Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

iae.uni.rostock.de

Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

çÍÂÁÈ¥§SŽ À½Á¸¤·ACB D:Á½

®Ñ ç >&è¯xˆ o Ž¦³¿¬

ACB

§ GA’ ¸½À

Ë Á½·ÝÁÀÂ,‰å¸¤·ACB Á

§É §3½ ÉM§ ÍÂC ¢ ½·ÊÌÆ*½ÁACB½ ACB ³¿¬ § € EÁ UÖ rè §÷Ó½ÀACB·µ

g\¬

ÉÉ © o6

½·¸½ C È¥§ÀÂÉm§U½Ê̽ E~Á §

g

§ C AE É b ½·>ÁÀFACB ACB ÀÁACB ¸Á½À½· Á À]¤Á½ZƸ¤É

Ê̽À½ÂfÏAŠË

§¤¸|Ó½E ½·~ÍÓÉ·†F¸É

D:Á½À½B½ §Ê̽ ÚXCí슽Á BÁ

G E

ÉM§º§

Ã Ö ÀÁ §¤¸ Á §Š¸½· ¬ BƸ½·

½

GI§ Ó¤ÓÁƸ§ÊÚXC¿» ÁÀ ɵ

b À,À½Á

ˆ

½

¸½·

Î

Ï

Ï

Î ®ì®Ä>

É·ÂZ†ãËòÈÌÓ½ÁÎ

Ï

Ï

ÉFÓ½ZÆ*ÆǽÚXCÖFÖ

É B½·>

ÀÁACB øo ɵ

PÌÈ·ÉM§Ê̽&ÊÉM§ÊF½

r¯ ± © o6º

·Ê̽Ӻ§ÁÀ5À½

§UÂÀ]¤·5ÁACBÂC

®ÚXCÖ»¯

ÉÀ Ó½ZÆ*½&Ê̽ § D

BÆPÌÈM§ Ê̽½À½ÂC ¬ ñ†ñºÖ†ñºñÖ è §¤¸½

§ G¤’ŠÁ¯E

BÆ*½·a Á §å¸Á½ ý

¬

ÇĀ†

µ

É BÆ*½ ACBÂCÃ

§ C

¸½ § Í ®ÀC$¼¾½ÁÀ]¤Á½a

É·¸Á §ÉÆǽ § ÍUÓÁÀACB½ § ¼ _Í]ÆÁ§½ ӽϽÁACB §½Â §Ï½§3·>Á½·Â½

ç ˆ

½

> o6 ˆ

½

ÉÉ © Ñ Ž¦³¿¬

ç ˆ

½®K r¯ß¬

®¯> Î Ï

®Kã¯Î Ï

®K ®¯r r¯ ± © o6º

Ϲ¹

ÖñÌÚ

Ê̽ZÊ̽ӽ § C›kÁ*·° §U½·À ACB½ §¸Á½ãË,½ZÆE BÈÆÂfÏ_i“ Æ*½ÁACB§Ê

ñAC

o6 ç >&è¯xˆ¬©Ž ÉÉ © ‰(ˆ³­¬

è ¨

®Ñ

E~ÁÂ

É B½a

Á §¸½ §ÒæÉFÓ½ZÆÇÆ*½ §

§ ÀÁ §¤¸C› ½Á½·BÁ §

½·5ÁÀFACB½

ÚXC e _

ÚXCíì ½À½ PÌÈ¥§å¸½·²“ ÆÉ/Â>ÂB½ÁÂHPFÈ¥§ Ó½ÀÂÁ¯E…E ÂC Ž

§ b

§3ÂÆÁACB ·Ê̽Ӻ§ÁÀ>À½†Õ¸Á½ Ë ÍAÉ.Â>Ï

D:Á½Ê̽&Ê̽ӽ §½ çÍÂÁÈM§õŽ ÁÀ§¤· §iÈ ACBâÀ½ÂÁʤC ÍÕÈEÁÂàË ÁÇ·¸Å¸Á½ ý BÆǽ·È·¸º§§Ê ¸½·H µ

É ACB ¸Á½ §¤E

œ Ï ÚXCÖñ

§É ÈÀ §Ê §ÊÀƵ ·>

‰ o

‰ o o

> Ö¯

Ë ¤·¸½ ¸½· b

É ¸¤·ACB ¸Á½ › D:ÁLj½·½

{

§3ÂÁÉÆÈ]½·É.ÂfÈ·À

s²± r

‰‰ ®Ú¦š s¯‰¬ ‰Ú–š

s

o

>&è ¨ƒEÁ § UÖ rè €®‰Ú–š

s

o

46

É.Â>Ï §Ê E~ÁÂ|¸½· « §ÊÌÆǽÁACB§Ê ®ÚXC

i·¦ÍÆ*½Á §½

PFÈ·ÆÁ½ZÊF½ §¤¸½ § ¼¾½Áa

ÉFÓÀACBµ

É.ÂfÏ §Ê PÌÈM§¦ÍAÉ.Â>Ï

§ëË ÁÇ· ¸Á½À½ ÓÀACBµ

E

ÀÈ Í

È

ÁNE

½À½ §UÂÆÁACB†£Ë¡ÉÀ ¸½· À>ÀÉÊ̽ PÌÈM§ÍAÉ.Â>Ï §ÊÀƵ

§ÁACBÂœË

½·>ÁÀACB½

ÈÀ §Ê PFÈ¥§ ®ÚXCÖ»¯ EÁÂ è ¬ Ö ¸½· ý BÆ*½·œžw® ±

ÚXCkǽ

BÆǽ·¾øo ¸½· ý ÀÁACB

o ˆãȲш

Ém§¤¸½·Â

¸Á½=¾ É è ÉÈÆ*ÊÌÆÁACB ÁÀ ÃàÉÆÇÆè

i·©ÍÆ*½Á §½·Ë ½·¸½ §¤¸½À è P½·Ï½B §ÉÉ

¸Á½ §¤E

GI§3½·1]ÈÆÉ.ÂÁÈ¥§À]¤ § ÍÂ½î½ §3ÂÀ]i·½ ACB½ §¤¸ BÈACB Ï Ë µ

§Äb

b Á

ϤE

G¤’ ¸½·°“·µ È’½ §

¸½· É·ÂÁÉÆÀ¤E…E

Ém§Ê̽ZÊF½Ó½ § C›kÁ½

§½ § ¼ò½ÁÀ]¤Á½&Æ µ

À½ B½ § C

ž¡|¢ ¡ ¡|¤£¢væ É £

Ï

i· ¸Á½ µ

ˆ

½®K r¯ß¬

ý ¸¤ÍÂ_¼ _Í]ÆÁ§½

®Kã¯Î ®K ®¯r

§ÀÈ·~]i·È ÓÁ¯ÍUÓÁÀACB½

EÁÂ

Î

D ÉFÓ½Á$ÁÀ Î

¸¤·ACB

³¿¬ '(·ªd¬

,¯>¯

½·~ÍƵ

Ö† Ö¯C› ½Á½·BÁ § À½ÁŽ¸¤·ACB

Ê̽ZÊ̽ӽ §$†£Ë¾ÈFÓ½ÁÊÁÆÂ

Æ*½ È

®Kã¯Î Ϲ¹

Î

More magazines by this user
Similar magazines