02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

J A A R G A N G 1 ( 2 0 1 5 ) , N R ° 1<br />

P 23<br />

U13 (Maaseik)<br />

No image<br />

Mc Klusky/ ? De meyer/ ?<br />

Sibren/Han<br />

Van Grinsven/Leyssens)<br />

Van den Broeck/Leers<br />

Decoster/Van den Broeck<br />

Reacties spelers, ouders, medewerkers,...<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

“Prachtige locatie, superorganisatie.”<br />

“Voor een Vlaams kampioenschap ligt de locatie alles behalve ideaal—er zijn<br />

geen West-Vlaamse ploegen. Enkele Oost-Vlaamse en enkele Vlaams– Brabantse.<br />

De overgrote meerderheid is van Limburg & Antwerpen. Dit zie je dan<br />

ook aardrijkundig terugkomen”.<br />

“Ondanks de goede organisatie, worden de wedstrijden geleid door scheidsrechters<br />

die geen Beach regels toepassen. In deze kanttekening, alles is<br />

bijna toegelaten. Dit kan niet de bedoeling zijn van een Vlaams Kampioenschap.<br />

Als er kwaliteit gevraagd wordt, dan moet dit ook volgens de officiële<br />

beachvolleybalregels. Hoe leren ze het anders?!”<br />

“Beachvolleybal Maaseik heeft al bijzonder lang laten vastleggen dat het<br />

Vlaams kampioenschap bij hen werd gedaan. Doch door de incompetentie op<br />

de VVB heeft dit bijzonder lang op zich laten wachten, werd er geen promotie<br />

gemaakt & dit zag je dan ook duidelijk terug komen in spelersaantallen over<br />

de provincies.”<br />

<br />

“Er zijn ouders opgebeld geweest door provinciale jeugdverantwoordelijken<br />

enkele dagen voor het Vlaams kampioenschap om dat<br />

er gewoon géén teams waren. (Iedere provincie mag 2 gratis teams<br />

afvaardigen). Dit naar spelers die nog NOOIT gebeacht hadden.”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!