Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

iae.uni.rostock.de

Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

É ACB

Õ

ÖC

Ϲ¹ ®Õ¯ ÍAÉ.ÂfÏ

Î

ÖÇ

D ÉFÓ½ÁӽϽÁACB


Î

¬

o®ì®Ä> Î

§½Â

Î

o Ï ³¿¬

ÉÈÆ*Êžɤ’½·¸½E

®Î

Ï


EÁÂ

,¯>¯

Í ACB½ §¤¸½ ½·>ÁÈÕ¸ÁÀÁ½·5 §Ê ¸½À §UÂÀ]¤·½ ¸Á½½

> ˆ ˆ•¬©Ž ‰(ˆ³­¬æÑ ç

æÉFÓ½ZÆÇÆ*½ § § ¸½

ÁÀ ɽÀÂfÏÀ½ZÆ*Æǽ §$†¸É ’

Ï o Î o

Ð Ð ¤·¸½ § C Ë

E GI§ÀÊ̽ÀÉ

§AE ½·>ÁÀFACB½ Â

½·>ÁÀACB

ÉFÓ½ZÆÇÆ*½äÚXCÖì

¸½·

ÉÉ © o6º

·Ê̽Ӻ§ÁÀ>À½

o o o Ï ÁÀÂC

Ð Ð

Î Ï o®Ä> >

É.ÂÁÊÂC D:Á½ Æ*ÊÈ·>ÁÂB E

ÍU·>ÁÂÁÀFACB½ §Ã µ Ó½Àµ ½ÀÂÀ

È¥§ÀÂÉm§U½

½ gs¬

É·¸Á

Ö¯5¯º

§ § Î ¼ _Í]ÆÁ§½À §ÉÆ*½ ÆÁ§½É·½

®ÚXCÖì¯

D:¤·ACB

É

½·5ÁÀACB½ B½·5

§¤E ¸Á½

½ ɵ ˆ¯¾Ñň ¸Á½ Ó¤ÓÁƸ§Ê̽ § ÉÆ*Æǽ

½

b §ÉÉÆ*ÆÀ §ÁACBÂä¸Á½ ·Ê̽Ӻ§ÁÀ>À½†¸Á½ ½Ó½ ½ÀÆÂÉ.½

§É §3½§aÓ½ÀACB·µ ACBiÀ½§õÃÈ·~E ACB

¥ ½ÀƧÉ.½†¸Á½ É.ÂÁÊÂC

§

É·µ D

É B½·>

ACB

6 6 Ï

6 6 6 ½ÂþË?É

Ð Ð

_ §;¸½· ͵ É/ÂfϽ°ÚXCÖ ÀÈ6Ë Á½ÝÚXCíì ½ § À§ÉFÓÁƦC ÀÁ §¤¸ À½ B· D ÉÀ ÊÁÆ Á §ÀÓ½ÀÈ¥§i¸½·½ É ACB ‹

ÉM§

É.Â>Ï

ÁÀÂC b ÀÁACBÀB½·ÉÀ†¸É ’

§Ê̽

ÍÂ

n

ÀÀ½ZÆÇÆÂ

6 ½·ÏÁ½&ÆÂ

Ð Ð

Õ

¸Á½ ¸¤·ACB

ÉM§¤ÏË §i¸½ § C › ʵ §ÀÂÁʆ“ ÆÉ.Â>ÂB½Á¡PÌÈM§ ÉFÓ¤ÏÀÂÁNEFE GI§3½·~]ÈÆÉm§U §¤¸ ÊF½ZÊ̽ӽ §½· çÍÂÁÈ¥§SŽrÉɽÁ §ÉM§¤¸½· ½ § C

½ ¬

‚ øo n

ÖÇ ÖÚe è

o o o

Ó½Á

Ð Ð

ACB¤À½

§¤¸½· ¾

É BÆ

¸½· GI§Xa

ÖñF»

