20.12.2018 Views

OKONr2

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

O swoich fascynacjach opowiada<br />

Irek Wnuk<br />

Czym jest urban exploration?<br />

Tłumacząc to wyrażenie<br />

dosłownie mówimy o eksploracji<br />

miejskiej (urban – miast;<br />

exploration – eksploracja). Zajęcie<br />

to polega na odwiedzaniu miejsc<br />

zapomnianych przez czas lub<br />

stanowiących niewidoczną część<br />

ludzkiej cywilizacji. Osoby<br />

zajmujące się wizytowaniem<br />

takich obiektów, kierują się jedną<br />

,,świętą” zasadą: ,,Weź tylko<br />

zdjęcia, zostaw tylko odciski stóp<br />

(Take only pictures, leave only<br />

footsteps)”. Oznacza to, że miejsce<br />

zwiedzane ma pozostać w stanie nienaruszonym.<br />

Gdzie wybierają się eksploratorzy?<br />

- Opuszczone budynki. To najpopularniejsza forma<br />

urbexu. Zaliczamy do niej miejsca opuszczone i<br />

często zdewastowane przez ludność miejscową.<br />

Zapuszczanie się do takich budowli wiąże się z<br />

dużym ryzykiem i niebezpieczeństwem ze względu<br />

na zapadające się dachy, podłogi czy<br />

porozbijane szkło. W niektórych miejscach można<br />

spotkać się z pozostałymi po czasach działania<br />

czy też przyniesionymi przez innych<br />

niebezpiecznymi substancjami (narkotyki,<br />

chemikalia).<br />

Fot. 1,. Zakłady naprawcze taboru kolejowego (strona: must urbex.pl)<br />

- Czynne budynki. Oznacza to między innymi<br />

odwiedzanie aktualnie użytkowanych lub też<br />

chronionych zabudowań. Są one często<br />

niedostępne dla zwykłych ludzi i ryzykowne do<br />

zwiedzania ze względu na służby zajmujące się<br />

strzeżeniem. Pod ten rodzaj urbexu przypisuje się<br />

najczęściej określenie infiltracja.<br />

-Katakumby. Stanowią ciekawą odmianę<br />

eksploracji miejskiej, głównie ze względu na<br />

emocje towarzyszące zwiedzaniu tak<br />

tajemniczych obszarów. Nie warto jednak<br />

zapuszczać się tam bez przewodnika, ponieważ<br />

istnieje spore prawdopodobieństwo zabłądzenia.<br />

strona 14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!