02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

P 10<br />

WORLD CHAMPIONCHIP<br />

Wat de Nederlanders dit jaar uit hun hoed getoverd hebben bewijst toch wel<br />

van een waar stukje organisatietalent. Ze slaagden er niet alleen in in verschillende<br />

steden telkens een prachtige site neer te poten, maar ze zorgden<br />

ook nog voor de nodige atleten. Met maar liefst 6 nederlandse teams waarvan<br />

er één helemaal tot in de finale gesupporterd is geweest.<br />

We wisten na het prachtige spektakel in Den Haag met de Europese kampioenschappen<br />

dat onze noorderburen er wel iets van konden. Maar<br />

niemand had dit voor mogelijk geacht. We kunnen dus wel degelijk nog veel<br />

leren van onze buren.<br />

Finales: Den Haag<br />

Zij die niet zijn gaan kijken hebben dus ook werkelijk iets gemist.<br />

Alison/Bruno<br />

Amsterdam<br />

Nummerdor/Varenhorst<br />

Evandro/Pedro<br />

Apeldoorn<br />

Agatha/Barbara<br />

Lima/Fernanda<br />

Antonelli/Juliana<br />

Rotterdam<br />

><br />

B

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!