20.12.2018 Views

OKONr2

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dziś w numerze „OKA NORWIDA” zaczynamy od najważniejszego<br />

wydarzenia dla nas, uczniów klas pierwszych: Ślubowania. Garść zdjęć<br />

autorstwa profesora Pawła 0wsianki ze wstępem Artura Skiby.<br />

Strona<br />

3-5<br />

Wydarzenia:<br />

Ślubowanie<br />

Wydarzeniem Nr 1 okazały się Obchody Rocznicy Odzyskania przez<br />

Polskę Niepodległości. Trochę zdjęć z różnorakich form uczczenia przez<br />

Nas tego święta.<br />

Strona<br />

6-7<br />

Wydarzenia:<br />

Dzień Niepodległości<br />

W szkole odbyły się wybory nowego samorządu uczniowskiego XII LO.<br />

Żegnamy dotychczasową przewodniczącą, Anię i witamy nową. Na<br />

swych łamach oddajemy ich głos.<br />

Strona<br />

8-11<br />

Samorząd:<br />

Umarł król, niech żyje król<br />

W kolumnie SYLWETKI, wywiad ze znanym wszystkim nam doktorem<br />

Markiem Batorskim!! O muzyce, malarstwie, szkole. Nie wymaga<br />

zachęty.<br />

Strona<br />

12-13<br />

Sylwetki:<br />

Marek Batorski<br />

Niniejszym otwieramy nowy dział FASCYNACJE. Chcemy dzielić się w<br />

nim naszymi pasjami, zainteresowaniami. W tym numerze Irek Wnuk<br />

opisuje zjawisko Urbexu.<br />

Strona<br />

14-15<br />

Fascynacje: Urbex –<br />

zapomniane historie<br />

Zachęcamy prozaików i poetów do zamieszczania swojej twórczości. W<br />

oczekiwaniu na Wasze dzieła, Julka Olaś zaprasza do lektury swojego<br />

opowiadania. Mocne, klimatyczne i jakże pasuje do jesiennego numeru.<br />

Strona<br />

16-17<br />

Nasza Twórczość:<br />

Noc o zapachu …<br />

Otwieramy kącik gier. W planach recenzje Waszych ulubionych gier,<br />

wydarzenia, turnieje itp. Kącik prowadzą Wojtek Lenard, który próbuje<br />

zorientować się w Naszych zainteresowaniach i Igor Wielgus, który radzi<br />

jak zacząć przygodę z RPG.<br />

Strona<br />

18-21<br />

Kącik gier:<br />

W co gra Dwunastka?<br />

strona 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!