02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

J A A R G A N G 1 ( 2 0 1 5 ) , N R ° 1<br />

P 19<br />

“ Structureel gebrek aan organisatie, middelen. Jeugdteams die moeten<br />

betalen om deel te nemen aan nationale selecties, vertrekken naar EK’s met<br />

coaches die hen nog nooit hebben zien spelen, zo weinig volk op selecties<br />

dat ze automatisch geselecteerd zijn…”<br />

nationale programma, met zo<br />

weinig zijn dat ze bijna automatisch<br />

geselecteerd zijn om<br />

deel te nemen aan de internationale<br />

tornooien. België mag<br />

minstens één team afvaardigen<br />

op elk internationaal tornooi,<br />

toch zijn we zelfs niet in<br />

staat om dit te doen bij gebrek<br />

aan deelnemers. Het is tekenend<br />

hoe ver we staan met<br />

bent voor de Olympische Spelen en<br />

je ontvangt van de federatie een<br />

sponsering van 4 beachvolleyballen,<br />

dan weet je hoe laat het is. Het<br />

BOIC eist eerst resultaten voor er<br />

sprake kan zijn van een budget naar<br />

de toekomst. Dit is de omgekeerde<br />

wereld van Nederland. Niet dat er<br />

geen geld is voor beachvolleybal,<br />

integendeel. Volgens de Bloso verdeling<br />

is er weldegelijk veel geld<br />

jeugdopleiding binnen topsport<br />

beschikbaar. Helaas wordt dit volle-<br />

beachvolleybal. Helaas dig besteed aan het indoorgebeu-<br />

kunnen we niet alles aan de<br />

huidige organisatie toeschrijven,<br />

“ Niet dat er geen geld is voor<br />

de middelen moeten er<br />

beachvolleybal, integendeel.<br />

uiteraard zijn om dit op een<br />

Volgens de Bloso verdeling is er<br />

structurele manier professioneel<br />

aan te pakken en uit te<br />

bouwen. Wanneer een Beach<br />

commissie beschikt over een<br />

jaarlijks budget van 10.000<br />

euro ( 1 honderdste van de<br />

sponsering van Loterij in Nederland)<br />

dan is het evident dat<br />

dit onmogelijk goed kan gebeuren.<br />

Eerder verspreiden ze<br />

weldegelijk veel geld beschikbaar.<br />

Helaas wordt dit volledig besteed<br />

aan het indoorgebeuren. We<br />

moeten er niet om heen draaien,<br />

al tientallen jaren wordt het geld<br />

van de beachvolleybal<br />

doorgestort naar de<br />

indoorwerking ”<br />

liever dit geld over de vijf provincies,<br />

ongeacht of dat er iets<br />

georganiseerd wordt rond beachvolleybal.<br />

Een typisch Belgische<br />

politieke beslissing zowaarren.<br />

We moeten er niet om heen<br />

draaien, al tientallen jaren wordt<br />

het geld van de beachvolleybal<br />

doorgestort naar de indoorwerking<br />

en het nationaal beachgebeuren<br />

wordt uitbesteedt aan een kennis.<br />

Nee, er dient nog heel wat te<br />

Hoe langer we over de provincies<br />

gebeuren in België willen we<br />

heen ongeorganiseerd blijven, hoe<br />

kans maken op een medaille.<br />

beter voor het indoorgebeuren. Een<br />

Niet alleen onze jeugd, ook<br />

sprekend voorbeeld hiervan is het<br />

onze topsportspelers beachvolleybal<br />

ervaren dit steevast.<br />

Vlaams Kampioenschap voor jeugd<br />

beachvolleybal in Maaseik. Netten<br />

Als je als speler geselecteerd<br />

die niet op de juiste hoogte hangen,<br />

jongeren die plots mogen toetsen<br />

naar elkaar ( een indoor toets inderdaad),<br />

enz. Indoorvolleybal op<br />

een zandtrein. We slagen er in om<br />

zelfs onze eigen Beach kampioenschappen<br />

te herleiden tot een recreatief<br />

gebeuren. Tja, dan kan je<br />

moeilijk een statement maken naar<br />

je Raad Van Beheer of het BOIC.<br />

Opleiding van beachvolleybal jeugdspelers<br />

is absoluut noodzakelijk.<br />

Het is in deze sporttak – die zeer<br />

sterk verschilt met het indoorvolleybal<br />

– dat training, ervaring en<br />

uren in het zand het verschil maken<br />

bij prestaties op (inter)nationaal<br />

niveau ( iets wat Vital Heynen nu<br />

hopelijk ook zal beseffen). In Nederland<br />

weten ze ondertussen al dat er<br />

met Beach veel meer sponsering<br />

kan verkregen worden, de sport is<br />

op zich dan ook aantrekkelijker<br />

voor het publiek en sponsors dan<br />

indoorwedstrijden en het indoor<br />

teert op de inkomsten van de<br />

Beach. Maar het echte verschil zit<br />

hem in het feit dat de volleybalwereld<br />

in Nederland zeer goed beseft<br />

dat beachvolleybal een totaal andere<br />

sport is dan indoorvolleybal. Anders<br />

naar spel, talentherkenning,<br />

(jeugd)begeleiding en organisatie.<br />

Beachvolleybal heeft weinig tot<br />

niets te maken met indoorvolleybal<br />

op topsportniveau. Mochten we in<br />

België dit al onderkennen, maken<br />

we een sprong van vijftig jaar vooruit.<br />

Als we dan de juiste mensen op<br />

de juiste plaats kunnen krijgen die<br />

echt onderlegd zijn in beachvolleybal<br />

en met passie en ervaring onze<br />

jeugdspelers begeleiden, kunnen<br />

we eindelijk starten met de inhaalbeweging.<br />

Bert de Schrijver

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!