedná o zvířata.<br />

Léky a operační metody vyvinuté<br />

prostřednictvím pokusů se zvířaty<br />

mohou být na první pohled nápomocné<br />

při mnoha onemocněních.<br />

Vesměs však způsobují už svými vedlejšími<br />

účinky daleko více škody než<br />

užitku, nehledě vůbec na duchovně-<br />

-duševní následky, které jsou ještě<br />

mnohem těžší. Smrt nemůže vytvořit<br />

žádný život. To je zákon!“<br />

Nemohli jsme ani poskytnout pomoc.<br />

Bylo to příliš děsné! Byla jsem<br />

šťastná, že jsme odtud rychle odešli.<br />

Ale obrazy mi zůstaly po celý život<br />

v paměti. Strašlivé zachvívání, které<br />

z toho místa vycházelo, drželo celou<br />

kliniku v zajetí.<br />

Příštího rána mne vyšetřil doktor<br />

Stern. Byl to ‚náhodou‘ tentýž lékař,<br />

který mě tak trápil při mém prvním<br />

pobytu v nemocnici po mém narození.<br />

Ale tentokrát se mi podařilo<br />

potlačit hněv a výčitky, ba dokonce<br />

je přeměnit v lásku.<br />

„Je zajatcem svého povolání,“ řekl<br />

Michael. „Celá léta už od svých studií<br />

je zde vystaven tomuto zachvívání.<br />

Musí sám provádět pokusy na zvířatech.<br />

Celá léta mu vtloukají do hlavy, že<br />

přístroje jsou to jediné, na co se může<br />

spolehnout. O intuici nemluví nikdo.<br />

Bůh se hodí pro všechny případy ještě<br />

tak do pohádek. Tato škola nedává jinou<br />

volbu. Podívej se na doktora Sterna<br />

pořádně. Není zlý. Je přesvědčen, že<br />

činí správně. Je přesvědčen, že jen tak<br />

lze léčit. Kdo se ve svém vzdělání naučil<br />

důvěřovat pouze přístrojům, kdo<br />

se naučil pozorovat pouze nemocné<br />

části těla a ne člověka jako celek, kdo se<br />

naučil, že se nesluší ukazovat city, kdo<br />

je pak bez Boha vržen na tuto kliniku,<br />

vystaven neustále jejímu negativnímu,<br />

zničujícímu zachvívání, kdo ‚pije krev‘<br />

pokusných zvířat, kdo považuje utrpení<br />

za normální, jak sem má přinášet<br />

schopnost vcítění se a lásku? Ptej se<br />

raději, jak je možné, že stále ještě existují<br />

mnozí, kteří prošli těmito mlýny<br />

a pro něž přesto není láska a pomoc<br />

cizí slovo, kteří dokáží spolucítit a při<br />

všem, co musí dělat, vidí před sebou<br />

celého člověka.“


Benjamin Klein<br />

Poznej svého anděla<br />

Je telesné postihnutie naozaj len ranou osudu? •<br />

Spočíva zmysel života len v tom, aby sme si užili čo najviac zábavy? •<br />

Kde sú skutočné príčiny chorôb a ako sa pred nimi ochránim? •<br />

Kto vôbec som? •<br />

Prečo tu som? •<br />

Prečo robím stále rovnaké chyby? •<br />

Čo je to boj, vojna, mier, smrť? •<br />

Kto je Boh? •<br />

Barbara, telesne postihnuté dievča, a Michael, jej ochranca, nám ukazujú všedné<br />

veci v celkom inom svetle. Román, ktorý nás povedie do duchovného sveta.<br />

Integrál Brno, 7. vydanie, 2009; 114 strán, formát A5, pevná väzba, laminované dosky, ISBN 978-80-87176-04-7<br />

Knihu Poznej svého anděla si môžete objednať prostredníctvom priloženého kupónu<br />

alebo v našom on-line obchode na www.svetgralu.sk<br />

55<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


NÁZORY<br />

56<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

Číslo 29/2011, vyšlo 1. 9. 2011.<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU n. o.<br />

Vojenská 9, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie:<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice), Roman Levický (Slanec),<br />

Rastislav Podivinský (Trenčianske Teplice), Tomáš Výboch (Komárno),<br />

Anna Štefková (Zlín), Marie Šuláková (Veselíčko),<br />

Artur Zatloukal st. (Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Mária Harčaríková, Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová,<br />

Rastislav Podivinský, Adela Slováčková, Andrea Stúpalová,<br />

Vladimír Trebichalský, Dagmar Trangošová, Tomáš Výboch<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o.<br />

Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok), Oto Výboch (Komárno)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Jozef Lehotkai (Ráztočno), Alena Nairn (Praha),<br />

Martin Pukančík (Košice), Pavel Patloch (Karviná)<br />

Tlač:<br />

Grafico s.r.o., Opava<br />

Ilustrácie:<br />

• DepositPhotos.com: Giordano Aita, Brescia, Italy (titul); Nikhil Gangavane,<br />

Pune, India (5); Vitaly Valua, Russian Federation (6); Monkey Business,<br />

London , United Kingdom (7); Елена Вишневская, Новосибирск,<br />

Russian Federation (8); Ingrid Balabanova, Germany (9); Дмитрий Гооль,<br />

Лениногорск, Russian Federation (10); Tobias Naumann, Wetzlar, Germany<br />

(12); Kostyantin Pankin, San Marcos, United States (13); Andrejs Pidjass,<br />

Riga , Latvia (15); Ilya Andriyanov, Ivanovo, Russian Federation (16); Ksenia<br />

Palimski, Chisinau, Moldova (28); Lein De León Yong, Mexico, Mexico (38);<br />

Gang Liu, San Jose, United States (44); Tomwang, Taiwan (45); Rainer Plendl,<br />

Nanaimo, Canada (45); Pavol Kmeto, Trencin, Slovakia (47); Iqoncept, United<br />

States (48); SVLuma, Brooklyn, United States (48); Catalin Petolea, Pitesti,<br />

Romania (50); Sebastian Wahsner, Trier, Germany (50); 4730652Alexander<br />

Shalamov, Espoo, Finland (50); Denis Raev, Moscow, Russian Federation (52);<br />

Dmitriy Karelin, Tambov, Russian Federation (53); Liudmila Pantelejenkova,<br />

Jonava, Lithuania (53); Plrang, Warszawa, Poland (zadná strana)<br />

• Flickr.com: OakleyOriginals (32)<br />

• G. von Pohl: (30–31)<br />

• Svět Grálu: (2, 4, 14–15, 21, 33, 55)<br />

• GralsWelt: (titul, 4, 22–26)<br />

• Dezider Miškaň: (4, 34–37)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už súhlasné, alebo<br />

kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis<br />

prispeje k väčšej hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Nečakaná návšteva<br />

