02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Toptalenten van morgen<br />

In dit stukje gaan we regelmatig enkele spelers in de ‘picture zetten’. Hiermee willen we aantonen dat vanuit<br />

verschillende meningen, deze spelers op termijn een zekere waarde kunnen hebben in het topbeachvolleybal<br />

van morgen. (Mits deze hard blijven werken/juiste partner) Hou deze spelers dus zeker in het oog!<br />

Jeroen Oprins<br />

Type: Blokker<br />

Sterkte: Reikwijdte , power, hoogte<br />

Selectie: VVB Beach<br />

Prestaties:<br />

NK (nederland)<br />

Sinds 2013 Belgium Beach<br />

Doel:<br />

Indien de middelen er zijn Europees/OS<br />

Jef Vleugels<br />

Type: Verdediger<br />

Sterkte: Techniek, Window, reikwijdte<br />

Selectie: VVB Beach<br />

Prestaties:<br />

VK (2015)<br />

EK (2012,2014, 2015)<br />

Jeugdolympische spelen<br />

Doel:<br />

Full-Time beach indien juiste omkadering/partner<br />

Type: Verdediger<br />

Sterkte: Stabiel, weinig foutenlast<br />

Selectie: VVB Beach<br />

Prestaties:<br />

EK U17 Tsjechië 2012<br />

BK Maaseik 2012<br />

EK U20 Italië 2014<br />

Achtlandentornooi Nederland<br />

2014<br />

VLK Knokke 2014<br />

EK U20 Cyprus 2015<br />

Leen van Grinsven

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!