05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1 Astropolis - Duinkerkseweg 16

2 Studio 221 - Nieuwpoortsesteenweg 221

3 Kunstacademie aan Zee – Dokter Verhaeghestraat 7

4 Yellowhouseart – Nieuwlandstraat 61

5 MD123 Art Studio – Zwaluwenstraat 123

6 Galerie De Grote Ruutten – Wagenstraat 24

7 Noir de Noir – Nieuwpoortsesteenweg 76

8 CAS – Frans Musinstraat 19

9 Atelier Broucke & Clementine

– Prinses Clementinaplein 24

10 Atelier d’O – Koninginnelaan 40

11 Kunststudio Jook Doodle – Muscarstraat 10

12 PB 26 – Peter Benoitstraat 26

13 Passion 4 Wood – Jules Peurquaetstraat 15

14 Studio D1 - Jules Peurquaetstraat 1D

15 AHWNN Gallery – Leopold I Plein

16 Galerie Seghers – Rogierlaan 46

17 Art Gallery Anastasia Goncharova

– Antwerpenstraat 2

18 Mu.ZEE – Romestraat 11

19 Conservatorium & Kunstacademie aan Zee

– Ieperstraat 35

20 Studio Alcazar – Romestraat 95A

21 Gallery d’O – Ijzerstraat 12

22 Expo 18 – Ijzerstraat 18

23 Verstegen Art Galerie – Van Iseghemlaan 115

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!