15.04.2019 Views

Rondom MS 62 - Verkort Jaarverslag

In deze speciale editie van de Rondom MS vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2018.

In deze speciale editie van de Rondom MS vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2018.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RONDOM<br />

Voorwoord<br />

Een kritische terugblik leidt tot<br />

de juiste vooruitblik...<br />

Op kantoor is ons team iedere<br />

dag druk bezig om hele diverse<br />

activiteiten vorm te geven. Primair<br />

ligt de focus daarbij op wetenschappelijk<br />

onderzoek. Maar ook goede zorg en<br />

informatievoorziening zijn belangrijke<br />

doelen waar wij aan werken.<br />

Momenteel bereiden we bijvoorbeeld de<br />

“Mei <strong>MS</strong>-maand” voor. De extra aandacht<br />

in die maand voor leven met <strong>MS</strong>, moet<br />

leiden tot meer fondsen voor onderzoek.<br />

Kortom, het jaar 2019 draait volop en<br />

onze voorjaarsronde met veelbelovende<br />

subsidieaanvragen heeft zojuist plaats<br />

gevonden.<br />

Het jaar 2018 lijkt al weer lang geleden,<br />

maar dat is het natuurlijk niet. Het is<br />

belangrijk jaarlijks goed te analyseren<br />

en te verantwoorden wat wij hebben<br />

kunnen doen, dankzij de giften van u als<br />

donateur. En die informatie met u te delen.<br />

Kortgezegd: Waar is uw euro aan besteed<br />

en hoe hebben wij dat gedaan?<br />

In de 38 jaar dat wij bestaan is bijna<br />

65 miljoen aan onderzoeksprojecten<br />

besteed. Dat zijn maar liefst 357<br />

programma’s en projecten. In 2018<br />

konden we dankzij uw giften 3,2 miljoen<br />

aan 22 onderzoeksprojecten besteden.<br />

Indrukwekkende cijfers, maar wat is<br />

er inhoudelijk bereikt vraagt u zich<br />

wellicht af? Daadwerkelijke vooruitgang<br />

en ontwikkeling; Kort samengevat op<br />

het gebied van kennis ten aanzien van<br />

mechanismen van de ziekte, in relatie tot<br />

beschikbare medicatie voor verschillende<br />

fases van de ziekte en in toegankelijke<br />

multidisciplinaire zorg op maat.<br />

De totale impact van ons werk omvat<br />

uiteraard veel meer en staat beschreven<br />

in ons jaarverslag 2018. Het volledige<br />

exemplaar met zowel de resultaten van<br />

38 jaar onderzoek, als de resultaten<br />

van het afgelopen jaar kunt u online<br />

lezen op msresearch.nl of opvragen via<br />

administratie@msresearch.nl/verslagen of<br />

071 5 600 503.<br />

De verkorte versie leest u in dit jaarbericht.<br />

Misschien heeft u nog vragen. Of<br />

suggesties. Laat ze ons gerust weten.<br />

Op weg naar een betere toekomst<br />

voor mensen met <strong>MS</strong>… een meer dan<br />

hoopvolle vooruitblik.<br />

Dorinda Roos<br />

Directeur Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!