05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

34 GALERIE LLOYD

VLAANDERENSTRAAT 76/01 – TOT 22.00 UUR

www.galerielloyd.be

Galerie Lloyd brengt actuele kunst en legt in haar programma de klemtoon op emotie

en métier. Meer info over de huidige tentoonstelling vind je op de website.

35 ART GALLERY ULENSPIEGEL

VLAANDERENSTRAAT 72/0001 – TOT 22.00 UUR

De inmiddels 83-jarige plastisch kunstenaar André Sorel stelt opnieuw een selectie

van zijn werken tentoon. André is een rasechte Oostendenaar, zoon van wijlen

Gustaaf Sorel, de gewezen directeur van de academie. Zijn kunst uit zich vooral in

realistische taferelen, zowel in zwart-wit als kleur.

36 GALERIE BEAUSITE

ALBERT I PROMENADE 40B – TOT 22.00 UUR

www.galeriebeausite.com

gedeeltelijk

Adem het zilte, proef de ongereptheid en dompel je onder in een wereld vol artistieke

prikkeling. Met haar universele karakter is Galerie BeauSite vooral een inspirerende

omgeving: een plek waar kunst en culinaire begeestering elkaar het ja-woord geven.

Je kan er ook terecht voor een hapje of drankje met zicht op zee.

Klassieke muziek, filmmuziek of Russische volksmuziek: het

accordeonensemble van het Conservatorium aan Zee speelt hun repertoire

met veel bravoure. Optredens om 17.30, 18.30 en 19.30 uur.

37 WHITE INTERIORS

LANGESTRAAT 55 – TOT 22.00 UUR

www.whiteinteriors.be

White Interiors toont Belgische moderne kunst: Yvan Claeys, Guy Vandenbranden,

Jozef Mees, Chantal Grard, Katrien Van De Steene, Fred Maes, Raf Vandewalle, Jacqy

duVal, Mathieu Ronse, Hugo De Clercq, Dean Recoules, Hugo Claus, Johan De Loore

en Dan Van Severen. Tijdens De Nacht van de Musea en de Galerijen loopt een expo

van Renaat Ramon.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!