onoho sveta<br />

Zaujímam sa o veci, ktoré som dlho<br />

považovala za zbytočné, a dlho som<br />

apelovala aj na iných, aby ma z takých<br />

tém vynechali. Nie som neveriaca,<br />

práve naopak, no hmatateľné<br />

veci boli pre mňa omnoho dôveryhodnejšími<br />

ako dohady. No ktosi<br />

tam na druhej strane má za úlohu<br />

približovať ľudstvo viac a viac k tomu,<br />

aby sme si uvedomili svoju zraniteľnosť,<br />

nepatrnosť, potrebu a hlavne<br />

podstatu vlastnej existencie ako takej.<br />

Viem, o čom píšem, lebo som si<br />

to mohla vyskúšať, „bolo mi to dovolené“.<br />

Odvtedy som pochopila že my<br />

ľudia sme ako malé mravce, ktoré sa<br />

pohybujú sem a tam, a len niektorí<br />

si uvedomujú, že ich život sa mohol<br />

skončiť, už keď sa narodili, no máme<br />

smer, cestu, a len jedna pätina sa dokáže<br />

s tým stotožniť. Zažila som počas<br />

svojej srdcovej arytmie tzv. odchod<br />

z tohto sveta aj príchod naspäť.<br />

Keď som sa o tom rozprávala so známou<br />

farárkou, tak mi povedala, že<br />

som odklonená ďaleko od viery, aby<br />

som sa vrátila. Moja psychologička<br />

tiež nebola nadšená. Povedala, aby<br />

som sa veľmi neprehĺbila do tejto<br />

témy, vraj to škodí. No po dlhých<br />

úvahách a pokojných meditáciách<br />

som pochopila, že celé univerzum<br />

ako také ,,smrť – Boh – Ježiš – reinkarnácia<br />

– duša“ má takú istú podstatu<br />

ako ,,umývanie zubov“. V prapodstate<br />

týchto vecí nemôžeme nič<br />

zmeniť, teda okrem jedného – spôsob,<br />

ako budeme žiť a ako odchádzať.<br />

Najprv som sa veľmi bála, keď<br />

som sa ráno prebudila. No keď som<br />

si prešla spomienky, tak som pochopila,<br />

že to bolo krásne. Kým to ostatní<br />

neprežijú a nepochopia svoju<br />

slabosť nad vlastnou existenciou,<br />

nikdy tomu neuveria. Od tých čias<br />

sa ku mne počas spánku prihovorili<br />

mnohé udalosti, ktoré mali o pár<br />

mesiacov aj význam. Tu je môj príbeh:<br />

bola som na hrane nervového<br />

zrútenia, lebo manžel bol tvrdý alkoholik...<br />

tri deti, každodenné hádky<br />

a potom srdce. Denno-denne som sa<br />

modlila, aby sa to skončilo. A prišlo<br />

to, na čo som nikdy ani len nepomyslela.<br />

Stála som v lese a uvidela<br />

osobu, ktorá stála pri strome a vzápätí<br />

sa stratila. Tak som sa podišla<br />

pozrieť, čo sa deje, no v tej chvíli som<br />

pocítila ako také vcucnutie. Ocitla<br />

som sa v miestnosti, bola chladná<br />

a pripomínala mi patológiu. Okolo<br />

mňa sa objavili malé stvorenia ako<br />

detičky, tíško mi šepkali, aby som sa<br />

nebála, až zrazu z chodby prichádzali<br />

pomalé a ťažké kroky. Ukázali mi,<br />

aby som prešla do vedľajšej miestnosti.<br />

Strach ma objímal, no ktosi<br />

alebo čosi mi našepkávalo, až som<br />

pocítila pokoj. Vošla som teda do tej<br />

izby oproti, v rohu miestnosti stál<br />

neskutočne veľký stôl, za ním sedela<br />

osoba - do tváre som jej nevidela, ale<br />

mala som pocit, akoby to bola žena.<br />

Mala na hlave veľkú kapucňu, ktorá<br />

bola súčasťou jej oblečenia, bola celá


NÁZORY<br />

v čiernom. Do tváre som jej stále nevidela<br />

a vo chvíli krátkeho uvažovania,<br />

kto je, sa na stole objavila mohutná<br />

kostnatá strašne chudá ruka<br />

a až vtedy som si všimla, že na stole<br />

leží neskutočne veľká kniha. Tou<br />

chudou rukou po nej prešla a v hlave<br />

sa mi objavil hlas „ešte nie, ešte tu<br />

nie je čas“. A po tejto úvahe som<br />

sa ocitla niekde úplne inde. Okolo<br />

mňa sa objavili toľkí prechádzajúci<br />

sa ľudia, až som si myslela, že som<br />

na nejakej dovolenke. Potom som si<br />

všimla dvere, nad ktorými bola markíza,<br />

podišla som k nim a keď som<br />

vošla dnu, uvidela som akoby lavice<br />

v triede a tam zopár ľudí. No vtedy<br />

som už mala na mále a rozplakala<br />

som sa. Ozval sa hlas, prečo plačeš?<br />

Lebo neviem, kde som a prečo som<br />

tu! Vtedy som si všimla, s kým sa<br />

zhováram. Bola to kolegyňa mojej<br />

mamy, ktorá zomrela keď som mala<br />

asi 11 rokov a teraz mám 36. Teta Ruženka<br />

a vy ste tu prečo? No ja som tu<br />

preto, lebo aj my sa musíme pripraviť<br />

na príchody tých, ktorí prídu po nás<br />

(vtedy mi to nedalo zmysel). Vo dverách<br />

sa ozval ku mne akýsi hlas, no<br />

nikoho som nevidela. Teta sa rýchlo<br />

prihovorila „ak sa vrátiš, povedz<br />