à ÉFÓCiÚXC¡»³¤

‚ øo n

ÖÇ ÖÚe ÄÖñ4


è

ACB¤À½

§¤¸½· ¾

É BÆ

½ÀÀÁ

o o o Ï o

Ð Ð Ð


o®Ä3Ñ ÖȲÑ ÚÎ

'(·ªd¬

o C

ÈÀ §Ê §É

Ë ½À½ §3ÂÆÁACB ¸¤·ACB ¸Á½ “ ÆÉ.Â5ÂB½ÁÂÓPÌÈM§ŽÎÓ½ÀÂÁNEFE ÂC

Ï

Ê·È’ ÀÈ Ë Á½ ¸½· ɵ B ÆǽÁACB§Ê ®ÚXCÖ쯇ϽÁÊF½ § ɵ

b

ÉÆÓ

ÀÁ §¤¸ §iÈ ACB ¸Á½ “

§FÁ §ÊÌÆÁACB½ ½ÂBÈ ¸ÉFÏ

§ C D:Á½À½ ÉM§ÊF½ZÊ̽ӽ

§îÓ½Á¸½ § à µ ¤·¸Á½À½

E~ÁÂ

¸Á½ §ÊÀƵ Ú¤C¡ì §i¸ ½·ÊÌÆǽÁACB i·

·5ÁÊÈ¥§iÈE ÈƧiÈE

µ

½†Ý¸½·½ § §3Ë ½ §¤¸§Ê ¸½·

§ ½ÂþË¡É

¤·

§

½Â·5ÁÀACB½

½·Â½ §PÌÈM§ › EÁÂE¸½

ÚXC×C¹¾¤EÀ¢

›kÁ*· Ó½Â·É ACB½§a¸Á½ã˽ZÆE BÈÆÂ>Ï_i“ Æ*½ÁACB§Ê

¤·˜Î

D ½§Ã½ BÆ*½·àžw® ±

ÈÀ §Ê ¸½·

D:Á½ çÍÂÁÈ¥§ Ž ÁÀÂÀ½ÂÁʤCÍÕÈE~ÁÂ‡Ë Á*·¸¸Á½ ý BÆ*½·È·¸?§§Ê ¸½·8 µ

ÚXCÖì ÉÉÊ̽ɵ

§ÊÀƵ

ÍAÉ.Â>Ï ÚXC¡ì

Á §

Ú¤CÖÚ _

ý BÆǽ·øo ɵ

B·Â §¤¸‡†$Ë Á*·¸¦¸Á½À½ À>ÀÉÊ̽ Ó½Àµ Ó½· BÁ §ÉÀ ¤· ¸½ §aË ½ §ÁÊF½· ÊFÆÉ.Â5½ §pGI§3½·~]ÈÆÉM§3½ § Î EÁ ÀÁ

¤·À]¤·.µ

Ó½·½Á § §¤¸ P½·Ó½À>À½· §¸¤É

o µ

ɵ

¥

ÀÂÁ¯E…E

¸½ PÌÈ¥§ Ë,½ §·5ÁAÁšÚe›½ §3ÂÀ]¤·>ÁACB ®ÀC3¼ò½E ½·~ÍU §ÊໆÌÍCUÚ.솼¾½E ½·1ÍU §Ê Ö†

EÁÂ Î

ÚXC

Ê̽À½ B½ §$†FË ½·¸½ §;¸Á½ ý BÆ*½·ÉFÓÀACBµ

ÍCÔeĀ†Á §¸½· Ã

§FÃ

i· s•± {

¸¤·ACB

ÉÆÇÆ*½†LË ½ §?§Š‰ ®ñĒ¬ ñ ÁÀÂßÓ¤Ï&Ë CË ½ §º§ ‰‰ ®Ú–š s¯‰Éµ

§¤E ¸Á½

È ½Á §½ ÍÆǽÁ §½ ɵ

Æ*ÊÈ·>ÁÂB E

¤·

ÁÀÂZ†q¸Á½

§ Á§¸½· ½Á §ÉÉ

EÁÂ ‚

½Á½·BÁ § ÁÀ ½À §º§+PÌÈÆ*Æ

ÖºÖìÖì ÄÖñ4

Ǻ×Çeì

ÖÚe ÄÖñ4 ÄÖñ4 ÖÚe ìºÖL×ñFñ ÖÚe ÖÚe

»3Ú

ÄÖñ4 ÇFì ǺջÕì

Úº×ÔñÌÚ

ìAC¿ñe

ìAC¿ñÌñ ìAC¿ñ3Ú

ÖÚe ÄÖñ46

ÔºìÕ×e ÖÚe ׺ñ3ÚÔ ÖÚe ÖÚe ÕºñÖe Ç

ÇFì »3Ú

ÄÖñ46O6 Õ

ÄÖñ46O6

ǺÖÚ

ñºìe Ñ

E~ÁÂ>½&ÆÀ ÎÀÏ

æÉFÓCPÚXC¿Ú³ÿ µ

Ë?É

§ ͽ¨C ½·1]ÈÆÉ.ÂÁÈ¥§À]¤

Ë?É

µ

§ ͽ\C ]i

¸½· GI§3½·~]ÈÆÉ.ÂÁÈ¥§Àa

ìºÚ.ì

ÈÀ §Ê PÌÈM§ ®ÚXCÖñ¯v† ®Ú¤CÖÌÖĀ† ®ÚXCÖÚ¯

ÈÀ §Ê PÌÈ¥§ ®ÚXCÖñ¯ E~ÁÂ>½ZÆÀ Î

Ó½Á

More magazines by this user
Similar magazines