07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ESZÁMOLÓ<br />

Sok, szép, közös eredményt tudunk felmutatni, amelyekre<br />

mindnyájan büszkék lehetünk.<br />

Sikerünk alapja a kemény munka és az a fajta közösségi<br />

gondolkodás és kommunikáció, amelyet az előző választás<br />

kampányában ígértünk.<br />

Az előző választás előtt tett ígéreteinket következetesen<br />

végrehajtottuk, sőt túl is szárnyaltuk azokat.<br />

A törvény által előírt néhány alkalom helyett, közel 30 fórumot<br />

tartottunk. A legfontosabbakat a Zsámbék 2030 keretében,<br />

amelyen örvendetesen sok zsámbéki polgár jelent<br />

meg. Így a ciklus elején közösen tudtuk megfogalmazni azt,<br />

hogy milyennek szeretnénk látni Zsámbékot másfél évtized<br />

múlva. Ebből a folyamatból rendkívül sok olyan ügy, személy<br />

és projekt emelkedett ki, amelyek megvalósultak az<br />

elmúlt években, vagy épp megvalósítás alatt állnak.<br />

Jó kapcsolatot alakítottunk ki szinte minden zsámbéki civil<br />

szervezettel.<br />

Nem pénzszórással és osztogatással, hanem a tervezhető,<br />

rendszeres és kölcsönös segítségnyújtással. Így erőink öszszeadódtak<br />

és együtt, jóval nagyobb eredményeket tudtunk<br />

elérni.<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

B<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!