20.12.2018 Views

OKONr2

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Finał uroczystości miał miejsce 9 listopada.<br />

Podczas gali, wręczono nagrody za udział w grze<br />

terenowej „Spacer po Plantach – szlakiem<br />

nieodległej…”. Pierwsze miejsce przypadło<br />

reprezentacji klasy 2B w składzie Julia<br />

Kasperkiewicz, Aleksandra Olszowska, Karolina<br />

Pieróg.<br />

Fot. 3 I nagroda w grze "Spacer po Plantach”, klasa 2B<br />

Kolejnym konkursem, mającym uczcić<br />

Niepodległą, było dyktando niepodległościowe,<br />

organizowane przez sekcję polonistów XII LO. Na<br />

zdjęciu Mateusz Kozik z klasy 2B i Klaudia Mroczek<br />

z IX Gimnazjum MCE odbierają tytuł Mistrzów<br />

Ortografii Polskiej XII LO.<br />

Fot. 4 Mistrzowie Ortografii Polskiej XII LO<br />

Przy okazji, wręczono nagrody za konkurs<br />

fotograficzny Świnoujście 2018. Nagrody<br />

odbierają Julia Olaś z klasy 1A, Zuzanna Frej z<br />

klasy 1F i Artur Skiba z klasy 1F. Ich prace<br />

prezentowaliśmy w poprzednim numerze.<br />

Fot. 5 Uczestnicy konkursu Świnoujście 2018<br />

Wielki finał nastąpił o godzinie 11.11, kiedy<br />

to cała szkolna społeczność odśpiewała Mazurka<br />

Dąbrowskiego.<br />

A na poprzednich stronach, to co dotyczy<br />

klas pierwszych: zdjęcia ze Ślubowania,<br />

inscenizacji i konkursu pieśni patriotycznych.<br />

Fot 2 11.11 Mazurek Dąbrowskiego<br />

Fotografie 1,2, 5-8 Paweł Owsianka<br />

3,4 Klasy 1A, 1E<br />

strona 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!