Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

iae.uni.rostock.de

Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

׉¸¾…„:x¡xZ„ {VLŒ„} J²tCÖ ØÇT

§Š¸Á½À½E ÁÇ·¾Á ÓÀACB §ÁÂ>ÂÓÉM§Ê̽ӽ §$†ÕË ½·¸½ §pÉM§ÉÆÈÊ Ï ¸½ § Ë ÈÀ½·†i¸Á½

Æ*ÊÈ·>ÁÂB ÍÈ¥§À·5¤Á½·ÂC G E E ¢ ÷Ém§ÀÆÉ.½ ½·ÊFÆ*½ÁACB Ó½Í


§ §Ä ®ÀC šÚÕ†Úe†ÚÔ†»e†ìÌì†ì׆ì+Ç GI§U½·1]ÈÆÉ.ÂÁÈ¥§Î¸¤·ACB §½ZÆÇÆ*½ µ ÈÀ½· § É ›8¯bË Á*·¸ BÁ½· ¸Á½ µ B½·> ÀACB

¸ÁÀFACB½ ¤·˜]½·5ÁÈ ½

Ém§º§3½

þ

±

h ½· ½·À½ ÆÇÊÈ·5ÁÂB E À D

§”¡¦UPOݨ Ý£ ‚ ¬©—An

®— r n

±

y

É.ÂÁÈ¥§ C ·>Á½·Â·ÉM§À5ÉÈ·1E

ACB §½

g

ÚXC

ÖC,¼¾½·½

ͽÂ>Ͻ

h

j

h

j

C

½

§˜ÉM§$†Ì¸Á½ PÌÈ·ÉÀ5À½ÂfϽ§$†

(

¿mw

º

† ¾Ë ½Á½·~]ÈF½ §¤Ï½§¯v†

ÉÆÀ

®Ž$¯

ª¨_ P¨É·>ÁÉ/½

®žw®±

g

gŠh s§›¥¯n ®žw®±

ˆ¯>¯°³¿¬

g

gŠh

®Ž$¯ ‰ ®Ú–š

‹ ˆ¯>¯°³¿¬ h´

± ' ˆ¯®¥,› ªZ ¢ ‚¯œ³¿¬ žw®

y

h

É/ÂÁÈM§ w E

Ý£ žw® ± ˆ¯®¥,› ‚¯&†,

y ± M)¢ZOݨ £

Á¸½E Á

½ÂC É E~ÁÂàË D

§

ÚXCkÇ ÍAÉ.ÂfÏ §½

j

h g

§ÁACBÂ,Ó½Z½Á

C

±

ª\_ P\É·5ÁÉ.½

j

h

y sR± i· À

j

w

gh

®žw®

C

æà ®ny«ÅÄ6Ä6Ä£«rn¯

’ ¸Á½°¼¾½¸Á

(¬ ¥,›

‚ EÁÂÌ,

½

w†‚

±

y

ãÈa

E~ÁÂ>½&ÆÀœÀACB §½ZÆÇÆ*½·

y s²± ¤·

j

y

}

r

s²± ¤· ɵ gh®°¯

± ˆ¯5¯½o q£‘(

w

®E È

¸½E “ÁÂ>½·å”–y §

ACB §§Ê̽ § Á ÆÂÁ¯]ÆÁ¯Í ɵ ¤· gh®Ý¯ ÀÈ6Ë Á½ ¸Á½ §½ ɽÁ ˆ¯ðÉÉ

w §Ê̽À] É·ÂC ½Á D:Á½ ý BÆǽ·È·¸º§§Ê Ë Á*·¸½¸¤È ACB

§ G¤’ÂC

s§›¥¯ ®Ú–š

gh®°¯›‰

®Ž$¯Mn ‹

}

y j

¸Á½T¼¾½·½

Ô×

¸pn¯vº

½·a É.ÂÁÈ\a w

§É

ÉÀÊF½Ë

¸ÉF¸i·ACB

ACB

w

C

ɽÁ §½·½ § “ÁÂ>½· Ó½·½ ACB §½ÂC

Ï

§½E

¾½·À Ê̽ӽ §;Ë ÁÇ· Ï&Ë ½Á ÆÇÊÈ·>ÁÂB E

ÉÉ ½Á

± §Ê ÈÀ

½E…E É PÌÈ¥§

j y

½·Éµ

§ ®ÚXCíì¯C¢Ë Á½·Ó½ÁÊ̽ Á ˆÚ¤CÖ EÁÂtn ± §¤¸ þ¬ ¥ ›

n ½Á

¸É

§ K ¸Á½ › ½·Â½ CͽÂfϽ§¦Ë Á*·

§Ê̽ § ®IÖ¯ §¤¸ ®Ú¯ §Ê

y ±

É B½a

¬ —Anó†

D:Á½ ÀFACB §½&Æ*Æ*½ §•¸Á*·½Í½§Ä µ

§ ɵ

ÈÀ §Ê §ÊÀƵ

Æ*Æ ÀÁ §¤¸C›kÁ*· P½·Ë ½ §i¸½ § BÁ½· ¸Á½ ãȤ·5Á½·>·½ÁB½ §¤¸É·À½ZÆ*Æ §Ê ¸½·ã µ

± Á §²¸Á½ ãȤ·5Á½·>·½ÁB½ PÌÈ¥§&± ˆ ½Á §$†ÀÈ ½·ÊÁÓi ÀÁACB —

·> §ÊÀƵ

B½ §¸Á½ › ½·Â½ ¸½· Ê̽ZÊF½Ó½ §½ §Ã§ÍÂÁÈ¥§ŠŽÄÉɸ½E“ÁÂ>½·

ªd¬3

g

gh®Ý¯½o q£‘h

ˆ ®K

(¯b¬ '

Ó½·> BžÉÉ ¸½· ¼¾½·½ ACB §§Ê ¸½· É·ÂÁÉÆÀ¤E…E

žw® ± ˆ¯®K

, ¤· ɵ (¯

®Ž$¯

‰ ®Ú–š s§›¥¯n ‹

£•¤OàSJ–¡ WL¥ Ž¦M)¢ Ô‘|“5Ù VÚ¥ U:¤Ÿ¤UJVŒ—Û

S¢¾UJ ¤‚Ü

±

j

¥ ›

®þ,Ā†à, Ž n"† þS³¿¬

j

D

y

¤· sa± ɵ ®Ž$¯

‰ ®Ú–š s§›¥¯n ‹

y j


§¤¸

s¹‘s

gh®°¯ ɵ

h ¿mw

®‚

«ÅÄ6Ä6Ä£« ‚¯ E~ÁÂ>½&ÆÀœÀACB §½ZÆÇÆ*½· ãȤ·>Á½·Â·Ém§À5ÉÈ·a

»AC,¼¾½·½ ACB §½

, ¤· ɵ

ÉÆÀ

Á §+P½·À½ D à Ã

ÏAË ½Á½§ Æ*ÊÈ·>ÁÂB E

Ë Á*·¸4§i·¦žj ® ±

½·¸½ § ɵ

More magazines by this user
Similar magazines