05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Typerend voor een vlot is hoe dan ook zijn stuurloosheid. Je bent niet zeker dat je

ergens aankomt, maar je bent ook niet zeker dat je niet ergens aankomt. Bestaat

het kunstwerk wel als het niet wordt opgemerkt? Het vlot van Lobelle heeft geen

reddingsboei. Dat is geen onbelangrijk detail.

Het werk (met daarop de liggend-tekenende kunstenaar) zal te zien zijn op 11

februari vanaf 16.00 tot 19.00 uur in de Anglicaanse kerk, Langestraat 101,

Oostende. Je kan de volledige concepttekst van de kunstenaar nalezen op

www.oostende.be/denacht

*

40 ROBERT VERHEYEN

MIJNPLEIN 6 – TOT 22.00 UUR

Het atelier is gevestigd in een authentiek herenhuis waar tot voor kort The House

Gallery zich bevond. Momenteel ontdek je er de tentoonstelling Andy Allemeersch

(1934 – 2019). Zijn schilderkunst werd bestempeld als “een expressionisme dat

worstelt in de oeroude en eeuwige strijd van de mensheid”.

Daarnaast toont de galerie het werk van beeldend kunstenaar Karine De Witte

(stedelijke academie Sint-Niklaas). Haar twee grote passies zijn schilderen en

muziek spelen. Zij zal de bezoekers om het uur muzikaal verrassen met klarinet (jazz,

dixie, blues e.a.). In haar schilderkunst komen de thema’s dieren en fantasie aan bod.

* Robert Verheyen is ook open op vrijdag en zondag volgens de reguliere

openingsuren van de galerie.

41 GALERIE STUDIO

PRINS BOUDEWIJNSTRAAT 8 – TOT 22.00 UUR

www.galeriestudio.be

Galerie Studio exposeert fotografie van onder meer Jean-Jacques Soenen en Els

Verhaeghe. Documentair interessant zijn de geëxposeerde nieuwe afdrukken van

oude glazen negatiefplaten. De glasplaten dateren uit 1862, wat vroeg is als je weet

dat de eerste daguerreotypie uit 1839 stamt. Verder exposeert de galerie foto’s

van bekende personen, muzikanten, en beeldende kunstenaars. Speciaal voor dit

evenement werd een selectie gemaakt van duizenden beelden van Oostende en

de kust in al haar facetten uit het unieke archief van Galerie Studio. Gewoon niet te

missen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!