VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

4

1 Indledning

På baggrund af en ansøgning fra høreapparatvirksomheden

Widex, vedrørende tilladelse til opstilling af

vindmølle ved deres nye domicil i Vassingerød nord,

besluttede Økonomiudvalget i Allerød Kommune i maj

2009 at opstarte planprocessen med VVM. Planprocessen

indledtes med offentlig debatfase fra den 16. juni til

den 14. august 2009. Efterfølgende er indkomne indsigelser

fra debatfasen blevet indarbejdet i VVM-redegørelsen

i det omfang, det er vurderet at have relevans

for VVM-redegørelsens indhold.

1.1 Projektforslag

Forslaget omhandler en enkelt vindmølle med totalhøjde

på op til 99,9 m. Den vil have en rotordiameter på

80 meter og en navhøjde på 59,9 m. Forholdet mellem

navhøjde og rotordiameter vil være 1:1,34. Vindmøllen

bliver placeret i byzone, i et udlagt erhvervsområde, på

nordsiden af Nymøllevej, hvor Widex opfører nyt domicil.

Vindmøllen placeres nord for domicilbygningen,

og den er en del af et vedvarende energisystem, som

skal levere energi til domicilet og elnettet.

3 km

Vindmølleområdet

Møllens placering

1.2 Hovedproblemer

Oplevelsen fra nærmeste byer

Inden for en afstand på tre kilometer fra projektområdet

ligger de fire byer Vassingerød landsby, Lynge og

Lillerød, samt den nordligste del af Farum. Den visuelle

oplevelse fra specielt boligområderne vil blive undersøgt

i VVM-redegørelsen og miljørapporten.

Visuel påvirkning ved nabobeboelser

Inden for en afstand på 800 meter ligger 24 enkeltboliger

samt den nordlige del af Vassingerød landsby med

ni boliger. Rapporten vurderer, hvorledes disse boliger

bliver påvirket visuelt af vindmøllen.

Støj og skyggekast ved naboboliger

Rapporten vurderer, hvordan nabobeboelserne i det åbne

land samt boligområdet i Vassingerød landsby bliver

påvirket af støj og skyggekast fra vindmøllen.

Påvirkning af klima, geologi,

beskyttet natur og miljø

Rapporten vurderer vindmølleprojektets påvirkning af

klimaet ved at mindske udledningen af CO 2 .

Rapporten vil desuden vurdere projektets påvirkning

af områdets geologi og påvirkningen af beskytte-

Kort 1.1 Områdets beliggenhed Figur 1.1 Vindmøllers størrelse set i relation til andre lokale elementer

de vådområder i projektområdet. Rapporten skal vurdere,

hvordan mølleprojektet vil påvirke dyre- og planteliv,

herunder specielt fuglelivet og en række smådyr i

henhold til EFs Habitatdirektiv artikel 12, bilag IV. Det

drejer sig om flagermus, birkemus, odder, markfirben

med flere. Lokalt er det specielt flagermus, der eventuelt

kan blive påvirket.

Ligeledes vurderer rapporten mølleprojektets betydning

for drikkevandsinteresserne, og rapporten berører

affaldsforholdene ved energiproduktionen.

1.3 Rapportens opbygning

Menneske 49 m høj 44,0 m mølle på 225 kW, 60 m høj mølle på 500 kW, 100 m mølle, 80 m rotor og

Landsbykirke telemast som ved Kollerød som ved Kollerød 60 m navhøjde, 2 MW

Denne VVM-redegørelse og miljørapport er opdelt i

ni kapitler:

Første kapitel, Indledning, redegør for valg af projektforslag

samt for hovedproblemer og planlægningsmæssige

forhold.

Andet kapitel, Ikke-teknisk resumé, er et resumé uden

tekniske detaljer af både VVM-redegørelsen og miljørapporten.

Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget, redegør nærmere

for projektet og for de aktiviteter, der er forbundet

med anlægs- og driftsfasen, og med en senere nedtagning

af møllen.

Widex domicil, højde ca 20 m og

diameter 120 m.

More magazines by this user
Similar magazines