05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

38 STADSMUSEUM

LANGESTRAAT 69 – TOT 22.00 UUR

www.oostende.be/stadsmuseum

gedeeltelijk

Het Stadsmuseum Oostende is het centrum van het collectief geheugen van

de koninklijke badstad. Verhalen over de stad worden er verteld aan de hand van

uiteenlopende thema’s zoals stadsontwikkeling, toerisme, visserij, haven en

scheepvaart. Ontdek het Oostende van vroeger en nu en maak kennis met Louise-

Marie, de eerste Belgische koningin en de beroemdste inwoner van dit pand.

Ontdek de tijdelijke expo 85 jaar Hotelschool Oostende, samengesteld door

heemkring De Plate, die je meeneemt doorheen de rijke geschiedenis van de

Oostendse Hotelschool: vanaf de oprichting in 1938 tot vandaag, van Stedelijke

Vakschool tot Foodbox. In het visserscafé kan je terecht voor een drankje.

UiTPAS-voordeel: In ruil voor 5 punten geniet je van een gratis

drankje (sterk bier, glas rode, witte wijn of frisdrank) in het

visserscafé of ruil 30 UiTPAS-punten in voor een prachtig boek

met oude prentkaarten van Oostende.

De leerlingen fluit van het CAZ laten het instrument horen in al haar

facetten: lyrisch, ritmisch en briljant. Mooie melodieën in zowel een

klassieke outfit als een eigentijds jasje.

Optredens om 17.30, 18.30 en 19.30 uur.

39 DE ANGLICAANSE KERK

LANGESTRAAT 101 – VAN 15.00 TOT 21.00 UUR

ZELFREDZAAMHEID

2022. Matthieu Lobelle stuurt – in navolging van Géricault, Heyerdahl en Oerlemans

- op zijn beurt een vlot de wereld in. Maar zijn van een oude werktafel vervaardigde

vaartuig is niet zeewaardig – het heeft niet eens die ambitie. Het moet geen

overlevenden redden van rampspoed, wetenschappers helpen bij het onderbouwen

van hypotheses, of avonturiers en kunstenaars het gevaar helpen opzoeken. Lobelle

verbeeldt een idee, een gevoel, het vlot ademt het stille verzoek om met rust te

worden gelaten. Lobelle wil op zijn vlot liggen tekenen – vandaar de matras – en

zich daarbij niets aantrekken van de nieuwsgierige passanten. Lobelle wil kunnen

wegdrijven in gedachten, naar waar zich volgens hem ‘een parallelle wereld’ opent,

een gebied dat gelijkwaardig is aan de daadwerkelijke wereld maar waar hij, los van

obstructies en hinderpalen, vrijuit kan dromen en creëren. In plaats van zijn vlot te

gebruiken om terug te keren naar de bewoonde wereld, wil Lobelle vooral wegvluchten

van de wereld die te druk is. Met zijn vlag vraagt de kunstenaar hem vooral niet te

redden: ‘Leave me alone!’, zegt Lobelle. ‘Ik zou ook tekenen als niemand het resultaat

zou zien.’

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!