02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

J A A R G A N G 1 ( 2 0 1 5 ) , N R ° 1<br />

P 5<br />

Jeugd speelt volgens FIVB op de volgende nethoogtes:<br />

16 jaar en jonger: 2.24 (meisjes en jongens)<br />

14 jaar en jonger: 2.12 (meisjes en jongens)<br />

12 jaar en jonger: 2.00 (meisjes en jongens)<br />

Het weer mag geen gevaar vormen<br />

voor kwetsuren aan spelers<br />

Spelers zijn verplicht op blote voeten<br />

te spelen (tenzij anders toegelaten<br />

door de arbiter)<br />

Alleen de kapitein heeft de mogelijkheid om met de<br />

scheidsrechter te gaan praten. Hij kan uitleg vragen<br />

over de toepassing & interpretatie van de regels (de<br />

kapitein mag onmiddellijk protest aantekenen bij de<br />

1ste arbiter), om toelating te vragen & om het vragen<br />

van een time-out.<br />

2 spelers van het eigen team mogen de bal<br />

op dezelfde moment aanraken maar wordt<br />

aanzien als 2 contacten (behalve blokkering)<br />

De bal mag niet gegooid of gevangen worden. In defensieve<br />

actie van een hard geslagen bal mag de bal langer met<br />

de vingertoppen aangeraakt worden.<br />

Je hebt na het fluitsignaal<br />

maar 5 seconden<br />

om te serveren.<br />

Fair play: deelnemers moeten ten allen tijden<br />

respectvol in de spirit van fair play zich gedragen.<br />

Niet alleen naar referee maar ook naar<br />

andere, de tegenstrever, eigen teamgenoten<br />

en toeschouwers.<br />

Spelers zijn niet<br />

toegestaan om<br />

externe hulp of<br />

coaching te krijgen<br />

tijdens een<br />

wedstrijd<br />

Elk team heeft recht op een time out van 30 seconden. Elke 21<br />

punten wordt er een technische time-out toegepast. De interval<br />

tussen sets is 1 minuut<br />

Wanneer 2 spelers van tegenovergestelde zijde de bal gelijktijdig raken en de bal blijft in het<br />

spel dan mag het team opnieuw 3 contacten uitvoeren. Indien de bal out gaat is het fout voor<br />

het team aan de andere zijde.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!