20.12.2018 Views

OKONr2

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dzień Ślubowania okiem pierwszoklasisty<br />

Artur Skiba<br />

9 listopada w naszej szkole obchodziliśmy<br />

wyjątkową rocznicę stulecia odzyskania przez<br />

Polskę Niepodległości. Uroczystości prowadziła<br />

opiekunka Samorządu Szkolnego Małgorzata<br />

Nazarewicz oraz nowowybrana przewodnicząca<br />

szkoły Katarzyną Oleksy.<br />

Przed klasami pierwszymi na sali<br />

gimnastycznej były wcześniej drugie i trzecie,<br />

które powróciły na nią około godziny 11. Kiedy<br />

wszyscy byli już gotowi wprowadzono sztandar<br />

szkoły i punktualnie o 11:11 cała szkoła (ponad<br />

500 osób!) odśpiewała ,,Mazurka Dąbrowskiego".<br />

Hymn śpiewany przez wszystkich uczniów XII z<br />

pewnością mógł być słyszalny nawet w sąsiedniej<br />

szkole.<br />

Był to jednak dopiero początek<br />

okoliczności tego dnia. Zaraz potem głos zabrał<br />

dyrektor Ryszard Nowak, nie było to jednak<br />

zwykłe przemówienie, ponieważ rozpoczął on<br />

nietypową lekcję historii, (której jest także<br />

nauczycielem) dla klas pierwszych. Jej tematem<br />

była droga Polski do niepodległości. Za to<br />

poruszające wystąpienie uczniowie nagrodzili<br />

przemawiającego długimi i gromkimi brawami.<br />

Ten czas był też wyjątkowy dla uczniów<br />

klas pierwszych, którzy ślubując na sztandar stali<br />

się oficjalnie członkami szkolnej społeczności.<br />

Po oficjalnej części wydarzeń nadeszła<br />

pora na program artystyczny, w którym znalazło<br />

się przedstawienie pantomimiczne, efektowny<br />

występ jednej z uczennic oraz pieśń, wykonana<br />

przez przewodniczącą szkoły.<br />

Największe emocje w tym dniu wzbudziło<br />

jednak wspólne śpiewanie, najpierw ,,Pierwszej<br />

Brygady", a potem wśród swoich klas pieśni<br />

patriotycznych, wylosowanych dużo wcześniej.<br />

Mając tyle czasu na przygotowanie,<br />

koniecznością była dobra prezentacja. Komisja<br />

nie miała łatwego zadania, co do wyboru<br />

zwycięzcy, dlatego wyniki pojawiły się kilka dni po<br />

uroczystości. Pierwsze miejsce zajęła klasa 1B<br />

(„Marsz strzelców”), zaraz za nimi na drugim 1A<br />

(„Serce w plecaku”), 1D („Przybyli ułani pod<br />

okienko”) i 1F („Rozkwitały pąki białych róż”), na<br />

trzecim miejscu, lecz nadal na podium klasy 1C<br />

(„Hej, hej ułani!”) i 1E („Jak to na wojence<br />

ładnie”). Na zakończenie, w ten wesoły dla nas<br />

dzień swoje umiejętności wokalne pokazali<br />

nauczyciele, w energicznym wykonaniu piosenki<br />

„Raduje się serce”.<br />

Był to niesamowity dzień, podczas<br />

którego, w ciągu kilku godzin pojawiło się<br />

wszystko co można było sobie wyobrazić. Była to<br />

okrągła rocznica, która pozostanie na długo w<br />

pamięci nas wszystkich.<br />

strona 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!