07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SZÉKELYKAPU AVATÁS<br />

A TÍZ ÉVES TESTVÉRVÁROSI<br />

ÉVFORDULÓN<br />

A Homoródszentpál-Zsámbék testvérvárosi kapcsolat aláírásának<br />

10. évfordulóján a homoródszentpáli Csillagvirág Táncscsoport<br />

és egy felnőttekből álló küldöttség, homoródszentpáliak<br />

és homoródszentpéteriek látogattak el Zsámbékra, Forrai Tibor<br />

vezetésével. Ajándékot is kaptunk tőlük! A gyönyörű székelykapu<br />

Gábor Balázs keze munkáját dícséri és 2019 augusztus 19-én állították<br />

fel a Trianon parkban.<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!