02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nawoord<br />

Gedurende vele jaren zijn we intensief aan het werken rond beachvolleybal in België.<br />

We hebben de laatste jaren trachten te volgen wat er zich op internationaal<br />

vlak afspeelt en wat de nieuwste trends zijn binnen het beachvolleygebeuren.<br />

Enkele jaren geleden kwam het idee om een boek te schrijven rond beachvolleybal<br />

en vooral rond de opleiding binnen deze schitterende sporttak. Tientallen ideeën<br />

lagen op tafel en zijn druk besproken geweest met de nodige discussies rond visie<br />

en aanpak. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een 3 jaarlijks tijdschrift uit<br />

te brengen rond beachvolleybal. Op die manier blijven wij, en jij als lezer, up-todate<br />

rond de laatste uitslagen en standen, nieuwe trends en opleidingsmogelijkheden.<br />

In onze nieuwsbrief vind je telkens enkele vaste rubrieken zoals internationale<br />

uitslagen, informatie rond FIVB en ECV, acties, laatste weetjes, enzovoort. Daarnaast<br />

trachten we telkens een onderwerp aan te snijden rond (jeugd)opleiding binnen<br />

beachvolleybal zoals technieken of trainingsmogelijkheden.<br />

Onze opiniemakers zijn elke nieuwsbrief aanwezig en zullen op gevatte wijze duiding<br />

geven rond allerlei gebeurtenissen binnen het Beach gebeuren. Ook jij als lezer<br />

kan nieuwsitems of artikels aanbrengen voor publicatie en onze nieuwsbrief<br />

mee vorm geven. Geef ons gerust een seintje via onze contactgegevens. We wensen<br />

je alvast heel veel leesplezier !<br />

Beachvolleybalmagazine@gmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!