05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Performance: ijssculpturen LIVE

Beeldhouwer Maximus bewerkt met kettingzaag en beitels ijsblokken van elk

120 kg tot een unieke sculptuur. Het hakken en schaven is een creatief proces

dat het tere en kwetsbare karakter van ijs blootlegt. Eenmaal verwerkt, vergaat

het beeld door de minste strelingen van de zon. Het wordt allicht een sfeervolle en

kortstondige creatie die in het geheugen van elke toeschouwer blijft hangen. Dit

alles wordt uitgelicht met de sculpturale lichtkunstwerken van Mike Vanbelleghem.

Deze laatste creëert unieke lampen van hout.

Performance om 17.00 en 20.00 uur

14

STUDIO D1

JULES PEURQUATSTRAAT 1D – TOT 22.00 UUR

www.chrisvanderschaeghe.com

Huiskunstenaar Chris Vanderschaeghe nodigt voor de 1-dagstentoonstelling Artist

meets artist Sam Dedooven uit voor een artistieke dialoog. Sam Dedooven werkt

momenteel aan een serie Architecture for the Soul. Het is een synthese van al

zijn waarnemingen, experimenten en theorievorming. Dit experiment balanceert

op het raakvlak tussen architectuur en sculptuur. Daartegenover schildert Chris

Vanderschaeghe portretten en landschappen, dragers van emoties. Gevoelens die

we allemaal kennen en ondervinden, over hoe we de dingen soms laten gebeuren,

hoe we ons leven laten drijven.

15

AHWNN GALLERY

LEOPOLD-I PLEIN – TOT 23.00 UUR

www.ahorsewithnoname.gallery

A Horse with no name gallery (AHWNN voor de vrienden) is een nieuwe plek

in Oostende voor hedendaagse kunst. Ook decennia na Ensor en Spilliaert

blijft Oostende een thuis en inspiratiebron voor veel getalenteerde beeldende

kunstenaars. Curator Charlotte Crevits maakt een verrassende selectie en

presenteert haar keuze in een reeks van drie tentoonstellingen: Let’s fill this town

with artists van 20/01/23 tot 16/04/23.

* AHWNN Gallery is ook open op vrijdag en zondag volgens de reguliere openingsuren

die je terugvindt op de website van de galerie.

In AHWNN geniet je deze avond van de muzikale omlijsting van Disturbo

Fresco Puttanesco Solari. Optreden om 21.00 uur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!