20.12.2018 Views

OKONr2

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

osobiście dla mnie, jak byłam przewodniczącą,<br />

kiedy uczeń dostaje wniosek o relegowaniu ze<br />

szkoły i przewodniczący musi napisać pismo na<br />

temat tego ucznia i to jest trudne bo tak<br />

naprawdę, jeśli nie zna się tej osoby osobiście to<br />

jest ciężko. Zawsze próbuje się porozmawiać.<br />

Najtrudniejsze jest to, że pomimo niektórzy<br />

pomimo wyrażania chęci poprawy nie zawsze<br />

dotrzymują słowa. To potem najbardziej boli, bo<br />

jednak się chodzi do nauczycieli, chce się, aby ta<br />

osoba nadal została - po prostu, chce się jej<br />

pomóc. Były takie osoby, które rzeczywiście się<br />

poprawiły w nauce i zostały do teraz.<br />

OKO: Czy bycie przewodniczącą Cię czegoś<br />

nauczyło?<br />

- Tak. Przede wszystkim tego, żeby podchodzić do<br />

spraw z większą rozwagą. Również nauczyłam się,<br />

aby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę;<br />

nawet jak mamy cały sztab ludzi za sobą, który<br />

obiecuje pomoc, bo niektóre osoby się po prostu<br />

wycofują i zostajemy w kropce.<br />

OKO: Jakie rady udzieliłabyś obecnej<br />

przewodniczącej?<br />

- Przede wszystkim, by codziennie z uśmiechem<br />

na ustach przychodziła do szkoły - to jest super,<br />

bo jeżeli ludzie widzą, że Kasia będzie radosna to<br />

będą też uśmiechnięci. Również wytrwałości, bo<br />

zdarzały się różne sytuacje, z którymi trzeba się<br />

zmierzyć. Oraz pokładów spokoju - zawsze jest<br />

dużo nerwów przy uroczystościach. Następnie taki<br />

dysonans - dużego zaangażowania w życie<br />

szkoły, ale nie bardzo dużego zaangażowania w<br />

czyjeś sprawy, bo jeśli Kasia za bardzo się<br />

zaangażuje w czyjąś sprawę to później ciężko<br />

będzie odpuścić a czasami faktycznie ludzie,<br />

którzy potrzebują pomocy nie zawsze dotrzymują<br />

słowa.<br />

OKO: Dziękujemy za rozmowę, dziękujemy za<br />

ogromny wkład pracy w pracę Samorządu i<br />

życzymy udanej matury.<br />

Stronę Samorządu Uczniowskiego śledź na<br />

https://www.facebook.com/pg/samorzadszkolnyxiilo<br />

strona 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!