VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

2 Ikke teknisk resume

Indledning

Høreapparatvirksomheden Widex bygger nyt domicil i

Allerød Kommune, nærmere bestemt nord for Nymøllevej

i Vassingerød Nord. Ved byggeriet vil der blive

etableret flere vedvarende energiløsninger, så energiforbruget

i domicilet kan dækkes af vedvarende energi.

For at dække elforbruget har Widex ansøgt Allerød

Kommune om tilladelse til at opføre en vindmølle på

det erhvervsareal, hvor domicilet ligger. Vindmøllen

vil være på 2 MW med en navhøjde på 59,9 meter og

en vingelængde på 40 meter, så totalhøjden, højden til

øverste vingespids, bliver 99,9 meter.

For vindmøller over 80 meter totalhøjde skal der foreligge

en VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg

og lokalplan. Til planerne skal der endvidere

udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering

af planer og programmer. Rapporten Vindmølle

i Vassingerød indeholder både en VVM-redegørelse

og en miljørapport.

VVM-redegørelsen skal redegøre for anlæggets påvirkning

af mennesker, flora, fauna, landskab og den

samlede påvirkning af disse samt for eventuelle afværgeforanstaltninger

for miljøpåvirkningen. Endvidere

skal der redegøres for væsentlige alternativer samt for

0-alternativet, der er konsekvensen af ikke at opføre

anlægget.

Miljørapporten skal yderligere beskrive påvirkningen

af sundhed samt redegøre for overvågning af eventuelle

miljøkrav til vindmøllen.

Allerød Kommune har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg

med blandt andet angivelse af maksimal

totalhøjde samt beliggenhed.

Kommunen har endvidere udarbejdet et lokalplanforslag

for et afgrænset område i Vassingerød Nord, hvor

vilkår for vindmøllen, som udseende og påvirkning af

Foto 2.1 Visualisering fra villavejen Gl. Nøglegårdsvej i Lynge. Afstand til den nye vindmølle er godt 1,7 km.

omgivelserne, defineres. Kommuneplantillægget og lokalplanen

foreligger som to selvstændige dokumenter.

I Allerød Kommuneplan 2009 – 2021 er der specificeret

en række generelle retningslinjer for vindmøller.

Vindmøllen ved Widex er ikke i konflikt med retningslinjerne.

Hovedkonklusionen fra VVM-redegørelsen og miljørapporten

er, at den planlagte vindmølle vil have en

positiv effekt på drivhuseffekt og luftforurening ved

at fortrænge el produceret på traditionelle kraftværker.

Møllen vil medføre en landskabelig påvirkning, især i

visse dele af nærzonen, hvor møllen vil fremtræde markant

eller dominerende. Set på større afstand vil den

landskabelige påvirkning være af mindre betydning.

Støjkravene er overholdt. To naboboliger vil blive påvirket

af mere end ti timers skyggekast om året.

Ud fra en samlet miljømæssig vurdering anses påvirkningen

dog at være acceptabel, og der er hverken i

anlægs-, drifts- eller afviklingsfasen fundet afgørende

forhold, der taler imod opstillingen.

Det tekniske anlæg

Vindmøllen er en traditionel dansk vindmølle med tre

vinger, der drejer med uret set med vinden i ryggen.

Den vil få en lys, grå farve og overfladen vil være antirefleksbehandlet.

Aktiviteter i anlægsfasen

Anlægsfasen forventes at strække sig over fire til otte

uger. I anlægsfasen vil trafik- og støjbelastningen for

området være som fra den eksisterende byggeplads.

Fundamentet til vindmøllen bliver etableret omkring

en måned før, vindmøllen bliver rejst. Det er estimeret,

at der til støbning af fundamentet skal bruges 50

læs beton af 8 m 3 .

På arbejds- og vendepladsen vil indtil tre kraner kunne

operere samtidig. Kranerne har en arbejdsradius på

25 – 35 meter.

Tilkørsel til vindmøllen sker gennem erhvervsområdet

med tilkørsel fra Nymøllevej.

9

More magazines by this user
Similar magazines