05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

9

ATELIER BROUCKE & CLEMENTINE

PRINSES CLEMENTINAPLEIN 24 – TOT 23.00 UUR

www.atelierbroucke.com

Wolken zijn mijn lievelingen - Hommage aan Robert Walser

Beeldend kunstenaar Koen Broucke brengt in een installatie met wolkenschilderijen

en -tekeningen een eerbetoon aan de Zwitserse schrijver Robert Walser.

Wolken zijn mijn lievelingen. Ze hebben zo’n gezellig effect, als goede, stille

kameraden. Door hen wordt de hemel levendiger – menselijker (Uit Carl Seelig,

Wandelingen met Walser, p. 50-51)

*Atelier Broucke & Clementine is ook open op vrijdag en zondag volgens de reguliere

openingsuren die je terugvindt op de website van de galerie.

10

ATELIER D’O

KONINGINNELAAN 40 – TOT 23.00 UUR

www.atelierdo.be

Tussen de drie gapers en Petit-Paris, tussen strand en stad, vind je atelier d’O. Je

bent er welkom om te kijken naar het proces, van klei tot pot, van wolvezel tot vilt.

Mieke Recour bespeelt het tactiele van stoffen en transformeert ze tot gevoelige

en associatieve objecten. Dirk Focke leeft zich uit in het ambachtelijk en artistieke

karakter van keramiek met Miro en Cobra als zijn trouwe metgezellen.

* Atelier d’O is ook open op vrijdag en zondag volgens de reguliere openingsuren die

je terugvindt op de website van de galerie.

Smul mee van solo’s, duetten, trio’s, klassieke en moderne muziek

door de klarinettisten van het Conservatorium aan Zee.

Optredens om 18.00 en 19.00 uur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!