mame, že sa mám dobre a že veľa<br />

na ňu myslím“. Vtedy som sa postavila<br />

a vyšla von, celý čas som cítila, že<br />

za mnou niekto stojí, no po otočení<br />

som vždy pocítila telepatickú vetu<br />

neotáčaj sa (vždy z pravej strany).<br />

Možno to znie humorne, ale objavili<br />

sa predo mnou akési nad zemou<br />

plachtiace sa skútre. Dva boli predo<br />

mnou, jeden bol v strede a jeden bol<br />

za mnou. Pochopila som, že to čaká<br />

na mňa. No otázku, prečo na mojom<br />

nesvieti svetlo, mi môj strážny<br />

hlas odpovedal: „tvoj nemusí, my ťa<br />

povedieme“. Strach zo mňa opadol<br />

a síce nesmelo som sa usadila. Zrazu<br />

som uvidela pred sebou svetlá a pocítila<br />

vánok, ktorý sa mi tlačil do tváre.<br />

Mala som silný pocit voľnosti. Prichádzala<br />

zákruta a ako v lete pri silnom<br />

mesačnom svite počas splnu<br />

som videla vysoké stráne a po pravici<br />

čiernu roklinu s nekonečnou hĺbkou,<br />

z ktorej ma zamrazilo. V tom okamihu<br />

sa tí dvaja spredo mňa stratili<br />

a v momente som uvidela z diaľky<br />

sa blížiacu svetelnú rúru na konci<br />

s otvorom a zeleňou, ktorá sa blížila<br />

neskutočne rýchlo, kým som sa spamätala<br />

bola som vonku. Ten prechod<br />

,,skrz“ bol, ako keď do vysávača vsajete<br />

ponožku. Ocitla som sa v tom<br />

istom lese. Cítila som v tvári slnko,<br />

vtedy som otvorila oči a prebrala sa.<br />

Ležala som na posteli a mala som neskutočne<br />

ťažké ruky aj nohy. Po zorientovaní<br />

sa som zišla k mame, ešte<br />

spala. Zobudila som ju, lebo som si<br />

pamätala odkaz. Mami, pozdravuje<br />

ťa teta Ruženka, chudera bola v šoku<br />

a nechápala, čo chcem. Chvíľu trvalo,<br />

kým sa prebrala, všetko som<br />

jej vyrozprávala, no potrebovali sme<br />

dôkaz. Čo mala teta oblečené? Mala<br />

na sebe sivý kostým a bielu blúzku,<br />

to ju dostalo. V tom bola predsa pochovaná,<br />

iba toľko dokázala povedať.<br />

No ja som nebola na jej pohrebe,<br />

takže som ju nevidela... Pochopila<br />

som, že mám možnosť ísť ďalej, povedať<br />

ostatným, že na druhú stranu<br />

ideme len ako farebné duše, naša<br />

farba sa mení podľa toho, akým životom<br />

sme žili, tam sa rozhodnú, kam<br />

nás zadelia. Tešme sa z každého dňa,<br />

ktorý máme a rozdávajme lásku, lebo<br />

presne tá čistá a úprimná láska nás<br />

robí farebnými a pre Boha potrebnými<br />

– a áno vraciame sa, som si tým<br />

skoro istá, lebo chyby sa musia napravovať<br />

a kto iný než my ich musíme<br />

napraviť. Teraz už viem, kto ma<br />

sprevádzal, bol to môj anjel a teraz,<br />

keď si naň spomeniem, mám taký<br />

príjemný pocit. Ľudia sa boja fyzickej<br />

smrti a som toho názoru, že je lepšie<br />

nevedieť, kedy príde koniec. Každý<br />

deň vstávajme s pocitom, že dnešný<br />

deň bude krásny, lebo si ho riadime<br />

my. Aj keby<br />

sme len podali<br />

pohár jednému<br />

smädnému, tak<br />

sa to objaví na našej<br />

duši, ako dobrý<br />

bod. Ľudia, ktorí sa utápajú v alkohole,<br />

peniazoch, drogách, sexe,<br />

sa vrátili preto, lebo minulé životy<br />

premrhali, no zabudli prečo sú tu,<br />

a tak to bude znovu a stále dookola,<br />

až kým to nebude dokonalé. Život je<br />

krásny ale krátky, tak si ho chráňme<br />

a vážme, rozdávajme lásku a ošetrujme<br />

rany tých, ktorí nás potrebujú...<br />

(meno v redakcii)<br />

Globalizácia a naša<br />

spoločnosť<br />

Vážená redakcia,<br />

najnovšie číslo Sveta Grálu (SG28)<br />

prinieslo aj články so spoločenskou<br />

tematikou, teda tým, čím bytostne<br />

žijú dnes už stovky miliónov ľudí<br />

po celom svete. Globalizovaná spoločnosť<br />

sa dostáva do extrémnej nerovnováhy<br />

– hŕstka bohatých bohatne<br />

doteraz rekordným tempom,<br />

zatiaľ čo sa podstatná časť strednej<br />

vrstvy prepadá do chudoby a chudoba<br />

sa ocitá v podmienkach biedy –<br />

preto je naozaj dobre, že sa reflektujú<br />

tieto skutočnosti aj v tomto časopise,<br />

čo veľmi oceňujem.<br />

(meno v redakcii)<br />

www.svetgralu.sk<br />

57<br />

Svet Grálu<br />

29 | 2011


58


Viera bez pochopenia je len myšlienková lenivosť!<br />

Tá nevedie ducha nahor, ale ho tlačí dole.<br />

Preto sa dívajme nahor, máme skúmať, pátrať.<br />

Túžba po poznaní v nás nie je nadarmo.<br />

Abd-ru-shin, Posolstvo Grálu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!