VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

130

9 Henvisninger

9.1 Oversigt over figurer, kort og tabeller

Kort 1.1 Områdets beliggenhed 4

Figur 1.1 Vindmøllers størrelse set i relation til andre lokale elementer 4

Kort 1.2 Rammeområder 6

Kort 1.3 Skovrejsningsområde 7

Kort 1.4 Kommuneplanens transportkorridor 7

Figur 2.1 Principtegning af vindmølle med betegnelser 10

Figur 2.2 Støjtyper og grænseværdier 11

Tabel 2.1 Projektet opsummeret 12

Kort 3.1 Vindressourcerne 14

Kort 3.2 Placering af mølle 14

Figur 3.1 Principtegning af vindmølle med betegnelser 15

Tabel 3.1 Oversigt over projektforslag 15

Figur 3.2 Principtegning af pladefundament og hovedtilslutning 15

Kort 4.1 Landskabskort 18

Kort 4.2 Eksisterende forhold, vindmøller og afstandszoner 19

Kort 4.3 Arkæologiske fund 20

Kort 4.4 Kirke, stier og rekreative områder 21

Figur 4.1 Vindmøllens harmoniforhold 23

Kort 4.5 Synlighedskort 24

Kort 4.6 Visualiseringspunkter 26

Kort 4.7 Visualiseringspunkter i Nærzonen 27

Tabel 5.1 Forhold ved naboboliger inden for 800 m 96

Tabel 5.2 Afstande i meter til naboboliger, som er under 800 m 96

Kort 5.1 Oversigt over naboboliger og nabovisualiseringer 97

Figur 5.1 Luftfoto af naboboliger 98

Kort 5.2 Støjkurver ved vindhastigheden 8 m/s 114

Tabel 5.3 Støjpåvirkning ved naboboliger 115

Kort 5.3 Skyggelinjer 117

Tabel 5.4 Skyggekast ved naboer 118

Figur 5.2 Kalender med udendørs skyggekast hos naboer 119

Kort 6.1 Geologisk interesseområde øst og syd for mølleområdet. 120

Kort 6.2 § 3-områder i nærheden af mølleområdet 121

Tabel 6.1 Registrerede flagermusarter i området Olden 122

Kort 6.3 Punkter for støjberegning på planteskole 123

Kort 6.4 Punkter for skyggekastberegning på planteskole 123

Figur 6.1 Grafisk kalender for seks punkter på planteskolens område 124

Kort 6.5 Angivelse af ridestier og skel til Widex 125

Figur 8.1 Støjtyper og grænseværdier 128

9.2 Anvendte forkortelser og begreber

bl.a., blandt andet

CO 2, kuldioxid, kultveilte

dB og dB(A), decibel, anvendes i akustikken om den menneskelige hørelse. A refererer

til en frekvensmæssig vægtning, der modsvarer den menneskelige hørelse

diversitet, forskellighed

DOFbasen, Dansk Ornitologisk Forenings database over fugleobservationer

DMU, Danmarks Miljøundersøgelser

EF, se EU

emission, udledning

estimeret, anslået

etc., et cetera, latin: og så videre

EU, Den Europæiske Union, et internationalt politisk og økonomisk samarbejde

mellem 27 europæiske stater

fouragere, lede efter og æde føde

g, gram, enhed for masse

GPS, Geografical Position System, amerikansk system til at bestemme geografisk

placering på jorden ved hjælp af satelitter

habitat, hjemsted eller sted, hvor bestemte dyre- eller plantearter hører hjemme.

Sjældne dyre- og plantearter er beskyttet af det internationale Habitatdirektiv.

ha, hektar, 100 gange 100 meter, flademål

Hz, hertz, bølgefrekvens, svingning per sekund

immission, bruges som koncentrationsangivelse for en forureningskomponent i

omgivelserne. Modsat emission. I denne rapport brugt i forbindelse med ”modtaget

støj hos naboer”.

infrastruktur, summen af de systemer, der forbinder enheder i et større system, f.eks.

transport- og kommunikationssystemer

km, kilometer, 1000 meter, længdemål

kV, kilovolt, (græsk: kilo-), 1000 volt

kW, kilowatt, 1000 watt. Watt er en måleenhed for effekt

kg, kilogram, 1000 gram

LBK, lovbekendtgørelse

mm, millimeter

m/s, meter pr. sekund, hastighed

MW, megawatt, 1000 kilowatt, 1.000.000 watt

MWh, megawatttime, Det gennemsnitlige elforbrug pr. husholdning til apparater og

lys var i 2005 på 3,523 MWh

m 2 og m 3 , kvadratmeter og kubikmeter, flademål og rummål

nacelle, møllekabine, møllehat eller møllehus, der sidder ovenpå tårnet og rummer

gear, lejer og generator.

More magazines by this user
Similar magazines