Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

iae.uni.rostock.de

Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

Ë Á½·Ó½ÁË?É·

½·~E

ˆã¯Ðo

j

¯Ðo ˆ±

žw® ½

j

¯Ðo Ð ˆ

ÊF½ZÊ̽ӽ § C

Õ¯

ǯ

¤

µ ‡ ¨ ÉÈÆ*ÊÂ¾Ë ½&Ê̽ §

Ð&žj ®Ž$¯Ðu

o on

Ð

¤

Ã

Ð0O4 ÐŽ

§ÊAC

¤·

ɤ] B ¸Á½¼¾½

G E

4

¤

j

¯Ðo žw® ± ˆ

É À>ÀÉÊ̽ ¸Á½À½À ÁÀÂœ¸Á½ E~Á D

½ §

ÀÈ ÆÉÀ5À½ § ÀÁACB Ï ¸½ § Æ*ÊÈ·5ÁÂB E


¸½E ”–y

µ

“ÁÂ>½· ˆ‡¯¡ÉÉ

§”¡¦UPOݨ Ý£ ‚ ¬©—An

g

®— r n

±

h

j

y

w

C

g

g

¬

¬

on

Ð

o

u

ˆ

j

Ðo > Ð&žw®

>

¼¾½Ë

Ð&žj ®Ž‡¯Ðu

šHu

Ö

Ê̽ϽÁÊÂC ÍXÉ.ÂfϽÀ

½

§¤¸

† ¾Ë ½Á½·~]ÈF½ §¤Ï½§¯v†

j

h

j

w

±

C

y

w

Ë

4

on

Ð

þ

0

ÐŽ

É ACB¤ÀÂ

on

Ð


§Ê

É D EÁ ½·ÊÁÓi ÀÁACB

¸½À É.ÂfÏ

¢ B·½ §´ÉM§Ê̽ӽ § C §¤a D ÉFÏ P½·Ë ½

É B½·5 Ú¤C­Ú

Gà¸Á½Ä‚ ÃȤ·>Á½·~]

ÉM§ÉÆÈÊ̽

É·ÂÁÉÆÀ¤E…E ½

a(½ ÈÀ½·

Ô

¤· s²± y

½·ÉÉ

w

}

À

®E È

¸pn¯vº

ŸE¡`¢b£©Á ÁÂœ¸½·ŠD:·½Á½ A ÍÀ §ÊÌÆǽÁACB§Ê~½·B Éƽ§TË ÁÇ· Ï §µ

ž

j

Ñ ˆ

Ð ±

ˆŠÑ žw® ±

¤ Ð ±

žw® ±

ˆÑDZ ±

ˆ~Ñ»± ±

ˆ

j

Ñ

ˆ

j

¯Ðo

>

ˆ

j

¯Ðo

¤ Ð ±

žw® ±

ˆÑDZ

ˆ

j

Ðoº

D ½· ÏAË ½Á½ Ã

Éɸ½·°·½ ACB½ §aͽÁ½ Ë ¤·¸½ Á §²ÍAÉ.Â>Ï

ˆ

j

>åÚÐ ±

½·À½§ À¸·> A ÍÀ ½·ÉÈÆ*ÊÂ$ÉM§ÉÆÈÊ Ï¤E

ÚXC¡» Ó½ B Ém§¤¸½ZÆÂC D:Á½ ÓÀFACBµ

±

46

Á § ®Ú¤C

§¤¸ ®IÖC¿ÚÌÚ¯

Ê 6 þ

CbÚXCÖC PÌÈ¥§õÍAÉ/ÂfÏ ÖCÖ» ÓiÏ&Ë ¼¾½Ë ½ÁÀ


j

ˆ Ñ ± Ð

BÁ½· ÏÀÉ EFE

§ EÁÂ ®ÚXC

ÃàÉÆ*Æ

4X0

46

Ê 6 GŽ ª

PÌÈ¥§aÍAÉ.Â>Ï ÖCÖ»

Ð054

½ÁÀ

j

ˆ Ñ ± Ð

¨ ‡½·B Éƽ §²Ë Á*· ÉM§ÉÆÈÊ Ï¤E

É

ÊÂò¸½·ÆD:ÁLj½·½ §3ÂÁÉÆÈ]½·É.ÂfÈ· ‰ ®`c

’¯R§i· ¸½ § ¼¾½¸Á §Ê §Ê̽ § ®IÖ¯ §i¸ ®Ú¯©PÌÈM§½E…E

ÚXC¿Ú†

§

ÚXCÖ

žw® ±

£•¤OàSJ–¡ WL¥ Ž¦M)¢ Ô‘ÊÉÅÙ VÚ¥ U:¤Ÿ¤UJVŒ—Û

S¢¾UJ ¤‚¤‚¤‚Ü

¸½ §¦Ë ÁÇ· ¸Á½ ÃȤ·>Á½·>·½ÁB½ §¤¸¤É·À½ZÆÇÆ §Ê ¸½· ½ §UÂÀ]¤·½ ACB½ §¤¸½ § µ

®ÚXCׯC §Ê § D ½· Á ÈÀ §ÊÀƵ

ÉÈÆ*Ê̽ §¤¸½ ÆÇÊÈ·>ÁÂB EàÀ Ó½·½ ACB §½ÂŠË Á½ ¸½· ÀACB §½&Æ*Æǽ µ

±

j

ñAC

¥ ›

®þ,Ā†à, Ž n"† þS³¿¬

‡®Ž$¯ß¬

EÁÂ

g

j

Ë

y

¤· s± ɵ ®Ž$¯

Á½ §U½· ÖCÁ § Æ*ÊÈ·>ÁÂB E

ÚXCÖC

ACB §½

g ÚXC ͽÂ>Ͻ

ÖC,¼¾½·½

ˆ¯>¯°³¿¬ ñ r

‡®žw®±

j

}Xñ€r

®žw®± ˆ¯>¯°³¿¬

g

gŠh

y j


s§›¥¯n ®Ú–š

‹ ®Ž$¯ ‰ ®Ž$¯

¤· s²± y

s§›¥¯n ˆ¯>¯°³¿¬

g

gŠh

®žw®± ®Ú–š


»AC,¼¾½·½ ACB §½ žw® ± ˆ¯®¥,›

, ‚¯ ‰

i· ɵ h´

M)¢ZOݨ žw® ± ˆ¯®¥,› ‚¯&†,

y ± Ý£ £

ɵ gh®°¯

§3½· Á½

§ ÆÇÊÈ·>ÁÂB EàÀ »ACÁ

ÚXCÖC

gh®°¯ ɵ

§¤¸

s¹‘s

Õ

More magazines by this user
Similar magazines