15.04.2019 Views

Rondom MS 62 - Verkort Jaarverslag

In deze speciale editie van de Rondom MS vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2018.

In deze speciale editie van de Rondom MS vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2018.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RONDOM<br />

<strong>Verkort</strong> <strong>Jaarverslag</strong> 2018 Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

WETENSCHAP PELIJK ONDERZOEK HELPT<br />

<strong>MS</strong> DE WERELD UIT<br />

ONZE VISIE<br />

De Stichting <strong>MS</strong> Research werkt aan<br />

een <strong>MS</strong>-vrije wereld.<br />

ONZE MISSIES<br />

Wij bevorderen en faciliteren wetenschappelijk onderzoek zodat de gevolgen van multiple sclerose<br />

(<strong>MS</strong>) behandelbaar zijn, mensen van <strong>MS</strong> kunnen genezen en <strong>MS</strong> uiteindelijk voorkomen kan<br />

worden. Daarnaast creëren wij begrip en verbeteren de zorg voor mensen met <strong>MS</strong> die nu leven.<br />

ONZE KERNDOELEN<br />

FONDSENWERVING<br />

Wij werven fondsen in de private sector ten<br />

behoeve van onze kerndoelen “onderzoek”,<br />

“voorlichting” en “zorg”.<br />

ONDERZOEK<br />

Wij subsidiëren, stimuleren en organiseren<br />

wetenschap pe lijk onderzoek naar<br />

de oorzaken van en oplossingen voor<br />

(leven met) <strong>MS</strong>.<br />

Acties van particulieren, zoals de deurstoppers van Saartje,<br />

brachten maar liefst e 238.<strong>62</strong>3 voor onderzoek op.<br />

Wij investeerden e 3,2 miljoen, verdeeld over<br />

22 onderzoeksprojecten.<br />

VOORLICHTING<br />

Wij delen kennis over wetenschappe lijke,<br />

medische en maatschappelijke aspecten<br />

van (leven met) <strong>MS</strong> met een breed publiek<br />

en creëren begrip voor leven met <strong>MS</strong>.<br />

ZORG<br />

Wij stimuleren kwalitatieve en toegankelijke<br />

zorg voor mensen met <strong>MS</strong>.<br />

In aanwezigheid van H.M. Koningin Máxima waren bij <strong>MS</strong>-Expertisecentrum<br />

Nieuw Unicum 20 landen aanwezig om kennis te delen<br />

rondom zorg en behandeling van gevorderde progressieve <strong>MS</strong>.<br />

“Persoonlijke en snelle toegang tot aanwezige kennis is juist bij<br />

een ziekte als <strong>MS</strong> erg prettig” zegt Bart Käller, een van de vele<br />

bellers naar het in mei geopende <strong>MS</strong>-Loket.<br />

ONZE KERNWAARDEN<br />

KWALITATIEF INTEGER BETROUWBAAR VERBINDEND RESULTAATGERICHT<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!