Views
10 months ago

Preview Giáo án hóa học 11 cơ bản cả năm soạn theo chương trình mới (2017-2018) thực hiện GV Lữ Bảo Khánh (Four-column Form)

https://drive.google.com/file/d/1UDaVcbqRJwaFDjre1-TEQxbKV2zmmaCy/view?usp=sharing

Năm

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB 4. Dặn dò:(1p) - Học bài và làm các bài tập đã cho. - Ôn lại tính chất của Nitơ và các hợp chất của Nitơ. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 54

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB Ngày soạn:........................................ Ngày dạy:.......................................... Tiết 14 BÀI 10: PHÔTPHO I. Mục tiêu bài học 1.Kieán thöùc: Học sinh nêu được: - Vò trí cuûa photpho trong baûng tuaàn hoaøn. - Tính vaät ly,ù hoùa hoïc cuûa photpho. - Phöông phaùp ñieàu cheá vaø öùng duïng cuûa photpho. 2.Kyõ naêng: - Suy ñoaùn tính chaát hoaù hoïc cô baûn cuûa photpho ñeå giaûi quyeát caùc baøi taäp. - Vận dụng những hiểu biết về photpho để giải thích tính chất vật lí, hoá học của photpho. - Rèn luyện kĩ năng dự đoán tính chất của một chất dựa vào mức oxi hoá của nó. 3.Troïng taâm: - Bieát caáu taïo phaân töû caùc daïng thuø hình vaø tính chaát hoùa hoïc cuûa photpho . - Bieát moät soá daïng toàn taïi cuûa photpho trong töï nhieân , phöông phaùp ñieàu cheá vaø öùng duïng cuûa photpho trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát. II.PHÖÔNG PHAÙP: Tröïc quan – ñaøm thoaïi gôïi môû. III.CHUAÅN BÒ: 1. Giáo viên: - Baûng tuaàn hoaøn. - Heä thoáng caâu hoûi. 2. Học sinh: Chuẩn bị bài trước ở nhà IV.THIEÁT KEÁ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1. Ổn định lớp: (1p) Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kieåm tra (8p): Hoaøn thaønh chuoãi phaûn öùng: o t N 2 → Ca 3 N 2 → NH 3 → NO → NO 2 → HNO 3 → NH 4 NO 3 → KNO 3 ⎯⎯→ ? 3. Bài mới: (1p) Chúng ta đã vừa nghiên cứu xong nguyên tố đầu tiên của nhóm VA là N, hôm nay tiếp tục tìm hiểu sang một nguyên tố tiếp theo là P. Để biết P có điểm gì giống và khác so với N thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào bài mới. TL HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung bài 4p Hoạt động 1: Vị trí và cấu hình electron nguyên tử - Giáo viên cung cấp số Z của P là 15, yêu cầu học sinh viết cấu hình electron nguyên tử. ⇒ Từ đó suy ra vị trí của P trong bảng hệ thống tuần hoàn. - Từ cấu tạo cho biết hoá trị của photpho ? P 1s 2 2p 6 3s 2 3p 3 Photpho ở ô thứ 15 thuộc chu kỳ 3, nhóm V A . - Photpho có hoá trị III hoặc V I. Vị trí và cấu hình electron nguyên tử - Che: 1s 2 2p 6 3s 2 3p 3 - Vị trí: ô thứ 15, chu kỳ 3, nhóm VA. - P có hoá trị III hoặc V GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 55

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo trình toán cao cấp A1
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat