02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

P 14<br />

Casestudie: Koekelkoren/Van Walle<br />

Wat zouden ze moeten realiseren om zich te kwalificeren voor de olympische spelen van RIO?<br />

1. Wereldkampioen<br />

Onze Belgische heren konden zich hiervoor niet kwalificeren en hadden dus<br />

geen kans om wereldkampioen te worden. Deze plaats is ingenomen door<br />

Brazilië. (Alison/Bruno)<br />

2. Inrichtend land<br />

Aangezien het in Brazilië te doen is spreekt het voor zich dat we hier geen<br />

aanspraak op kunnen maken. Het land dat de olympische spelen organiseert<br />

mag automatisch één team afvaardigen.<br />

3. Olympische ranking:<br />

Bij de eerste 15 horen op de olympische ranking. Deze bestaat voornamelijk<br />

uit punten van CEV & FIVB World Tour. In augustus 2015 staan ze op de 115de<br />

plaats. We geven hiernaast weer aan de hand van een tabel welke punten je<br />

krijgt bij welk soort tornooi om aan je klassement te komen & de voorlopige<br />

ranglijst.<br />

B

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!