Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

iae.uni.rostock.de

Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

Ú ØGè äçé ånÚ § ÙªÚ à É á!â åçÝæã á ÙªÝæÚÌ]¤Ú›ØMÝ ä ÙªÝæÞ Ú § à á Ø ÉM§ å`_ Õ ÝA _ Û Ú ÙªÝ § åç× § åçÚ § è Ö

rìX0ì JLKNMUPO§tB

åçÚ § Ú

Î Ï ×ªØ

u£Ð x1Ð x è ÖuÐ Ú ÙªÝ § åç× § åçÚ § è Ö

Û

ä § Þ á§ÉM§ á Ú §É ×

È

Ï ×ªØŒÎ

uÐ x1Ð x

ÚdEFE É ÁDC Á5À Ö ÉM§ åçÚ § ÙªÝßÚÌÈ ä § Þ áÉm§ á Ú § ÙªÚ›ØÓ]¤Ú›ØMÝ ä ÙªÝæÞ Ú § à á Ø ÉM§ å_ Õ uÐ _ ÝA

C ÉM§

Ø É ÙªÚ Þ„ § Ý á8P ä §˜n É ã C¹Ë ÝßÚ›ØOåçÚ é á Ú § ÙªÚdE â וè äçé åçÚtÙªÝßÚtå é Ú Ý Ú §

ו؅ånÚ

è Ö

תذ٪ÝßÚFÞ áÉ Ø1ÍnÚ § à á Ø Ém§ å`_ Õ ÝA _ Û Ú Ù•Ý § åç× § åçÚ § ÙªÚ›Ø˜Í É ØMÙ•Ý §É é Ú § Ô _X¥ Ý á × § åçÞ5_

Û é Ý § Ú Þ^Î Þ1]

áÉm§ á Ú § Ù•Ú Ø£]¤Ú›ØMÝ ä ÙªÝæÞ Ú § à á Ø ÉM§ å`_ Õ _ Þ Û Ú ÙªÝ § åç× § åçÚ §:P ä §n

ÝA äA

uÐ u£Ð x1Ð x

Ã Þ C É × uÛ Ú“ELÚ Ø1Í × § å G à C Ô Æ

Ä

C Õ¢Ö

b ØÿåçÚ ã § ÝßÞÿÞMÚ P ä § à É áMâ Á¨CæÁçÁ § Ý átÉ ×•èDÙ•Ú § Í É ØMÙªÝ §É é Ú §ÕTÉ éßé Ö

íAW¹Yzî¨î¼îR!ü$÷ l ÈÊ ΠÏ

V

u£Ð x1Ð x

§„:¨

uÐ ÁU2

4 7

ü óC ò ø;øúù l ýdý

ûü ó

¥N#&%ü

%ü ÷('ûn÷*)þ&dü ý !ù ó 7 ý ö#ñ ûn÷Qü ó

§ Ì > „¤ Ì „ > ý)Z@$ü[)6'ý EKÝ €2YX ÷V1#.0

!

÷;ù

÷Qü )6'D

ý û ò

g


à Á

à Ì

f f Ä

f

f Á

f

f f Ä

f

f

gŠhi f

ÈÊÂ

Ô Å

ò"ó ,4³æ, 6 , o

C

g

g

(

(

ÈÊÂ

ÈÊÂ

Å


Å

>Í

g

h

gh

h

(kj g

j

Ì Ž

• Ì

„ > Ì

ÄJÅð{

Ì Ž

• Ì

Ì Ž

:• Ì

0


Á

j

)Hön÷;øúù{÷

Ãml

Ãml

Ãml

Ä

æl

0

Ì

0

Í

Ä

Ä

Ä

f

f

f

f

f

f

f

f

f

Æ ÁQ>

o }X ÆX€

à ‰ , 6 ‰

à ‰ , o

à ‰ , 6 ‰

à ‰ , 6 ‰

à ‰ , 6 ‰

à ‰ , 6 ‰


x i u

Á


f

Á

>

6 Í

o

Á

6 Í

o

Á

6 Í

o

Á

6 Í

o

Á

6 Í

o

Á

6 Í

o

x

ô

ô

ûü

g

g

f f ‡

f

f

f

Ì o ѦÓ

u

§ åçÚ Ø É ÙªÚ›Þ^„FÙ É åçÚ›åçÚ § ÞÿÝ § ÙyÙªÝßÚ%È ä §Xa

ÉM§

תآ×

C Ìɨ Ú Ø é É ÞMÞMÚ § ÞÿÝ ÙªÝßÚ

åçÝßå

ã OÖ É

á Ø É åçÚ § וã¤Ú›Ø CQ

÷('ûn÷*)þ&düSBÇü ù ó ÷Qü ó ÷Qþ&ù ý ó ù)üT+#.-

üMûn÷

Ì

n

f (

f f Ì

n f

Ì o ÑVÓ

Ì > „

u

Ä

u

Ä

u

Ä

u

o

Ä

u

Ä

u

Ä

u

à ‰ , o

à ‰ , o

f

ü C ò"ó ó

0 s

s

f

f

f

f

o f

0

f

f

f

f

o f

Ì >

x u i 46


Í

Á

Í


Á

‰ , 6 ‰

Í

Ã

Á

6 Í

o

Á

Ì ‰ , 6 ‰ Ã

à ‰ , o

à ‰ , oÁ

6 Í

o

Á

6 Í

o

Í

Á ¿

Á

Á


ö ò ý öü ý¥Ã ÁDC ÌçÌ

Ä

s ý j Åðy

,

Ä

u

o

Ä

x

o

Ä

x

Ä

u

Ä

u

Á

Ç Æ

Ä

x

x

Åð{

Ì o >

” u

à ‰ , 6 >

à ‰ , 6 Í

à ‰ , 6 Í

Á

o


Í

,

Á

o


Í

,

Á

o


Í

,

o~}X ÆX€

ÁQ>

Á

Á

Á

Ä

x

Ä

x

Ä

x

Á

> „ Ì

à ‰ , 6 Í

ò ý ö/)#.0

ý ü '&1.)%øú÷

ûü óWó û ý ò ý ö

Í

Á

o


Í

,

ÌT•

òó , 6 ÂwÆ ‰ , o

C

Á

o

Ä

C ò"ó ,

x

òó , o ÂwÆ ‰ , 6 ‰ # C

òó ‰ , 6 ‰ Â C

‰ # Á

, o

‰ ‰

 Á ‰

òó ‰ , 6 > , o

C

6 Ï ÂCÆ , o Ï ÂCÆ ,

òó ‰ , 6 Í

, o

‰ Â Á C

6 Ï ÂCÆ , o Ï ÂCÆ ,

òó , 6 ÂwÆ ‰ , o

‰ Â Á C

ó , o ÂÎÆ ‰ , 6 ‰ Â 'ûü

Á

!

÷;ù È Â

Åv†‡

Á Ð

!

÷;ù

More magazines by this user
Similar magazines