20.12.2018 Views

OKONr2

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Szkolne obchody 100 rocznicy<br />

Odzyskania przez Polskę Niepodległości<br />

Fotoreportaż<br />

Fot. 1 Marsz Duma i radość, klasa 1E.<br />

Wydarzeniem Listopada były niewątpliwie<br />

szkolne obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez<br />

Polskę Niepodległości. W szkole i poza nią odbyło<br />

się szereg wydarzeń upamiętniających tamte<br />

okoliczności. Przed Wami trochę zdjęć z<br />

różnorakich form uczczenia przez Nas tego<br />

święta.<br />

Fot. 2 Marsz Duma i radość, klasa 1E.<br />

Zaczęło się od marszu „Duma i radość”,<br />

który odbył się 19 października. W<br />

uroczystościach, zorganizowanych przez kurator<br />

udział wzięło około 10 tysięcy uczniów<br />

małopolskich szkół. Naszą szkołę reprezentowała<br />

klasa 1E, przebrana w nastrojowe stroje z epoki i<br />

regionu.<br />

Fot. 3 Gra terenowa Spacer po plantach, klasa 1A.<br />

31 października, w rocznicę odzyskana<br />

przez Kraków wolności, reprezentanci klas<br />

pierwszych i drugich rozegrali grę terenową<br />

„Spacer po Plantach – szlakiem nieodległej…”<br />

zorganizowaną przez sekcję historyków XII LO.<br />

Jednym z jej elementów było zrobienie selfie w<br />

historycznych miejscach. Dwa z nich, widzicie na<br />

fotografiach 3 i 4.<br />

Fot. 1 Gra terenowa Spacer po plantach, klasa 1E.<br />

strona 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!