Views
6 months ago

ud#40 (25655)

ud#40

2018-òž àð 29-òž êóàðòîëýçü (ìàé). Ïóêñ¸í (âòîðíèê) ¹ 40 (25655) www.udmdunne.ru Âàíü óäìóðòú¸ñëýí ãàçåòñû Êûëäûòýìûí 1915-òž àðûí 4-òž ôåâðàëå Кин луоно? Òóñïóêòžç Óëüÿíà ÂÀÕÐÓØÅÂÀ Кызьы дышетсконо универын? Выпускной но ЕГЭ Экзамен вуноз, улон кылёз Питырес бамо, сабырлы, йӧно - кин со? А. Шумиловалэн «Куэз» IFUSCO Инженер яке историк? Фин-угор чеберайёс ШУДО НО ШУДТЭМ Дэрем - улон Ку улӟоз «Берыктон луд»