05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3 KUNSTACADEMIE AAN ZEE

DOKTER VERHAEGHESTRAAT 7 – TOT 19.00 UUR

www.kunstacademieaanzee.be

Kunstacademie aan Zee (KAZ) tekent present en stelt opnieuw met veel plezier

de deuren open. Op de twee locaties worden niet enkel De Nacht van de Musea en

de Galerijen maar ook de dag van de Academies gevierd met beeldend werk van

leerlingen - kinderen, jongeren en volwassenen - van verschillende graden en opties.

Naast artistieke presentaties zijn er ook open sessies, demo’s en babbelmomenten.

Uiteraard is er naar jaarlijkse gewoonte de KAZ CultuurBar om lekker te pauzeren.

4 YELLOWHOUSEART

NIEUWLANDSTRAAT 61 – TOT 22.00 UUR

www.instagram.com/martinedosselaere

Tinesart gebruikt mixed media zoals papier, karton of canvas. Haar

expressionistische werk is kleurrijk, expressief en gevoelig. Tine ontvoert de

beschouwer naar het rijk van droom en fantasie. Kom vooral genieten!

5

MD123 ART STUDIO

ZWALUWENSTRAAT 123 – TOT 22.00 UUR

www.miekedrossaert.com

Mieke Drossaert (°1952) woont en werkt in Oostende. De basistechnieken,

verworven aan de Academie van Mechelen, heeft ze inmiddels verfijnd en naar

haar hand gezet. Ze vindt dat er behoefte is aan beelden die niet in de constante

beeldenstroom passen.

Mieke groeide uit tot een multidisciplinaire beeldend kunstenaar. Haar oeuvre

bestaat niet enkel uit schilderijen, maar ook handgetufte en jacquard tapijten,

muurschilderingen, glaswerk en Street Art TINY* People behoren tot haar werk. Als

illustrator maakt ze Oostendse sprookjesboeken en Street Art muurschilderingen

voor The Crystal Ship.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!