02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

P 2<br />

><br />

De eerste zandvlaktes<br />

zijn zowat 100 jaar geleden<br />

in California (USA)<br />

gecreëerd geweest. In<br />

eerste instantie ging<br />

alles om puur recreatieve<br />

redenen en zo waren<br />

de eerste clubjes ontstaan.<br />

Ongeveer 5 jaar<br />

later in 1924 werden de<br />

eerste interclub competities<br />

opgericht. Verrassend<br />

genoeg werd tot<br />

dan toe alles nog met 6<br />

spelers gespeeld en trok<br />

het dus eigenlijk bijzonder<br />

hard op indoor volleybal….<br />

Alleen op zand.<br />

Per toeval, zoals de<br />

meeste dingen, is het<br />

pas 10 jaar later dat de<br />

eerste velden en netten<br />

gelegd werden en dat<br />

men tot een 2 tegen 2<br />

systeem gekomen is. Dit<br />

omdat de toenmalig<br />

trainer 'Pablo' aan het<br />

wachten was op zijn 4<br />

extra spelers. Zo werd<br />

het spel voor eeuwig<br />

veranderd.<br />

Omstreeks dezelfde periode<br />

verscheen het immens<br />

populaire spel in<br />

Europa. Pas in 1948 probeerde<br />

men een officieel<br />

tornooi te organiseren<br />

met als prijs een<br />

krat "Pepsi". Hierna is<br />

pas de echte stap naar<br />

'topniveau' gekomen<br />

met het oprichten van<br />

een Volleybal League in<br />

California. Deze eerste<br />

inspanning ging totaal<br />

History I

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!